سلام
ممنون ميشم در مورد نحوه برخورد و كنار اومدن با ازدواج خواهر كوچكتر از خود راهنمايي كنيد.
من 25سالمه و موقعيت موردنظرم براي ازدواج رو نداشتم،در صورتيكه خواهر كوچكترم ازدواج كنه چكار كنم كه آسيب روحي نبينم. خيلللي غمگينم (احساس نزديكي به دق كردن )حتي تصور حضور در مراسم ازدواج خواهرم و برخورد خانواده و فاميل و اطرافيان اعم از كنايه ،دلسوزي و ترحم و دعاي انشالله قسمت تو ،حالمو بدجوري خراب كرده.من قدرت اينكه جلوي اشكمو نگه دارم ندارم و اگر اينطوري بشه شخصيتم خورد ميشه.من در اين شرايط چه رفتاري با خودم خواهرم خانواده و اطرافيان داشته باشم ؟