اين موضوع طبيعي است كه پس از يه موضوع ساده خانم قهر كنه و گاهي با رفتارهاي بعدش موضوع تبديل به قهر چند روزه يا معضل بشه؟ به عنوان مثال وقتي مرد پس از كار مي رسه خونه و كمي خسته است و بگه من خسته ام، بعد چون به زن توجه نكرده همون اول، باعث شروع يه قهر بشه