مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

علت خودكشي سربازان:صحبت كردن درباره مسئله هاي دوره خدمت احتياج به تحقيق دقيق دارد

تا بشود از ارزش انسانيجوانان و از صدمه هايي كه در اين زمان امكان وقوع آن مي باشد جلوگيري كرد.

مسئله سربازي موارد بسيار متفاوت و متعددي را در بر مي گيرد ، از مسئله تغذيه و سالم بودن تا

گفتگوهاي حق و جامعه شناختي.

خودكشي سربازان درپادگان ها 

در پادگان ها معمولا به سربازان فرمان بردن را ياد مي دهند يعني از آنها انتظاراتي دارند

كه از دستورهاي درجات بالاتر از خود و همه قانون هاي پادگان اطاعت كنند. امكان دارد اين

جوان تا قبل از سربازي با چنين محيطي روبرو نشده باشد. اين تغيير محيط با توجه به اثر

مثبت كه اين راه طرز رفتار دارد ، چه تاثير رواني به همراه دارد؟ به چه صورت مي شود به اين

اثرات برخورد پر خطر خاتمه داد؟

سربازان در ايران 

هنگامي كه درباره موضوع سربازي در ايران گفتگو مي كنيم اولين موضوعي كه با آن روبرو مي شويم كه با

يك پديده برابر روبرو نيستيم . يعني به اين صورت نيست كه به طور مثال در يك پادگان در جنوب كشور

همان طور برخورد مي شود كه در جنوب كشور رفتار مي كنند بلكه بر اثر تجربه اي كه همه افرادي كه به

خدمت سربازي رفتند دارند، تجربه ها متفاوت مي باشد و بيشتر به سليقه هاي اين اشخاص بستگي دارد.

ولي آن چيزي كه ما درباره مسئوليت افراد كه يكي از آنها سربازي مي باشد از نظر روانشناسي بايد ترجيح

دهيم كه اين مسئوليت انساني و اشخاص را به طوري كه عادت ندهد كه آنها شيوه مطلوبي براي زندگي پس

از آن دوره مسئوليت نداشته باشند . يعني چي؟ يعني اينكه هنگامي كه دو سال از عمر يك شخصي را در

دوران جواني به دوران سربازي مختص مي دهيم ، اين دوران ، دوراني مي باشد كه شخص سرمشق

مي پذيرد خيلي زياد مي باشد و شخصيت شخص به طور كامل صورت نگرفته است.

الگو ها در دوران سربازي

پس بر اساس اين اگر روشي از تربيت را در آنجا ايجاد كنيم ، به طور مثال خودسرانه ، مسلط گرايانه ،

نا اميد يعني به طور مثال اشخاص احساس مي كنند از پس كار خود بر نمي آيد و خود كارآمدي آنها

كم مي شود. اين مسئله چه موقعي پديد مي آيد ؟هنگامي كه آن بازخورد را كه اين شخص در دوران

سربازي مي گيرد به طور دائم تصور مي كند هيچ فعاليت صحيحي انجام نمي دهد. وقت كمي نمي باشد

يك سال و نيم يا دوس سال .

پس هر چيزي كه در دوران سربازي به دست مي آيد در جوامع ما اين اشخاص آن چيزي كه به دست

آورده اند را استفاده مي كنند. به طور مثال اين اشخاص اگر با فرمانده خود روبرو شوند كه طبق سرمشقي

كه با آنها برخورد مي شود اين اشخاص هم آموزش مي بينند و به آن عادت دارند با اشخاص ديگر كه مواجه

مي شوند طبق آن سرمشق برخورد مي كنند.

اين سرمشق همان مسئله اي مي باشد كه سرباز مي تواند به اشخاص بدهند . يا برعكس هم مي باشد ،

اينكه اشخاصي در اين زمان حس مي كنند خودكفا شده اند و مسئوليتي كه به آنها واگذار شده را به طور

صحيح انجام دهند.

مسئوليت هم به قدر كافي احتياج به مهارت دارد ، مانند مسئوليتي مثل پر كردن يك برگه يا دفتر

نمي باشد . قطعا در هنگام بعد از سربازي احساس خودكفايي آنها افزايش يافته و هنگامي كه داخل جامعه

مي شوند نيروهاي خودكفايي مي باشند.

استرس و افسردگي در سربازان

اگر خودكفايي آنها كاهش يابد ، استرس و افسردگي آنها كم مي شود . يعني اشخاصي مضطرب ميشوند

اشخاصي هستند كه حس مي كنند در برابر وضعيتي كه در پيش رو دارند از پس آنها بر نمي آيند.

شما در گفتگوهايتان دو گروه را نام ببريد . برخي با اين موقعيت كنار مي آيند و برخي نه . دليل

اين تفاوت چه مي باشد؟ آيا روشي موجود مي باشد كه هر دو گروه با شرايط سازگاري پيدا كنند

تا به برخورد هاي خشونت آميز كشيده نشود؟

اولين نكته اي اين مي باشد كه خود وضعيت بايد مشاهده شود كه اين مسئوليتي كه به سرباز واگذار

مي شود بايد مسئوليت مثبت از نظر روانشناختي باشد.

اين مقياس f هر چقدر افزايش يابد انسان ها در موقعيت هاي خشن بيشتر دوام دارند و مسلط شدن را

مي پذيرند و بر همه چيز مسلط مي شوند يعني درجات بالاتر سلطه را قبول مي كنند و نسبت به

درجات پايين تر هم سلطه گر مي شوند.

اين مقايسه در ميان انسان ها در زمان تربيت صورت مي گيرد . انسان هايي مي باشند كه هنگامي

كه داخل پادگان مي شوند كلا سلطه را به خوبي قبول مي كنند ، و به راحتي با شرايط وفق پيدا

مي كنند و بابت اين مسئله پاداش دريافت مي كنند.

در هر حال انسان هايي مي باشند كه سر موقع مي خوابند و سر موقع بيدار مي شوند و به فرمان ها

عمل مي كنند. ولي انسان هايي مي باشند كه اين طور نيستند يعني در روش تربيت آنها به اين صورت

ياد نگرفته اند و به اين طريق زندگي نكرده اند.

براي اين اشخاص سربازي در زندگي آنها مانند يك درز مي باشد . نسبت به موقعيتي كه در آن هستند

يك درز بزرگ مي باشد و توانايي وفق دادن ندارند. اين اشخاص هم مي باشند كه در زمان سربازي دست

به برخوردهاي آزار دهنده مثل خودكشي مي زنند.

متاسفانه مانند نظام ياد گيري مان ، مانند مدرسه همه را از هر راه و تيپ شخصيتي داخل نظام برابر

مي كنيم و يك معلم به طور مثال در مدرسه ۳۰ دانش آموز با ۳۰ خصوصيات متفاوت از آنها انتظار

برابر مي خواهيم و اين قاعده غلط است.

تيپ شخصيتي سربازان

در خدمت سربازي هم همين برخورد برابر رخ مي دهد ، يك فرمانده بي اهميت و بي توجه به اين

مسئله مثل اين مي ماند كه به او ربات داده اند. از همه آنها به يك نوع انتظار دارند. شايد وظيفه

فرمانده اين نمي باشد اين امر كه يك فرد و خصوصيات شخصيتي او پي ببرد و بر طبق تيپ شخصيتي

آن شخص انتظار خود را معين كند.

شما از كرمانشاه يا هر شهر ديگر آمده باشيد براي يك فرمانده تفاوتي ندارد. حتي برخي قوميت ها

يك سري خصوصيات تربيتي را در فرزند خود شكل مي دهند كه در پادگان اگر هزاران قوميت هم

باشند با همه به طور برابر برخورد مي شود اتفاقي كه رخ مي دهد اين مي باشد كه بعضي صدمه

مي بينند و در برخي اينگونه نمي باشد كه باز هم به تيپ شخصيتي بستگي دارد.

علت خودكشي سربازان

زنگ خطر معين يعني يا به خودكشي تهديد كرده اند يا اظهاراتي مانند :

براي زنده ماندن هيچ گونه انگيزه اي ندارم ، زيرا بايد زنده باشم و از اين گونه صحبت ها ونظرات.

يا اينكه يك سابقه ناكام ماندن نسبت به خودكشي در گذشته با آن روبرو شده اند.

پس من نمي توانم قبول كنم كه با يك شخصي روبرو شوم كه خودكشي آن به فوت بي انجامد

و از او به هيچ عنوان زنگ خطر در پادگان ديده نشده است . اينگونه نمي باشد ، ديده شده اما

به آن بي تفاوتي شده است.

به همين علت در سربازي ما براي حماقت رواني از اشخاص جايي نداريم. حتي اگر شخص اظهاراتي

داشته باشد كه كارش به روانشناس يا پزشك منجر شود يك جور امتياز منفي براي او مي باشد.

پس بنابراين شخص تلاش مي كند كه اين زنگ خطر را خيلي آشكار نكند.

سيستم  حمايتي سربازان در خارج از پادگان قرار دارند. يعني به طور مثال ارتش براي خود

يك بيمارستان هايي تهيه كرده است كه در بيرون از پادگان كه در آن بيمارستان روانشناس و روانپزشك

موجود مي باشد . سپاه هم به همين صورت و سازمان هايي مانند نيروي انتظامي به همين شكل.

اما ما به يك سيستم حمايتي كه قدرتمند و با تجربه كه فرمايشي نباشند در درون پادگان تهيه كرديم.

امكان دارد يك سازماني بگويد كه ما در پادگان مان يك روز در هفته روانشناس و روانپزشك حضور يابند

ولي اين فعاليت كار فرمايشي مي باشد و وضع خوبي ندارد.

نكته ديگر كه بايد رخ دهد برخي دخالت هاي پيشگيري شده مي باشد . يعني اينكه ما بايد راه حل ها

و تكنيك هايي را بررسي كنيم كه اين تكنيك بتواند از اشخاصي كه موقعيت خطرناكي دارند جلوگيري

كنند.

همان طور كه گفته شد بايد خصوصيات شخصيتي كه بعد ها مي تواند براي اشخاصي كه در سربازي

صدمه ديدند پر اهميت باشد ، بسنجيم . اتفاقا سنجيدن آن مشخصات شخصيتي راحت مي باشد كه

توسط يك سيستم داراي سنجش رواني همان هنگام كه شخص به پادگان داخل مي شود يا پيش از آن

كنترل شود كه اين شخص آيا ممكن است كه در دوران سربازي صدمه ببيند يا خير.

مشاهده اي كه به عقيده من موجب مي شود اين مسئله (سنجش رواني و اهميت به زنگ خطر از طرف

سرباز ها داده شود كه امكان دارد به برخورد داراي خطر منجر شود )اين ديدن مي باشد كه اشخاصي كه

از آشفتگي روانشناسي خود صحبت مي كنند در دوران سربازي مي خواهند به فرار دست بزنند.

اين ديدن مي باشد كه موجب مي شود توجهي نكنيم و بي خبر بمانيم و يك باره مشاده كنيم

كه مثلا يك سربازي به خودش و يا حتي ديگران آن طوري كه به او خبر داده شده است صدمه بزند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۸:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

رفت و آمد در زمان عقد

سعي كنيد از رك بودن و جملاتي كه داراي ابهام مي‌باشند دوري كنيد.

برخي از زوج ها از پر حرف بودن شخص مقابل گله دارند .

و بيان مي‌كنند كه ايشان اصلا فرصت گفت و گو كردن را به من نخواهد داد.

ويژگيهاي زمان عقد

دوران عقد دوراني مي باشد كه :

 • شيرين و به ياد ماندني ترين روزهاي عمر انسان به حساب مي آيد. 
 • اما در حقيقت اين دوران براي چه كاري مي باشد.

ملاقات كردن و صحبت كردن زوجين در اين دوران نه تنها به آرامش روحي كمك ميكند.

بلكه به وجود آوردن محيط مطلوب براي شناختن يكديگر بيشتر كمك خواهد كرد.

و  فرصت بيشتري را براي نزديك شدن خانواده هاي دو طرف نيز ايجاد خواهد كرد.

بنابراين رعايت كردن بعضي از نكات در ملاقات ها مي تواند به شما ياري دهد.

رفت و آمد در زمان عقد

قول و قرارهاي زمان عقد 

زوجين بايد قبل از هر چيزي براي قرار گذاشتن با يكديگر به توافق برسند.

البته ضروري مي باشد كه خانواده ها در جريان اين گونه توافق ها قرار بگيرند.

به دليل اين كه خانواده عروس بايد از زمان حضور داماد خود اطلاع داشته باشد .

تا آمادگي ضروري جهت پذيرايي را دارا باشند .رفت و آمد در زمان عقد

و آقاي داماد با نبود هماهنگي برنامه ها و نامطلوب بودن اوضاع ظاهري عروس خانوم مواجه نمي شود.

لباس مناسب در زمان عقد

اعلام كردن به صورت تلفني پيش از راه افتادن كارهاي بسيار مفيدي مي باشد.

رسيدن به وضعيت ظاهري داماد براي ديدن عروس خانوم ضروري مي باشد.

 • پس آقايان اصلاح موهاي سر و مرتب كردن لباس.
 • و استفاده كردن از عطر مورد علاقه خانم را فراموش نكنند.
 • عروس خانوم هم بهتر مي باشد كه لباسي را به تن كند.
 • كه بيشتر به آن مي آيد و با آن احساس جذابيت بيشتري مي كند.

خريد هديه در زمان عقد

خريد يك هديه مطلوب يا يك گل براي عروس خانوم موجب خوشنودي مي‌شود.

و اين حلقه را محكمتر خواهد كرد.رفت و آمد در زمان عقد

اما اگر در مواقع به خصوصي قادر به تهيه كردن آن نمي باشيم.

حتما براي خانوم بيان كنيد كه دلم مي‌خواست هديه براي شما به تهيه كردن بپردازم.

اما فرصت مطلوبي براي انتخاب كردن آن پيدا نكردم.رفت و آمد در زمان عقد

 • به اين نكته توجه كنيد كه همسري كه زودتر از ديگري از علاقه ها .
 • و سليقه هاي همسر خود اطلاع پيدا كنند موفق تر خواهد بود.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۵:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مادري كه تمايل به داشتن فرزند پسر دارد بايد مصرف لبنيات را از رژيم غذايي خود حذف كند و ميوه‌جات و سبزيجات بيشتري مصرف كند رژيم پيشنهادي در تعيين جنسيت جنين دختر حذف نمك در غذاهاست. از گروه ميوه‌ها و سبزيجات مادر مي‌تواند هويج، خيار، لوبيا سبز، سيب، ترب و سيب‌زميني و پياز مصرف كند.

 دنبال كردن يك رژيم غذايي خاص و درست به زوج‌هاي جوان كمك مي‌كند توانند جنسيت كودك خود را تا حد زيادي تعيين كنند.مصرف غذاهايي كه منابع غني از دو ماده معدني كلسيم و منگنز هستند مثل سبزيجات سبز رنگ پيش از باردار شدن، احتمال به دنيا آوردن فرزند دختر را افزايش مي‌دهد.
 
 
 
 
متخصصان با مطالعه روي گروهي از زنان داوطلب متوجه شدند كه با دنبال كردن اين رژيم غذايي، ۸۰ درصد از آنها فرزند دختر بدنيا آوردند. از سوي ديگر زناني كه بيشتر از خوراكي‌هاي حاوي پتاسيم و سديم مثل موز و سيب زميني استفاده كرده بودند، احتمال پسرزايي بيشتري داشتند البته اين مورد دوم هنوز به طور جداگانه مورد آزمايش قرار نگرفته است.اين متخصصان معتقدند كه دنبال كردن يك رژيم غذايي خاص و درست به زوج‌هاي جوان كمك مي‌كند كه جنسيت كودك خود را تا حد زيادي بتوانند تعيين كنند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين رژيم غذايي بايد چندين هفته پيش از باردار شدن به كار گرفته شود. اين متخصصان براي دستيابي به نتايج فوق مدت ۵ سال روي ۱۷۲ زوج آزمايش كردند كه تمايل داشتند فرزند دختر داشته باشند.

● چه بخوريم؟ انواع معيني از ميوه‌ها و سبزي‌ها به خاطر ارزش تغذيه‌اي ويژه بايد به طور منظم در طول روز انتخاب شوند و اين‌ها انواعي هستند كه حاوي ويتامين A و C و فيبرند. همچنين تنوع در انتخاب نكته مهمي است، زيرا ميوه‌ها و سبزي‌ها مواد مغذي ديگري چون فولات، پتاسيم، كلسيم و آهن را نيز فراهم مي‌كنند. انتخاب متنوع باعث مي‌شود كه ما از فوايد بيشتر ميوه‌ها و سبزي‌ها بهره‌مند شويم بر طبق توصيه متخصصين تغذيه، مصرف مكمل‌هاي رژيمي به جاي ميوه و سبزي كار اشتباهي است. زيرا مكمل‌ها فوايد تغذيه‌اي شناخته شده يا ناشناخته ميوه‌ها و سبزي‌ها را ندارند. غذاهاي غني از فولات خطر نقص‌هاي تولد را كاهش مي‌دهد. لوبياهاي خشك، كلم دكمه‌اي، مارچوبه، آب گوجه فرنگي و آب پرتقال منابع غني از فولات هستند.
 
● اندازه هر واحد
به پيشنهاد انستيتو ملي سرطان يك واحد ميوه و سبزي عبارت است از: ۱) يك ميوه متوسط يا نصف فنجان ميوه خرد شده ۲) سه چهارم فنجان يا ۱۸۰ ميلي‌ليتر آب ميوه صد در صد خالص ۳) يك چهارم فنجان ميوه خشك ۴) نصف فنجان سبزي‌هاي خام بدون برگ يا پخته شده ۵) يك فنجان سبزي‌هاي برگ‌دار خان مثل كاهو ۶) نصف فنجان، لوبياي پخته، نخود، عدس، لوبياي قرمز و لوبياي چيتي در انتخاب ميوه‌ها و سبزي‌هاي دريافتي و روزانه افراد، انستيتوي ملي سرطان توصيه مي‌كند: حداقل يك واحد ميوه يا سبزي غني از ويتامين A در روز انتخاب شود. حداقل يك واحد ميوه يا سبزي غني از ويتامين C در روز انتخاب شود. حداقل يك واحد ميوه يا سبزي غني از فيبر در روز انتخاب شود. چندين واحد از سبزي‌هاي خانواده كلم در هفته نقش حفاظتي در برابر برخي سرطان‌ها دارند.
 
 
 
▪ منابع غني از ويتامين A:
زردآلو، گرمك، هويج، كلم‌پيچ، كاهو، انبه، برگ خردل، كدو تنبل، اسفناج، سيب‌زميني شيرين، كدو زمستاني.
▪ منابع غني از ويتامين C:
زردآلو، گل كلم، كلم، گرمك، گريب فروت، خربزه، كيوي، انبه، برگ خردل، پرتقال، آناناس، اسفناج، توت فرنگي، فلفل دلمه‌اي، نارنگي، گوجه فرنگي، هندوانه، آلو.
▪ منابع غني از فيبر:
سيب، موز، انگور سياه، كلم بروكسل، هويج، گيلاس، نخود و لوبياي پخته، خرما، انجير، گريب فروت، كيوي، پرتقال، گلابي، آلو، تمشك، اسفناج، توت فرنگي، سيب زميني شيرين.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۲:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اگر اين پيشنهادات مفيد را در خاطرتان حفظ و اجرا كنيد، در اين صورت داشتن يك خواب شبانه خوب آسانتر از آن چيزي است كه فكرش را مي كرديد. به ياد داشته باشيد، فرض بر اينست كه خواب آرام بخش مي باشد و هر شب به تجديد قواي بدنتان كمك مي كند. سعي كنيد كمبود خواب نداشته باشيد و اينكه براي داشتن يك خواب شبانه خوب به مدت حداقل ۸ ساعت در هر روز، نبايد به مدت طولاني (بيش از چند روز) از خوابيدن خود بكاهيد. هر شخصي گاهي از اوقات به سختي مي خوابد، اگر به خواب رفتنشما طول ميكشد، جاي نگراني نيست. سعي كنيد اين پيشنهادات را به كار گيريد تا خوابي طبيعي و آسوده داشته باشيد.

 • براي خودتان يك برنامه منظم خواب ترتيب دهيد.

هر شب در زمان معيني به تخت خواب برويد و هر صبح نيز در زمان معيني بيدار شويد. برهم زدن اين برنامه ممكن است منجر به بيخوابي شود. همچنين با خوابيدن زياد در تعطيلات، بيدار شدن در اوايل صبح دشوار مي شود، به دليل آنكه آن چرخۀ خوابتان را از نو براي بيداري بعدي تنطيم مي كند. بين مدت ۸ساعت وقت خواب، چرت نزنيد.

 • ورزش كنيد.

سعي كنيد روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه ورزش كنيد. ورزش هاي روزانه اغلب به خوابيدن كمك مي كند اگرچه، ورزش نزديك به زمان خواب نيز موجب تداخل در خواب مي شود. سعي كنيد حداكثر زمان مفيد ورزش كردن حدود ۴ تا ۶ ساعت قبل از رفتن به رختخواب باشد. اما، در كل در مدت ۲ساعت باقي مانده به زمان خواب ورزش نكنيد.

 • از مصرف كافئين، نيكوتين و الكل اجتناب كنيد.

از نوشيدن مواد كافئيني كه مانند محرك عمل مي كنند و موجب بيدار ماندن افراد مي شوند، خودداري كنيد. از جمله مواد كافئيني مي توان به قهوه، شكلات، نوشيدني هاي گازدار، چاي هاي غيرگياهي، داروهاي رژيم غذايي و برخي آرام بخش ها اشاره كرد. افراد سيگاري خواب سبكي دارند و اغلب به خاطر علائم ناشي از كاهش نيكوتين در بدن صبح زود بيدار مي شوند. الكل خواب عميق و رسيدن به مرحله REM را از افراد مي گيرد و انها را در مراجل سبك تر خواب نگه مي دارد.

اگر ميخواهيد خواب شبانه راحتي داشته باشيد، از همه موارد ذكر شده حدقل ۶ تا ۸ ساعت قبل از خوابيدن اجتناب كنيد. همچنين از خوردن هرنوع وعده غذايي سنگين در ۲ساعت باقي مانده به خواب بپرهيزيد.

در مورد خواب بيشتر بدانيد: رابطه بين مشكلات خواب و احساس بي ارزشي در ارتباط

 • موقع خواب عادت ريلكسيشن (تمرين آرمش) داشته باشيد.

يك دوش گرم، خواندن كتاب يا مجلات و يا ديگر كارهاي آرميدگي مي تواند باعث راحت تر خوابيدن شوند. مي توانيد خودتان را براي تداعي فعاليت هاي پر از آسودگي خاص براي خوابيدن آموزش دهيد و آنها را به عنوان جزيي از برنامه عادات آرام سازي و تمدد اعصابتانتان قرار دهيد.

 • تا هنگام طلوع آفتاب بخوابيد.

اگر برايتان مقدور است، با طلوع آفتاب بيدار شويد يا از چراغ هاي شب خواب يا خيلي روشن در اتاقتان هنگام صبح استفاده كنيد. طلوع آفتاب به ساعت بيولوژيكي دروني بدنتان كمك مي كند تا بدنتان چرخۀ خواب و بيداري را هر روز مجدداً تنظيم كند. البته، متخصصان خواب براي افرادي كه مشكلات خواب و بيداري دارند توصيه كرده اند كه يك ساعت در معرض طلوع صبحگاهي قرار بگيرند.

در رختخواب هنگام بيداري دراز نكشيد.

اگر خوابتان نمي گيرد، پس در رختخواب نيز دراز نكشيد. كارهايي متفرقه مانند خواندن، تماشاي تلويزيون، يا گوش دادن آهنگ انجام دهيد تا احساس خستگي به شما دست دهد. اضطراب در ايجاد خواب و بيداري مي تواند واقعاً  با بي خوابي همراه شود. اگر حس خواب آلودگي مي كنيد به رختخوابتان برگرديد و سعي كنيد از خوابيدن در مكان هايي غير از رختخواب بپرهيزيد.

 • محيط و دماي اتاق خوابتان را تنظيم كنيد.

يك فضا و دماي راحت را در اتاق خوابتان برقرار سازيد. دماهاي بالا ممكن است يا موجب اختلال خواب شود يا از خواب عميق شما جلوگيري كند. هر چه قدر مي توانيد از ميزان تاريك بودن و آرامي اتاق مطمئن شويد. سعي كنيد از رفتن به رختخواب با تلويزيون يا راديو اجتناب كنيد زيرا، مي توانند منجر به عادت بد نياز به همراه داشتن تلويزيون و راديو هنگام خوابيدن شوند. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مقاله روبرو را بخوانيد: روان‌شناسي در اتاق خواب

 • اگر مشكل خواب شما ادامه دارد به پزشك مراجعه كنيد.

اگر هر شب مشكل حالت خواب و بيداري داريد يا اگر هميشه روز بعد داراي احساس خستگي هستيد بنابراين، شما ممكن است اختلال خواب داشته باشيد و بايد پزشك شما را ويزيت كند. يك مراقبت طبي مقدماتي ممكن است بتواند به شما كمك كند؛ اگر ممكن نشد، شما احتمالاً بتوانيد يك متخصص خواب در بيمارستان نزديك محل زندگي تان پيدا كنيد. اكثر اختلال هاي خواب به طور مؤثري مي توانند درمان شوند، و در نهايت خوابي مكفي و راحت برايتان حاصل شود.

نوشته دكتر جيمز والش، عضو اكادمي طب خواب آمريكا


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۰:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

رشد جسماني كودك

رشد كردن جسماني كودك تا ۶ سالگي داراي فرآيند سريعي مي باشد.

در اين زمان اندامهاي تحتاني نسبت به تنه رشد سريع تري دارند.

فرآيند رشد جسماني كودك

افزايش پيدا كردن قد و رشد كردن استخوان  موجب بيشتر شدن وزن در اين زمان خواهد شد.

تحولات در اندازه هاي بدن در طول زمان را رشد مي نامند.

 • در رشد كردن كودك معمولاً عوامل متفاوتي تاثير گذار مي باشد كه شامل موارد زير مي باشد:
 • ارثي بودن: ارثي بودن در رشد كردن كودك مخصوصا در رشد كردن قد و وزن داراي تاثير بسزايي مي باشد.

سن و رشد جسماني كودك

 • رشد كردن انسانها در زمان جنيني تا سال اول تولد آنها بسيار چشمگير خواهد بود.
 • و پس از آن به صورت تدريجي و آرام پيش خواهد رفت .
 • و دوباره در زمان سن بلوغ شاهد رشد كردن جهشي آنها خواهيم بود.

تاثير جنسيت در رشد كودك 

جنس هم در حقيقت با بلوغ داراي رابطه مي باشد .

هنگام بلوغ  دختران ۱۰ تا ۱۱ سالگي اتفاق مي افتد و رشد كردن قد و وزن آنها افزايش پيدا مي‌كند .

اما در پسران نسبت به دختران ديرتر به سن بلوغ خواهند رسيد.

و اين جهش رشدي در سن ۱۳ سالگي تا ۱۵ سالگي اتفاق مي افتد.

رشد جسماني كودك1

 رابطه تغذيه با رشد كودك

 • تغذيه به مرحله هاي پيش از تولد تا تغذيه خود كودك در سن رشد آنها ارتباط دارد.
 • كودكاني كه در زمان جنيني و يا در دوره هاي حساس رشد مي باشند .
 • به سوء تغذيه دچار خواهند شد كه باعث به تاخير افتادن در رشد آنها مي شود .
 • در هنگامي كه شرايط تغذيه بهتر شود  وزن آنها  رشد كردن خود را آغاز خواهد كرد.

 

رويكرد رشد جسمي كودك

ساير عوامل مانند :

 • موقعيت اقتصادي.
 • فضاي فيزيكي.
 • مسئله هاي فرهنگي .
 • شرايط مادر در هنگام بارداري .
 • همگي در رويكرد جسمي كودك  موثر مي باشد. 

رشد كردن جسماني به معناي مهارت هاي كودك در استفاده كردن از ماهيچه ها و عضله هاي بزرگ و همينطور كوچك بدن مي باشد.


 
 

برچسب ها: lvhpg رشد جسماني كودك ,رشد جسماني كودك ,رشد جسماني كودكان ,رشد ذهني كودك ,نمودار رشد كودك ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۲:۰۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
معمولاً سايبان ها در محوطه سر باز ساخته مي شود
سايبان ها عموما جهت سايبان خودرو.سايبان مغازه آلاچيق سردرب سايبان تماشاچيان و ... مورد استفاده قرار مي گيرد
در ساخت اسكلت سايبانبايد پروفيل هاي مورد نياز به صورت شيبدار يا قوسي نورد گرديده تا بتوان در هنگام سر هم نمودن قوس ها و ساخت سازه تا حد امكان درز جوش روي سازه اصلي را به حداقل رساند،كه اين امر كمك شاياني به عمر بالاي سازه از لحاظ مقاومت در مقابل زنگ زدگي احتمالي و رسوب آب زنگ سطح داخلي پروفيل ها از محل درز ها به روي سازه مي كند.
روش ديگراز لحاظ سازه اي ساخت سازه سايبانبا استفاده از تير ورق فلزي مي باشد كه با برش CNC يا پلاسما مي توان به زيبايي آنها افزوده گردد.
ساخت يك سايبان زيبا شامل مراحل زير مي باشد:


 1. بازديد از محل مورد نظر جهت اجراي سايبان و ارائه طرح هاي سه بعدي متناسب با محل
 2. انتخاب طرح مورد نظر كارفرما و تاييد مشخصات فني مربوطه
 3. اجراي عمليات فونداسيون
 4. ساخت اسكلت اصلي سازه در كارخانه
 5. نصب و مونتاژ سازه در محل
 6. عمليات سند بلاست و رنگ آميزي سازه
 7. نصب پوشش پلي يوپانپوشش سايه بان پاركينگ بايد علاوه بر انتقال حرارت پايين و ايجاد سايه خنك كه موجب محافظت رنگ اتومبيل ميگردد از طول عمر مفيد بالا برخوردار باشد.
با ورود نسل جديد سايبان هاي پي وي سي ،پوشش هاي قديمي مشابه به دليل وزن و انتقال حرارت زياد منسوخ شده اند.


از مزاياي احداث سايبان خودرو مي توان به مواردي از قبيل زيبا نمودن محوطه ها با توجه به طرح هاي متنوع ، محافظت خودرو در برابر عوامل جوي و ... اشاره نمود.منبع:سايبان سايه سازان
 

موضوعات مشابه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۳:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ارامش ندارم با فكر و خيال زياد

آرامش ندارم با فكر و خيال زياد
سلام من 20 سالمه.نميدونم چرا همش فكرو خيال ميكنم وارامش ندارم همش دلم ميگيره مخصوصا شبا و احساس تنهايي ميكنم وچون دانشگاهي هستم اصلا نميتونم به درسهام با ارامش نگاه كنم يهو ميبينم چند روز بيكار موندم ولي هيچي نكردم و همش كار هامو و درسهامو به چند ساعت ديگه و چند ساعت ديگه هم به فردا ميسپارم و وقتي كه به درس نگاه ميكنم يا كاري انجام ميدم همش خاطرات گذشته مياد به فكرم و نميتونم كار رو به درستي انجام بدم .خواهشا كمك كنيد🙂

سلام
دوست عزيز لطفا بيشتر توضيح بديد كه چه فكري ميكنيد و در گذشته چه مشكلي براتون پيش اومده. مي تونيد به يك مختصص مغز و اعصاب مراجعه كنيد و ازش بخواييد براتون قرص بنويسه. يك دوره مصرف قرص كوتاه مدت ميتونه خيلي توي جمع شدن حواس و بيشتر شدن تمركزتون كمك كنه. من خودم دوره كارشناسيم مشكل شما رو داشتم و واقعا اين دكتر بهم كمك كرد.
تمرين هاي جمع كردن تمركز حواس هم هست. كه خيلي زيادن.
مثلا وقتي ميخواد حواستون پرت بشه موضوعتونو روي يك كاغذ بنويسيد و بگيد بعدا بهش فكر ميكنيد.
در ضمن ميتونيد يك كلاس ورزشي اسم بنويسيد تا اين كمبود و تنهايي رو حس نكنيد. اين سن اوج غليان احساس نياز به يك همدم هستش. پس بدونيد كه طبيعيه.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۶:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

صبر يا اتمام

تگ ۱

سلام . حدود ۲ ماه هست كه با آقايي جهت ازدواج آشنا شدم به مرور متوجه رفتار سرد و بي تفاوتي ايشون شدم . وقتي پرسيدم گفتند دختري در فاميل به ايشون معرفي شده ولي صد در صد نيست تقاضا داشتند به اسرار كه رابطه تا مشخص شدن تكليف ايشون ادامه داشته باشه كه اگر اون قضيه نشد با من ادامه بدن . از وقتي اينو شنيدم كامل به هم ريختن يعني منو تو آب نمك خوابونده . خواهشا كمكم كنيد الان بايد چي كار گنم ؟ بايد صبر كنم يا كلا رابطه رو كنار بذارم ؟!

با سلام دوست گرامي به نظرتون منطق صحبت ايشون درسته كه فردي معرفي شده شما ادامه بدهيد تا ببيند چه مي شود يعني دلبستگي ايجاد شود تا ايشون پيگيري كنند ايا اون خانم موافق ازدواج با ايشون مي شود يا خير اگر جوابشون مثبت بود شما از زندگي ايشون خار شويد و اصلا شرايط عاطفي كه عارض خواهد شد اهمتي ندارد و اگر كه احيانا اون خانم موافق نبودند يعد تازه بايد احيانا در مورد شما فكر شود درسته ؟بببيند خود شما متوجه شديد كه اين مساله به قول خودتون در اب نمك خواباندن است و اصلا هيچ اعتمادي به ايشون نيست ولي به دليل علاقه دچار ترديد شديد كه ادامه بدهيد يا خير ايشون بخ نظر من فرد متعدي نيستند كه تا تمام نكردن يك رابطه و مساله دنبال فرد ديگري هستند و همزمان ه ر دورا مايلند پيگيري كنند به هر حال ادامه دادن شما اشنباه است البته هر طور خودتون صلاح مي دانيد شكست عاطفي در انتخاب اينده شما هم تاثير منفي خواهد داشت در هر صورت اميدوارم خوشبخت بشيد و تصميم درستي بگيريد

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
۰۲۱۲۲۶۸۹۵۳۴
موفق باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۵:۱۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

من به شدت دخترسرومزاجي بودم و هيچ وقت به فكرسكس و خودارضايي نبودم تااينكه وارد رابطه شدم و بادوست پسرم سكس چت داشتيم و خيلي چيز خاصي نگفتيم فقط يكم درمورد تحريك شدن و بعد رابطمون تموم شد..ازاون روز به بعد بيش ازحد به سكس فكر ميكنم و دچاراعتياد به فكراي سگسي شدم خواهش ميكنم كمكم كنيد ك كل زندگيم مختل شده ولي تاحالا خودارضايي نكردم ميخام سريع جلوي اين قصيه رو بگيرم و بيخود كنم باپسري دوست شم پاسخ داده شده 12 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (47,760 امتياز)

با سلام

دوست عزيز ببينيد بايد توجه داشته باشيد كه به هر حال سن شما هم اهميت دارد وقتي  شما در سن بعد از بلوغ باشيد و به هر حال خود تغييرات هورموني تمايلات جنسي را بيدار مي كند يعني فقط مساله مربوط نمي شود به اينكه  شما صحبتي كرديد البته كه خوب با يك جنس مخالف در مورد تحريك شدن و ..صحبت كردن خودش احساسات زيادي را برمي انگيزد و شرايط براي شما سخت مي شود ..

و خب لذتي كه ايجاد كرده به عنوان تجربه اول باعث شده درگيري ذهني در اين مورد داشنه باشيد و شايد اين مساله تا حدي هم طبيعي باشد .به هر حال   بهتره  ورزش كنيد و تخليه انرژي صورت گيرد از خوردن موادخوراكي محرك مثل موز و موادي كه ادويه زيادي دارد خودداري كنيد  .بهتره بدونيد كه  به هر حال  در زندگي افراد ممكنه اشتباهاتي داشته باشند همين كه شما مي دونيد كه دچار تحريك بالا شديد و نمي خواهيد به هودارضايي منجر شود نكته بسيار مثبتي است

منتهي بهتره وقت هاتون رو پر كنيد تا مي تونيد جايي تنها نباشيد و اصلا فيلم و تصاوير محرك رو نبينيد اگر باز شرايط مثل قبل بود و احساس كرديد شرايط نامطلوبي داريد بايد حتما حضورا مراجعه داشته باشيد چون ممكنه حتي نياز به مصرف دارو داشته باشيد

البته فعلا نگران نباشيد به نظر نمي رسد مساله خاص و غير قابل حلي باشد و خب طبيعتا وقتي شما را به  سمت ارتباطات گسترده و خودارضايي سوق دهد مي توان گقت مشكلات بسياري وحود دارد .فعلا  مساله خاصي مطرح نمي شود در هر صورت اميدوارم به زودي مساله مرتفع شود

موفق باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۳:۵۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

بيماري دو قطبي و طلاق به معناي دوره هاي خلق بسيار شاد كه به شيدايي مي رسد.

و دوره‌هاي افسردگي. البته در موارد نادر امكان دارد.

مبتلايان به اختلال دوقطبي فقط دوره شيدايي.

و بدون افسردگي را به سپري كردن بپردازند.

اختلال دوقطبي

 • اين اختلال كه  داراي شيوع  ۵ درصدي در جامعه مي‌باشد .
 • در طول دوره شيدايي خود را با بالا بردن اعتماد به نفس، پرحرفي كردن.
 • كم شدن احتياج به خواب،  بيشتر شدن انرژي و ولخرجي كردن.
 • كه به اختلال واضح در رويكرد شخصي و اجتماعي منجر مي‌شود.
 • برعكس اين حالت در زمان افسردگي بيماران دچار غمگين بودن.
 • بي حوصله شدن و خستگي،  تحولات در خواب و اشتها و تفكرات مرگ .
 • و خودكشي خواهند شد. اين اختلال در ميان زن و مرد مساوي اتفاق مي افتد.
 • و حدود آن در دهه سوم زندگي آغاز خواهد شد. 

فاز شيدايي بيماري دوقطبي

خانواده بايد اين را بداند كه در زمان فاز شيدايي نشانه هاي بيماري كه به برخورد.

و تفكرات نامتعارف موجب خواهد شد مي‌تواند با صدمه هاي فراوان و ماندگار همراه شود.

به صورت مثال ولخرج كردن كه از نشانه‌هاي اين فاز مي باشد.

مي تواند به هدر رفتن همه پس اندازهاي چند ساله شخص شود .

و صدمه جبران‌ناپذيري را براي شخص به همراه داشته باشد.

معالجه بيماري دوقطبي

 • در صورت معالجه زود هنگام در حدود ۲ تا ۳ هفته معمولاً طول خواهد كشيد.
 • كه با معالجه دقيق و مطلوب داروي بيمار بهبودي مطلوبي را پيدا كند.
 • اگر در اين مدت ۶۰ درصد مديريت مطلوب نباشد امكان دارد .
 • قبل از بهتر شدن دچار همان عوارض ماندگار بشود.
 • به همين خاطر پيشنهاد مي‌شود كه اگر روان پزشك به بيمار .
 • و خانواده بستري شدن را توصيه مي‌دهد خانواده اين توصيه را قبول كند.
 • تا ضمن پيشگيري از عوارض اين فاز بعد از خاطر موقعيت نامتعارف دوره شيدايي .
 • در ذهن همكاران موجب تخريب جايگاه بيمار نشود.

بستري كردن بيماران دوقطبي

اتفاق‌هايي كه بعد از بستري و معالجه فاز شيدايي معمولاً رخ مي‌دهد .

اين مي‌باشد كه در عرض چند هفته فرد بهتر خواهد شد .

و حتي امكان دارد به خاطره هايي از تفكرات و اعمال فاز شيدايي را به همراه نداشته باشد.

در اين موقعيت خانواده كه معمولاً هنوز در شوك اين تحول ناخوشايند مي باشد .

امكان دارد وجود داشتن بيماري را منكر شوند.

و همه چيز را به مشكلات خانوادگي و شخصي ربط دهند.

خانواده‌ها در اين موقعيت بايد بدانند پر اهميت ترين نقش را در بهبودي.

و بهتر شدن بيمار با كمك كردن به او در مصرف كردن منظم داروها دارا مي باشند.

معالجه دوقطبي با ازدواج كردن

 • خانواده‌ها تصور مي‌كنند كه ازدواج كردن حلال تمام مشكل هاي بيماري رواني مي‌باشند.
 • و مخصوصاً در رابطه با اختلال دوقطبي بيشتر از خانواده‌ها اين را مي شنويم.
 • اين عقيده كاملاً نادرست مي باشد و نه تنها ازدواج كردن بيماري را بهبود نمي‌بخشد .
 • حتي امكان دارد به عنوان يك تغيير موقعيت استرس زا و موجب افزايش پيدا كردن بيماري شود.
 • البته بيماران روانپزشكي مثل همه اشخاص مي‌توانند به ازدواج كردن بپردازد.
 • ولي انساني و عاقلانه مي باشد كه قبل از ازدواج آموزش هاي ضروري .
 • و كافي به همسر آينده شخص توسط روانپزشك داده شود .

 

بيماري دو قطبي و طلاق

آموزش براي بيماران دوقطبي

تا شخص با نگاه مثبت و صحيحي به احتمال افزايش پيدا كردن نشانه ها .

و احتياج شخص مصرف كردن دارو درباره زندگي خود به تصميم گرفتن بپردازد.

پيشنهاد تأكيد شده اين مي باشد كه خانواده خودشان اقدام كردن.

به توضيح دادن در رابطه با اين مسئله نداشته باشد .

به دليل اينكه به صورت معمول خانواده‌ها شدت نشانه ها را كم جلوه خواهند داد.

و امكان دارد اطلاعات صحيحي را به ارائه دادن نپردازند.

 • از سمت ديگر در صورتي كه بعدها كار به مشكل هاي زناشويي برسد  .
 • دادگاه خانواده مي‌تواند با گرفتن استعلام از پزشك، از آگاه بودن  .
 • و با اطلاع بودن همسر و همينطور خانواده او اين اطمينان را به دست آورد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۲:۲۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

علم نشان مي دهد كه چرا بايد كودك خود را در تعطيلا ت به تفريح ببريد

بزرگسالان براي شارژ شدن مجدد جسمي و رواني و بازيابي انرژي براي تعطيلات لحظه‌ شماري مي‌كنند. اين تعطيلات براي كودكان نيز به طور قابل توجهي مي تواند مفيد باشد.  در تعطيلات تمركز والدين بر كار نيست و مي‌توانند در اين زمان با كودكان خود بازي كنند.

ماسه بازي،  بدمينتون و پريدن روي موج هاي ساحل از جمله بازي هايي است كه پدر و مادر مي‌توانند با كودك خود انجام دهند. به نظر مي رسد كه جالب باشد، ولي در كنار تفريح،  اين كارها مي‌تواند زمينه‌ي حياتي براي پيوند با كودك باشند.

نكات بيشتر براي تعطيلات و نوروز:

پيام نوروزي سايت كودك و نوجوان

اين نوع  بازي با بچه ها، با فرستادن پيام هايي نظير:  من به تو كاملا  توجه مي كنم – من با تو شاد هستم- بودن تو مرا خوشحال مي كند- عزت نفس آنان را نيز افزايش مي‌دهد.

رفتن به تفريح خانوادگي در تعطيلات در مقايسه با بودن در خانه اهميت بسيار بيشتري دارد.  بسياري از خانواده ها زندگي پر استرسي دارند.  در اينجا آمارهاي تامل برانگيزي آورده شده است:

دو سوم از صحبت هايي كه بين والدين و كودك مي‌شوند،  در مورد مسائل روزمره هستند.

۶۵ درصد از والدين مي‌گويند كه فقط در بعضي موقعيت هاي خاص با كودك خود بازي مي كنند.

يك ششم از پدرها مي‌گويند كه نمي‌دانند چطور بايد با كودك خود بازي كنند  و سه ششم از آن ها مي‌گويند كه اصلاً وقتي براي بازي با آن ها ندارند.

فقط يك چهارم از كودكان به اين موضوع اذعان داشتند كه بيش از يك بار در هفته در مورد مسائل مهم با والدين خود صحبت مي كنند.

ما در مورد سلامت فيزيكي خود نگران مي‌شويم و به آن توجه مي كنيم،  در صورتي كه ما به همان توجه براي سلامت روابط خانوادگي خود نياز داريم و البته تحقيقات نشان داده است كه اين سلامت روابط  براي سلامت فيزيكي نيز ضروري و مهم مي باشد.

بيشتر بخوانيد: بازي درماني در كودكان: تكنيك ها، سرگرمي ها و فعاليت ها

رشد مغز

آنچه كه ممكن است افراد كمي آن را بدانند اين است كه تفريح در تعطيلات مي تواند رشد مغز را  نيز در كودكان پيشرفت دهد. دليل آن اين است كه تفريحات خانوادگي كه در تعطيلات انجام مي‌دهيد، باعث مي‌شوند كه دو سيستم نهادينه شده در ناحيه ليمبيك مغز شما به طور عميقي به كار گرفته شوند كه در محيط خانه هيچ گاه به كار گرفته نمي شوند.

اين دو سيستم عبارتند از سيستم بازي و سيستم جستجو.

سيستم بازي مغز هر وقت كه شما پاهاي كودك خود را در ماسه ها فرو مي بريد و يا  او را در كناره هاي ساحل مي غلطانيد و يا وقتي آن ها را بر پشت خود سوار مي كنيد،  ورزيده تر مي شود.

سيستم جستجوي مغز  هر وقت  با كودك خود به كاوش جنگل،  ساحل و يا جستجو براي گنج پنهان در يك روستا مي‌رويد، ورزيده مي شود.

اين سيستم هاي مغز توسط پروفسور جك پنكسپ، كه عصب شناس برجسته ي جهان در دانشگاه ايالتي واشنگتن مي باشد، كشف شدند. هنگامي كه تفريح در تعطيلات با خانواده خود را تجربه كنيد، اين سيستم ها در مغز شما و مغز كودكان شما فعال مي شوند و مواد شيميايي مرتبط به اعصاب از جمله افيون ها، اكسي توسين و دوپامين كه حس خوشبختي را در خود دارند، ترشح مي شوند.

پنكسپ آن ها را “هديه طبيعت به ما” مي نامد. آن ها استرس را كاهش مي دهند و احساسات سخاوتمندانه و صميمي نسبت به يكديگر و احساس دوست داشتن را فعال مي كنند كه همه اين ها در جهان ما خوب هستند. در كنار تمامي جنبه هاي ضد استرس اين سيستم ها، آن ها باعث مي شود كه اعضاي خانواده احساس تجديد قوا نيز بكنند.

پنكسپ توضيح مي دهد: ما مي توانيم فعاليت هايي را كه  اكسي توسين ذخيره شده در جعبه داروي دروني ما را رها مي سازد، انتخاب كنيم… اين ماده شفابخش فوق العاده در درون ما وجود دارد و ما فقط نياز داريم كه راه هاي بسياري كه با آن بشود از آن بهره جويي كرد را ياد بگيريم.

نكته شگفت انگيز اين است كه اين سيستم ها مانند عضلات هستند، هرچه از آن ها بيشتر استفاده كنيد، بيشتر مي توانند جزيي از وجود شما شوند. و يا همان طور كه عصب شناس برجسته، بروس پري مي گويد:

“حالات هيجاني تبديل به ويژگي هاي شخصيتي مي شوند”.

بنابراين، هنگامي كه فرزند خود را در يك روز تعطيل به تفريح مي بريد، شما در حال حمايت از سيستم جستجو كودك كه يك منبع حياتي براي زندگي خوب مي باشد، و ظرفيت بازي (سيستم بازي) او هستيد. در دوران بلوغ، اين موضوع در مورد توانايي بازي با ايده ها مطرح است كه  به عنوان مثال براي تبديل شدن به يك كارآفرين موفق ضروري است.

با استفاده از سيستم بازي و سيستم جستجوي مغز به طور مناسب كه اغلب در تفريحات خانوادگي روزهاي تعطيل اتفاق مي افتد، رشد مغز و بلوغ در قسمت پيشاني مغز را به همراه خواهد داشت. اين بخش از مغز مربوط به عملكرد شناختي، هوش اجتماعي و توانايي تمركز و رفتارهاي معطوف به هدف است كه ممكن است در كل عمر پايدار شود (پنكسپ ۲۰۱۵، بورگدورف و همكاران، ۲۰۱۰).

ايجاد مهارت هاي تمركز

اما آنچه هنگام تفريح در تعطيلات در ظاهر مشهود مي شود چيست؟ پژوهش ها نشان دادند كه  سطح توجه و تمركز كودك پس از ۲۰ دقيقه در طبيعت بودن، بهبود پيدا مي كند.  مشخص شده است كه بازي هايي كه در طبيعت انجام مي شوند، به خوبي و يا بهتر از دارو براي كودكان مبتلا به بيماري كم توجهي-بيش فعالي عمل مي كنند. همچنين شواهدي وجود دارد كه  پياده روي با همديگر در فضاي سبز  بدن را آرام كرده و فشار خون و سطح هورمون استرس و حتي كلسترول را نيز كاهش مي دهد-  بنابراين پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ نيز مي توانند از قدم زدن در طبيعت فايده ببرند ( رويي و همكاران، ۲۰۱۳).

آيا رابطه اي بين تفريح در تعطيلات و هوش وجود دارد؟

يك  محيط زيست “غني” ، تجربه هاي جديدي كه از نظر اجتماعي، فيزيكي، شناختي و تعامل حسي موثر هستند را ارائه مي دهد (حنان ۲۰۱۴).

به اين موارد فكر كنيد: رفتن به استخر در كنار خانواده، راه رفتن در جنگل با هم، لمس كردن علف هاي  بلندي كه  باد آن ها را تكان مي دهد، سيب زميني آتيشي، وقت گذراندن با يكديگر در زير آفتاب گرم، احساس شن و ماسه بين انگشتان پا و….

نيچه مي گويد:”همه چيزهاي  خوب در خود مقداري تنبلي دارند، مانند گاوها در علف زار.”

محيط غني شده  “كودهاي مغز” كليدي را در قسمت پيشاني مغز فعال مي كند كه باعث  بهبود عملكرد هاي اجرايي از قبيل تنظيم استرس، توجه، تمركز، برنامه ريزي خوب و توانايي يادگيري و همچنين بهبود سلامت جسمي و رواني مي شوند. كود هاي مغز كه در محيط هاي غني وجود دارند  نيز با هوش بالاتر در كودكان در ارتباط هستند (گونل ۲۰۰۵). بنابراين، وقت خود را صرف كاوش با كودك خود در يك فضاي جديد كنيد تا باهوش تر شود.

سرمايه گذاري براي مغز كودكتان

بنابراين، اگر بين انتخاب براي خريد يك تبلت براي كودكان خود و يا بردن آن ها به يك گردش خانوادگي در تعطيلات مردد هستيد، با در نظر گرفتن اثرات عميقي كه تفريح خانوادگي بر پيوند شما با آن ها و رشد مغز آن ها دارد؛هيچ ترديدي باقي نمي ماند!


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۱:۱۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام اقايي خواستگارمه كه والدينش فوت كردن همه جوره ايده الم هست اماخيلي از حرفاي فاميلامون ميترسم چون خيلي حسود و حرف درار هستن نميخوام بعدهااا با ترحم و دلسوزي باهاش صحبت كنن نميخوام بهش بگن بي كس از اين موضوع خيلي ناراحتم كمكم كنيد چيكاركنم؟ لطفا متن سوالو پاك كنيد وفقط جوابو بنويسيد....با تشكر

26
 
نقل قول نوشته اصلي توسط نازلي1370 نمايش پست ها
سلام اقايي خواستگارمه كه والدينش فوت كردن همه جوره ايده الم هست اماخيلي از حرفاي فاميلامون ميترسم چون خيلي حسود و حرف درار هستن نميخوام بعدهااا با ترحم و دلسوزي باهاش صحبت كنن نميخوام بهش بگن بي كس از اين موضوع خيلي ناراحتم كمكم كنيد چيكاركنم؟ لطفا متن سوالو پاك كنيد وفقط جوابو بنويسيد....با تشكر
عزيزم بايد بدونيد اين انجمن يك انجمن عموميه و براي همه نمايش داده ميشه

پس خودتون از طريق " ويرايش پست " مطالب رو پاك كنيد

و اگر سوالي داشتيد با اين شماره ها تماس بگيريد

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر قيطريه:
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ويژه
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه
دفتر شريعتي:
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ويژه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۹:۱۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

بيشتر مردم جذب اشخاصي مي شود.سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

كه يك يا چند خصوصيات شاخص شخصيت را دارا مي باشند.

مانند شوخ طبع بودن، مهربان بودن و سخاوتمندي و…. .

سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

جذابيت قبل ازدواج

 • اگر چه هر كدام از اين خصوصيات مي تواند داراي جذابيت باشد.
 • ولي به خودي خود مشخص كننده راضي بودن .
 • و خوشبختي در زندگي مشترك محسوب نمي شوند.
 • ارزيابي كنيد كه فرد مقابل شما به چه صورت با خودش خانواده .
 • و همينطور اطرافيان نزديك برخورد مي‌كنند.
 • و به صورت كلي چه ديدگاهي در رابطه با مردم دارد.

اهميت خطاها در ازدواج

به اين مسئله  اهميت دهيد كه  خطا ها .

سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

و نقاط ضعف هاي اطرافيان را به چه صورت بررسي خواهد كرد.

 • آيا به صورت تحقير آميز و سرزنش كردن،
 • با ديگران يا غريبه ها صحبت خواهند كرد؟

تنها مسئله هاي ارتباطي مد نظر نمي باشد .

كه بايد از معاشرت كردن پيش از ازدواج مورد ارزيابي قرار بگيرد.

عوامل موثر در ازدواج

و عوامل فراواني نيز موجود مي باشد .

كه بايد در رابطه با شخص مقابل خود بشناسيد .

تا به صورت آگاهانه تصميم به ازدواج گرفتن با او را بگيريد.

 • شناخت خصوصيات شخص مقابل .
 • و كشف كردن اينكه آيا او فردي بالغ مي باشد؟

به شما ياري مي دهد با احتمال بالايي مشخص كنيد.

كه آيا ارتباط شما موفق خواهد بود يا خير ؟

 • آيا اين شخص آمادگي آغاز كردن يك ارتباط سالم.
 • و به طور صميمي را دارا مي باشد؟

بايد طرح كردن سوالات  را به طور صحيح آموزش ببينيد.

 • در عوض اينكه از او سوال كنيد آيا همسرم به من علاقه دارد؟

سوالات روانشناسي قبل از ازدواج1

سوالات روانشناسي ازدواج

مي توانيد اين گونه سوال كنيد كه:سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

 • چقدر اهل  ابراز كردن احساسات و همينطور عشق ورزيدن مي باشد؟

پرسش هايي كه مي توانيد سوال كنيد.

تا اين خصوصيات را در همسر آينده خود  بررسي كنيد .

شامل موارد زير مي باشد:سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

 • تصور مي كنيد كه از زمان كودكي داراي چه نقطه ضعف هايي بوديد؟
 • آيا در زمان بزرگسالي هم مي توان تغيير پيدا كرد؟
 • اگر رابطه شما روزي رو به بحران رود شما چه كاري انجام مي دهيد؟
 • در پنج سال آينده چه تحولاتي امكان دارد در شما به وجود آيد؟

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۵:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
نكاتي براي داشتن يك خواب خوب شبانه

نكاتي براي داشتن يك خواب خوب شبانه

اگر اين پيشنهادات مفيد را در خاطرتان حفظ و اجرا كنيد، در اين صورت داشتن يك خواب شبانه خوب آسانتر از آن چيزي است كه فكرش را مي كرديد. به ياد داشته باشيد، فرض بر اينست كه خواب آرام بخش مي باشد و هر شب به تجديد قواي بدنتان كمك مي كند. سعي كنيد كمبود خواب نداشته باشيد و اينكه براي داشتن يك خواب شبانه خوب به مدت حداقل ۸ ساعت در هر روز، نبايد به مدت طولاني (بيش از چند روز) از خوابيدن خود بكاهيد. هر شخصي گاهي از اوقات به سختي مي خوابد، اگر به خواب رفتنشما طول ميكشد، جاي نگراني نيست. سعي كنيد اين پيشنهادات را به كار گيريد تا خوابي طبيعي و آسوده داشته باشيد.

 • براي خودتان يك برنامه منظم خواب ترتيب دهيد.

هر شب در زمان معيني به تخت خواب برويد و هر صبح نيز در زمان معيني بيدار شويد. برهم زدن اين برنامه ممكن است منجر به بيخوابي شود. همچنين با خوابيدن زياد در تعطيلات، بيدار شدن در اوايل صبح دشوار مي شود، به دليل آنكه آن چرخۀ خوابتان را از نو براي بيداري بعدي تنطيم مي كند. بين مدت ۸ساعت وقت خواب، چرت نزنيد.

 • ورزش كنيد.

سعي كنيد روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه ورزش كنيد. ورزش هاي روزانه اغلب به خوابيدن كمك مي كند اگرچه، ورزش نزديك به زمان خواب نيز موجب تداخل در خواب مي شود. سعي كنيد حداكثر زمان مفيد ورزش كردن حدود ۴ تا ۶ ساعت قبل از رفتن به رختخواب باشد. اما، در كل در مدت ۲ساعت باقي مانده به زمان خواب ورزش نكنيد.

 • از مصرف كافئين، نيكوتين و الكل اجتناب كنيد.

از نوشيدن مواد كافئيني كه مانند محرك عمل مي كنند و موجب بيدار ماندن افراد مي شوند، خودداري كنيد. از جمله مواد كافئيني مي توان به قهوه، شكلات، نوشيدني هاي گازدار، چاي هاي غيرگياهي، داروهاي رژيم غذايي و برخي آرام بخش ها اشاره كرد. افراد سيگاري خواب سبكي دارند و اغلب به خاطر علائم ناشي از كاهش نيكوتين در بدن صبح زود بيدار مي شوند. الكل خواب عميق و رسيدن به مرحله REM را از افراد مي گيرد و انها را در مراجل سبك تر خواب نگه مي دارد.

اگر ميخواهيد خواب شبانه راحتي داشته باشيد، از همه موارد ذكر شده حدقل ۶ تا ۸ ساعت قبل از خوابيدن اجتناب كنيد. همچنين از خوردن هرنوع وعده غذايي سنگين در ۲ساعت باقي مانده به خواب بپرهيزيد.

در مورد خواب بيشتر بدانيد: رابطه بين مشكلات خواب و احساس بي ارزشي در ارتباط

 • موقع خواب عادت ريلكسيشن (تمرين آرمش) داشته باشيد.

يك دوش گرم، خواندن كتاب يا مجلات و يا ديگر كارهاي آرميدگي مي تواند باعث راحت تر خوابيدن شوند. مي توانيد خودتان را براي تداعي فعاليت هاي پر از آسودگي خاص براي خوابيدن آموزش دهيد و آنها را به عنوان جزيي از برنامه عادات آرام سازي و تمدد اعصابتانتان قرار دهيد.

 • تا هنگام طلوع آفتاب بخوابيد.

اگر برايتان مقدور است، با طلوع آفتاب بيدار شويد يا از چراغ هاي شب خواب يا خيلي روشن در اتاقتان هنگام صبح استفاده كنيد. طلوع آفتاب به ساعت بيولوژيكي دروني بدنتان كمك مي كند تا بدنتان چرخۀ خواب و بيداري را هر روز مجدداً تنظيم كند. البته، متخصصان خواب براي افرادي كه مشكلات خواب و بيداري دارند توصيه كرده اند كه يك ساعت در معرض طلوع صبحگاهي قرار بگيرند.

در رختخواب هنگام بيداري دراز نكشيد.

اگر خوابتان نمي گيرد، پس در رختخواب نيز دراز نكشيد. كارهايي متفرقه مانند خواندن، تماشاي تلويزيون، يا گوش دادن آهنگ انجام دهيد تا احساس خستگي به شما دست دهد. اضطراب در ايجاد خواب و بيداري مي تواند واقعاً  با بي خوابي همراه شود. اگر حس خواب آلودگي مي كنيد به رختخوابتان برگرديد و سعي كنيد از خوابيدن در مكان هايي غير از رختخواب بپرهيزيد.

 • محيط و دماي اتاق خوابتان را تنظيم كنيد.

يك فضا و دماي راحت را در اتاق خوابتان برقرار سازيد. دماهاي بالا ممكن است يا موجب اختلال خواب شود يا از خواب عميق شما جلوگيري كند. هر چه قدر مي توانيد از ميزان تاريك بودن و آرامي اتاق مطمئن شويد. سعي كنيد از رفتن به رختخواب با تلويزيون يا راديو اجتناب كنيد زيرا، مي توانند منجر به عادت بد نياز به همراه داشتن تلويزيون و راديو هنگام خوابيدن شوند. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مقاله روبرو را بخوانيد: روان‌شناسي در اتاق خواب

 • اگر مشكل خواب شما ادامه دارد به پزشك مراجعه كنيد.

اگر هر شب مشكل حالت خواب و بيداري داريد يا اگر هميشه روز بعد داراي احساس خستگي هستيد بنابراين، شما ممكن است اختلال خواب داشته باشيد و بايد پزشك شما را ويزيت كند. يك مراقبت طبي مقدماتي ممكن است بتواند به شما كمك كند؛ اگر ممكن نشد، شما احتمالاً بتوانيد يك متخصص خواب در بيمارستان نزديك محل زندگي تان پيدا كنيد. اكثر اختلال هاي خواب به طور مؤثري مي توانند درمان شوند، و در نهايت خوابي مكفي و راحت برايتان حاصل شود.

نوشته دكتر جيمز والش، عضو اكادمي طب خواب آمريكا


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۴:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

خودارضايي با اختلالات و افزايش سطح آنتي ژن هاي پروستات، بدتر شدن عملكرد پروستات،كم شدن حجم مايع مني،بدترشدن كيفيت اسپرم،حذف نشدن مواد زائد(در مني) رابطه مستقيم دارد

چرا بعد از خود ارضايي احساس شرم و پشيماني به انسان دست مي دهد؟

 زن و مرد ندارد، اين كلمه براي همه يك تابو شده است. معمولاً از به زبان آوردن اين كلمه بخاطر محرمانه بودن و طبيعتي كه دارد خودداري مي‌شود. وقتي درمورد اين موضوع در جمع صحبت شود، بخاطر حالت خصوصي بودني كه دارد احساس شرم به شما دست مي‌دهد.

نمي‌توانيم انكار كنيم كه براي همه ما همين‌طور است.

اشتهايي سيري‌ناپذير

بدن ما طوري ساخته شده است كه اشتها و تمايلات خاصي دارد – كه همه آنها براي بقاي ما لازم‌اند. وقتي گرسنه مي‌شويم، دلمان غذا مي‌خواهد. اين يك ميل سالم است چون براي داشتن انرژي و زنده ماندن نياز به غذا داريم. وقتي حوصله‌مان سر مي‌رود، دلمان تفريح مي‌خواهد. اين هم ميلي سالم است زيرا بايد اين انرژي را براي ورزش دادن جسم و ذهنمان تنظيم كنيم. به اين دليل به رابطه‌جنسي و صميميت جسمي تمايل داريم كه خداوند به منظور بقاي نسل و همچنين لذت بردن از صميميت آن اين نيرو را در ما قرار داده است.

اين تمايلات بسيار خوب هستند و براي سلامت ما ضروري مي‌باشند. اما توسط شيطان براي تخريب ما تحريف شده‌اند. بايد درك كنيد كه زمانيكه اجازه دهيد اين تمايلات بر شما غالب شوند، به خداي شما تبديل خواهند شد.

همه چيز از ذهن شما شروع مي‌شود

اشتها و ميل در ذهن تحريك مي‌شود و البته كنترل نفس نيز دقيقاً در فكر ما تحريك مي‌شود. اما فقط يكي از آنها مي‌تواند در اين كارزار برنده باشد. كنترل نفس با يك انتخاب شروع مي‌شود. انتخاب «نه» گفتن به همه تمايلات شيطاني و «بله» گفتن به وعده‌هاي الهي و زندگي كه ما را به آن هدايت كرده است.

بدنتان فقط براي مدت كوتاهي ارضا خواهد شد

بله صحيح است كه درست بعد از خودارضايي بدنتان احساس رضايت و آسودگي خواهد كرد اما اين آرامش موقتي است. اما چرا اين احساس اينقدر تهي و زودگذر است؟ زيرا لذت فقط به منظور لذت، بي‌معناست. و در عمل خودارضايي، روح شما شديداً شرمسار عمل شماست.

وقتي روح و جسمتان با هم اختلاف داشته باشند، تحريفي در درون شما ايجاد مي‌شود. شما احساسش مي‌كنيد و اين تحريف خود را به شكل احساسات نشان مي‌دهد و بعد سعي خواهد كرد وارد مغزتان شده و افكارتان را به سمت پاسخ به «چرا؟» بكشاند.

بين روح و جسم شما پيوندي وجود دارد كه شما قادر به توضيح آن نيستيد. اين همان پيوند است كه باعث مي‌شود فكر كنيد كه دنيايي پس از مرگ وجود دارد و همين ارتباط است كه باعث مي‌شود تصور كنيد كه در پس همه سوالات زندگي و ناممكن‌هاي جهان، آفريدگاري وجود دارد.

اين پيوند حقيقي است.

چرا اين احساس شرم بعد از خودارضايي تا اين حد واقعي و قابل حس كردن است؟

دليل آن اين است كه اين گناهي است كه دقيقاً با جسم شما در ارتباط است. به همين دليل  مستقيماً به روحتان متصل مي‌شود. درست به روح و احساساتتان برمي‌گردد.

تنها سوالي كه بايد صادقانه از خودتان بپرسيد اين است كه احساسش مي‌كنيد يا نه؟

فقط كافي است كمي به آن فكر كنيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۲:۵۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب