مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

علت خودكشي سربازان:صحبت كردن درباره مسئله هاي دوره خدمت احتياج به تحقيق دقيق دارد

تا بشود از ارزش انسانيجوانان و از صدمه هايي كه در اين زمان امكان وقوع آن مي باشد جلوگيري كرد.

مسئله سربازي موارد بسيار متفاوت و متعددي را در بر مي گيرد ، از مسئله تغذيه و سالم بودن تا

گفتگوهاي حق و جامعه شناختي.

خودكشي سربازان درپادگان ها 

در پادگان ها معمولا به سربازان فرمان بردن را ياد مي دهند يعني از آنها انتظاراتي دارند

كه از دستورهاي درجات بالاتر از خود و همه قانون هاي پادگان اطاعت كنند. امكان دارد اين

جوان تا قبل از سربازي با چنين محيطي روبرو نشده باشد. اين تغيير محيط با توجه به اثر

مثبت كه اين راه طرز رفتار دارد ، چه تاثير رواني به همراه دارد؟ به چه صورت مي شود به اين

اثرات برخورد پر خطر خاتمه داد؟

سربازان در ايران 

هنگامي كه درباره موضوع سربازي در ايران گفتگو مي كنيم اولين موضوعي كه با آن روبرو مي شويم كه با

يك پديده برابر روبرو نيستيم . يعني به اين صورت نيست كه به طور مثال در يك پادگان در جنوب كشور

همان طور برخورد مي شود كه در جنوب كشور رفتار مي كنند بلكه بر اثر تجربه اي كه همه افرادي كه به

خدمت سربازي رفتند دارند، تجربه ها متفاوت مي باشد و بيشتر به سليقه هاي اين اشخاص بستگي دارد.

ولي آن چيزي كه ما درباره مسئوليت افراد كه يكي از آنها سربازي مي باشد از نظر روانشناسي بايد ترجيح

دهيم كه اين مسئوليت انساني و اشخاص را به طوري كه عادت ندهد كه آنها شيوه مطلوبي براي زندگي پس

از آن دوره مسئوليت نداشته باشند . يعني چي؟ يعني اينكه هنگامي كه دو سال از عمر يك شخصي را در

دوران جواني به دوران سربازي مختص مي دهيم ، اين دوران ، دوراني مي باشد كه شخص سرمشق

مي پذيرد خيلي زياد مي باشد و شخصيت شخص به طور كامل صورت نگرفته است.

الگو ها در دوران سربازي

پس بر اساس اين اگر روشي از تربيت را در آنجا ايجاد كنيم ، به طور مثال خودسرانه ، مسلط گرايانه ،

نا اميد يعني به طور مثال اشخاص احساس مي كنند از پس كار خود بر نمي آيد و خود كارآمدي آنها

كم مي شود. اين مسئله چه موقعي پديد مي آيد ؟هنگامي كه آن بازخورد را كه اين شخص در دوران

سربازي مي گيرد به طور دائم تصور مي كند هيچ فعاليت صحيحي انجام نمي دهد. وقت كمي نمي باشد

يك سال و نيم يا دوس سال .

پس هر چيزي كه در دوران سربازي به دست مي آيد در جوامع ما اين اشخاص آن چيزي كه به دست

آورده اند را استفاده مي كنند. به طور مثال اين اشخاص اگر با فرمانده خود روبرو شوند كه طبق سرمشقي

كه با آنها برخورد مي شود اين اشخاص هم آموزش مي بينند و به آن عادت دارند با اشخاص ديگر كه مواجه

مي شوند طبق آن سرمشق برخورد مي كنند.

اين سرمشق همان مسئله اي مي باشد كه سرباز مي تواند به اشخاص بدهند . يا برعكس هم مي باشد ،

اينكه اشخاصي در اين زمان حس مي كنند خودكفا شده اند و مسئوليتي كه به آنها واگذار شده را به طور

صحيح انجام دهند.

مسئوليت هم به قدر كافي احتياج به مهارت دارد ، مانند مسئوليتي مثل پر كردن يك برگه يا دفتر

نمي باشد . قطعا در هنگام بعد از سربازي احساس خودكفايي آنها افزايش يافته و هنگامي كه داخل جامعه

مي شوند نيروهاي خودكفايي مي باشند.

استرس و افسردگي در سربازان

اگر خودكفايي آنها كاهش يابد ، استرس و افسردگي آنها كم مي شود . يعني اشخاصي مضطرب ميشوند

اشخاصي هستند كه حس مي كنند در برابر وضعيتي كه در پيش رو دارند از پس آنها بر نمي آيند.

شما در گفتگوهايتان دو گروه را نام ببريد . برخي با اين موقعيت كنار مي آيند و برخي نه . دليل

اين تفاوت چه مي باشد؟ آيا روشي موجود مي باشد كه هر دو گروه با شرايط سازگاري پيدا كنند

تا به برخورد هاي خشونت آميز كشيده نشود؟

اولين نكته اي اين مي باشد كه خود وضعيت بايد مشاهده شود كه اين مسئوليتي كه به سرباز واگذار

مي شود بايد مسئوليت مثبت از نظر روانشناختي باشد.

اين مقياس f هر چقدر افزايش يابد انسان ها در موقعيت هاي خشن بيشتر دوام دارند و مسلط شدن را

مي پذيرند و بر همه چيز مسلط مي شوند يعني درجات بالاتر سلطه را قبول مي كنند و نسبت به

درجات پايين تر هم سلطه گر مي شوند.

اين مقايسه در ميان انسان ها در زمان تربيت صورت مي گيرد . انسان هايي مي باشند كه هنگامي

كه داخل پادگان مي شوند كلا سلطه را به خوبي قبول مي كنند ، و به راحتي با شرايط وفق پيدا

مي كنند و بابت اين مسئله پاداش دريافت مي كنند.

در هر حال انسان هايي مي باشند كه سر موقع مي خوابند و سر موقع بيدار مي شوند و به فرمان ها

عمل مي كنند. ولي انسان هايي مي باشند كه اين طور نيستند يعني در روش تربيت آنها به اين صورت

ياد نگرفته اند و به اين طريق زندگي نكرده اند.

براي اين اشخاص سربازي در زندگي آنها مانند يك درز مي باشد . نسبت به موقعيتي كه در آن هستند

يك درز بزرگ مي باشد و توانايي وفق دادن ندارند. اين اشخاص هم مي باشند كه در زمان سربازي دست

به برخوردهاي آزار دهنده مثل خودكشي مي زنند.

متاسفانه مانند نظام ياد گيري مان ، مانند مدرسه همه را از هر راه و تيپ شخصيتي داخل نظام برابر

مي كنيم و يك معلم به طور مثال در مدرسه ۳۰ دانش آموز با ۳۰ خصوصيات متفاوت از آنها انتظار

برابر مي خواهيم و اين قاعده غلط است.

تيپ شخصيتي سربازان

در خدمت سربازي هم همين برخورد برابر رخ مي دهد ، يك فرمانده بي اهميت و بي توجه به اين

مسئله مثل اين مي ماند كه به او ربات داده اند. از همه آنها به يك نوع انتظار دارند. شايد وظيفه

فرمانده اين نمي باشد اين امر كه يك فرد و خصوصيات شخصيتي او پي ببرد و بر طبق تيپ شخصيتي

آن شخص انتظار خود را معين كند.

شما از كرمانشاه يا هر شهر ديگر آمده باشيد براي يك فرمانده تفاوتي ندارد. حتي برخي قوميت ها

يك سري خصوصيات تربيتي را در فرزند خود شكل مي دهند كه در پادگان اگر هزاران قوميت هم

باشند با همه به طور برابر برخورد مي شود اتفاقي كه رخ مي دهد اين مي باشد كه بعضي صدمه

مي بينند و در برخي اينگونه نمي باشد كه باز هم به تيپ شخصيتي بستگي دارد.

علت خودكشي سربازان

زنگ خطر معين يعني يا به خودكشي تهديد كرده اند يا اظهاراتي مانند :

براي زنده ماندن هيچ گونه انگيزه اي ندارم ، زيرا بايد زنده باشم و از اين گونه صحبت ها ونظرات.

يا اينكه يك سابقه ناكام ماندن نسبت به خودكشي در گذشته با آن روبرو شده اند.

پس من نمي توانم قبول كنم كه با يك شخصي روبرو شوم كه خودكشي آن به فوت بي انجامد

و از او به هيچ عنوان زنگ خطر در پادگان ديده نشده است . اينگونه نمي باشد ، ديده شده اما

به آن بي تفاوتي شده است.

به همين علت در سربازي ما براي حماقت رواني از اشخاص جايي نداريم. حتي اگر شخص اظهاراتي

داشته باشد كه كارش به روانشناس يا پزشك منجر شود يك جور امتياز منفي براي او مي باشد.

پس بنابراين شخص تلاش مي كند كه اين زنگ خطر را خيلي آشكار نكند.

سيستم  حمايتي سربازان در خارج از پادگان قرار دارند. يعني به طور مثال ارتش براي خود

يك بيمارستان هايي تهيه كرده است كه در بيرون از پادگان كه در آن بيمارستان روانشناس و روانپزشك

موجود مي باشد . سپاه هم به همين صورت و سازمان هايي مانند نيروي انتظامي به همين شكل.

اما ما به يك سيستم حمايتي كه قدرتمند و با تجربه كه فرمايشي نباشند در درون پادگان تهيه كرديم.

امكان دارد يك سازماني بگويد كه ما در پادگان مان يك روز در هفته روانشناس و روانپزشك حضور يابند

ولي اين فعاليت كار فرمايشي مي باشد و وضع خوبي ندارد.

نكته ديگر كه بايد رخ دهد برخي دخالت هاي پيشگيري شده مي باشد . يعني اينكه ما بايد راه حل ها

و تكنيك هايي را بررسي كنيم كه اين تكنيك بتواند از اشخاصي كه موقعيت خطرناكي دارند جلوگيري

كنند.

همان طور كه گفته شد بايد خصوصيات شخصيتي كه بعد ها مي تواند براي اشخاصي كه در سربازي

صدمه ديدند پر اهميت باشد ، بسنجيم . اتفاقا سنجيدن آن مشخصات شخصيتي راحت مي باشد كه

توسط يك سيستم داراي سنجش رواني همان هنگام كه شخص به پادگان داخل مي شود يا پيش از آن

كنترل شود كه اين شخص آيا ممكن است كه در دوران سربازي صدمه ببيند يا خير.

مشاهده اي كه به عقيده من موجب مي شود اين مسئله (سنجش رواني و اهميت به زنگ خطر از طرف

سرباز ها داده شود كه امكان دارد به برخورد داراي خطر منجر شود )اين ديدن مي باشد كه اشخاصي كه

از آشفتگي روانشناسي خود صحبت مي كنند در دوران سربازي مي خواهند به فرار دست بزنند.

اين ديدن مي باشد كه موجب مي شود توجهي نكنيم و بي خبر بمانيم و يك باره مشاده كنيم

كه مثلا يك سربازي به خودش و يا حتي ديگران آن طوري كه به او خبر داده شده است صدمه بزند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۳:۵۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام من يك دختر ۲۲ سالمه ،از خارج ، من حدود ۴ ماه با يك پسر كرد دوست بودم، با همديگر رابطه داشتيم و الان من ۲ هفته حامله هستم. مادرم از اين موضوع خبر داره و بسيار عصبي و ناراحته. من اين پسر رو خيلي دوست دارم، اونم من رو خيلي دوست داره ولي شده كه عصبي شده سرم داد زده، اما با اين حال دوسش دارم و بهش قول دادم كه ازدواج كنم باهاش، اما خانواده من مخالف ازدواج من با اون هستن ، ميگن بهم نمي خوريد. ميگن جووني ، ادم هاي بهتري پيدا ميكني. مادرم اصرار به قطع رابطه من و سقط بچه ، ادامه تحصيل من داره.ميگه هيچ وقت خوشبخت نميشي. واقعا نمي دونم چي كار كنم ، از يه طرف نمي خوام دل اون رو بشكونم ، چون نمي تونم فراموشش كنم، نمي دونم ، مي ترسم بعدا پشيمون شم . از يه طرف مي ترسم بدبخت شم. به نظر شما من چي كنم

راهنما گفته:

خب دوست عزيز با اين راهي كه شما در پيش گرفتيد .
نبايد انتظار آرامش در زندگي مشترك آينده رو داشته باشيد .
هر كاري بايد سر وقت انجام بشه .
بچه دار شدن شما در اين شرايط توجيهي نداره .
اگر قراره خودتون رو با عبارت دوست ندارم دلش بشكنه !
يا اينكه خيلي دوستش دارم گول بزنيد به خود شما بستگي داره .
ولي وقتي حرف خانواده اي كه شمارو به اين جا رسوندن رو قبول نداريد .
پس بدونيد راه اشتباهي رو در پيش گرفتيد .
كمي از اين احساسات كور رها بشيد و به خودتون بيايت.
سر به دادگاه خانواده بزنيد و ببينيد .
امثال دخترايي مثل شما در چه شرايطي قرار دارن.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر شريعتي:
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۲:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 يكي از دلايل افزايش طلاق وجود مشكلات جنسي و نگرش منفي زن يا مرد به آن است. متاسفانه هنوز هم بسياري از دختران و پسران طي گفت‌وگوهاي قبل از ازدواج، به نگرش و انتظارهاي خود از رابطه زناشويي اشاره نمي‌كنند. اما واقعيت اين است كه برآورده‌نشدن توقعات در رابطه زناشويي مي‌تواند باعث سردي رابطه و نابساماني‌هاي ديگر شود.

 

 

چرا بايد درباره مسائل جنسي صحبت كنيم؟

اگر از دختر و پسري كه حتي تاريخ ازدواجشان را تعيين كرده‌اند سوال شود: «آيا راجع به مسايل زناشويي با همديگر صحبت كرده‌ايد يا نه؟» در بيشتر موارد مي‌گويند: «نه، ما فكر نمي‌كرديم اين موضوع مهم باشد» يا مي‌گويند: «ما اين جور صحبت‌ها را به بعد از ازدواج موكول كرده‌ايم، به‌دليل اينكه بعد راحت‌تر مي‌توانيم در مورد آن صحبت كنيم.»

 

چنين زوج‌هايي نمي‌دانند اينگونه صحبت‌ها به قبل از تصميم‌گيري نهايي براي ازدواج مربوط است، نه بعد از ازدواج. آيا شما هم معتقديد گفت‌وگو راجع به مسايل زناشويي بايد به بعد از ازدواج موكول شود؟ آيا بعد از ازدواج براي اينگونه صحبت‌ها دير نيست؟ اگر بعد از ازدواج همسران متوجه شدند كه با يكديگر در اين‌باره توافق ندارند، راه‌حل چيست؟ آيا مي‌توانند به‌راحتي در ازدواج خود تجديدنظر كنند؟

 

كي صحبت كنيم؟

رابطه بين زن و شوهر، با ساير رابطه‌هاي اجتماعي، دوستي و خانوادگي متفاوت است. اين رابطه ۴ اصل دارد و وجود مشكلات جدي در هر كدام از اين اصول، موثرنبودن تلاش‌هاي زوج در حل اين مشكلات و نااميدي يا دست از تلاش برداشتن، مي‌تواند خطر جدي براي سلامت و آينده رابطه باشد. پايه‌هاي اصلي رابطه زناشويي عبارت است از: چارچوب (ويژگي‌ها و شرايط مشابه)، علاقه و رابطه عاطفي، داشتن رابطه زناشويي رضايت‌بخش و تعهد و احساس مسووليت نسبت به يكديگر.

 در دين و فرهنگ‌ ما و بسياري از فرهنگ‌ها، برقراري رابطه زناشويي قبل از ازدواج، مشروع و پذيرفته نيست. اما برخي مي‌پرسند كه:

 آيابدون داشتن چنين تجربه‌اي مي‌توان در اين حيطه، اطلاعاتي راجع به خودشان و طرف مقابل به‌دست آورد؟

پاسخ اين است كه قبل از ازدواج لازم است دختران و پسران از طريق مطالعه و گفت‌وگو با افراد واجد صلاحيت، آموزش‌هايي را در مورد رابطه زناشويي ببينند و تا حدودي به ارزيابي نگرش، انتظارها و تمايل خود نسبت به اين رابطه بپردازند. در اين گفت‌وگوها نكته‌هايي مطرح مي‌شود كه همسران از طريق آن مي‌توانند اطلاعات بيشتري در مورد رابطه زناشويي بعد از ازدواجشان به‌دست آورند.

 زماني كه همسران آينده، در مورد بيشتر معيارهاي خود، با طرف مقابل به توافق رسيدند، لازم است خجالت را كنار بگذارند و گفتگو‌هايي را با حفظ چارچوب‌هاي اخلاقي به اين مساله اختصاص دهند.

 با توجه به اينكه گفت‌وگو درباره اين موضوع آسان نيست يا ممكن است شناخت كافي نسبت به تمايل مزاجي خود نداشته باشند، بهتر است براي اين كار از مشاوران خانواده كمك بگيرند و در خصوص اين مسايل با هم صحبت كنند.

 ميزان اشتياق و تمايل هر فرد به رابطه زناشويي متفاوت است. بعضي افراد اشتياق بيشتر و بعضي‌ها اشتياق كمتري براي اين رابطه دارند. تمايل به رابطه زناشويي در افراد از روزي چند بار تا سالي يكبار متفاوت است. تفاوت افراد در ميزان اشتياق جنسي هم به دليل تفاوت‌هاي جسمي يا هورموني و هم به علت خصايص رواني افراد است. حال تصور كنيد كه تمايل جنسي زن يا مرد بسيار بالا و تمايل طرف مقابلش بسيار كم باشد. قطعا اين تفاوت، رضايت و سلامت زناشويي چنين زوجي را به خطر مي‌اندازد. بنابراين بايد انتظارها و سليقه‌هاي جنسي خود را با همسر آينده‌تان در ميان بگذاريد.

 

بعد از ازدواج

درست است كه رابطه زناشويي طبيعي و معمول در همه انسان‌ها تقريبا به يك شكل انجام مي‌گيرد اما هر فرد انتظارها و سليقه‌هاي خاصي دارد. بنابراين بيشتر از گذشته، لازم است زوج‌ها راجع به اين رفتار با همديگر تعامل و گفت‌وگو داشته باشند. مهم اين است كه زن و شوهر در اين انتظارات، توافق داشته باشند. خيلي از همسران به دليل سليقه‌هاي جنسي متفاوت و متضاد، دچار تعارض مي‌شوند و تجربه نشان داده است كه هرچند اين انتظارات تا حدودي قابل اصلاح و تغيير است اما به‌طور كامل تغيير نمي‌كند و زن يا شوهري كه انتظاراتش در روابط زناشويي برآورده نشود، ممكن است احساس سرخوردگي كند.

 اين سرخوردگي نيز احتمالا زمينه‌ساز سردي رابطه يا خطا‌هاي اخلاقي ديگر خواهد شد. علاوه بر اينها،‌ زن و شوهر بايد بعد از ازدواج در مورد حاشيه‌هاي روابط زناشويي با همديگر به توافق برسند. منظور از حاشيه روابط، نظر افراد راجع به عوامل زمينه‌ساز مطلوب براي شروع و ادامه رابطه است؛ مانند چگونگي گفت‌وگو‌هاي عاطفي، نوازش و لمس قبل از رابطه، محل و فضاي مطلوب براي برقراري رابطه و… يكي ديگر از مسايل و مشكلات ناديده‌گرفتن بعضي از تعهدات اخلاقي عاطفي و جنسي در زندگي زناشويي، از سوي يك يا هر دو است كه مي‌تواند باعث بروز اختلاف‌هاي شديد و بحران‌هاي غيرقابل جبران در زندگي مشترك بشود. قبل از ازدواج، لازم است كه همسران از عقايد مربوط به تعهدات جنسي و اخلاقي همديگر مطلع شوند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۴۸:۲۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ما يك سوم از زندگيمان را صرف خواب مي كنيم، ولي همه نمي توانند خواب خوبي داشته باشند. براي زوج ها، داشتن خواب خوب بستگي به اين دارند كه ما فكر مي كنيم كه چقدر شريك زندگيمان ما را درك مي كند و به ما اهميت مي دهد. اين يافته حاصل يك مطالعه است كه در مجله شخصيت اجتماعي و علوم روانشناسي چاپ شده است. يافته هاي اين مطالعه نشان داده است كه افرادي كه شريك زندگي شان پاسخگوي نياز هاي روحي آنهاست سطح استرس و انگيختي پاييني دارند، كه باعث بهبود كيفيت خواب آنها مي شود.

يكي از كاركردهاي مهم خواب محافظت از سلامت جسمي در مقابل زوال است. به هر حال عملكرد حفاظتي خواب مي توان فقط زماني به دست مي آيد كه ما بتوانيم خواب بدون وقفه را داشته باشيم، كه به عنوان خواب ترميمي شناخته شده است.

خواب ترميمي نيازمند احساس ايمني، امنيت، حمايت و عدم وجود تهديد مي باشد. براي انسان، قويترين منبع براي احساس ايمني و امنيت يك شريك اجتماعي پاسخگو به نيازهاست— چه اين نياز از طريق والدين در كودكي  پاسخ داده شود و چه در بزرگسالي به وسيله ي شريك زندگي.

دكتر سلسوك كه نويسنده مسئول اين مطالعه است مي نويسد: «داشتن يك شريك زندگي پاسخگو به نيازها كسي كه قادر است از ما در برابر مشكلاتي كه به وجود مي آيد محافظت كند و آرامش دهد براي ما انسانها تاثيرگذارترين راه است تا اضطراب، تنش و انگيختگي مان را كاهش دهيم،»

رابطه بين مشكلات خواب و احساس بي ارزشي در ارتباط

اين پژوهش از طريق يافته هايي است كه چند سال پيش به وسيله ي يك همكاري بين المللي از محققان از جمله امره سلسوك (دانشگاه فني شرق ميانه در تركيه)، آنتوني اونگ (دانشگاه كورنل آمريكا)، ريچارد اسلاتچر و سارا استنتون (دانشگاه ايالتي وين آمريكا)، گول گونايدين (دانشگاه بيلكنت تركيه)، و ديويد آلميدا (دانشگاه ايالت پنسيلوانياي آمريكا) جمع اوري شده است.

دكتر سلسوك مي نويسد: «در مجموع، مجموعه اي از شواهد ما در طول سال هاي اخير نشان داده است كه بهترين پيشنهاد ما براي داشتن شادي و سلامت بيشتر و داشتن زندگي طولاني داشتن شريك زندگي پاسخگو به نيازهايمان است».

بنابراين يكي از راه هاي بدست اوردن تعادل رواني در زندگي روزمره به دنبال يك شريك جنسي پاسخگو و متعهد باشيد!


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۴۶:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا بزرگ بودن اين نام مجاز نمي باشد مردانه براي خانمها بهتر ميباشد؟

درحقيقت اين مسئله درست نمي باشد .قضيب بزرگ

منظور از بزرگ بودن اين نام مجاز نمي باشد

اگر هم صحيح باشد منظور از بيشتر بودن  آن قطر آن مي باشد.

و اندازه طولي در اين نام مجاز نمي باشد مردانه با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته است.

از خانوم ها خواسته شد كه نيازها و اولويت هاي جنسي خود را براي داشتن سكس تعيين كنند.

و بعد به نتيجه هاي كسب شده كلفت بودن و ضخامت پر اهميت تر از طول آن خواهد بود.قضيب بزرگ

 • اما هيچ يك از آنها تاثير بسزايي در كيفيت سكس نمي‌گذارد.
 • اگر قسمتي از آن صحيح باشد به مسئله قطر مربوط مي شود .
 • و ربطي به مسئله طول آن ندارد.

اهميت قطر قضيب مردانه

پژوهشگران از ۵۹ زن  درخواست كردن تا ترجيح هاي خود را در رابطه با رابطه ي جنسي تعيين كنند.

نتيجه هاي بدست آمده كلفت بودن پر اهميت تر از طول بود.قضيب بزرگ

اما هيچ يك از اين دو اهميت فراواني در داشتن يك سكس مطلوب داراي تاثير نبود.

كلفت بودن اين نام مجاز نمي باشد اهميت بيشتري در ارتباط با اندازه طول اين نام مجاز نمي باشد دارد .

تغيير در اندازه ي طولي فراوان اين نام مجاز نمي باشد تناسلي مردانه نه تنها خيلي ارزشي ندارد .

 

دراز بودن قضيب مردانه 

بلكه دراز بودن بيش از اندازه آن موجب به وجود آمدن ناراحتي به خاطر اينكه بيشتر در داخل مي رود.

و موجب به وجود آمدن درد در انتهاي واژن خواهد شد .قضيب بزرگ

و همين طور باعث صدمه ديدن شخص مقابل در زمان انجام دادن سكس  مي شود .

به دليل اينكه هنگامي كه شخص در حال لذت بردن از ارتباط جنسي مي باشد.

يك سيخونك داراي درد مي‌تواند صدمه دهنده باشد.

به اين نكته توجه داشته باشيد كه داشتن يك اين نام مجاز نمي باشد تناسلي كوتاه .

مشكلي كه براي نقطه حساس ايجاد نخواهد كرد.قضيب بزرگ

 • به راحتي مي توانند با داشتن يك اين نام مجاز نمي باشد ۵ سانتي متري تحريك شده و به ارگاسم برسند .
 • و بدترين حالت آن داشتن يك حالت بسيار كوتاه  و همينطور بسيار نازك مي باشد.
 

برچسب ها: اين نام مجاز نمي باشد مردانه بزرگ ,انحناي قضيب مردانه ,اهميت بزرگ بودن اين نام مجاز نمي باشد ,جراحي قضيب ,قضيب بزرگ ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۰:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
آموزش طراحي سايت فروشگاه اينترنتي با وردپرس : وردپرس ابزاري قدرتمند براي طراحي سايت و توسعه آن بدون نياز به دانش برنامه نويسي و تجربه قبلي در بحث طراحي سايت مي باشد و شما مي توانيد وب سايت هاي زيبايي را با استفاده از آن ايجاد كنيد.

شركت Udemy فيلم آموزشي را براي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي با وردپرس آماده كرده است كه فيلم هاي اين دوره آموزشي براي دانلود در وب سايت برنامه نويسان قرار گرفته است .

aacdev.ir_blog_wp_content_uploads_2018_01_wordpress.jpg

يكي از ويژگي هاي مهم اين دوره آموزش وردپرس ، آموزش گام به گام مطالب مي باشد تا شما بتوانيد در پايان هر قسمت بخشي از سايت خود را ايحاد كرده باشيد.

پيش نياز ها آموزش وردپرس
 • داشتن تنها كامپيوتر و اينترنت
 • عدم نياز به دانش برنامه نويسي و طراحي وب
 • عدم نياز به خريد هاست در صورتيكه قصد شما تنها تمرين باشد
سر فصل هاي آموزش طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي با وردپرس
 • معرفي وردپرس و امكانات آن
 • آموزش نحوه ميزباني وردپرس برروي سيستم لوكال
 • خريد دامنه و نكات مرتبط با دامنه
 • آموزش طراحي سايت زيبا و واكنشگرا با وردپرس
 • آموزش ساخت منوها صفحات و سايبار در وردپرس
 • آموزش طراحي سايت حرفه ايي و مدرن با وردپرس
 • نحوه ساخت صفحات تماس با ما
 • نحوه جستجوي قالب ها در وردپرس و نصب آنها
 • نحوه جستجوي پلاگين ها در وردپرس و نصب آنها
 • آموزش كامل فروشگاه ساز woocommerce در وردپرس
 • نحوه قرار دادن تخفيفات در ورد پرس و پيشنهاد هاي ويژه
 • آموزش پشتيبان گيري از داده ها
 • بهينه سازي ورد پرس براي موتورهاي جستجو با استفاده از پلاگين ها و ابزار هاي سئو
 • افزايش سرعت سايت و كارايي آن با به كارگيري سيستم كش
 • نحوه ساخت ايميل حرفه ايي براي سايت
دوره آموزش طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي با وردپرس مناسب چه كساني است
 • در صورتيكه مي خواهيد يك كسب و كار آنلاين راه اندازي كنيد
 • در صورتيكه مي خواهيد كالاها و محصولات خود را در وب به فروش برسانيد
 • اگر قصد ايجاد سايت براي معرفي شركت و يا كسب و كار خود را داريد
دانلود آموزش طراحي سايت فروشگاه اينترنتي با وردپرس
 

موضوعات مشابه

Last edited by a moderator: امروز ساعت 13:57

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۹:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با عرض سلام
از نظر من مرد زندگي، مردي است كه استقلال مالي و مهتر از اون استقلال فكري داشته باشه و در هر شرايطي مثل يك مرد رفتار كنه، نظر شما چيه؟ مثل يك مرد رفتار كردن چه جوريه؟

دوستان خوبم

اگه از دوستان كسي نظري داره ممنون ميشم نظرتون رو بفرماييد

پاسخ : تعريف شما از مرد زندگي چيست؟

به نظرم

يه مرد بايد از نظر فكري و مالي مستقل باشه
همسرش رو دوست داشته باشه و بهش محبت كنه ، هواي خانمشو داشته باشه و جوري باشه كه بشه روش حساب باز كرد چشمش دنبال خانماي ديگه نباشه ، نارز كشي رو خوب بلد باشه و غرور خانمش رو بفهمه

دست و دل باز باشه و به هيچ عنوان بداخلاق ( غرغرو اخمو و ... )نباشه و ترجيهن خوش سرزبون و اگه خوشتيپ و خوش استيل بود كه چه بهتر ولي اگه نبود همون خوش اخلاقي كافيه
غيرتي بازي بيش از حد درنياره
به خانمش احترام بذاره
دروغ نگه
و ....

بعد اگه دختر كم سن و سالتر باشه توقع داره مردش باكلاس باشه جوري كه همه جا پوزشو بده

به هر قسمت زندگي كه نگا مي كنم يه خصوصيت به ذهنم مياد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۷:۳۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام و عرض ادب
بنده 6 سال زندگي مشترك داشته ام و سپس از همسرم جدا شده ام. به طور كلي و بر اساس تجربيات و منطق موجود، آيا بهتر است بنده با يك زن مطلقه ازدواج نمايم يا يك دختر مجرد؟ با كداميك به آرامش بيشتري خواهم رسيد؟
لطفاً راهنماييم كنيد.

توسط hamidrezanateqian درازدواج · پاسخ 487 روز 19 ساعت 40 دقيقه قبل

سوال: 1 پذيرفته شده: 0 ( 0% ) | امتياز: 0

 

پاسخ (2)

 1. 0 votes

  با سلام خدمت شما دوست عزيز.بدون شك ازدواج يك امر حساس در زندگي هر فرد است و افرادي كه براي بار دوم اين انتخاب را انجام ميدهند يقينا ريز بينانه تر و با احتياط تر اقدام به انتخاب خواهند كرد. جداي از اين مطلب كه شما براي چندمين بار ميخواهيد ازدواج كنيد ميبايست با دقت بيشتري به مقوله ي انتخاب فرد موردنظر توجه فرماييد .پر واضح است شخصي كه با ملاك‌ها و معيارهاي اساسي و اصلي ذهن شما كه هميشه در رابطه با انتخاب شريك زندگي‌تان داشته‌ايد، متفاوت است، نمي‌تواند فرد مورد نظر شما باشد.پس فارغ از هر آنچه كه در كذشته اتفاق افتاده دنبال آن شخصي برويد كه خصوصيات لازم از ديد شما را دارا باشد اين اولين اقدان شما خواهد بود .شاي اين فرد مجرد باشد يا حتي در گذشته چندين بار شكست داشته باشد. اما زنان مطلقه به واسطه تجربه‌هايي كه در زندگي اول خود كسب كرده‌اند، توانايي مديريت بهتري در روابط دارند. به همين دليل نظر آقايان براي ازدواج دوم را بيشتر جلب مي‌كنند. اين زنان مهارت‌هاي خانه‌داري، ارتباط با اقوام، برخورد با همسر را دارند و ديگر نيازي نيست با شروع زندگي مشترك، به آزمون و خطا بپردازند.
  – زنان مطلقه زناني هستند كه در صورت داشتن يك زندگي آرام، قدر موقعيت را مي‌دانند و براي بهتر شدن زندگي تلاش مي‌كنند. آنها وضعيت بدتري را چشيده‌اند و حاضر نيستند زندگي خوب امروزي‌شان را به سادگي از دست بدهند.اين امر در مورد آقايان هم صدق خواهد كرد .مطلقه بودن دليلي براي انتخاب نشدن براي ازدواج نيست چرا كه امروزه زنان و مردان جوان زيادي را مي‌بينيم كه شايد در دهه دوم يا اوايل دهه سوم زندگي خود باشند و با قابليت‌هاي برجسته و شان خانوادگي و اجتماعي بالا سابقه شكست را داشته باشند بنابراين از نگاه سنتي و قضاوت نادرست درباره اين زنان و مردان فاصله بگيريد و بر اساس واقعيات موجود انتخاب كنيد.
  اما در ازدواج يك طرف مجرد – يك طرف مطلقه
  محاسن ازدواج زماني كه يك طرف ماجرا مجرد و طرف ديگر مطلقه است ( فارغ از جنسيت) مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
  – وجود كسب تجربه در زندگي مشترك (مثلا مرد به واسطه تجربه از زندگي مشترك قبلي مي‌تواند اكنون به ايفاي نقش بهتري بپردازد.)
  – آشنايي بيشتر افراد با خواسته‌هاي عاطفي- رواني طرف مقابل و بهتر برطرف كردن نيازهاي رواني او.
  – كسب تجربه و آشنايي بيشتر نسبت به انجام مراسم و مناسك‌هاي موجود در فرهنگ ايراني (كه در صورت بي‌اطلاعي خود مي‌تواند زمينه‌ساز اختلاف بين زوج‌هاي جوان و بي‌تجربه باشد.)
  – تلاش بيشتر فرد براي جلوگيري از برخوردها و پيشگيري از تكرار تجربه تلخ گذشته
  اين ازدواج‌ها مي‌تواند معايبي هم داشته باشد:
  – احتمال وجود توقع بالاي خودآگاه ياناخوآگاه از همسر فعلي به دليل تجربيات گذشته
  – احتمال قياس كردن همسر قبلي با همسر فعلي به شكل منفي
  – احتمال عدم قطع ارتباط با همسر قبلي و ادامه آن. گاهي اين ارتباط مي‌تواند در قالب ارتباط ذهني و فكري باشد نه حتي به صورت واقعي اما گاهي هنوز هم ارتباط به صورت واقعي وجود دارد كه قطعا مورد پسند همسر فعلي نيست.
  – امكان عدم تسويه حساب حسي و عاطفي با همسر قبلي ( اگر اين تسويه‌حساب اتفاق نيفتاده باشد ممكن است فرد با يادآوري خاطرات گذشته سبب آزار خود و طرف مقابل شود.)
  – آسان شدن موضوع طلاق براي فرد و خارج شدن از ذهن فرد به عنوان يك تابو. در اين ازدواج‌ها معمولا فرد در صورت برخورد و بروز مشكلات جدي با فرد جديد، احتمالا راحت‌تر به جدايي فكر مي‌كند.
  محاسن ازدواج زماني كه هر دو فرد مطلقه هستند:
  – وجود تجربه زندگي مشترك و عدم ناپختگي در اين زمينه و درك بهتر از شرايط زندگي مشترك و همسر فعلي
  – شناخت نسبي بيشتر از جنسيت رواني و نيازهاي جنس مخالف
  – تلاش براي پيشگيري از تكرار اشتباه‌هاي گذشته
  – تعهد و تلاش بيشتر براي حفظ و مراقبت از رابطه و پيشگيري از جدايي
  – تمايل بيشتر خانواده‌ها براي آشنايي بيشتر اين دو فرد با يكديگر و ايجاد زمينه مناسب براي انتخابي دقيق‌تر (چون هر دو فرد يك تجربه ناموفق را پشت سر گذاشته‌اند بنابراين خانواده‌ها براي جلوگيري از تكرار آن، معمولا كمي راحت‌تر با موضوع آشنايي قبل از ازدواج برخورد مي‌كنند تا فرد با شخص مورد نظرش ارتباطي معقول و مناسب داشته باشد و بتواند به اين شناخت برسد كه آيا اين شخص فرد مناسب زندگي اوست يا خير!)
  و اما معايب اين ازدواج‌ها
  – وجود توقع بالا و شايد انتظارات زياد از همسر فعلي
  – قياس با رابطه قبلي در ابعاد مختلف و رسيدن به يأس و نااميدي و بن بست در صورت برآورده نشدن خواسته‌هاي مهم
  – ادامه ارتباط ذهني- فكري يا واقعي با همسر قبلي يا خانواده وي كه از جانب همسر فعلي قابل پذيرش نبوده و موجبات اختلاف را فراهم مي‌كند.
  ابتدا بايد به اين موضوع اشاره كرد كه به واسطه وجود تفاوت‌هاي فردي ميان انسان‌ها و تفاوت در ديدگاه‌ها و باورهاي آنها محاسن و معايب مذكور در رابطه با همه ارتباطات مصداق ندارد و هر رابطه‌اي براي خودش مختصاتي دارد كه نياز به بررسي را حتمي مي‌كند. مجموعه آنچه كه در اين مطلب آورده شده، از موارد عمومي چنين ازدواج‌هايي است، اما آنچه در اين ميان حائز اهميت بوده و بايد اصلاح شود، وجود يك ديدگاه قالبي در جامعه است. بر اساس اين ديدگاه ،ازدواج فرد مطلقه با فرد مجرد درست نبوده و حتما همسر بعدي وي بايد يك مطلقه باشد. اين ديدگاه نادرست است چرا كه در مقوله ازدواج، فاكتورهاي متعددي دخيل هستند و صرفا نمي‌توان به دليل آنكه فرد، سابقه ازدواج قبلي دارد از تمام گزينه‌هاي مثبت او چشم‌پوشي كرد و وي را گزينه نامناسبي دانست. در اين زمينه نظر و ديدگاه شخص مجرد در انتخاب فرد مطلقه مهم است و وي بايد به دنبال كشف تفاوت‌ها و شباهت‌ها باشد.محمود هندي پور مراجعه به يك مشاور باتجربه و متبحر در زمينه ازدواج را براي تمامي اين افراد امري ضروري و مهم مي‌داند ،چرا كه با انجام مصاحبه تخصصي و گرفتن تست سازگاري و شخصيت از اين افراد، بسياري از نكات در زمينه كيفيت رابطه و شكل تداوم آن براي آنها روشن مي‌شود. همچنين وي معتقد است ازدواجي كه بر پايه انتخاب صحيح و آگاهانه باشد، فارغ از مجرد يا مطلقه بودن مي‌تواند سرانجام خوشايندي را براي هر دو نفر به ارمغان آورد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۵:۱۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

در هنگام بازي خلاقيت كودك افزايش مي يابد .

” خلاقيت ؛ يعني امكان بهره برداري نامتعارف از ابزار ، بدون تأثير پذيري از عقايد ديگران ” .

نكات اصلي را به كودك خود بياموزيد ، و موقعيتي را براي او فراهم نماييد تا كودك از ايده هايش استفاده كند . زيرا خلاقيت ، عامل كسب تجربه ي بيشتر است و تجربه عامل پيشرفت در زندگي آينده ي كودكان مي باشد . تجربياتي مانند؛ سفر، گذراندن وقت در مزرعه ، رفتن به تعطيلات ، كتاب خواندن ، بازديد از نقاط  ديدني و اشخاص مهم زندگي كودك نقش بسزايي را دارد . زيرا تجربه سبب مي شود تا كودك شناخت بيشتري را نسبت به واقعيات بدست آورد و پيرامون هر موضوع ، واكنش مناسبي را از خود نشان دهد.

براي مطالعه بيشتر:

ده روش براي پرورش خلاقيت كودكان و نوجوانان

خلاقيت چگونه رشد مي كند

تأثير بازي در پرورش خلاقيت كودكان

خلاقيت زيباترين و شگفت انگيز ترين خصيصه انسان است . غنا و پويايي و بقاي هر فرهنگ و تمدني به خلاقيت مردمان آن بستگي دارد و اين واقعيت را تاريخ بارها به اثبات رسانده است.

از سويي ديگر همان طور كه مي دانيم ، دوران كودكي از نقشي حساس و تعيين كننده اي برخوردار مي باشد . توجه به اين دوران تا آن جا است كه دوران كودكي ، به ويژه دوران سنين آغازي آن، از سوي روان شناسان و صاحب نظران تعليم و تربيت ، به عنوان مهم ترين مرحله ي تكوين شخصيت انسان شناخته شده است.

روان شناسان بر اين باورند كه، وجود تعارضات، اختلالات، و نابساماني هاي رواني اين سنين ، در سراسر زندگي انسان، تأثير مي گذارد.

پژوهش هاي روان شناسي و تعليم و تربيت ، بيانگر آن است كه ، آغاز خلاقيت كودكان در سنين آمادگي و پيش از دبستان مي باشد . در اين سنين ارتباط تازه اي ميان تفكر و عمل كودكان پديدار مي گردد و كودك براي شناخت عجايب و شگفتي هاي محيط پيرامونش تلاش بسياري را مي نمايد . اين فرا گيري وشناخت بيشتر، از طريق تجربه ي عملي صورت مي پذيرد . اين تجربه ي عملي _ يا بازي _ يكي از اعمال روزمره ي زندگي هر كودك است و كوششي است كه به تمام وجود او بستگي دارد .

بدون ترديد مي توان گفت كه ؛ بازي بهترين شكل فعاليت طبيعي هر كودك محسوب مي گردد  و مناسب ترين راه براي رشد استعداد او بشمار مي رود.

در هنگام بازي ، نيرو هاي جسمي و ذهني كودك ( نظم ، حافظه ، تخيل ، توانايي جسماني ، و… ) رشد مي يابند و بازي براي كودك، محرك و انگيزه اي مي شود در جهت كسب تجارب اجتماعي.

بازي در معناي دقيق كلمه ، شامل فعاليت هايي است كه واجد مؤلفه هاي ذيل باشد:

 • اختياري
 • دلپذير
 • فاقد سازمان است

بازي متأثر از عوامل بسيار زيادي است كه هر كدام از اين عوامل به سهم خود چگونگي بازي كودكان و نوع ابزاري را كه آن ها براي بازي انتخاب مي كنند _ يا براي آنان در نظر گرفته مي شود _ را تعيين مي كنند . تعدادي از اين عوامل عبارتند از :

 • سن و رشد كودك : امروزه ما ، با مقالات و گزارش هاي بي شماري مواجه مي گرديم كه توضيح مي دهند كدام اسباب بازي براي كدام دوره از رشد و تكامل كودك متناسب است .
 • محيط زندگي : شرايط آب و هوايي ، محيط روستايي و شهري و … هر كدام بازي هاي خاص خود را ايجاب مي كنند .
 • ظرفيت كودك : توانايي هاي كودكان ، نيز از جمله عوامل تعيين كننده در بازي ها مي باشند .
 • وضعيت اقتصادي : بازي و وسايل بازي كه ، در جوامع محروم و ثروتمند ، بكار گرفته مي شود . تفاوت چشم گيري را با يكديگر دارند .
 • فرهنگ : در بسياري از موارد فرهنگ ، تعيين كننده ي بازي هاي خاص مي باشد . در اغلب موارد اين فرهنگ است كه تعيين مي كند كه دختران و پسران بايد به چه بازي هايي بپردازند .
 • جنسيت : در بسياري از موارد جنسيت ، عامل تعيين كننده ي بازي به شمار مي رود .

بازي ، نقش حايز اهميتي را در رشد كودك ايفا مي نمايد . علاوه بر آن ، انسان به عنوان مخلوقي اجتماعي ، نيازمند ان است كه ، به گروهي تعلق داشته باشد . در اين راستا بازي ، وظايف متعددي را ، در سطوح مختلف رشد برعهده مي گيرد . بازي زمينه ي آن را فراهم مي آورد تا انسان در مواجه با روابط اجتماعي به رشد و تكامل دست يابد . اين موضوع براي انسان ، خشنودي فزاينده اي را فراهم مي آورد . بازي موجب مي گردد تا ، مهارت در برنامه ريزي ، توانايي حل مشكلات ، بهبود وضعيت تحصيلي ، دورانديشي و … در انسان افزايش يابد .

كودك از راه بازي مي تواند به استعداد ها ، نياز ها ، ضعف ها و … خود پي ببرد . و با شناخت ويژگي هاي خويش ، ساختار شخصيت خود را استحكام ببخشد .

با توجه به اهميت و موضوع بحث _ در رابطه با تأثير بازي در پرورش خلاقيت كودكان _ ما در صدد هستيم تا به تأثير يكي از انواع بازي در پرورش خلاقيت كودكان بپردازيم .

در اين ميان ، بازي هايي كه آفريده ي ذهن خلاق كودكان است _ ما آن ها را ” بازي هاي ابتكاري ” ، ” موضوع دار ” و ” نقش دار ” مي ناميم _ اهميت ويژه اي دارند . در اين بازي ها خردسالان بخشي از فعاليت بزرگسالان را _ كه در محيط زندگي خود مي بينند _ تقليد مي كنند . ” بازي هاي ابتكاري ” به شخصيت كودك شكل مي بخشد و ابزار حايز اهميتي در تربيت كودكان محسوب مي شود .

رفتار و حركات كودكان در بازي هميشه حقيقي است ، احساسات و تأثراشان حقيقي و صادقانه است . به عنوان مثال : كودك مي داند كه عروسك يك نوع اسباب بازي است اما با اين وجود عروسك خود را مانند يك موجود جاندار دوست دارد .

هنگامي كه كودكان در بازي نقش بزرگسالان را ايفا مي كنند ، اين تنها يك تقليد ساده نيست ، زيرا ابتكار و خلاقيت كودكان در هنگام آفرينش ، ” موضوع بازي ” و در زمان جست و جوي ” ابزار بازي” در جهت ” تحقق بازي ” پديدار مي گردد .

با كمك بازي هاي ابتكاري مي توان ، مسائل مهم تربيتي را حل كرد . نقشي را كه كودك در بازي هاي ابتكاري براي خود انتخاب مي كند انعكاسي از خواسته ها و آرزو هاي اوست . در هنگام بازي ابتكاري ، همه ي جوانب شخصيت كودك در اتحاد و هم كاري با هم بازي او شكل مي گيرد . بازي هاي جمعي در صورتي كه به شيوه ي مناسبي سازمان بندي شوند ، خلاقيت و فعاليت فردي كودكان را انسجام مي بخشد . بدين ترتيب بازي هاي ابتكاري _ مانند ابرازي حايز اهميت ، در رشد همه جانبه ي كودكان _ با ساير فعاليت هاي آنان در ارتباط است و اين نكته ، ارزش والاي بازي هاي ابتكاري را در روند تربيتي كودك نشان مي دهد .

كودك در هنگام ايفاي نقش ، خصوصيت شخصي خويش را ظاهر مي سازد . بنابراين بازي هاي ابتكاري ، نقش مهمي را در فعاليت خلاقانه ي كودك ايفا مي كند .

مهم ترين نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ، مربي نبايد موضوع بازي را به كودكان تحميل نمايد زيرا در اين صورت ، حس ابتكار و نيروي تخيل و استقلال را از آن ها سلب مي كند .

مربيان تعليم و تربيت متذكر شده اند كه ؛ بازي فعاليت مستقل كودكان و آفريده ي خود آنان است و بسيار مهم است كه بازي ها قالبي نباشند ، و راه را براي ابتكار كودكان بگشايند . مهم آن است كه بازي ساخته و پرداخته ي فكر كودكان باشد . فضاي بازي هم بايد به گونه اي باشد كه انگيزه ، تخيل و تفكر را براي كودك فراهم آورد . در حقيقت كودك بايد به سمت بازي هاي برانگيزنده سوق داده شود . در روند بازي نيروهاي ذهني و جسمي كودك – يعني دقت ، حافظه ، تخيل ، نظم و ترتيب ، توانايي جسماني و … – رشد مي يابند .

ارزش بازي در رشد خردسالان

                                      مديران ، والدين و مشاورين بايد ، بازي را درك كنند .

در كتاب ” وضعيت كلي كودك ” تاليف ” جونا هندريكس ” آمده است كه : علي رغم شواهدي كه نشان مي دهد ، بازي يك حرفه براي خردسالان محسوب مي شود .

مربيان كودك اذعان دارند كه ، مسئولين و والدين چنان كه بايد به اين امر توجه نمي نمايند . بسياري از آن ها بازي را در حكم يك فعاليت بي ارزش – براي گذراندن وقت – مي پندارند اما نتايج به دست آمده از تحقيقات ، با اين تصورات نا بخردانه تفاوت بسياري را دارد . بنابراين مربيان كودك – به ويژه مربيان خردسال – بايد براهميت بازي كودكان تاكيد نمايند و تاثيات سازنده ي بازي را – به عنوان زمينه ساز تحصيل – به ديگران ياد آور شوند .

” فرويل ” پيرامون اهميت بازي كودكان به نكات ارزشمندي اشاره مي نمايد . او معتقد است كه : ” بازي پاك ترين و روحاني ترين ساخته ي دست بشر ، در دوران كودكي ، انسان است  و به گونه اي يك تصوير پيشين و يا تقليدي ، از زندگي آينده انسان ، به شمار مي آيد ، همانا راز زندگي طبيعي انسان و همه ي موجودات است . بازي ، براي كودك لذت ، آزادي ، رضايت دروني و بيروني و احساس آرامش از محيط را به ارمغان مي آورد ” .

نقش مربيان در بازي

مربيان بايد در ارتباط با بازي كودك به نكات ذيل توجه نمايند :

 • افزايش ابزار بازي
 • دادن وقت كافي به كودك
 • دقت در زمان كمك به كودك
 • واگذاري حق تصميم گيري و انتخاب بر عهده ي كودك
 • تهيه ي وسايل جديد براي كودك ، تا او بتواند بازي را ابداع نمايد .
 • وسايل صحنه ي نمايش ، بهتر است به صورت واقعي باشند .

مربي با تحقيق و به كار گيري ايده هاي نو كودك را آماده مي كند و او را به سوي پيشرفت سوق مي دهد . بازي دامنه ي مهارت هاي كودك را در زمينه هاي روحي ، جسمي ، زيبايي شناسي ، اجتماعي و عاطفي گسترش مي دهد . مربي بايد فضاي فرح بخشي را ايجاد نمايد تا خلاقيت كودك شكوفا شود و براي آموزش محيط مناسبي را در نظر بگيرد و براي كودك اين امكان را فراهم آورد كه يك شركت كننده ي فعال باشد نه يك آموزنده ي غير فعال .

خصوصيات بازي

” كار فعاليتي هدفمند است كه يك انسان ، در جهت تبديل عوامل محيطي ، به صورت دلخواه يا به اجبار، انجام مي دهد . ” مي توان گفت : كار، پذيرش قواعد و قوانين اجباري است كه انسان را ملزم به اجراي آن مي كند و انسان در مقابل انجام دادن آن پاداش يا اجرتي را دريافت مي كند .

اما بازي چيست ؟ بازي داراي چه خصوصياتي است ؟ در اينجا مي توان گفت كه : كودك به بازي احتيج دارد و براي او بازي يك حرفه ي جديدي محسوب مي شود . بازي وسيله اي براي بيان خصوصيات و شخصيت كودك است .بازي به كودك كمك مي كند كه ، خود را بهتر بشناسد ، تصوراتش را گسترش بدهد ، در فعاليت هايي مهارت پيدا كند و انديشه اش را توسعه دهد . كودك در هنگام بازي ياد مي گيرد كه چگونه خود را كنترل نمايد و ميان اعضاي بدن و مغز خود هماهنگي ايجاد كند .بازي زمينه ي رشد و تكامل كودك را فراهم مي آورد . بازي براي كودك امري حايز اهميت به حساب مي آيد . بازي كودك هميشه متوجه به يك هدف و موضوع به خصوص نمي باشد – كه ما بتوانيم آن را مانند يك نوار متوقف نماييم و يا آن را ادامه دهيم – زيرا بازي يكي از فعاليت هاي ذهني كودك به شمار مي آيد .

بازي كودكان داراي ويژگي هاي ذيل مي باشد :

 • بازي اختياري است .
 • بازي براي كودك ، فاقد هر گونه سازمان مي باشد.
 • بازي براي كودك خوشايند است .
 • بازي از قيد كشاكش و پرخاش آزاد است .
 • بازي وسيله ي مناسبي است تا كودك را از پرخاشگري باز دارد .
 • بازي فرصتي است كه كودك انديشه هاي دروني خود را بيان مي كند . بازي اين امكان را براي كودك فراهم مي آورد تا بر اضطراب خود غلبه كند .
 • بازي اين امكان را براي كودك فراهم مي نمايد تا به كسب تجربه بپردازد و افكار خود را بيان كند .
 • بازي فرصت مناسبي براي پرورش خلاقيت كودك است .
 • بازي وسيله اي براي برقراري ارتباطات اجتماعي با ديگران است . كودكان در هر سني كه باشند ، غالبا به جاي اينكه ، صحبت كنند ؛ بوسيله ي اسباب بازي با بزرگسالان و يا كودكان ارتباط برقرار مي كنند .

 

و سرانجام اين كه بازي ؛ وسيله اي براي ايجاد ارتباط با دنياي دروني كودك و دنياي عيني  – محيط خارج – است .

هر كودكي مي خواهد، بازي مي كند ، كودك از طريق بازي ياد مي گيرد چگونه بياموزد .

بنابراين مي توان استنباط نمود كه بازي امري اختياري است و كودك به دل خواه خود مي ت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۳۰:۳۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
من احتياج به راهنمايي دارم و يه جور افسردگي شديد نسبت به مشكلم سراغم اومده
من ٣١ سالمه كارمند شركت هستم با حقوق ماهي ٩٠٠ تومان سه ساله با دختر خانمي در ارتباط هستم و قصدم تا بحال فقط ازدواج بوده الان تونستم با پسندازم يه ماشين واسه خودم بگيرم و يه خونه هم اجار نشستم با ماهي ٢٥٠ الان كه نزديكتر ميشم به اينكه برم براي خاستگاري فشار فكري زيادي واسم به وجود اومده از اينكه تويه زندگي مشتركم كم بيارم ميترسم از اينكه كسي رو كه خيلي دوستش دارم نتونم خوشبخت كنم دلهره دارم الان ميشه گفت يك ماهه اين استرس و فشار داره منو از داخل نابود ميكنه در ضمن نامزد من خودش شاغل هستش و هميشه دم از كم توقع بودن ميزنه ولي خوب دختري نبوده كه توي فشار زندگي كرده باشه و اينكه هميشه ميگه كه با كار كردنش سعي در اين داره كه فشار رو از زندگي مشترك و من برداره ولي من نميتونم ببينم دختري كه هميشه در ارامش زندگي كرده بخواد شب و روزشو با استرس كم پولي و كار سپري كنه در ضمن دو تا خواهر بزرگتر از خودش وضع مالي همسراشون عالي هستش جوري كه ميتونم بگم حقوق من پول تو جيبيه ماهيانه بچه هاشون هستش.
وقتي فكر مراسم عروسي خريد سرويس طلا كه اول ماجراست و بعد فكر رفاه مادي توي زندگي مشتركمون كه اصل ماجراست به ذهنم ميخوره بعضي وقتها به اين فكر ميكنم واسه خاطر خوشبختيش كنار بكشم من الان كل سرمايه زندگيم همون ماشين و حقوق ماهي ٩٠٠ تومان هستش چيكار كنم واقعاً ترسيدم
به نظر شما من چيكار بايد بكنم.
١٠٠٪ براي ازدواج بايد فكر رهن خونه باشم ولي چجوري ميتونم الان با اين وضعيت ٥٠ يا ٦٠ تومن براي رهن خونه دستو پا كنم تو بد وضعيتي افتادم ميخوام از لحاظ فكري كمكم كنيد.


40
نقل قول نوشته اصلي توسط صادق نمايش پست ها
با عرض سلام
من احتياج به راهنمايي دارم و يه جور افسردگي شديد نسبت به مشكلم سراغم اومده
من ٣١ سالمه كارمند شركت هستم با حقوق ماهي ٩٠٠ تومان سه ساله با دختر خانمي در ارتباط هستم و قصدم تا بحال فقط ازدواج بوده الان تونستم با پسندازم يه ماشين واسه خودم بگيرم و يه خونه هم اجار نشستم با ماهي ٢٥٠ الان كه نزديكتر ميشم به اينكه برم براي خاستگاري فشار فكري زيادي واسم به وجود اومده از اينكه تويه زندگي مشتركم كم بيارم ميترسم از اينكه كسي رو كه خيلي دوستش دارم نتونم خوشبخت كنم دلهره دارم الان ميشه گفت يك ماهه اين استرس و فشار داره منو از داخل نابود ميكنه در ضمن نامزد من خودش شاغل هستش و هميشه دم از كم توقع بودن ميزنه ولي خوب دختري نبوده كه توي فشار زندگي كرده باشه و اينكه هميشه ميگه كه با كار كردنش سعي در اين داره كه فشار رو از زندگي مشترك و من برداره ولي من نميتونم ببينم دختري كه هميشه در ارامش زندگي كرده بخواد شب و روزشو با استرس كم پولي و كار سپري كنه در ضمن دو تا خواهر بزرگتر از خودش وضع مالي همسراشون عالي هستش جوري كه ميتونم بگم حقوق من پول تو جيبيه ماهيانه بچه هاشون هستش.
وقتي فكر مراسم عروسي خريد سرويس طلا كه اول ماجراست و بعد فكر رفاه مادي توي زندگي مشتركمون كه اصل ماجراست به ذهنم ميخوره بعضي وقتها به اين فكر ميكنم واسه خاطر خوشبختيش كنار بكشم من الان كل سرمايه زندگيم همون ماشين و حقوق ماهي ٩٠٠ تومان هستش چيكار كنم واقعاً ترسيدم
به نظر شما من چيكار بايد بكنم.
١٠٠٪ براي ازدواج بايد فكر رهن خونه باشم ولي چجوري ميتونم الان با اين وضعيت ٥٠ يا ٦٠ تومن براي رهن خونه دستو پا كنم تو بد وضعيتي افتادم ميخوام از لحاظ فكري كمكم كنيد.
دوست عزيز چه دوست داشته باشيد و چه نداشته باشيد اين وضعيت روزگار ماست

اينكه شما در ازدواج به آرامش برسيد بسيار مهمه و در اين مورد بايد با فردي ازدواج كرد كه هم كف شما باشه

اينكه بتونه شرايط رو درك كنه و با شما همراه باشه ...

در مورد ايشون تا وقتي كه در زندگي وارد نشديد نميتونيد در موردش قضاوت كنيد و تمام اينكه به شما همراه باشه به خودتون ربط پيدا ميكنه

به هر حال چنين مشكلات مادي و اقتصادي وجود داره و ميتونه زندگي رو به چالش بكشونه پس در اين مورد خوب فكر كنيد تا غافلگير نشيد

پس لازمه در اين مورد با دختر در اين مورد صحبت كنيد و حتي با مشاوري مجرب هم مشورت حضوري و دو نفره داشته باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۸:۴۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
معالجه اضطراب با بيوفيدبك

معالجه اضطراب با بيوفيدبك

بيوفيدبك يكي از پر اهميت ترين شيوه هاي معالجه انواع اختلالات اضطراب شناسايي شده است.

پژوهشگران زيادي در همه دنيا طبق مطالعاتي كه انجام داده اند ميزان موثر بودن اين شيوه معالجه را مورد ارزيابي قرار دادند.

در همه پژوهش هايي كه انجام داده اند ماندگاري و اثبات اثر معالجه است را به شيوه بيوفيدبك تا دو سال ادامه دارد.

و همينطور در مقايسه با ديگر شيوه هاي معالجه در بيماراني كه تحت معالجه با بيوفيدبك مي باشند.

بهتر شدن قابل توجهي در نشانه هاي اضطراب ديده شده است.معالجه اضطراب با بيوفيدبك

به صورت كلي براي معالجه اختلال اضطرابي از دارودرماني همراه با روان درماني مورد استفاده قرار مي گيرد.

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

 معالجه اضطراب با بيوفيدبك

داروهاي كه مورد مصرف در معالجه اضطراب

 • اين داروها اثر دوگانه دارند.
 • و علاوه بر اينكه براي درمان افسردگي به كار برده ميشوند.
 • براي درمان اختلال اضطراب هم كاربرد دارند.

 

عوارض دارويي در درمان اضطراب :

 • چاق شدن ، كم شدن ميل جنسي ، خشك شدن دهان 
 • و همينطور تداخل پيدا كردن دارو با دارو ديگر باعث محدود شدن استفاده از آن مي شود.

معالجه اضطراب با بيوفيدبك2

شايع ترين استفاده از بيوفيدبك

 • يكي از شايع ترين استفاده هاي نوروفيدبك در ۳۰سال گذشته ، معالجه استرس مي باشد.
 • در دنياي امروزه نوروفيدبك به عنوان يك شيوه داراي تاثير مي باشد .معالجه اضطراب با بيوفيدبك
 • كه بدون داشتن درد و احتياج به داروهاي خوراكي در اشخاصي كه به اختلال مبتلا مي باشند شناسايي شده است.

مزيت استفاده از بيوفيدبك

با معالجه شدن از طريق نوروفيدبك ، علاوه بر اينكه مغز شما شيوه هاي آرام شدن را ياد مي گيرد.

بلكه ياد مي گيرد به چه صورت شيوه فعاليت خود را عوض كند و بيابد كه ريشه اضطراب كجا مي باشد؟

در آغاز مغز شما ياد مي گيرد كه به چه صورت به تنظيم امواج خود بپردازد و هنگامي كه اين اصل مهم را ياد گرفت ، در مقابل استرس صدمه نمي بيند.

 

در مركز نوروفيدبك  معالجه استرس با اين شيوه معالجه مي شود .

و با داشتن جلسه هاي معالجه اي تحت پوشش يك متخصص بتوانيد از اين معالجه بهره مند شويد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۷:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ارتباط ذهن آگاهانه (هوشمندانه) در روابط:آگاهانه ماندن در تعاملات ما با ديگران با تمايل و نيت بر انجام اين چنين كاري آغاز مي شود. همه ما يكسري روابطي داريم كه خواهان اصلاح آن هستيم. يك روش براي بهبود اين گونه روابط داشتن ارتباط آگاهانه و عامدانه است.

 

 درگيرشدن در ارتباطي ذهن آگاهانه

تحقيقات نشان داده است كه ذهن آگاهي مي تواند  به افراد در جهت حل يا اجتناب از تعارض، بهبود روابط و كاهش استرس آنها كمك كند. سال هاست كه محققان مداخلات ذهن آگاهي را در زوج ها به بوته آزمايش مي گذارند. دكتر جيمز كارسون و همكارانش دريافتند زوج هايي كه در آموزش ذهن آگاهي به مدت ۸ هفته شركت كرده بودند رضايت بيشتر از روابط نزديك و پذيرش بالاتري براي طرف مقابل داشتند نسبت  به افرادي كه در آموزش شركت نكرده بودند.

ذهن آگاهي را به عنوان توجه كردن به روشي خاص؛ هدفمند، در حال و بدون قضاوت گرايانه اي توصيف كرده اند. ذهن آگاهي به پردازش آنچه همسر شما به روشي فعال و منعطف مي گويد اشاره دارد كه  گوياي حساسيت به بافت (آنها روز بدي داشتند شرايطي رسمي است يا با آرامش)، پذيرفتن نقطه نظرات متعدد و توانايي درك امور به روش هاي جديد است.

به طور خلاصه، ذهن آگاهي تماماً از فعال بودن و حضور در حال، گفتگو مي كند؛ خواه در حال برقراري ارتباط باشيد يا خير.

درگيرشدن در ارتباطي ذهن آگاهانه نياز به تلاش ناچيزي دارد. اينجاست كه عامدانه بودن يا قصدمندي به ميان مي آيد. اين مسئله با تمركز بر رفتارهاي خاص در روابط خاص به ما در راستاي  ارتباط آگاهانه تر كمك مي كند. شما هم اگر مي خواهيد در يكي از روابط خود بر ارتباط آگاهانه تمركز كنيد، بجنبيد. قصد داريم شما را با فعاليت “تنظيم هدف ارتباط” آشنا كنيم، براي بهبود ارتباط در روابط متقابل خود. با فراغي آسوده مداد و كاغذ را جلوي دست خود بگذاريد و جواب هاي خود را يكي يكي بنويسيد.

 1. روابطي را انتخاب كنيد كه قصد كار كردن روي آنها داريد. اين رابطه مي تواند برادر، خواهر، والدين، كارفرما، هم اتاقي، دوست دختر يا دوست پسر، بهترين دوست، نزديكتر شدن به يك دوست، همكار، عمه، عمو، پسرعمو يا دخترعمو، پدربزرگ يا مادربزرگ باشد.
 2. فكر كنيد كه چرا مي خواهيد رابطه را بهبود بخشيد و اگر در مكان مناسبي قرار داشتيد آنچه رابطه مي‌تواند به نظر آيد را به طور خيالي در سر بپرورانيد. ما اغلب به فكر داشتن رابطه بهتر هستيم اما اهدافي واقعي يا ابزارهاي ارتباطي براي رسيدن به اين اهداف را نداريم.
 3. وقتي ما در مورد رابطه ي مورد نظر خود فكر مي كنيم اغلب به آنچه طرف مقابل براي برهم زدن رابطه يا ممانعت از رسيدن به حالت بالفعل اش انجام داده يا گفته است مي انديشيم. به جاي آن، درمورد فرصت هاي ارتباطي خود و اينكه چگونه مي توانيم با تغيير و تعديل اين فرصت ها تأثير مثبتي بر رابطه خود وارد سازيم فكر كنيم. ما اغلب از طرف مقابل انتظار تغيير را داريم، در عين حال مي دانيم كه تنها شخصي كه توانايي تغييرش را داريم خود ما هستيم. ارتباط شما در حل تعارض هاي بين فردي با شخصي كه براي ارتباط برگزيده ايد چگونه نقشي داشته است؟ چگونه انتخاب هاي ارتباطي را داشته ايد كه توانسته بر اين رابطه اثرگذار باشد؟ با خود صادق باشيد و اكنون زماني را صرف تفكر و نوشتن كنيد.
 4. رفتارهايي عمدي را انتخاب كنيد كه قصد بهبود آن را داريد در طي تعامل با اين شخص در طي شش ماه تا يكسال آينده. رفتارهاي عمدي قابل پيگيري، سازنده، فوري، مادام العمر (شما مي توانيد اكنون آنها را انجام دهيد و در آينده ادامه دهيد) و منعطف هستند. جدول زير برخي از اين رفتارها را به عنوان نمونه آورده است.

بخشندگي

مهرباني

گشاده رويي

در اختيار بودن

صبور بودن

توجه كردن

مراقبت كردن

عشق

اعتماد كردن

احترام گذاشتن

حامي بودن

مديريت

فهميدن

كنجكاوي

گوش كردن

همدلي

هم دردي

تعالي بخشيدن

قدرت دادن

الهام بخشي

چالش

پذيرش

وفاداري

ثبات

علاقه نشان دادن

 

 1. سه تا پنج واژه رفتارهاي عمدي را بنويسيد به طوري كه حاكي از ميزان علاقه شما به پيشقدم شدن در رابطه با شخص مورد نظر خود باشد. مي توانيد از ليست بالا برداريد يا رفتارهاي عمدي مدنظر خود را انتخاب كنيد فقط اطمينان يابيد كه آنها نه تنها هدف (مانند ايراد سخنراني ) هستند بلكه در عوض مانا و سازنده مي باشند.
 2. با استفاده از واژه هاي رفتارهاي عمدي موجود در جعبه بالا يك جمله را طرح كنيد. با نوشتن رفتارهاي عمدي در قالب جمله مي توانيد نيت از انجام رابطه را به خاطر داشته باشيد. نيت خود را بنويسيد و آن را اغلب بر روي تلفن خود يا بر روي برگه هاي چسبان و در هر جاي ممكن نصب كنيد بلكه بتوانيد آن را بارها در هفته ببينيد.

نيت(قصد) هاي نمونه

– صبورانه عشق ورزيدن با قلبي فروگذارانه و پر از مهر.

– تمرين درك ضمن ابراز  شفقت و ملاطفت.

اعتمادسازي با اعتماد دادن به طرف مقابل و ابراز علاقه.

– مشاركت فعلانه با ذهني كنجكاو، بيان علاقه و ابراز شفقت.

– دوست داشتن از روي درك و فهم ضمن ابراز مهرباني و علاقه مندي.

ارتباط آگاهانه و هوشيار در سرتاسر اين گونه تعاملات جريان دارد. دوست داشتن صبورانه مستلزم گوش دادن و برقراري ارتباطي باز و بي آلايش با همسر خود است. هنوز هم ابراز شفقت و مهرباني يك نيت ارتباطي محور ديگري محسوب مي شود. م اينها را از طريق تجربه ارتباط با ديگران نشان مي دهيد.

 1. دلايل خود را براي اصلاح يك رابطه به تفصيل بنويسيد. آيا آن در برخورد با ديگران يا اعضاي خانواده يا در زندگي شما دردناك و صدمه زننده است؟ صرفاً به اين دليل است كه آنها خانواده شما هستند و شما نيز در ايجاد يك رابطه خوب احساس نياز مي كنيد؟ با داشتن آن احساس خوبي در مورد خود خواهيد داشت؟ يك برنامه با قدم هاي عملي طراحي كنيد. كليد اصلي موفقيت در ارتباط تمركز روي ارتباط با يك انگيزه واقعي براي بهبود آن است.

 

بيشتر فكر كنيد

در مورد چگونگي نزديك تر شدن ارتباط با هدف هاي شما در پيشرفت رابطه بينديشيد. شما چگونه رابطه قصدهاي ارتباط را در يك يا سه ماه آينده وضع خواهيد كرد؟ يك برنامه ي مرحله وار قابل پيگيري بنويسيد.

“همه روابط لزوما بهبود نمي يابند. اگر شما رابطه اي ناشايست داريد از ديگران كمك بگيريد و بدانيد كه گاهي اوقات بهترين كار پايان دادن به يك رابطه مسموم است تا بهبود آن.

رمز روابط سالم تر

هر يك از ما براساس نظريه دلبستگي، يك سبك دلبستگي ياروش برقراري ارتباط با ديگران، بسته به نحوه ارتباط ما با مراقب اصلي خود، ايجاد مي كنيم. بدين ترتيب اين رابطه مقدمه تشكيل الگويي براي ما مي شود كه مي توانيم در بيشتر روابط بزرگسالي آينده نيز به آن متكي باشيم. وقتي كه نيازهاي اصلي ما توسط يك مراقب محبوب و مهربان پيوسته برآورده مي شوند، ما يك سبك دلبستگي ايمن با او و در نتيجه سبك دلبسته ايمن پايدار را شكل مي دهيم. روانشناسان به اين نوع مراقب به عنوان والدين به اندازه كافي خوب اشاره دارند. كودكاني كه اين نوع سبك دلبستگي را ايجاد مي كنند به احتمال بيشتري در بزرگسالي روابط ايمن و سالم تري را پشت سر خواهند گذاشت.

از طرفي ديگر، با برآورده نشدن نيازهاي كودكان، آنها به رفتار كردن به سبك دلبسته ناايمن رو مي آورند. افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي/پريشان ممكن است وابسته، پرتوقع و ترسان از رهايي باشند. آنها رفتارهايي را انجام خواهند داد كه موجب جدايي از همسر خود مي شود و از اين رو بر اعمال نفوذ و اعتقادات خود پافشاري مي كنند.

افراد داراي سبك اجتنابي/تحقيرآميز بسيار مغرور هستند به دليل آنكه آنها يادگرفته اند كه فقط متكي به خود باشند. آنها اغلب از نزديكي و تعهد اجتناب مي كنند. افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي/مضطرب در آرزوي برقراري ارتباط نزديك هستند اما همزمان از طردشدگي واهمه دارند. بنابراين ممكن است كارهايي انجام دهند كه موجب فاصله گرفتن آنها از همسران خود شود لذا پيشگويي خودكامبخش خاص خود را خلق مي كنند.

لازم به ذكر است كه اين سبك هاي دلبستگي منحصر به هر دو طيف نيست، بلكه قابليت نوسان دارند يا با شريك هاي مختلف مي تواند به طور مختلفي كاربرد داشته باشد. براي مثال، شخص داراي سبك دلبسته اضطرابي ممكن است با وجود رابطه با يك شريك ايمن احساس ايمن تري داشته باشد. حدود ۵۰درصد از جامعه بزرگسالان را افراد داراي سبك دلبسته ناايمن تشكيل مي دهد و در اين جامعه هدايت جريانات متلاطم روابط رمانتيك گاها دشوار مي شود. اگر اين در مورد شما صدق مي كند، با انجام مراحل زير مي توانيد اطمينان يابيد كه گذشته شما تعيين كننده سرنوشت روابط بعدي شما در آينده نيست.

به خود اطمينان داشته باشيد

براساس نظر جف منزايس روانشناس باليني و متخصص روابط يكي از اولين مراحل براي سازگاري با سبك دلبسته ناايمن ايجاد تدريجي اعتماد به نفس است. بسياري از شكايت ها در روابط رمانتيك افراد داراي سبك دلبسته ناايمن از فقدان اعتماد به نفس به خود نشأت مي گيرد. جداي از نشأت گرفتن، اين بحث در باب برقراري اعتماد و تقويت توانايي شخص براي ابقاء و حفظ آن حتي بدون كمك شريك است. از آنجايي كه منزايس اشاره مي كند كه هر دو طرف در كارهايي مشاركت مي كنند كه در آنها يكي از همسران سعي مي كند يك سري فعاليت هاي در حد توان خود را طي مدتي كوتاه اما با زماني فشرده بر عهده گيرد. وي مي گويد نكته اينجاست كه بايد ياد گرفت به تنهايي ايستاد تا بتوان با ديگري نيز به خوبي وقت گذرانيد.

سبك دلبستگي خود را كشف كنيد

درك سبك دلبستگي شما با اولين گام خودآگاهي در ارتباط شباهت بسيار زيادي دارد. مگان ويكز متخصص روابط و آشنايي پيشنهاد مي دهد كه اين مي تواند به شما در بازشناسي هر گونه رفتارهاي خودتخريبي كه شما در روابط از خود نشان مي دهيد مفيد باشد. ويكز بيان مي كند كه اكثر غرايز كودكانه اساسي و تمايلات، با ايجاد صميميت فزاينده و  پيوندهاي فردي از نو نمايان مي شوند.

مهم است تا متوجه روش هاي محافظت از خود در ضمير نا هوشيار باشيد كه ممكن است هنگام سعي درايجاد رابطه جديد با شخص ديگر به خوبي عمل نكند.

جسيكا ميمن از مشاوران داراي پروانه نظام سلامت رواني نظري موافق است كه براي تغيير در سبك دلبستگيمان، ما بايد بدانيم چگونه تعاملات خود را محقق مي سازيم و در چه جايي شروع مي كنيم “. شناختن محرك هاي رفتاري ما كه منجر به رشد الگوهاي ناسالم و كهنه كار مي شود امري مهم است”. او مي گويد”يادگيري نحوه اي كه شما با ديگران رابطه برقرار مي كنيد همچون روشن كردن چراغي درباره چرايي وجود مباحث خاص در رابطه شما خواهد بود”. اگر ما از آنچه نياز به تغيير دارد آگاه نباشيم تغيير هر چيزي غيرممكن است. از اين نظر مي توان گفت در رابطه با هر گونه تغيير رفتار، خودآگاهي بسيار حائز اهميت است.

آگاهانه تر عمل كنيد

وقتي كه ما در جهت ايجاد رابطه تحريك مي شويم به ويژه در صورت داشتن سابقه آسيب رواني، بدن ما حالت جنگ يا گريز به خود مي گيرد. واكز از آنچه براي شخص داراي سبك دلبسته اضطرابي رخ مي دهد مثال مي زند: تصور كنيد همسر شما دير به خانه مي آيد و تلفنش نيز خاموش است و قادر به تماس با شما براي خبر دادن نيست. وقتي كه اين چنين چيزي اتفاق مي افتد ترس شما از رهايي ممكن است موجب ايجاد حالت شديد نابهنجار اضطراب شود.

براي فكر كردن واضح تر و انتخاب كردن بهتر در مورد نحوه واكنش ما در اين مواقع ما بايد اين حالت جنگ يا گريز را به حالتي حاكي از آگاهي برگردانيم. واكز نفس كشيدن قبل از واكنش يا خود را به بهانه اي در حمام نگه داشتن براي دقايقي نفس كشيدن عميق را پيشنهاد مي دهد و نيز اينكه با خود خلوت كنيد و از خود بپرسيد آيا اين كاري كه مي خواهيد انجام دهيد در رابطه شما تأثير دارد يا خير. اگر قصد داريد دست از رفتارهاي خود تخريبي برداريد، اجازه دادن به ايجاد چنين فضايي بين رويدادهاي محرك و تكانه هاي موقت شما حائز اهميت است.

درمان از طريق رابطه

جوردن جانسون يك درمانگر روابط زناشويي تبيين مي كند كه ما تمايل به كشيده شدن به سمت افرادي داريم كه از نظر هيجاني ما را تحريك مي كنند بدون انكه متوجه شويم. او تشريح مي كند”مانند اين مي ماند كه ذهن نيمه آگاه ما در پي يافتن روشي است كه به ما كمك كند تا بتوانيم به تعارض هاي دروني خود توجه كنيم”. او بيان مي كند، در روابط، اين گونه تعارض ها مي تواند يا بهتر شود يا بدتر و يا اينكه آنها مي توانند شناسايي و درمان شوند. فقط به دليل آنكه رابطه براي ما عميق ترين ترس ها يا ناامني ها را در پي دارد به معناي بدبودن رابطه نيست.

در واقع برقراري ارتباط مي تواند بهترين فرصت براي تغيير و بهبودي به واسطه آسيب هاي گذشته باشد كه با كمك آن مي توانيم واقعا به همسر خود نزديكتر و شايد بسيار صميمي شويم.

نيازهاي خود را ابراز كنيد

ميمن در باب بازشناسي نقطه نظرات شخصي تشريح مي كند كه ما مي توانيم گفته هاي خود را براساس تجارب خود تحميل كنيم كه در نتيجه راهن آگاهانه,رتباط ذهن هوشمندانه,ارتباط آگاهانه,ارتباط آگاهانه تمركز,بهبود روابط,فرصت هاي ارتباطي,انتخاب هاي ارتباطي,ارتباط تمركز,روش برقراري ط ذهن هوشمندانه,ارتباط آگاهانه,ارتباط آگاهانه تمركز,بهبود روابط,فرصت هاي ارتباطي,انتخاب هاي ارتباطي,ارتباط تمركز,روش برقراري ارتباط,سبكارتباط,سبك دلبسته اضطرابي,,حتتر مي توانيم با همسر خود پيرامون نيازها گفتگو كنيم. ارتباط پايه ايست كه در آن مي توانيم در جهت روش هاي سالم رابطه و در نهايت دلبستگي قدم برداريم. ميمن مي گويد”آزادي بيان عقيده در مورد اينكه ما چگونه بايد باشيم و چه كسي هستيم به ما امكان حمايت از يكديگر به روش هاي مورد نياز هر يك مي شود”. دانستن نيازهاي طرفين تغيير الگوهاي ناسالم رابطه را ميسر مي سازد.

اگر شما بتوانيد با همسر خود در مورد الگوهايي كه براساس آن عمل مي كنيد، كه اين الگوها چگونه بايد باشند و چرا شما در زمان هاي خاصي نيازهاي خاصي داريد گفتگو كنيد بدينسان شما مي توانيد در جهت تغيير سبك دلبستگي پيش برويد.

نيازهاي همسر خود را بشناسيد

دكتر مارسدن تأييد مي كند كه افراد مي توانند به همسر يا شريك خود در تغيير سبك دلبستگي كمك كنند از طريق بيان احساسات در قالب كلمات و ايجاد ارتباط هاي معني دار. او پيشنهاد مي دهد كه اگر همسر شما داراي سبك دلبسته اجتنابي است در اين مواقع به او كمي فضاي بيشتري بدهيد يا اگر همسر شما داراي سبك دلبسته اضطرابي است به همسر خود اطمينان خاطر بيشتري بدهيد و از او نيز حمايت كنيد.

او مي گويد اگر همسر شما هر وقتي كه درحال برگشتن به خانه هستيد مي خواهد به او پيغام بدهيد اين خواسته را انجام دهيد. اين كار به كاهش اضطراب كمك كرده  و نيز موجب مي شود او متقابلاً بتواند نيازهاي شما را برآورده كند. سبك هاي دلبستگي بايد زمينه رشد و تعالي را فراهم آورند نه آسيب زا شوند.

خواه شما فرد داراي سبك دلبستگي ناايمن هستيد خواه در ارتباط با شخص داراي سبك دلبسته ناايمن، آگاه شدن به آن و گفتگو از نيازهاي هر يك از طرفين امري بسيار مهم است.

با آگاهي (توجه)، تأمل و سخت كوشي، امكان تغيير الگوهاي ناسالم دلبستگي وجود دارد و مي تواند منجر به رضايت بيشتر شما از ارتباط و تأمين آن شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۵:۳۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام من پسري ۲۲ ساله هستم حدود يك هفته ميشه كه با دختر عموم عقد كردم
ما قبل از عقد با هم رابطه نداشتيم و از همديگه هم زياد شناخت نداشتيم
بعد از عقد همسرم ناراحت بود و با من هم سرد
وقتي ازش پرسيدم كه چرا ناراحتي گفت: كه من يكي ديگه رو دوست دارم من به تو هيچ حسي ندارم من به اصرار پدر و مادرم با تو ازدواج كردم .
حالا من چي كار كنم
من دختر عموم رو دوست دارم
چون همه فاميل با ازدواج ما موافق بودن ما ازدواج كرديم
در ضمن پدر و مادر دختر عموم با ازدواج اون پسر موافق نبودن
من حالا چي كار كنم

راهنما گفته:

عدم علاقه دختر به ازدواج
دوست عزيز اگر به شما علاقه نداشته باشه .
در آينده زندگي خوب و آرامي رو تجربه نخواهيد كرد .
اينكه مردم ازدواج شمارو تاييد كنند تصور بچگانه اي هست.
مهم شما دو نفر هستيد كه بايد با علاقه كامل وارد اين ازدواج بشيد .
در اين مورد با ايشون صحبت كنيد .
حتما مشاوره اي حضوري انجام بديد .
اجازه بديد توصيه هايي اگر گفته ميشه از طرف يك غريبه باشه.
بعد فرصت بديد تا تصميم گيري كنه .
مسلما اگر توصيه ها منطقي باشه ميتونه روي نظرش تاثيرگذار باشه.
در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۴:۳۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
نوعي تمرين روي ماهيچه‌هايي كه مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند مي تواند درمانگر اين مسئله باشد. براي تمرين  عضله ها در حين ادرار كردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس‌‌ رها كنيد.

 

نتيجه اين تمرين ها حداقل پس از شش ماه اگر بطور مرتب انجام شوند بروز مي كنند. توقع تاثير يك شبه نداشته باشيد.
 
تقويت ماهيچه لگني
اين تمرين روي ماهيچه هايي كار مي كند كه مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند. براي پيدا كردن آن ها در حين ادرار كردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس رها كنيد.
 
 ممكن است مدتي طول بكشد تا اين عضله ها را پيدا كنيد و بتوانيد آن ها را كنترل كنيد. بعد از شناسايي اين ماهيچه ها حتي در حالت عادي هم (در حين ديدن تلويزيون، كار و غيره) مي توانيد مرتبا آن ها را منقبض كرده براي چند ثانيه نگاه داريد و سپس رها كنيد. پس اول مدتي وقت صرف كنيد تا اين عضلات را پيدا كنيد. بعد كه ديگر بدون ادرار كردن هم آن ها را تحت كنترل داشتيد مي توانيد از دو سري ۱۰ تايي صبح و شب يعني ۲۰ تا صبح و ۲۰ تا شب شروع كنيد و عضلاتتان را منقبض كنيد، براي ۱ تا ۳ ثانيه نگهداريد و بعد رها كنيد. هر هفته ۱۰ تا به اين تمرين ها اضافه كنيد زماني كه تعداد آن ها رسيد به ۵۰ يا ۶۰ تا صبح و ۵۰ تا ۶۰ تا شب همين عدد آن را نگهداريد.
 
 
وقتي كه به انجام تمرين ها عادت مي كنيد ديگر حتي لازم نيست كه فقط صبح آن ها را انجام دهيد مي توانيد در طول روز آن ها را به مرور انجام دهيد. در ضمن اگر عضلات كف لگن قوي داشته باشيد دچار عوارض بالا رفتن سن هم نخواهيد شد چون اكثرا در افراد كهنسال قدرت نعوظ كم مي شود و زاويه اين نام مجاز نمي باشد به سمت پايين تغيير مي كند اما با داشتن عضلات كف لگن قوي اين عوارض بسيار كمتر مي شوند. اين را هم تاكيد كنم كه نتيجه اين تمرين ها حداقل پس از شش ماه اگر بطور مرتب انجام شوند بروز مي كنند. توقع تاثير يك شبه نداشته باشيد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۳:۰۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

هميشه پيشگيري از افسردگي امكان پذير نيست. به هر حال، پيشگيري از افسردگي تنها راه براي جلوگيري از به وجود آمدن اتفاقي كه در زندگي شما به نام افسردگي مي باشد نيست.

شما مي توانيد تاثيرات افسردگي را، با يادگيري اداره كردن نشانه ها  و علائم افسردگي در زندگي خود كاهش دهيد. سپس مراجعه به پزشك براي درمان افسردگي تان بيشترين كمك را به شما خواهد كرد.

علائم افسردگي

افسردگي علائم مختلفي دارد، بيشتر از دو هفته طول مي كشد كه بر روي توانايي ها و لذت ها و فعاليت هايتان تاثير مي گذارد. يك فرد افسرده ممكن است برخي از علائمي كه در ليست پايين بيان شده اند را دارا باشد.

 • خلق افسردگي بيشتر در طول روز به خصوص در صبحها وجود دارد.
 • خستگي و گاهش انرژي تقريبا هر روز
 • وجود احساس بي ارزشي و گناه تقريبا در هر روز
 • اختلال در تمركز و بلا تكليف بودن
 • بي خوابي يا پرخوابي (خواب بيش از اندازه) تقريبا هر روز
 • نداشتن علاقه و لذت از هر فعاليتي تقريبا هر روز- شرايطي كه به آن فقدان احساس لذت گفته مي شود كه بر اساس گزارش خود فرد يا اطرافيان به ان پي مي برند.
 • تفكر در مورد مرگ و يا افكار خودكشي (نداشتن ترس از مرگ)
 • احساس بي قراري، و آشفتگي فكري، يا بي حالي
 • به صورت معني داري كاهش وزن يا افزايش وزن

چگونه مي توان از افسردگي پيشگيري كرد؟

با وجود اينكه افسردگي شرايطي قابل درمان است، برخي از انواع افسردگي ممكن است قابل پيشگيري نباشند. زيرا ممكن است افسردگي عاملي شيميايي در مغز داشته باشد. به هر حال، آخرين مطالعات پزشكي مشخص كرده است كه افسردگي با عادات مناسب غالبا بهبود يافته يا پيشگيري مي شود.

پيشگيري از افسردگي

يك رژيم غذايي سالم، ورزش منظم، صرف زمان براي لذت بردن و آرامش، زياد كار نكردن، و صرف زمان براي لذت بردن از با همديگر بودن مي تواند از افسردگي پيشگيري كند.

چه احساساتي معمولا با افسردگي در ارتباط است؟

بر طبق ليست NHS  برخي از احساسات نشان دهنده ي افسردگي است:

 • انجام ندادن مناسب فعاليت كاري
 • كمتر شركت كردن در فعاليت هاي اجتماعي
 • نداشتن سرگرمي يا لذات
 • داشتن مشكلات در خانه و خانواده

در حالي كه اين موارد معمول براي افسردگي است، ممكن است الگوي هاي رفتاري ديگري نيز وجود داشته باشد. براي مثالل، افسردگي ممكن است علائمي از شيدايي يا جنون خفيف داشته باشد شرايطي كه به آن افسردگي شيدايي يا اختلال دو قطبي گفته مي شود. يا علائم افسردگي مي تواند فصلي باشد كه به آن افسردگي فصلي گفته مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۲:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب