وقتي مردا سرشون شلوغ ميشه ازنظركارو فشار مشكلا و ابراز احساسي ندارن
تو يه بازه چه رفتاري داشته باشيم؟
نامزدم پيام هاي منو حتي جواب هم نميده…و اينكه ماتازه ابتداي نامزدي هستيم و خيلي دورشديم احساس ميكنم حتي تصميم گرفتم تموم كنم باهاش