مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

چكيده

ناباروري فرايندي همراه با استرس و مشكلات روانشناختي متعدد است. اين پژوهش درپي مشخص كردن ميزان رضايت مندي از زندگي زناشويي دربين زنان نا بارور درمقايسه با زنان بارور ميباشد.

مقدمه

ناباروي ازجنبه هاي مختلف زندگي فرد راتحت تاثير قرار داده و ميتواند يكي ازپديده هايي باشد كه تأثيرات عمده اي رادر زندگي زوج ها بخصوص زنان بگذارد. اين پديده در فرد بعنوان يك نقيصه تلقي شده و ميتواند باعث بوجود آمدن عدم هويت شخصي، جنسي و نداشتن اعتماد به نفس كافي در شخص شود كه اين مسئله باعث احساس غم و حقارت در فرد ميشود.

بحران ناباروري همراه با استرس فيزيكي، معيشتي، رواني و جامعه شناختي جنبه هاي مختلفي اززندگي فرد را تحت تاثير قرار ميدهد. نداشتن فرزند يك ناكامي تلقي ميشود و فرد رادچار احساس نقص كرده و شخص احساس ميكند كه زن يا مرد كاملي نيست. نازايي با احساس كمبود در زندگي، نداشتن هويت شخصي و جنسي، عدم كنترل شخصي، عزت نفس و سلامت ميشود كه در پي آن شخص احساس غم، ترس، حقير بودن و ناتواني ميكند. اين احساسات مشابه هر فقداني مانند از دست دادن عزيز مي باشد. در كل تجربه هاي استرس زا باعث كم شدن كنترل شخصي در زندگي شده كه نداشتن كنترل كافي باعث ايجاد احساسات كم ارزش بودن، عدم كفايت و نهايتا به ضعف در سازگاري اجتماعي منجر ميشود. تحقيقات نشان داده كه معضلات روانشناختي درنتيجه ناباروري ميتواند عاملي در شدت گرفتن ناباروري باشد. استرس و نگراني درناباروري عملكرد فيزيولوژيك بدن راتحت تاثير مستقيم قرار داده و ناباروري را تشديد مي كند در مقابل افرادي كه ازاحساس آرامش برخوردار هستند احتمال باروري درآنها افزايش مييابد. ازطرفي پژوهش هاي زيادي وجود دارند كه نشان دهنده اين مطلب است كه حوادث ناگوار ميتوانند بهزيستي رواني راتحت تأثير قرار دهند و در آن اختلال ايجاد كنند كه موجب بروز مشكلاتي مانند افسردگي و فشار شود. بنابراين ناباروري ماهيتي تنش زا دارد و ميتواند با تنيدگي به كاهش سلامت روانشناختي فرد منجر شود. فشارهاي ايجاد شده در نتيجه ناباروري بر ارتباطات فردي، جامعه شناختي و زندگي مشترك تأثير ميگذارد و مي تواند باعث فقدان تعادل رواني زوج ها و كم شدن رابطه بين آنها و طلاق منجر شود. مطالعات نشان داده كه تقريبا نيمي از زنان كه دچار ناباروري هستند ازسازگاري كافي برخوردار نيستند و در روابط خود با همسرانشان با مشكل مواجه هستند. پژوهش ها نشان ميدهد كه زوج هاي نابارور نسبت به زوجهاي بارور رضايت كمتري از ارتباط زناشويي دارند. جهت بررسي اثر ناباروري بر رابطه جنسي، رضايت از زندگي مشترك و فشار، مطالعاتي انجام شده و مشخص شد كه درطي مراحل درمان، استرس بصورت معني داري افزايش مييابد و احساس رضايت از ازدواج كم ميشود. دربرخي مطالعات نيز مشخص شد كه نمرات دريافت شده بوسيله ي زوجها در سازگاري روابط جنسي در تفاوت معني دار دو دسته نابارور و بارور وجود نداشت، با اين وجود نمرات كسب شده در زوجين نابارور در مقابل زنان و مردان بارور در شيوه كنترل حل مسائل بطور روشني تفاوت دارد. بمعني اينكه همبستگي مثبت در سازگاري روابط زناشويي و روش هاي مثبت و كارآمد حل مسائل وجود دارد.

اخيرا تعدادي از محققان در حوزه سلامت رواني، با الگو برداري ازكارايي مثبت روانشناختي، پنداشته و در قالب اصطلاح بهزيستي روانشناختي به مفهوم سازي پرداخته اند. اعتقاد اين گروه بر اين است كه سلامت مفهومي چند بعدي بوده بر ناتواني و بيمار ندانستن، احساس شادي و بهزيستي رادر بر ميگيرد. در دهه گذشته، براساس اين مسئله الگوي بهزيستي روانشناختي از 6 عامل تشكيل شده است: نگرش مثبت، ارتباط مثبت با ديگران، استقلال و توان پايداري دربرابر فشارهاي اجتماعي، هدف مند بودن و معنا دادن به زندگي، رشد يافتگي، و مسلط بودن بر محيط زندگي. يك پژوهش با هدف سنجش بهزيستي رواني در خانم هاي تحت درمان ناباروري انجام شده كه نتايج آن نشان از سلامت رواني كم تر اين اشخاص در مقابل افراد عادي بوده و خانم هاي تحت درمان ناباروري از سطح اضطراب و فشار بيشتري نسبت به گروه مورد تحقيق نشان داد. هر چند زنان نابارور از خود يك شخصيت نابهنجار نشان ندادند، ولي در الگوي مثبت وابستگي زوجها و علائم روانشناختي نسبت به گروه كنترل متفاوت بودند. زنهاي نازا نسبت به زندگي خود نارضايتي بيشتري نسبت به افراد ديگر نشان ميدهند و اكثر اين اشخاص از سلامت رواني برخوردار نيستند. بر اين اساس استرس در نتيجه ناباروري بر شيوه زندگي اثر منفي دارد.و زنان نابارور مشكلات بيشتري دررابطه با احساسات منفي دارند. در گروه بيماران بيشتر تغييرات در رابطه با زوجها نشان داد كه رابطه ي جنسي دربين اين گروه داراي جهت منفي ميباشد.

تعدادي از محققين بر اين باورند كه نازايي يك تحول بسيار تنش زا براي زوجها بوده و زندگي زناشويي آنان راتحت تأثير قرار داده و مشكلات زيادي رادر روابط آنها به وجود ميآورد. درمواجهه با اين مشكل مشكلات زيادي مانند مشكل دربرقراري ارتباط با ديگر افراد، كنش وري جنسي، تصميم گرفتن، و بهداشت هيجاني و عاطفي و تحول روانشناختي، در زوجهاي نازا بوجود ميآيد. در كل، محققين زيادي در رابطه با تأثير نازايي بر رابطه هاي زوجين نظرات مشابهي ندارند. گروهي بر اين باورند كه درطي مراحل تشخيص مشكل و درمان باعث ايجاد ارتباط صميمي اكثر زوجها ميشود و آنان احساس نزديكي بيشتري نسبت به يكديگر خواهند داشت. در مقابل تعدادي از محققان كاهش سازگاري زوجين رادر پي نازايي، بيان كردند. آنها بر اين باورند كه نازايي باعث افزايش اختلافات و نزاع هاي زوجين در بين زوجهاي نازا ميشود.

بدليل اختلاف نظرهاي زيادي كه در نتايج مطالعات انجام گرفته و مهم بودن آن ازنظر فرهنگي و جامعه شناختي بالاخص براي زنان مطالعات ناباروري با توجه به ابعاد رواني- اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است. در نتيجه اين پژوهش كه با هدف بررسي ميزان بهزيستي رواني و رضايت زناشويي درزنان بارور و نازا انجام گرفته است.

مقياس بهزيستي روانشناختي درسال 1989 بوسيله ي كارول ريف ابداع شد. اين آزمون شامل 84 پرسش و 6 عامل ميباشد. شركت كننده ها در يك مقياس 6 درجه اي مخالف و موافق سوالات راپاسخ ميدهند. تعداد 47 سوال بصورت مسقيم و 37 سوال بصورت عكس نمره گذاري ميشود. ريف جهت بررسي روايي اين ابزار و سنجيدن ارتباط آن با ابزارهاي سنجش وصفت هاي شخصيتي راميسنجد و نيز يك شاخص بهزيستي روانشناختي هم بشمار ميرفت ازابزارها سنجش مانند ميزان تعادل عاطفي برادبورن، رضايت داشتن از زندگي نيوگارتن و احترام بخود روزنبرگ بهره گرفت. نتيجه همبستگي اين آزمون با هر كدام ازاين مقياس ها قابل پذيرش بود. در نتيجه اين ابزارها از نظر كاربردي روا بحساب ميآمدند. آلفاي كرونباخ، جهت پذيرش خود، ارتباط موثر با ديگران، استقلال، مسلط بودن بر محيط، و رشد شخصيتي گزارش شد.

پرسشنامه شاخص رضايتمندي زناشويي توسط والتر دبليو هادسن ابداع شده است. كه درآن شاخص رضايت مندي زناشويي، ابزاري داراي 25 سوال است كه جهت اندازه گيري ميزان، دامنه و شدت مشكلات يا رضايت مندي زوجين دررابطه زناشويي تهيه شده است. در اين شاخص، ويژگي هاي مد نظر يك كل واحد منظور نميشود، بلكه دامنۀ رضايت يا مشكلات مرتبط با رابطه ازنظر زن و مرد، اندازه گيري ميشود. در اين شاخص ميزان سازگار بودن زناشويي سنجيده نميشود، چون امكان دارد يك زوج با وجود اختلافات يا عدم رضايت شديد، از سازگاري خوبي برخوردار باشند. ميزان شاخص رضايت زوجين بدين صورت است كه براي هر كدام از سوالها درطيف هفت درجه ليكرت نمره گذاري ميشود. به اين روش كه اول سوالات چهار، دو، هفت، ده، دوازده، چهارده، پانزده، هجده، بيست و دو و بيست و چهار عكس ميشود؛ به اين معني كه گزينۀ همواره، نمره 1 و گزينه هيچوقت، نمره هفت كسب ميكند، سپس جمع نمرات بالا با نمره هاي بقيه سوالات جمع شده و هر چقدر نمره شخص بالاتر بوده، ميزان رضايت زناشويي شخص بيشتر است.

اين شاخص داراي ضريب آلفاي كرونباخ 96/0 ميباشد كه نشان ميدهد همساني دروني بالايي وجود دارد. دراين شاخص داراي ضريب همبستگي 96/0 در شيوه بازآزمودن درطي دو ساعت، داراي يك اعتبار كوتاه مدت عالي است. اين شاخص رضايت زوجين از يك روايي همزمان عالي برخوردار بوده و با آزمون سازش زناشويي لاك ولاي همبستگي معني داري رانشان ميدهد. همينطور شاخص رضايت مندي زناشويي ازروايي خوب و معناداري براي تمايز زوج هاي داراي مشكل و زوج هاي بظاهر بدون مشكل برخوردار است. همينطور اين شاخص رضايت دارايي روايي سازه اي مناسب است و با معيارهايي كه نبايد همبستگي مثبت داشته باشد، بطور مثال مقياس هايي مانند رضايت جنسي و معضلات زناشويي همبستگي معني داري رانشان نميدهد.

نتيجه

پژوهش حاضر نشان ميدهد كه زنان نابارور درمقابل زنان بارور،ازسلامت و بهزيستي روانشناسي كمتري برخوردارند. تجربه ناباروري در فرد پريشاني هيجاني عميق و بسيار شديدي راتحميل ميكند كه اين خود دليل و منشأ تداوم استرس هاي روانشناختي و اجتماعي است. در مقابل ناباروري عكس العمل منفي شديد صورت ميگيرد. ازجمله غم، انگار، مشكل اعصاب، اضطراب، كم شدن كنترل، سرزنش، افسردگي و احساس عدم كفايت شخصي و جنسي، كاهش اعتماد به نفس درنتيجه شرايط بهزيستي روانشناختي آنان در مقابل زنان بارور كم تر است.

زنان بارور در مقوله هاي پذيرش خود، ارتباط موثر با ديگران، احاطه داشتن بر محيط، و رشد شخصيتي و در كل بهزيستي روانشناختي بالاتري نسبت به زنان نابارور دارند. درزنان نابارور در مقابل واكنش اطرافيان و خانواده با چالش هاي متعددي مواجه ميشوند در جامعه ما به دلايل فرهنگي و گستردگي بيشتر خانواده و تأثير اطرافيان در زندگي زوجها، مشكل ناباروري ازداراي بعد عميق تري است و تأخير در حاملگي و كنجكاوي ديگران موجب ايجاد فشار و نگراني زوجين و درنتيجه منزوي شدن زوج ها ميشود. بعلاوه زنان نابارور درطي دوره درمان به دليل تحمل درد و طولاني بودن مدت درمان دچار واكنش رواني و اجتماعي در آنها ميشود. بنابراين آنها زمان كمتري را براي برقراري ارتباط با ديگران دارند پس پايين بودن اعتماد به نفس و ارتباط موثر با اطرافيان باعث محدود شدن شبكه اجتماعي آنان و ارتباطا اجتماعي پايين آنها خواهد شد. علاوه بر اين تبيين عدم عزت نفس ميتوان اين امر را درنظر گرفت كه مادربودن به زندگي شكل خاصي ميدهد و نقش اجتماعي فرد مشخص ميشود و شخص بر جنبه هاي مختلف زندگي خود كنترل بيشتري خواهد داشت. بنابراين زناني كه از قدرت باروري برخوردار نيستند، احساس كم ارزشي و فقدان كفايت و احساس ناتواني كرده و خود را ناقص تلقي ميكنند بنابراين از وضعيت جسماني خود احساس نامطلوبي دارند و ازاحساس پذيرش پاييني نسبت به خود برخوردارند.

همچنين فشارهاي حاصل از نابارور موجب كم شدن تسلط بر محيط و رشد شخصيتي وقت و انرژي زيادي ازاين زنان گرفته و باعث محدود شدن علايق و تلاش هاي آنها جهت رسيدن به رشد و ازدست دادن فرصت ها خواهد شد و باعث تاثير منفي دركيفيت زندگي آنان خواهد شد و باعث كاهش انگيزه ي آنها و تنزل حرفه اي آنان ميشود. شخص نسبت به تفريحات و انجام امور معمول زندگي و دلسردي نسبت به تسلط بر محيط و مشخص كردن اهداف شخصي خواهد شد.

ازسوي ديگر مشخص شده هدفمندي در زندگي و استقلال بين دو گروه بارور و نابارور تفاوت معني داري وجود ندارد برخي ازمحققان با ديدي مثبت نسبت به مقوله ناباروري نگريسته اند و آنان بر اين اعتقاد هستند كه با داشتن اميد به موفق بودن درمان ميتوان به زندگي هدف بخشيد و اين امر ميتواند به سازگاري شخص بر محيط كمك كند. درمقابل زنان بارور بدليل عدم تحقق در رسيدن به هدف پرورش صحيح فرزندان سطح رضايت مندي اززندگي كاهش مييابد.

علاوه بر اين اين پژوهش نشان داد كه بين دو گروه زنان بارور و نابارور ازنظر رضايت اززناشويي تفاوتي چنداني وجود ندارد هر چند زنان نابارور ازنمرات پاييني نسبت به زنان بارور برخوردارند ولي اين به اين مسئله چندان معني دار نبود. پيشرفت هاي علمي درزمينه فناوري باروري يكي ازعواملي است كه باعث اميدواري زنان نابارور گرديده و باعث شده است كه زنان نابارور كمتر درروابط زناشويي شان دچار مشكل شوند و نشان دهنده اين مسئله باعث شده است كه امر ناباروري موجب ناخشنودي اين افراد نشود بلكه درطي مراحل درمان ميتواند موجب تقسيم استرس و افزايش صميمت بين زوجين شود.

براي بيشتر زوجها ناباروري فقط يك مشكل فيزيكي نيست بلكه باعث ايجاد مشكلات روانشناختي و عاطفي شود و بي توجهي به اين مشكل ميتواند آثاري زيانباري بدنبال داشته باشد.

درمان هاي فيزيكي ناباروري كافي نبوده و توجه به نياز هاي رواني زوجهاي نابارور بخش مهمي درموفق بودن درمان ناباروري است و ميتواند زوجين تحت درمان راتحت تاثير قرار داده و آنها نياز بيشتري به حمايت رواني دارند كه بتوانند ازپيامدهاي مخرب و احساس شرم ازناباروري جلوگيري كنند. استرس هاي رواني ميتواند باعث آموزش نامناسب بيمار و عدم هماهنگي مراحل درمان شود. افراد نابارور احساس درماندگي كرده و آنها رادرچار مشغله فكري ذهني متناسب با مشكل خود ميكند. بنابراين گروه درمان فقط درمقابل افرادي نيستند كه نياز به درمان فيزيكي دارند بلكه ازنظر عاطفي و رواني نيز نياز به حمايت دارند. اين پژوهش تاثير ناباروري رابر سلامت روانشناختي مورد تاكيد قرار داده و ميتوان گفت ازپيامدهاي مثبت آن تقسيم استرس و فشار بين زوجين است كه زوجين رابه ادامه زندگي مشترك ترغيب ميكند. بنابراين ميتوان گفت كه رابطه معني داري بين ناباروري و سلامت روانشناختي وجود دارد. كه ميتواند سطح زضايت مندي زوجين اززناشويي راتحت تاثير قرار دهد كه موجب شده متوليان بهداشت براي رفع مشكلات ناشي ازناباروري تصميمات و تمهيداتي رااتخاذ كنند كه بهترين شيوه سرمايه گذاري درپيشرفت اقتصادي و اجتماعي درزمينه ناباروري را به زوجين ياري رسانند.

منابع

آخوندي، محمدمهدي (1382)، آشنايي مقدماتي با ناباروري، فصلنامه بهداشت باروري.

بياني اصغر، محمد كوچكي، عاشور بياني، علي(1387)، روايي و پايايي مقياس بهزيستي روانشناختي ريف، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني.

 

 

 

 

برچسب ها: درمان زنان نابارور ,رضامندي زناشويي ,مقايسه روانشناختي ,ناباروري زنان ,

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۲۸:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب