مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

آيا با به كار گيري اين تكنيك تأديبي كلاسيك موقعيت بدتر مي شود؟ آنچه متخصصان توصيه كرده اند از قبيل تكنيك پنچ مرحله اي اصلاح گرايانه و جديد براي دادن محروميت ها را ياد بگيريد.

محروميت قطعاً همچون مخصه اي شگرف مي ماند:كه كودك چند دقيقه اي را در تنهايي مي گذراند و خونسردي و انطباق پذيري پديدار مي شود. والدين اغلب قبول دارند كه اين روش به راحتي اثرگذار نيست به دليل آنكه كودكان آنها به قدري دعوا مي كنند كه كار به محروميت، گريه كردن و داد و فرياد مي كشد به جاي اينكه آرام بنشينند يا بعد از آن دست به كارهاي بيشتري مي زنند. اما براساس مطالعه اخير از دانشگاه علوم و سلامت اوريگان پورتلند ۸۵درصد از والديني كه اين راهبرد را به كار مي گيرند  مرتكب خطاهايي همچون هشدار دادن هاي بيش از حد يا صحبت با فرزندان ديگر يا اجازه دادن بازي با اسباب بازي ها در مدت محروميت مي شوند كه خود موفقيت اين تكنيك را زير سؤال مي برد. اگر شما قصد كنارگذاشتن محروميت را داريد، بايد زمان اثربخشي بيشتر آنها و چگونگي اتخاذ تدابير ديگري براي فرونشاني دلقك بازي هاي كودكان خود را مد نظر قرار دهيد.

براي مطالعه بيشتر:

مقابله با بدرفتاري هاي كودك

ده روش براي تربيت كودكان بدون تنبيه

منشأ محروميت در كجاست؟

محروميت ها از طريق نمايش واقعي مانند Supernanny محبوبيت يافتند. اما اين تكنيك نخستين بار در دهه ۱۹۶۰به عنوان يك روش جايگزين انساني تر تنبيه هاي خشن مرسوم گرديد. پيش از آن دكتر آرتور استاتس كه اكنون بازنشسته دانشگاه هاوايي مانوا Manoa است اين مفهوم را مطرح كرد معلمان و مديران به كرات كودكان را با خط كش كتك مي زدند و والدين يا  آنهارا به تنبيه فيزيكي مي كردند و يا شلاق مي زدند. اكنون همزمان با پخش ويدئويي از يك كودك كتك خورده در مدرسه و شدت شوك برانگيزي آن، اكثر والدين تمايل به رويكرد هاي ملايم تري دارند. دهه ها تحقيقات انجام شده نشان مي دهند كودكاني كه به طور مكرر به پشت آنها ضربه زده مي شود به احتمال بيشتري در بزرگسالي پرخاشگر و نيز دچار اضطراب، افسردگي و سوءمصرف مواد شوند. اما ديگر محروميت روش سودمندي نيست.

دكتر دانيل جي سيگل استاد روانپزشكي در دانشكده پزشكي UCLA و نويسنده مي گويد “وقتي كودك قشرق يا آشوب به پا مي كند ممكن است ناشي از ناتواني در كنترل هيجان هايش باشد”. به جاي فوراً روانه كردن آنها به نشستن بر روي صندلي در گوشه اتاق بهتر است اجازه دهيد بدانند كه شما با احساسات او همدردي مي كنيد. دكتر سيگل مي گويد”كودك شما واقعاً اكثر اوقات باقرار گرفتن در يك موقعيت بدتر به شما نياز دارد”. اكثر متخصصان معتقدند كه محروميت ها مي توانند اثربخش باشند ماداميكه آنها به طور صحيح و در موقعيت هاي مناسب به ويژه براي كودكان بالاي سه سال به كار روند. دكتر اري براون مشاور والدين و  پزشك اطفال و نويسنده Toddler 411 مي گويد”كودكان بايد به خاطر انجام كارشكني هاي آسيب زننده به فرزند ديگر يا هر كس ديگري تنها نگهداري شوند”.

اشتباهات رايج محروميت

 1. استفاده بيش از حد

برخلاف باورهاي عامه قرار نيست محروميت ها براي وادار كردن كودكان به فكر كردن درمورد بدكاري هاي خود باشد. دكتر ايلين كندي –موري مشاور والدين و نويسنده پرورش كودكاني سالم از نظر هيجاني و اجتماعي مي گويد محروميت ها اساساً راهبرد”جلوي بدتر شدن چيزها را گرفتن”است. او تبيين مي كند”در طول تاريخ جهان، تا به حال هيچ كودكي براي فكر كردن به كارهاي انجام داده در اتاق خود حبس نشده است!”در مقابل آنها به پستي والدين فكر مي كنند. يادگيري بعد از محروميت شروع مي شود وقتي شما مي توانيد بگوييد”بسيار خوب، دوباره امتحان كن”.

 1. توجه كردن به كودكان در طي محروميت

محروميت عمدتاً برآيندي خفيف است. دكتر كندي-موري مي گويد كودكان تشنه توجه هستند طوري كه حتي ممكن است راضي به توجه منفي هم باشند. در واقع”محروميت” در اصل شكل كوتاه شده”محروميت از تقويت مثبت بود” به دليل آنكه دكتر استاتس حس كرد كه توجه كردن به بدرفتاري كودك مي تواند موجب ترغيب شدن او به انجام بدرفتاري بيشتر باشد. دكتر براون مي گويد محروميت براي من صندلي بچه بد يا انزوا در اتاق نيست.”محروميت صرفاً فقدان توجه والدين در دوره زماني كوتاه مدت است كه از اين طريق كودك متوجه مي شود در اثر انجام يك رفتار به جاي دريافت توجه مورد بي توجهي قرار گرفته است”.

 1. محروم كردن براساس يك دليل غلط

تحقيقات دانشگاه ايالت وكلاوما در نشان داد كه محروميت ها در كودكان داراي رفتارهاي مقابله اي يا نافرمان با كتك زدن يا انجام عمدي كارهايي خلاف خواسته شما كارايي بهتري ندارد، مگر اينكه فقط شما ابتدا واكنش هاي خفيف تر در اكثر اوقات را امتحان كنيد. دكتر رابرت اي لارزيلري نويسنده مشترك مطالعه و استاد مهارت در خانواده مي گويد وقتي كودكي به دلايل انجام اشتباهات مختلف يا استفاده بيش از حد آن به دليل نافرماني مقابله اي از بودن در جمع محروم مي شود رفتارش ممكن است بدتر شود. كودكان كوچكي كه براي پوره سيب زميني گريه مي كنند يا براي دادن زمان بيشتري براي بازي با آي پد بحث مي كنند بهتر نسبت به رويكردهاي ديگر واكنش نشان مي دهند. در عوض در موقعيت هاي مختلف اين شيوه ها را مدنظر قرار دهيد:

جايگزين هاي محرميت

 • رفتارهاي ناهمساز مخالفي مانند آرام بازي كردن و به نرمي صحبت كردن را شناسايي و تقويت كنيد، دكتر ماندي سيلورمن روانشناس باليني در مركز اختلالات رفتاري و ADHD در مؤسسه ذهن كودك نيوريورك سيتي پيشنهاد مي دهد اين رفتارها را تشويق كنيد يا به آنها جايزه بدهيد و بگوييد”واي تو خيلي قشنگ با اسباب بازي هايت بازي مي كني و يا به كودك ستاره يا برچسب هديه بدهيد”
 • از عبارات وقتي سپس استفاده كنيد. به جاي اينكه به كودك خود بگوييد”ما مي توانيم پنج دقيقه بيشتر در پارك بمانيم به شرطي كه كفش هايت را بپوشي”با گفتن”وقتي كه كفش هايت را پوشيدي آنگاه ما پنچ دقيقه اي بيشتر در پارك مي مانيم”مي توانيد كودك را براي همكاري با خود برانگيزانيد.
 • تا تنور داغ است نان را بچسبانيد. بعد از اينكه همه آرام شدند، شما مي توانيد آنها را توجيه كنيد “ما اسباب بازي ها را پرت نمي كنيم چون پرت كردن اسباب بازي كار خطرناكي است”

تكنيك جديد و اصلاح كننده محروميت

اگر شما از والدين خود بپرسيد چگونه اعمال محدوديت مي كنند ممكن است پاسخ هاي گوناگوني از داشتن صندلي بچه بد تا حبس كودكان در اتاق خود بشنوييد. از زمان دست به قلم شدن دكتر دكتر استاتس در مورد محدوديت ها محققان آنها را به شكل بهتري تغيير دادند، لذا هردو روش ها ملايم تر و مؤثرتر هستند.

مرحله ۱: صريحاً هشدار بدهيد. دكتر لارزيلري مي گويد بهترين بررسي ها نشان داده اند كه يك هشدار غيرتكراري مجزا قبل از محروميت مي تواند تعداد محروميت هاي لازم را تا ۷۴ درصد كاهش دهد. اگر كودك شما ظرف پنج دقيقه شروع به همكاري با شما نمي كند محروميت را پيش گيريد.

مرحله۲: اعلان محروميت كند. شما ممكن است منتظر بمانيد تا كودك نسبتاً آرام شود اما به طور خلاصه كار اشتباه او را گوشزد كنيد (نه كتك زدن. نه محروميت) و او را تا صندلي بچه بد همراهي كنيد (اكثر متخصصان مخالف فرستادن كودك به اتاق خود هستند چرا كه او اسباب بازي، كتاب و ديگر وسايل سرگرم كننده اي آنجا دارد). درموعظه كردن او اصرار كنيد. بهتر است قبل و بعد اما نه در طول محروميت تبيين هايي ارائه دهيد. اگر شما چيزهايي مانند” اين بارهزارم بود كه به تو تذكر دادم”،”الان تاوان اشتباهت را مي دهي”يا “اميدوارم در مورد كاري كه كرده اي فكر كني” بگوييد در واقع به جاي بي توجهي داريد به او توجه مي دهيد؛ هر توجهي حتي توجه منفي مي تواند تأثيري همچون جايزه داشته باشد تا نتيجه كار.

مرحله۳: ساعت بگيريد. دكتر استاتس اصولاً پيشنهاد مي دهد كودكان را در اتاق محروميت نگه داريد تا زماني كه ديگر شلوغ نكنند حتي اگر نيم ساعت طول بكشد. امروزه بسياري از والدين از قاعده ” هر سال سني كودك يك دقيقه” استفاده مي كنند. اما تحقيقات اخير انجام شده توسط دكتر تيموتي والمر استاد روانپزشكي دانشگاه فلوريدا در گينزويل نشان مي دهد كه حتي محروميت هاي مختصر يك تا سه دقيقه اي نيز دست كم براي كودكان۳تا۵ساله اثربخش است. با تنظيم طولاني تر ساعت ممكن است دفعه بعد كودك به سختي بتواند نشستن در محروميت را تحمل كند.

مرحله۴: آن را برايش خسته كننده كنيد. در طي محروميت با كودك خود صحبت يا تماس چشمي نداشته باشيد. ساكت ماندن نياز به كمي تمرين دارد به ويژه اگر كودك چيزهايي مانند “تو بدترين مامان دنيايي!” را مي گويد يا سؤالاتي مانند”چرا با من اين كار را مي كني؟” و “من مي توانم يك ليوان آب با خودم ببرم؟” مي پرسد. مهم نيست كودك شما در طول محروميت چه مي گويد يا چه چيزي مي پرسد. ناديده بگيريد.

مرحله۵: با متوقف شدن تايمر، پايان محروميت را اعلام كنيد. مهم نيست اگر كودك شما باز هم بيقرار، گستاخ يا گريان است. دكتر والمر مي گويد پس از تمام شدن زمان، دوره محروميت نيز به اتمام مي رسد. در صورت مؤثر بودن محروميت چطور متوجه آن خواهيد شد؟ اگر شما اين مراحل را يكي پس از ديگري يك تا سه هفته انجام داديد بايد آنها را اغلب كمتر و كمتر كنيد. دكتر لارزارير مي گويد”وقتي شما خواستار محروميت مي شويد و منظور خود را مي رسانيد كودكان ياد مي گيرند به حرف شما گوش دهند”.

اگر كودكم از رفتن به اتاق محروميت سرپيچي كند چه؟

 1. گزينه هايي ارائه دهيد. او مي تواند يا از امتيازي مانند زمان بازي با صفحات نمايشگر برخوردار شود و يا آن از دست دهد. اگر او نخواهد محروميت را تجربه كند، مي گوييد”بسيار خوب، پس تلويزيون در كار نيست، برو”
 2. براي انجام رفتار خوب يك تقليل زماني پيشنهاد دهيد. شما ممكن است بگوييد”زمان نرمال محروميت سه دقيقه است اما اگر الان بروي و آرام بنشيني دو دقيقه بيشتر آنجا نمي ماني “.
 3. آن را شخصاً حل كنيد. اگر كودك شما بدون نظارت كسي امنيت دارد (يا فرد بزرگسال ديگري آنجا حضور دارد) به اتاق خود برويد يا بگوييد” چون برادرت را كتك مي زني، من تا سه دقيقه با تو صحبت مي كنم”.

 

منبع:e-teb.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۰:۰۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سوال شده 4 ساعت قبل در دوستي يا نامزدي توسط حسين

سوال داشتم اگه ميشه راهنماييم كنيد
براي پروژه با يه دخترخانم آشنا شدم. نه خيلي صميمي هستيم نه خيلي غريبه چند وقت ميحرفيم شوخي و اينجور چيزا. كلا دختر راحت و شوخي هم هستش. حالا امروز قراره ببينمش درباره پروژه تيمي بحرفيم. به نظرتون توي قرار اول براش هديه چيزي مثل گل بگيرم؟

پاسخ داده شده 3 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (73,760 امتياز)
ويرايش شده 2 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس

با سلام
دوست عزيز .
اگر واقعا هديه به خاطر اشنايي در حد انجام پروژه مشترك است كه بهتر است هدبه اي داده نشود چون ممكنه باعث ايجاد سو تفاهم شود منتهي قصد ادامه اشنايي مي توانيد در غالب كاري كه قرار است انجام دهيد قول مساعدت هاي بيشتري را بدهيد تا اينكه  بخواهيد واقعا هديه اي برتي ايشون در نظر بگيريد .
البته  خب قصد و هدف مشخص است و از طرفي نوع رفتار ايشون و برخورد ايشون هم مساله مهمي است كه بايد در نظر گرفته شود بايد ديد ايا ايشون شخصيتي دارند كه بلبت توجه شما ناراحتي براي ادامه همكاري پيش نيايد ا خير
بهتره در اشنايي هاي اول  بيشتر توجه به شخصيت و رفتارها داشته اشيد تا اينكه سريعا درگير ابراز عواطف باشيد به هر حال ايشون هر چند شوخ هم باشند ولي شما فقط يك جلسه ايشون رو ديديد و نمي توانيد سريعا در مورد ايشون قضاوت و برداشتي داشته باشيد .هميشه اهسته  پيش رفتن و دقت اهميت دارد اگر هدفي كه از اشنايي داريد براي تصميم گيري اينده شماس و در ان نقش به سزايي دارد
ايشون نبايد احساس كنند شما براي ديدار ها هول شديد .چرا كه براي خانم ها اعتماد به نفس و حفظ شرايط بسيار مساله حائز اهميتي است .
در هر صورت موفق باشيد
به هر حال جانب احتياط را داشته باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۷:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

شايد هيچ هيجاني سخت‌تر و دردناك‌تر از شرم نباشد. شرم به مثابه حمله عليه خود است .

و افراد شرمگين باور مي‌كنند كه از نظر اجتماع، كاملاً ناپذيرفتني و مردود هستند.

در نتيجه، شرم باعث احساس بي‌آبرويي و بدنامي در فرد مي‌گردد.

فردي كه احساس شرم مي‌كند مي‌خواهد از همه كس خود را مخفي و پنهان نگاه دارد.

امّا گناه بر خلاف شرم باعث نمي‌شود كه فرد خود را محكوم كند.

بلكه باعث خودانتقادي به خاطر يك رفتار يا عمل اشتباه در فرد مي‌گردد.

البته از نظر روان‌شناسي، همپوشاني‌هايي بين شرم و گناه وجود دارد.

به عنوان مثال، فرد شرمگين ممكن است احساس گناه نيز داشته باشد.

شرم و گناه كناره گيري اجتماعي

شرم عمومي‌تر از گناه است. فردي كه احساس شرم مي‌كند انتظار محكوم شدن از جانب همه كس را دارد.

امّا فردي كه احساس گناه مي‌كند ممكن است تنها كسي باشد كه از خطاي پيش آمده آگاهي داشته باشد.

فرد گناهكار نيز ممكن است احساس از دست دادن اعتماد به نفس پيدا كند ولي نه به اندازه‌اي كه اين احساس در فرد شرمگين پيش مي‌آيد.

به عنوان مثال، دانش‌آموزي كه در يك امتحان به طور موفقيت‌آميزي تقلّب مي‌كند ممكن است.

به خاطر نمره بالايي كه معلّم به او داده احساس گناه كند و آن را حق خود نداند.

امّا هيچكس ديگر از انجام اين تقلّب آگاهي ندارد. از طرف ديگر، دانشجوئي كه به هنگام تقلّب كردن دستگير مي‌شود .

در جلوي همكلاسي‌هايش احساس شديد شرم و خجالت مي‌كند و اين احساس به خاطر اين است كه ديگران نيز از كار خلاف او آگاهي يافته‌اند.

كناره‌گيري اجتماعي

تعداد زيادي از مردم از نوعي اختلال شخصيتي به نام «كناره‌گيري اجتماعي» رنج مي‌برند.

اين اختلال گاهي با اختلال اضطراب اجتماعي يا هراس از اجتماع اشتباه گرفته مي‌شود.

تفاوت بين كناره‌گيري اجتماعي با اختلال اضطراب يا هراس از اجتماع به طبيعت اختلالات شخصيتي باز مي‌گردد.

يك اختلال شخصيتي، الگوي رفتاري ماندگاري است كه باعث مشكلات كاري و روابط شخصي مي‌شود.

اين واقعيت كه اختلال شخصيتي، يك الگوي رفتاري ماندگار است، درمان آن را بسيار پيچيده و مشكل مي‌سازد.

 

نشانه‌هاي اختلال كناره‌گيري اجتماعي

نشانه‌هاي اختلال كناره‌گيري اجتماعي شامل الگوهاي رفتاري ماندگاري نظير موارد زير است:

 • هراس از اجتماع همراه با اضطراب شديد از ميان جمع بودن.
 • خجالتي بودن بيش از حدّ.
 • احساس بي‌لياقتي به هنگام پذيرفته‌ نشدن يا مورد انتقاد قرار گرفتن.
 • انتخاب تنهايي و انزوا به جاي پذيرش ريسك ارتباط با ساير مردم.
 • حساسيت زياد نسبت به انتقاد و احساس شرمندگي به هنگام مورد انتقاد قرار گرفتن.
 • انتخاب انزواي اجتماعي به عنوان راهي براي دوري از مورد انتقاد واقع شدن.
 • اجتناب از چشم در چشم شدن با ديگران در محل كار يا جاهاي ديگر.
 • امساك در حرف‌زدن در محل كار يا جاهاي ديگر.

شماره هاي تماس 01

شرم و ارتباط آن با كناره‌گيري اجتماعي

با وجودي كه شرم يك هيجان عمومي در انسان‌هاست و در تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌ها يافت مي‌شود .

امّا ريشه‌هاي مختلفي براي آن وجود دارد. در تمدّن غرب، تأكيد بسياري بر شخصيت‌هاي كم‌عاطفه، مستقل و با جذبه مي‌شود.

فيلم‌هاي هاليوود با هنرپيشگاني نظير كلينت ايستوود، جان وين و گري كوپر، قهرماناني را به تصوير مي‌كشد كه قوي، شجاع و كم حرفند.

اين نقش‌ها، اتكاء به نفس را تا حد نهايت به تصوير مي‌كشند.

ارزش زيادي كه به فردگرايي و خودكفايي در جوامع غربي داده مي‌شود.

نقش مهمي در پيچيده كردن امور براي آن‌هايي كه با اختلال كناره‌گيري اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند، ايفاء مي‌نمايد.

پيچيدگي از اين نظر كه ارزشي كه به فردگرايي داده مي‌شود، بهانه يا استدلالي براي اجتناب از تعاملات اجتماعي مي گردد.

امّا در اغلب حرفه‌ها، رفتار اجتماعي قابل قبول، براي موفقيت ضرورت دارد.

اين افراد خيلي زود درخواهند يافت كه بايد بر روي همكاري با ديگران در محيط كار و جاهاي ديگر تكيه كنند.

از سوي ديگر، نياز به همكاري با ديگران در محيط كار، به عنوان يك تهديد براي آنان جلوه‌گر خواهد شد.

زيرا آن‌ها را مجبور خواهد كرد كه با ترس‌هاي اجتماعي و الگوهاي ديرپاي خود مقابله كنند.

در واقع، فردي كه كناره‌گيري اجتماعي جزئي از شخصيت او باشد ممكن است.

تكيه بر ديگران را به عنوان تحقير و سرافكندگي براي خود به حساب آورد.

اجتناب از تماس‌هاي اجتماعي

بنابراين، تمايل به اجتناب از تماس‌هاي اجتماعي به خاطر اضطراب آفريني از يك سو.

و لزوم پذيرش نياز به ديگران براي موفقيت در كاراز سوي ديگر تعادل رواني فرد را دچار مخاطره جدي مي‌سازد.

در همين حال، طبيعت افرادي كه از اجتماع كناره‌گيري مي‌كنند به گونه‌اي است كه هر نوع انتقاد.

حتي ملايمترين آن، براي آنان بسيار دردناك است. در واقع، مورد انتقاد قرار گرفتن باعث مي‌شود .

كه اين گونه افراد احساس سرافكندگي و در نتيجه، شرم كنند.

همه ما به عنوان اعضاي جامعه انساني، نياز به تعلّق داريم.

هر چند اغلب ما گاهي نياز به تنها بودن داريم امّا تنها ماندن زياد نيز به افسردگي مي‌انجامد.

حتي كساني كه اختلال كناره‌گيري اجتماعي دارند نيز در صورتي كه زياد تنها بمانند، افسرده مي‌شوند.

اغلب قريب به اتفاق بيماراني كه دچار اختلال كناره‌گيري اجتماعي هستند متأهل مي‌باشند.

به علاوه، اغلب آن‌ها به دليل افسردگي شديد مجبور به استعفاء شده يا كار خود را از دست داده‌اند.

همچنين اكثر آن‌ها آدم‌هاي تحصيل كرده و باهوشي مي‌باشند.

مشكل آن‌ها اكثراً موقعي شروع مي‌شود كه كاري را آغاز مي‌كنند.

و نياز به اجتماعي بودن و تعامل با ديگران براي موفقيت كار براي آنان مطرح مي‌شود.

افراد متأهلي كه دچار اختلال كناره‌گيري اجتماعي هستند با همسرشان هم دچار مشكل مي‌شوند.

زيرا عدم تمايل آن‌ها به بيرون رفتن و جوشيدن با مردمان حتي شامل سينما رفتن، رستوران رفتن و ملاقات با افراد خانواده و دوستان نيز مي‌شود.

درمان كناره گيري اجتماعي

روش‌هاي درماني مختلفي براي اختلال كناره‌گيري اجتماعي وجود دارد.

استفاده از دارو مي‌تواند براي كاهش اضطراب و افسردگي مفيد باشد كه داروهاي ضد افسردگي و ضد اضطراب از جمله آن هستند

هنگامي كه اين عوارض كاهش يافتند، روان‌درماني مي‌تواند راحت‌تر صورت گيرد.

درمان‌هاي رفتار شناختي، مفيدترين روش براي درمان هراس‌هاي اجتماعي و اختلالات كناره‌گيري هستند زيرا تأكيد آن‌ها بر تغيير الگوهاي تفكر در كنار اصلاح رفتار است.

اين روش به بيمار كمك مي كند كه حساسيت خود را نسبت به عوامل محرّك (شرايط اجتماعي) كه باعث بروز مشكل براي او مي‌شوند.

كاهش دهد. اصلاح رفتار شامل يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي لازم براي تعامل با جامعه است.

 • از جمله مهارت‌هاي لازم كه بايد براي اين منظور توسعه داده شود مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
 • چشم در چشم شدن با مردم، يادگيري استقبال كردن از ديگران با لبخند و رد و بدل كردن تعارفات كلامي متداول.
 • يادگيري جرأت ورزي به شيوه مناسب، يادگيري چگونگي پاسخدهي يا نشان دادن عكس‌العمل در شرايط.
 • و وضعيت‌هاي مختلف اجتماعي، و يادگيري و تجديد نظر در انجام مكالمات عادي روزمره با مردم.
 • شركت در دوره‌هاي «آموزش جرأت‌ورزي» نيز مي‌تواند براي اينگونه افراد همانند گروه درماني و يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي مفيد باشد.

 

منبع:مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۶:۳۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

ازدواج مي تواند به صورت هاي مختلفي شكل بگيرد يكي از انواع ازدواج، ازدواج با فاميل مي باشد. ازدواج با فاميل مزيت ها و معايبي دارد كه البته معايب آن بسيار بيشتر از مزيت ان است شايد برترين مزيت اين نوع ازدواج شناخت مافي از خانواده و خود طرف مي باشد اما معايبي همچون مشكلات ژنتيكي، عدم پذيرش به عنوالن زن و شوهر و مداخله هاي ديگر اقوام اين نوع ازدواج را سخت كرده و اصلاً توصيه نمي شود.

ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت مشاوره ازدواج مراجعه كنيد

منبع:مشاوره-خانواده.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۵:۰۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

درمان شناختي-رفتاري (CBT) رويكرد گسترده اي است، اغلب مبتني بر الگوي تقويت (يا “عامل”): افكار يا رفتارهايي كه پاداش داده ميشوند، افزايش مييابند و افكار و رفتارهايي كه ناديده گرفته ميشوند، كاهش مييابند. نشانگان دردهاي مزمني كه به دليل بيماريهاي مزمني مانند آرتريدروماتوئيد به وجود ميآيند، هم براي بيمار و هم براي كارگزاران خدمات بهداشتي، مشكلات اساسي ايجاد ميكنند. به سخن ديگر، بيماران معمولاً نميتوانند با اطمينان، اطلاعاتي را درباره علل، سير طبيعي و يا پيامدهاي ممكن اختلال به دست آورند. در نتيجه، اينگونه بيماران غالباً پريشاني هاي روانشناختي و ناتواني هاي عملكردي شديدي را از خود نشان ميدهند و براي مقابله با درد از راهبردهاي شناختي-رفتاري غيرانطباقي استفاده ميكنند.
بيشتر بخوانيد: روان درماني شناختي

اين بيماران در بيشتر مواقع روحيه خود را از دست ميدهند و به اين دليل كه فكر ميكنند متخصصان بهداشت افراد غير سودمندي هستند و يا اينكه نميتوانند درمان لازم را براي آنها فراهم آورند، به همكاري با آنها تمايل چنداني نشان نميدهند (ترك و رودي، 1989). علاوه بر اين، به دليل به وجود آمدن تغييرات منفي در ارتباط بيمار با افراد خانواده، كارفرمايان و دوستانش، مشكلات فرد به مرور زمان وخيم تر ميگردد (اندرسون، برادلي، يانگ، مك دانيال و وايز، 1985). پزشكان، روانشناسان و ساير فراهم آورندگان مراقبت هاي بهداشتي، غالباً نميدانند كه چگونه به نحوي مؤثر به بيماران دچار درد مزمن پاسخ دهند.

رويكرد درمان شناختي-رفتاري درد مزمن، بر اساس اين فرض استوار است كه بيمار با اين باور كه بسياري از مشكلات او غير قابل كنترل است وارد مرحله درماني ميشود؛ بنابراين، اهداف درمان شناختي-رفتاري اين است كه در ابتدا اين انتظار را كه در بيماران به وجود آورد كه ميتوانند مشكلات خود را به نحوي مؤثر كنترل كنند و سپس لازم است مهارتهايي را به آنها آموزش داد تا به وسيله آنها بتوانند به نحوي مؤثر هم به مشكلات فعلي و هم به مشكلات جديدي كه بعد از پايان درمان به وجود مي آيند، پاسخ دهند.

هولزمن و همكارانش (1986) چهار مولفه ضروري براي نايل آمدن به اهداف درمان شناختي-رفتاري را به شرح زير فهرست نموده اند:

الف: كمك به بيماران در جهت اين باور كه مشكلات آنها غير قابل كنترل نيست. به عبارت ديگر، به جاي اميدواري ضعيف، لازم است به آنان در زمينه مقابله مؤثر با درد، پريشانيهاي هيجاني و ديگر مشكلات رواني-اجتماعي، كمك شود.

ب: به بيماران بايد ياري داد تا بياموزند افكار، هيجانات و رفتارهايشان را به منظور تعيين روابط بين اين عوامل و حوادث محيطي، درد، پريشانيهاي هيجاني و مشكلات رواني-اجتماعي مورد نظارت و پيگيري قرار دهند.

پ: بايد به بيماران ياري نمود تا بياموزند در زمانهاي مناسب و به منظور مقابله مؤثر با درد، پريشانيهاي هيجاني و مشكلات رواني-اجتماعي، اقداماتي را انجام دهند.

ت: بايد به بيماران كمك شود تا راههاي مؤثر و انطباقي را براي فكر كردن، احساس كردن و پاسخ دادن، ايجاد كرده و آنها را نگهداري كنند و پس از پايان درمان بتوانند از آنها براي مقابله با مشكلاتي كه پيش خواهد آمد، استفاده كنند.
بيشتر بدانيم: مهارت شناختي

مداخله هاي درماني شناختي-رفتاري متعددي براي صور گوناگون درد مزمن مثل كمر درد ، فيبرومالژيا؛ استو آرترايتس و آرتريدروماتوئيد (پاركر و همكاران، 1988) به وجود آمده اند. بايد ذكر كرد كه درد و مشكلات رواني-اجتماعي همراه با آتريدروماتوئيد بيانگر الگوي ايده آل براي بحث رويكرد درمان شناختي-رفتاري درد مزمن است؛ به ديگر سخن، آرتريدروماتوئيد، بيماري مزمني است كه مشخصه آن، علّت ناشناخته، سير غيرقابل پيشبيني و عدم بهبودي است. اين بيماران همچنين التهاب مفصل، درد و ناتواني عملكردي را كه ممكن است در طول زمان كوتاهي خيلي متغير باشد، تجربه ميكنند. علاوه بر اين به ويژه در مواردي كه ناتواني عملكردي شديدي در بيماران وجود دارد، از عمر نسبتاً كوتاهي بر خوردار هستند (پينكوس و كالامان، 1992). در نتيجه، آنان، غالباً درجه بالايي از پريشاني هاي روانشناختي را بروز ميدهند (برادلي، 1993). پورتكل درماني كه در اين جلسات استفاده خواهد شد؛ به دو بخش تقسيم ميشود كه هر يك براي كمك به درمانگران طراحي شده است تا به بيماران يك مهارت جديد براي مقابله با درد مزمن (مانند آرام سازي، بازسازي شناختي، فعاليت زمانمند) آموزش دهند. جلسات با تعيين تكليف خانگي و اهداف هفتگي پايان مييابد؛ اين شيوه درماني داراي 10 جلسه درماني:

جلسه اول: آموزش درباره درد مزمن؛

جلسه دوم: نظريه هاي درد و تنفس شكمي كه شامل فنون آرام سازي است؛

جلسه سوم: آرام سازي عضلاني پيشرونده و تصويرسازي ديداري؛

جلسه چهارم: افكار خودآيند و درد، كه شامل بررسي افكار و هيجانها و خطاهاي شناختي ميشود؛

جلسه پنجم: شامل بازسازي شناختي؛

جلسه ششم: مديريت استرس؛

جلسه هفتم: فعاليت زمانمند كه شامل آموزش تكنيك هاي فعاليت زمانمند است؛

جلسه هشتم: برنامه ريزي فعاليت خوشايند؛

جلسه نهم: مديريت خشم؛

جلسه دهم: بهداشت خواب؛

جلسه يازدهم: برنامه پيشگيري از عود و بروز مجدد درد كه در اين جلسه درمان خاتمه مييابد (اوتيس، 2007).

منبع: كودك و نوجوان

 

برچسب ها: آرتريدروماتوئيد ,الگوي تقويت ,اهداف درمان شناختي-رفتاري ,بازسازي شناختي ,درمان شناختي-رفتاري (CBT) ,راهبردهاي شناختي-رفتاري غيرانطباقي ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۳:۱۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سي روش باورنكردني ايجاد علاقه ميان زن و شوهر

ظهور محبت و مهرباني، اثر تعدادي از عوامل را افزايش مي دهد، برخي از آنها در دست همسر و برخي براي هر دو زوجين است.

آنچه در دست زن است احترام به شوهرش است.

 • فراهم كردن يك خانه مرتب براي او
 • همراهي او در امور مختلف
 • اجتناب از اختلاف نظر
 • توجه به خواسته هاي جنسي شوهر و آماده سازي خود براي او
 • صداقت
 • اعتماد

از جمله مواردي است كه زنان مي توانند براي به دست آوردن محبت شوهر از آن استفاده كنند.

اسلام به پيروان خود دستور داده است تا علاقه و مهرباني بيشتري بين دو همسر ايجاد كنند.

در واقع مي توان گفت كه مردان و زنان به لحاظ شرايط مذهبي و اقتصادي خود به يكديگر نزديك هستند و براساس صداقت و اعتماد به يكديگر، زندگي خود را آغاز مي كنند و در طول زندگي روزمره خود به آن توجه مي كنند.

پس از امضاي قرارداد ازدواج، به منظور تقويت خانواده و حفظ منافع ، هم مرد و هم زن بايد به روابطشان توجه جدي داشته باشند.

سي روش باورنكردني ايجاد علاقه ميان زن و شوهر

راه حل براي ايجاد محبت بين زن و شوهر

 1. دانش و مهارت هاي خود را با مطالعه كتاب هايي در مورد انتخاب همسر ، نحوه ارتباط با ديگران و شركت در جلسات مشاوره و آموزش خانواده، افزايش دهيد.
 2. هرگز همسر خود را با زن يا مرد ديگر مقايسه نكنيد.
 3. از رفتارهاي مطلوب همسرتان تشكر نموده و او را تشويق كنيد، و انگيزه او را براي تكرار اين رفتار بدانيد.
 4. در مورد همسرتان از تصميمات نادرست، نامناسب و منفي و شكل گيري افكار منفي اجتناب كنيد.
 5. سعي كنيد نقاط مثبت و قوي در طول زندگي خود، به ويژه در رابطه بين خودتان و همسرتان ايجاد كنيد.

به جاي هر گونه تعصب اشكالات و ضعف ها را مشاهده كنيد.

به عبارت ديگر، به جاي توجه به نيمه هاي خالي، نيمه پر را مورد توجه قرار دهيد.

 1. توازن انتظارات مهم است. انتظارات غلط از سوي طرف مقابل عشق را كاهش مي دهد.

از آنجايي كه هر انسان سرنوشت و ضعف خود را دارد، بايد سعي كرد آن ها را ناديده بگيريد و نقاط قوت را در نظر بگيرد.

اما چرا تنها ماه اول زندگي است كه بايد ماه عسل باشد؟

دليل اين است كه پس از مدتي همسران متوجه مي شوند كه نمي توانند انتظارات يكديگر را برآورده كنند.

راه حل اين مشكل كاهش انتظارات است.

 1. در مواردي كه غم و اندوه و افسردگي يا خشم يك زن يا شوهر شديد هستند بايد به متخصص مراجعه نماييد.
 2. فكر كردن به يك زندگي شاد و موفق، وقت گرفتن، مسئوليت پذيري، از بين بردن موانع ارتباطات سالم، و نگاه كردن به عوامل ايجاد روابط سالم است.
 3. همه چيز را مي توان براي عشق استفاده كرد از كلمات، كار، پخت و پز، ظرف شستشو، تماشاي تلويزيون، بازي كردن با بچه ها، حتي از درگيري ها و اشتباهات.

شما مي خواهيد اين جعبه جادويي را ببينيد و همسرتان هم.

اين يك تفاوت است، شما مي توانيد آن را به فرصت تبديل كنيد.

كوچك و بزرگ آن متفاوت نيست، و شما مي توانيد – آن را به عشق عاشقانه مبدل سازيد.

شما فقط بايد تصميم بگيريد و فكر كنيد و انجام دهيد.

هيچ راز ديگري وجود ندارد.

عاطفه بين زوجين باعث افزايش ميل جنسي شوهر و زن مي شود

 1. ايجاد روابط دوستانه با اعضاي خانواده با همدردي، تفكر، همكاري و مشورت با يكديگر در موضوعات مختلف مهم است.
 2. هر يك از زوج ها، ديگري را به عنوان نزديك ترين و وظيفه پذير ترين فرد در نظر بگيريد و او را به عنوان همسر حمايت كنيد.
 3. زمان هاي خوب خود را در ذهن داشته باشيد.

همسر خود را در روزهاي اول آشنايي به ياد آوريد.

يك ليست از كار دو طرفه لذت بخش و چيزهايي را كه از هر دو شما لذت مي بريد، تهيه كنيد.

براي اين اتفاقات برنامه ريزي كنيد و سعي كنيد آنها را بازگردانيد.

 1. بيان عشق مهم است.
 
 

مرد بايد عشقش را بگويد.

اگر يك زن از ناحيه شوهرش احساس خوبي و عشق و محبت نداشته باشد، او انگيزه نخواهد داشت كه فرزندانش را دوست داشته باشد و حتي وظايف زنانه اش را انجام دهد.

 با كلمات مهربان، كانون خانواده مي تواند گرم شود.

 1. مشورت با يكديگر و اجتناب از يك جانبه گرايي در برنامه ريزي براي فعاليت هاي اجتماعي، اوقات فراغت، و بازديد از خانواده مهم است.
 2. هر زمان كه ممكن است، رابطه ي كلامي و عاطفي با همسر و اعضاي خانواده خود ايجاد كنيد.

زنان بيشتر از صحبت كردن با شوهرشان لذت مي برند؛ بنابراين، مردان بايد به طور فعال به سخنان خود گوش فرا دهند و به طور مناسب پاسخ دهند.

 1. روابط را با يادگيري مهارت هاي ارتباطي مانند گوش دادن به يكديگر، احترام به نظرات و عقايد هم، همكاري با يكديگر و مشاوره، روابط را بهبود بخشيده و بهتر كنيد.
 2. سعي كنيد كل خانواده، به خصوص همسر را با تمركز گرم و صميمانه در آغوش بگيريد.
 3. كمك به او، عشق ورزيدن، دوست داشتن عاشقانه و احساس امنيت در عشق مهم است.

به اين ترتيب، او با قلب پر از عشق و بدون ترس، بدون قضاوت در مورد واكنش شما به طرف شما خواهد آمد.

شما در مورد در خود نگران خواهيد بود و احساساتتان را به شما مي گويد.

ستايش، تحسين، و در آغوش گرفتن همسر، نقاط بسيار چشمگير هستند سعي كنيد آن را انجام دهيد.

 1. گاهي اوقات، در فضاي محرمانه، محبت آميز و محترمانه، رفتار يكديگر را ارزيابي كنيد و از يكديگر بپرسيد كه بايد چه انجام شود تا روابط شما بهتر و پر جنب و جوش تر شود.
 2. هدايه دادن به هم را مهم بدانيد.

چيزهايي كه نوعي بيان محبت هستند تأثير زيادي بر افزايش محبت دارند.

يكي از اين ها مي تواند هديه اي هر چند ناچيز و ارزان باشد.

اين دستورات اخلاقي است كه وقتي خانم به خانه برمي گردد يك هديه به او داده و زن نيز هنگام بازگشت شوهر به خانه بايد خود را براي او زيبا و مهيا نمايد.

عاطفه بين شوهر و همسر باعث افزايش ميل جنسي شوهر و همسر مي شود

. در مخالفت يا سوء تفاهم، به جاي تعصب يكديگر و يا سوء تفاهم، مشكل را شناسايي كرده و راه حل خود را پيدا كنيد و در صورت لزوم از كمك مشاوره روانشناسي و از افراد متخصص بهره بگيريد.

 1. براي رسيدن به امنيت رواني و عاطفي روابط زناشويي، يكپارچگي، پذيرش، انصاف و اعتماد متقابل در اصل اول قرار گيرد.
 2. هميشه در برخورد با مشكلات خانوادگي خود را در موقعيت طرف ديگر قرار دهيد و با پذيرش مسئوليت هاي خود و شناخت انتظارات متقابل، حل اختلافات را دنبال كنيد.
 3. به تنهايي تصميم نگيريد.

شما و همسرتان يك تيم هستيد، بنابراين تا آنجا كه مي توانيد با هم همكاري كنيد.

شما بايد احساس كنيد كه با همسرتان كامل مي شويد و دو قسمت از وجود يك شخص هستيد.

بنابراين زماني كه طرف ديگر حضور ندارد تصميم نگيريد.

با هم همكاري كنيد و تصميم بگيريد؛ در مورد همه چيز، چه كوچك و چه بزرگ.

 1. روز يا هفته يا يك وقت خاص را براي بحث در مورد مسائل و مشكلات و به اصطلاح درد دل با همسر خود اختصاص دهيد.
 2. صحبت از هر چيزي تنها در زمان خودش باشد، نه در هنگام شام و خواب و رابطه جنسي و غيره.

در مورد هر چيز مرز دعوا بايد مشخص شود و نبايد تجاوز كرد.

 1. در صورت بروز هر گونه سوء تفاهم و سوء رفتار، آنها را در اسرع وقت حل و فصل كنيد تا به يك روند مخرب و پيشرو تبديل نشوند.
 2. با همسر خود مهربان باشيد.

هنگامي كه شما با همسرتان در كنار هم هستيد، روي رنگ جديدي كه در آشپزخانه قرار دارد كار كنيد و فكر كنيد.

 1. خوش اخلاقي در خانواده باعث مي شود كه كانون خانواده گرم تر شود.

كانون خانواده بهترين مكان براي سلامتي و رضايت و تحول است.

خوب است كه افراد به دليل موقعيت اجتماعي خود مجبور به رفتار اخلاق مدار باشند.

 1. انتظارات غير واقعي از همسر و ازدواج را ترك كرده و از نگرش هاي آرماني و رويايي اجتناب كنيد.

از سايت مشاورانه مي توانيد براي يافتن مطالب بيشتر در اين زمينه استفاده كنيد.

منبع : مشاوره جنسي- مشاوره خانواده- تريبون آزاد.
حفاظي طرقبه ميترا , فيروزآبادي علي, حق شناس حسن. بررسي ارتباط بين اجزا عشق و رضايتمندي زوجي. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه: مهر و آبان ۱۳۸۵ , دوره ۱۶ , شماره ۵۴

مدرسي فريبا, زاهديان سيدحسين, هاشمي محمدآباد سيدنذير. ميزان سازگاري زناشويي و كيفيت عشق در متقاضيان طلاق داراي سابقه خيانت زناشويي و فاقد سابقه خيانت زناشويي. ارمغان دانش : فروردين ۱۳۹۳ , دوره ۱۹ , شماره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۱:۴۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
به احترام زندگي

به احترام زندگي

اگر از طبيعت، اشياء، وسايل نقليه و خيلي از چيزهاي ديگر مقاله تهيه كني و در معرض ديد عموم قرار دهي، با هر سختي و مشقتي كه باشد، نوشته مي‌شود و گاهي آنقدر نوشته‌ها دلچسب و عالي از آب درمي‌آيند كه خودت نيز از خواندنش لذت مي‌بري، ولي نوشتن از عشق، از هيجان، از ذوق و شوق و لذت، سخت‌ترين نوشتن جهان است. يك حس لذت‌بخش را كه نمي‌توان اين‌قدر ساده و بدون مناسك خاص و آييني ويژه تقسيم كرد. مقدمات مي‌خواهد، آرامش مي‌خواهد، سازماندهي مي‌خواهد. حتي احتياجي به نوشتن و طول و تفسير هم ندارد، بايد خيره شوي به زمين چمن و پا به توپ شدن بازيكن خارق‌العاده را به نظاره بنشيني. دقيقا در همان آن و لحظه‌اي كه دريبل مي‌زند، زندگي قسمت خوبي از بودنش را به رخ مي‌كشد.

***

ليونل مسي، توي پنج سالگي‌اش، يك پسربچه رنگ و رو پريده و زار و نزار است. كمي خجالتي، كمي ترسيده و بسيار مستعد. با قد كوتاه و خيلي هم ناخوش. ويديوهايي از پنج سالگي‌اش در تيم نونهالان در آرژانتين روي سايت‌هاست كه او را همان اندازه مسلط كه امروز هست، نشان مي‌دهد. فرم ايستادنش پشت توپ، دريبل‌زدن پسربچه‌هاي پنج ساله ديگر، گل‌زدنش توي دروازه، دروازه‌‌باني پنج ساله، او دقيقا همان تصويري است كه امروز از خودش نشان مي‌دهد. با اين تفاوت كه آن موقع دل‌نگراني اصلي خانواده‌اش، هورمون‌هاي رشد نامساعدي بود كه توي بدنش ترشح مي‌شدند و اجازه رشد به او نمي‌دادند. او يك استعداد پنج ساله است كه توي زمين حركات خارق‌العاده انجام مي‌دهد و همه را انگشت به دهان مي‌گذارد. به هر حال بايد فرقي ميان لئو و ديگر پنج ساله‌هاي جهان باشد كه ويديويي از پا به توپ شدنش در پنج سالگي روي سايت‌هاست.

***

توي ۱۳ سالگي، ليونل وارد تيم نوجوانان بارسلونا مي‌شود. او همچنان يك پسربچه كم‌رو و رنگ و رو پريده است كه قد كوتاهي دارد، ولي پا به توپ كه مي‌شود، دهان همه باز مي‌ماند. همبازي دوران كودكي مسي، پيكه است. همان مدافع عجيبي كه اين روزها خبر ازدواجش با يك خواننده زن آن‌قدر داغ و غريب است كه حتي عده‌اي از طرفدارانش را دلسرد كرده و او را به سر به هوابودن متهم مي‌كنند. اما پيكه خاطره‌هاي عجيبي از مسي به زبان مي‌آورد.

او، لئو ۱۳ ساله‌اي را به خاطر مي‌آورد كه با رنگ و روي پريده، به تيم نوجوانان باشگاه بارسلونا وارد شد و سرنوشت هم‌بازي‌هايش و حتي باشگاه را تغيير داد. مدافعان اجازه نداشتند تكل‌هاي سخت روي پاي او بروند و بايد مراقب بازيكن نورچشمي و تازه از راه رسيده مي‌بودند. بازيكني كه هنوز هورمن‌هاي رشدش به وضعيت مناسب بازنگشته بودند و آن‌قدر ضعيف و لاغر و زار و نزار بود كه هر لحظه اين احتمال مي‌رفت بلايي جدي سرش بيايد. اما آنها خاطره‌هايي متفاوت دارند؛ خاطره‌هايي كه حتي اگر مي‌خواستند هم نمي‌توانستند به گرد پاي مسي برسند، چه برسد به آن‌كه بتوانند روي پاي او تكل بروند. تا آن‌كه اتفاق ناخوشايندي افتاد و تبديل به نقطه عطف زندگي بازيكن ضعيف و شكننده و خجالتي شد. در دومين بازي تيم نوجوانان بارسا، وقتي مسي پيراهن شماره ۱۸ را پوشيد و با موهاي بلند و چهره‌اي كه هنوز آثار بلوغ روي آن نمايان است، وارد زمين شد، يكي از آن تكل‌هاي منع‌شده روي پاي او رفتند و آن‌چه نبايد پيش آيد، پيش آمد. مسي با صورت روي زمين افتاد و يكي از استخوان‌هاي صورتش شكست و آن‌قدر اوضاع ناخوشايند بود كه او را با آمبولانس به بيمارستان بردند و چند هفته‌اي از او خبري نبود. اما پس از بازگشت، او بازيكني بود كه كمتر خجالت مي‌كشيد. قوي‌تر شده بود و سريع‌تر مي‌دويد.

***

پا به توپ شدن يك هنر است. اين‌كه چطور توپ را روي پايت نگه داري و چطور آن را شوت كني و با چه سرعتي، با چه قدرتي و در چه موقعيتي به توپ ضربه بزني، تو را تبديل به يك بازيكن خوب مي‌كند. با اتفاقي كه براي مسي افتاد و پس از آن‌كه قدم به تيم بزرگسالان بارسلونا گذاشت و در ۱۷ سالگي به تيم ملي آرژانتين دعوت شد، داستان شكل بهتري گرفت. او را به خاطر مليت مشابهي كه با مارادونا داشت، به نام مارادوناي دوم شناختند و اسطوره فوتبال از مسي به‌عنوان بهترين بازيكن جهان بعد از خودش نام برد.

هر وقت هم نام مارادونا مي‌آيد، لبخندي روي صورت مسي مي‌نشيند و بازيكن اعجوبه، با لحني خاضعانه از مارادونا صحبت مي‌كند. مسي خودش را مارادوناي دوم نمي‌داند و اعتقاد دارد او فرسنگ‌ها با مارادونا فاصله دارد. او خودش را با مارادونا مقايسه نمي‌كند و نمي‌خواهد دنباله‌اي براي راه او باشد. مسي مي‌خواهد تاريخ دستاوردهاي خودش را در جهان فوتبال ثبت كند.

براي ليونل مسي، مارادونا يك قهرمان است. يك اسطوره، اسطوره‌اي غيرقابل مقايسه كه در ذهن و تصور و حتي خيال ثبت شده و ذهن اجازه خودنمايي در اين جو و فضا را نمي‌دهد. اما نه آن‌كه خود را دست‌كم بگيرد، مسي هم اعتقاد دارد فرشته‌اي از جهان ماورايي فوتبال است كه روي زمين آمده تا فوتبال را در مقابل چشم آدميان بازي كند. لئو در ۲۲ سالگي، پس از اين‌كه در يك بازي حساس در مقابل آرسنال چهار گل به اين تيم زد و تاريخ تيم‌هاي باشگاهي انگليسي را هم دچار تغيير و تحول كرد، تبديل به بازيكني شد كه نه‌تنها كم‌رو و خجالتي نيست كه اعتمادبه‌نفسي مثال‌زدني و ستودني دارد؛ اعتمادبه‌نفسي كه به توپ مديون است.

در همين ۲۲ سالگي است كه بارسلونا همراه با ليونل مسي، هر سه جام مهم اسپانيا و اروپا را به دست مي‌آورد و خيلي سريع اسمش را زنده مي‌كند. در همين سال است كه كفش طلايي فيفا را به دست مي‌آورد و با ركورد ۵۰ گل در ليگ، ركورد ديگري به نام خودش ثبت مي‌كند. او يك بازيكن خلاق و ۲۲ ساله است كه در پايان ۲۲ سالگي‌اش، به‌عنوان سفير حسن‌نيت يونيسف وارد ميدان مي‌شود. يك بازيكن كوتاه قد، خوش‌خنده، خوش‌برخورد و دوست‌داشتني كه به كشورهاي فقير و زلزله‌زده و از دست رفته و بي‌روحيه همسايه كشورش مثل كاستاريكا و هائيتي سر مي‌زند و با بچه‌هاي كم‌سن و سال اما اهل فوتبال گپ مي‌زند و به آنها روحيه‌اي دوچندان براي زندگي مي‌دهد.

مسي را با تي‌شرت آبي كم‌رنگ و با طرح يونيسف برده‌اند كاستاريكا. كشوري كوچك و فقير كه دست‌اندركاران يونيسف آنجا شعار «ما همه مدرسه مي‌سازيم» مي‌دهند تا بچه‌هاي كم‌سن و سال را از خيابان‌ها جمع كنند و پشت نيمكت‌هاي مدرسه بنشانند.

***

به محض ورود لئو، رنگ و بوي شهر تغيير مي‌كند؛ آدم‌ها، بزرگ و كوچك، زن و مرد، با تابلوهايي كه عكس مسي روي آن است، دنبال او راه مي‌افتند. مسي را مي‌برند در جمع هفت نفره تا بچه‌هاي فوتباليست كاستاريكايي، او را ببينند. پسربچه‌اي ۱۱ ساله به خبرنگار يونسكو مي‌گويد: «تا آخر عمرم دوش نمي‌گيرم!» او، امضاي مسي را روي بازوي راستش دارد و خب، حق دارد ديگر، شايد اگر من هم بودم، اوضاعم همين بود. بهترين بازيكن جهان، ۲۲ ساله است وقتي قراردادش با يونسكو را امضا مي‌كند.

مسي تبديل به قهرمان روياهاي زميني بچه‌هايي شده كه در بدبختي و سختي زندگي مي‌كنند و دعاي هر روز و شبشان، زندگي بهتر است. اين، اصلي‌ترين و شايد مهم‌ترين و حياتي‌ترين تفاوت مسي و مارادونا است. ليونل مسي براي زندگي، براي زندگي بهتر احترام قائل است و تبديل به نماد خوشايند مردماني شده كه در كودكي فقر را پشت سر گذاشته و با هورمون‌هاي رشدشان درگير بوده‌اند.

همانطور كه مي‌دانيد او همچنان جثه‌اي كوچك دارد، هنوز وقتي پا به توپ مي‌شود، تن و بدن مدافعان مي‌لرزد، ركوردهاي جهاني متمايز دارد، از زندگي لذت مي‌برد، جملات غريب به زبان نمي‌آورد و كري‌خواني‌هايش هم محترمانه است. نه اثري از آن خجالت پنج سالگي در چهره‌اش است و نه خبري از تكبر و غرور مارادوناوار. او، يك بازيكن خارق‌العاده و استثنايي و يك انسان دوست‌داشتني است كه مي‌توان به احترامش ايستاد و كلاه از سر برداشت.

***

آه… مورينيوي بيچاره

خوزه مورينيو، آن روزها، وقتي يكي از خبرنگاران با شيطنت به او گفته بود: «شما شش بار در مقابل مسي بازي كرديد» مكث نكرده بود و بلافاصله توضيح داده بود: «من؟ اگر من مقابل مسي بازي مي‌كردم، تا الان ۵۰ گل خورده بودم و حتي دستم هم بهش نرسيده بود.» مطمئن باشيد پس از دو گلي كه مسي در بازي رفت بارسا و رئال، در زمين رئال به تيم مورينيو زد، مربي متكبر و از خودراضي همچنان مي‌تواند اين جملات را درباره او به زبان بياورد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۹:۴۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پزشكان در مركز پزشكي بيمارستان كودكان سينسيناتي و بيمارستان كودكان در سراسر كشور همكاري مي كنند تا اطرافيان اطفال مراقبت هاي بهتر را به كودكان مبتلا به ADHD ارائه دهند.

در حالي كه آكادمي آمريكايي اطفال (AAP) دستورالعمل ها و توصيه هاي مبتني بر شواهد براي مراقبت از ADHD را صادر كرده است، اكثر متخصصان اطفال در اجراي اين دستورالعمل ها دشوار هستند. محققان در Cincinnati Children يك مداخله به نام Collaborative ADHD كه بر روشهاي بهبود كيفيت و ابزارهاي ابتكاري مانند پورتال وب است، براي ارتقاء و حمايت از استفاده منظم از دستورالعمل هاي عملي توصيه شده توسط AAP طراحي شده است.

اين برنامه كه در سال 2004 در Cincinnati Children آغاز شده است، براي آموزش بيش از 200 پزشك در 55 عمليات در منطقه سينسيناتي بزرگ استفاده شده است. تا كنون، اين برنامه به نظر مي رسد توليد دو تا چهار برابر افزايش استفاده از روشي مبتني بر شواهد مبتني بر ADHD توسط پزشكان. مؤسسه ملي سلامت روان، مبلغ تحقيقاتي 2،6 ميليون دلاري را براي محققان كودكان و كودكان سراسر كشور در كلمبوس اختصاص داده است تا ارزيابي نمايد كه آيا مراقبتهاي ADHD بهبود يافته به نتايج بهبود يافته در بيماران مبتلا به ADHD كمك مي كند. شروع اين سقوط، 100 پزشك و 600 بيمار از 36 شيوه كودكان در مركز اوهايو براي شركت در اين برنامه استخدام خواهند كرد. اين برنامه از طريق ژوئيه 2015 اجرا خواهد شد.

كانال كانون مشاوران ايران

داستان هاي مربوطه

اين همكاري تحقيقاتي اهداف گسترش برنامه را تحقق مي بخشد و به پزشكاني كه درگير هستند تعيين مي كند كه آيا بهبود مداخلات بهبود كيفيت آنها در نتايج بهتر براي بيماران مبتلا به ADHD تشخيص داده مي شود.

كلي Kelleher، MD، MPH، مدير مركز نوآوري در عمل كودكان و معاون رياست تحقيقات خدمات بهداشتي در موسسه تحقيقاتي در سراسر كشور كودكان، توضيح مي دهد كه او و همكارانش انتظار چنداني براي اين برنامه دارند. او گفت: "ما اميدواريم نتايج بيماران را بهبود بخشيم و همكاري هايمان را با كودكان سينسيناتي بهبود دهيم." "ما همچنين اميدواريم كه يك شبكه از شيوه هاي مراقبت هاي اوليه ايجاد شود كه علاقه مند به برنامه هاي بهبود كيفيت جامع هستند."

به گفته جف اپشتاين، دكتراي روانشناسي بخش روانشناسي رفتاري و روانشناسي باليني در كودكان سينسيناتي، اين برنامه اهميت زيادي در سلامت عمومي دارد. "اگر برنامه همچنان اثبات مؤثر باشد، اين مدل توانايي اجراي شيوه هاي زندگي كودكان در سراسر كشور را دارد كه مي تواند مراقبت هاي ADHD و نتايج صدها هزار كودك در سراسر كشور را بهبود بخشد."


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۸:۴۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


BioSante داروسازي، شركت (NASDAQ: BPAX) امروز اعلام كرد كه آن را به يك به روز رساني كارآزمايي باليني LibiGel در 21 ارائه ST نشست سالانه انجمن يائسگي آمريكاي شمالي (NAMS) از 06-09 اكتبر، 2010 در هتل شرايتون شيكاگو برگزار شد & Towers در شيكاگو، ايلينوي. انتظار مي رود كه بيش از 1000 كارشناس و متخصص در زمينه يائسگي و سلامت زنان در جلسه شركت كنند.

"شيوع عملكرد جنسي و اضطراب در طول عمر زنان".

مايكل Snabes، MD، دكترا، معاون رئيس جمهور ارشد BioSante امور پزشكي، يك ارائه شفاهي تحت عنوان ارائه "LibiGel ® (ژل تستوسترون) مطالعه ايمني ادامه با نرخ پايين از قلب و عروق و رويدادها سرطان پستان،" در اكتبر 8، 2010 در 4:15 بعد از ظهر CT. دكتر اسنابرز يك بروزرساني را در رابطه با بزرگترين مطالعات انجام شده در مقايسه با درمان تستوسترون با دوز پايين به درمان دارونما ارائه مي دهد. تا به امروز، اين مطالعه در حال انجام است بيش از 2300 زن يائسه كه از اختلال ميل جنسي جنسي (HSDD) رنج مي برند ثبت نام كرده اند.

 مشاوره ازدواج آنلاين

داستان هاي مربوطه

علاوه بر اين، BioSante از يك نشست با عنوان "كيفيت جنسي زندگي با پيري" حمايت مي كند. مدير سمپوزيوم جان ل. شيفرن، MD، NCMP، استاد دانشكده زنان و زايمان، زيست شناسي و زيست شناسي مولد در دانشكده پزشكي هاروارد و همچنين مدير برنامه يائسگي در بيمارستان عمومي ماساچوست است. سمپوزيوم از ريموند كروزن، دكترا، استاد روانشناسي در دانشكده پزشكي رابرت وود جانسون در نيوجرسي، با عنوان «شيوع عملكرد جنسي و اضطراب در طول عمر زنان» سخنراني خواهد كرد. Sheryl A. Kingsberg، PhD، رئيس بخش، زنان و زايمان، پزشكي رفتار در بيمارستان دانشگاه پزشكي مركز پزشكي، و استاد، دانشگاه رزرو دانشگاه Case West در كليولند، اوهايو موضوع را تحت عنوان "


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۷:۰۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

محققان دانشگاه كاليفرنيا، دانشكده پزشكي سن ديگو، به رهبري لري ركورد، دكترا، استاد روانپزشكي، روانشناسي و علوم اعصاب در دانشگاه سان ديگو و دانشمند در سيستم بهداشت و درمان سان ديگو، گزارش مي دهند كه حافظه كاري ارتباطي براي مثال، اطلاعات - جايي كه يك جسم واقع مي شود - حتي اگر ساختار مغزي كليدي مانند هيپوكامپ آسيب ديده باقي بماند باقي مي ماند.

يافته هاي منتشر شده در 13 اكتبر 2010 شماره مجله علوم اعصاب ، بر خلاف تحقيق قبلي كه اطلاعات فضايي را پيشنهاد مي كند، به ويژه اگر به ساير انواع اطلاعات مرتبط باشد، لزوما حاوي هيپوكامپ و ساير مناطق مرتبط با حافظه است.

داستان هاي مربوطه

حافظه كاري توانايي ذهني براي نگهداري مقادير كم اطلاعات در حالت فعال و به آساني در دسترس براي مدت كوتاهي از زمان، معمولا چند ثانيه است. در مقابل، حافظه بلند مدت شامل ذخيره يك مقدار بالقوه نامحدود اطلاعات براي يك دوره نامحدود از زمان است.

مشاوره تريبون آزاد

Squire و همكاران چهار بيمار مبتلا به اختلال حافظه را با آسيب به لوب هاي مادي (MTL)، منطقه اي از قشر مغزي كه حاوي هيپوكامپ بوده و با تشكيل حافظه طولاني مدت ارتباط دارد، بررسي كردند.

چهار نفر از بيماران خواسته شد به طور خلاصه در مورد چيدمان اشياء بر روي ميز مطالعه كنند و سپس موقعيت نسبي اشيا را در جدول ديگري بازسازي كنند. هنگامي كه تعداد اشياء سه يا كمتر بود، توانايي بيماران براي فراخواني مشابهي با افراد كنترل شده بدون آسيب مغزي بود. بيماران مبتلا به راحتي به ياد داشته باشيد كه جايي كه اشياء در ارتباط با يكديگر قرار گرفته اند. 

اما "Squire گفت:" عملكرد آنها به طور ناگهاني سقوط كرد زماني كه محدوديت حافظه كاري رسيد. بيماران نمي توانستند مكان هاي چهار يا بيشتر اشيا را به ياد داشته باشند، زيرا انجام اين كار به بهره برداري از حافظه هاي طولاني مدت در لوب مياني مياني بستگي دارد.

Squire گفت: "يافته ها شواهد محكمي براي تمايز اساسي مغز در بين حافظه كاري و حافظه بلند مدت، حتي در حوزه اطلاعات فضايي و ارتباطات جغرافيايي فضايي ارائه مي دهند.

طبق گفته Squire اين كار اهميت عملي و باليني دارد.

"اين نشان مي دهد كه بيماران مبتلا به اختلال حافظه به علت آسيب MTL، از جمله بيماري آلزايمر اوليه اوضاع، دشواري باريك از آنچه كه ممكن است فكر كرده اند. آنها توانايي درهم و برهمي براي نگه داشتن اطلاعات در ذهن و توانايي كار با آن در يك به صورت موقت."


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۵:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


طبق تحقيقات جديد توسط روانشناسان دانشگاه تگزاس در آستين، به علت اختلال در حساسيت انسولين آنها، افرادي كه چاق هستند پاسخ هاي مغزي مختلفي را نسبت به افراد همجنسگرا در طول انجام يك كار شناختي به چالش كشيدن نشان مي دهند.

نتايج نشان مي دهد شواهد بيشتر نشان مي دهد كه يك شيوه زندگي سالم در ميانسالي مي تواند منجر به كيفيت بالاتري از زندگي در آينده شود، به خصوص به دليل اينكه مواد مخدر و درمان هاي جديد به مردم اجازه مي دهند كه بيشتر زندگي كنند.

ميتيزي گونزالس، دانشجوي كارشناسي روانشناسي مي گويد: "چيز خوبي در مورد حساسيت به انسولين اين است كه از طريق رژيم غذايي و ورزش، بسيار قابل تغيير است"، مي نويسد: "ميتسي گونزالس"، دانشجوي رشته روانشناسي، كه مقاله اي را در نشريه "چاقي" با استاديار آندرهنا هلي و همكارانش همكاري كرده است.

داستان هاي مربوطه

محققان بزرگسالان ميانسالي بين 40 تا 60 ساله، در حالي كه تحت تاثير تصويربرداري رزونانس مغناطيسي عملكردي (fMRI)، يك وظيفه شناختي به چالش كشيدن را تكميل كردند، براي درك بهتر بودن چاقي متوسطه با خطر بالاتر از كاهش شناختي و زوال عقل، ارتباط دارد.

در حالي كه شركت كنندگان چاق، اضافه وزن و وزن طبيعي نيز به همان اندازه در انجام اين كار عمل مي كردند، افراد چاق واكنش مغزي عملكردي پايين تر را در يك منطقه مغزي، لوب پايين تر اندام نشان دادند.

مشاوره جنسي تريبون آزاد

شركتكنندگان چاق نيز داراي حساسيت نسبت به انسولين كمتر از وزن طبيعي و همسالانشان بودند، به اين معني كه بدن آنها گلوكز را به طور موثري كاهش مي دهد. حساسيت ضعيف انسولين در نهايت منجر به ديابت مي شود اگر پانكراس قادر به ترشح انسولين كافي براي جبران كاهش مصرف گلوكز نباشد.

اين مطالعه نشان مي دهد كه اختلال در حساسيت به انسولين، كه به طور كلي همراه با چاقي است، ممكن است به عنوان يك واسطه بين چاقي و افسردگي مزمن و بعد از آن، كاهش يابد. محققان تصميم گرفتند حساسيت انسولين را بررسي كنند؛ زيرا انسولين به تنظيم متابوليسم افراد كمك مي كند و همچنين توابع شناختي را تحت تاثير قرار مي دهد.

اين مطالعه هدف آزمايشگاه هلي است كه استفاده از تصوير برداري عصبي در افراد ميانسال است تا شناسايي زود هنگام در معرض خطر كاهش شناختي در بعد زندگي را نشان دهد.

"به طور كلي، تعداد بسيار كمي از افراد بخش متوسطه مردم را مطالعه مي كنند، اما زماني كه بسياري از بيماري هاي مزمن ابتدا شناسايي مي شوند و پروسه هاي توليد عصبي ايجاد مي شوند،" هالي مي گويد. "ما دريافتيم كه در حالي كه عملكرد رفتاري افراد چاق ميانسال ممكن است يكسان باشد - آنها مي توانند همان وظايف شناختي را به عنوان افراد معمول وزن انجام دهند - مغز آنها در حال انجام كاري متفاوت براي توليد آن نتيجه است."

هالي و گونزالز در حال برنامه ريزي يك مطالعه پيگيري براي تعيين اينكه آيا يك مداخله ورزشي 12 هفته اي مي تواند تفاوت هاي مشاهده شده در پاسخ مغز را تغيير دهد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۳:۲۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


يك مشكل كليدي در درمان افراد مبتلا به بيماري آلزايمر (AD) اين واقعيت است كه اغلب در تشخيص بيماري در مراحل اوليه پيشرفت آن بسيار دشوار است. 

يك تيم از محققان دانشگاه غرب انگلستان در حال انجام تحقيقات اوليه براي بررسي اثربخشي تركيب زيست ماركرها در خون با تست شناختي به عنوان راهي براي غربالگري براي AD در اوايل است تا درمان مناسب براي بيماران ارائه شود زودتر.

اين گروه متخصصان بيومديكال و روانشناسي را جمع مي كند كه مي توانند ببينند كه آيا مي توانند در مورد تست هايي كه بيوماركرهاي با آزمون هاي عملكرد شناختي ازدواج مي كنند را تعيين كنند.

دكتر ميرا كانوي، يك بيوشيمي و استاد ارشد در UWE، در كنار دكتر كريس كينزي، يك روانشناس با تخصص در زمينه توجه و تشخيص ابعاد و دكتر گري كريستوفر، يك روانشناس با تخصص در اختلالات توجه و حافظه در شرايط باليني كار مي كند.

داستان هاي مربوطه

جمع آوري اين دو رشته كاملا جداگانه، محققان را قادر مي سازد تا با تطبيق تحليل خون با استفاده از نشانگرهاي با تست هاي شناختي، ممكن است مجموعه اي از آزمايش هاي تشخيصي را طراحي كنند.

كودك گوشه گير

دكتر Kinsey توضيح مي دهد: "روش هاي فعلي تشخيص AD كاهش اندازه گيري هاي شناختي است كه در اواخر بيماري زماني رخ مي دهد كه گزينه هاي درمان محدود هستند. بعضي از روش ها بهبود يافته اند اما تمايل دارند كه هزينه هاي بالايي داشته باشند يا خطرناك باشند. به عنوان مثال تهاجم به مصرف مايع مغزي نخاعي آزمون براي AD بدون عوارض ايمني است و همچنين آزمون واقعا گران قيمت است. "

دكتر Myra Conway در حال حاضر برخي از تجزيه و تحليل از پس از مرگ مغز بافت مغز AD، جايي كه او تشخيص ناهنجاري در ويژگي هاي پروتئين. دكتر كانوي توضيح مي دهد: "ما قصد داريم كه اين پروژه پيش رو را با كار با افرادي كه ممكن است در مراحل اوليه AD باشد، پيش ببريم. اين كار از طريق گروه تحقيقاتي Dementia Bristol و NHS Trust North Bristol هماهنگ شده است.

"اگر ما مي توانيم انحرافات مشابهي را در نمونه هاي خون از افرادي كه مشكوك به مراحل اوليه AD هستند، تشخيص دهيم، مي توانيم آزمايش خون را با تست هاي شناختي تركيب كنيم و براي ايجاد تست غربالگري قبلي اقدام كنيم."

دكتر گري كريستوفر پيشنهاد مي دهد: "ما مي توانيم مزاياي بسياري داشته باشيم، اگر بتوانيم در چنين آزمايش هايي موفق شويم، بخصوص از نظر تشخيص زودهنگام بيماري، بلكه از نظر كاهش استرس تجربه شده در بيماران در طول فرايند ارزيابي ارتباط رو به رشد ما با گروه تحقيقاتي Dementia، Trust NHS Bristol Northeast و مركز BRACE به موفقيت موفقيت آميز اين پروژه كمك خواهد كرد. "


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۰:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

براي برخي از زنان، اثرات سرطان پستان، شايع ترين سرطان كه زنان را تحت تاثير قرار مي دهد، زماني كه آنها از بيمارستان خارج مي شوند، پايان نمي يابند. در حال حاضر، محققان در مدرسه بهداشت حرفه اي دانشگاه ميسوري، زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان را پس از شيمي درماني بررسي كرده اند و دريافتند كه محيط هاي آنها و سيستم هاي پشتيباني موجود، به تعيين كيفيت زندگي آنها كمك مي كند.

استيفن ريد آرنت، استاديار روانشناسي بهداشتي در دانشكده بهداشت، گفت: "بسياري از افراد به لحاظ ذهني و احساسي آماده براي مقابله با شيميدرماني هستند و در آن زمان پشتيباني زيادي مي كنند." "سپس آنها به خانه مي روند و همه احساس مي كنند كه اين كار تمام شده است، اما بيماران هنوز از نگراني و ترس از تغييراتي كه از آنها گذر كرده اند و آنچه كه در آينده به آن ها مربوط است، مي پردازند."

داستان هاي مربوطه

اين مطالعه نشان مي دهد كه افرادي كه تمايلي به دنبال حمايت اجتماعي از جمله درمان و شبكه هاي پشتيباني غير رسمي ندارند، پس از شيمي درماني، كيفيت زندگي پايين تر و شيوع افسردگي را بيشتر گزارش كردند. ريد آرندت گفت، بسياري از مردم از دسترسي به يك شبكه پشتيباني مي كنند، نمي دانند چگونه، نمي خواهند مردم را ناراحت كنند و يا به سادگي نمي خواهند مشكلات خود را به اشتراك بگذارند.

كودك مضطرب (استرس)

خانه هاي بيماران نيز به عنوان يك فاكتور مطرح شده است، در اين مطالعه كيفيت زندگي و رفاه كارآيي زنان براي بازگشت به مناطق روستايي پس از شيمي درماني گزارش شده است. زنان در مناطق روستايي همچنين علائم مرتبط با سرطان سينه را افزايش دادند، از جمله مسائل مربوط به تصوير بدن و خستگي.

اين همه خبر بد براي بيماران از جوامع روستايي نيست. با توجه به تحقيقات در اين موضوع، افراد جامعه روستايي ارتباط نزديك با خانواده، جامعه و سازمان هاي مذهبي را در بر مي گيرند و در اين سيستم هاي پشتيباني پس از شيميدرماني قرار مي گيرند.

ريد آرندت گفت: "وجود دارد كه به حمايت قوي مردم براي بيماران در مناطق روستايي كمك كند كه سطوح مختلف عملكرد را در خود جاي دهند." "متأسفانه، در حالي كه اين سيستم پشتيباني غيررسمي راحتي زيادي را براي بيماران فراهم مي كند، از سلامت رواني و سلامت رسمي در دسترس متخصصان مراقبت هاي بهداشتي برخوردار نيست."

ريد آرنت فرض مي كند كه به دليل نزديكي به خدمات بهداشت رواني بيشتر، كساني كه بعد از درمان سرطان پستان به خانه باز مي گردند ممكن است علائم افسردگي و كيفيت بالاتري از زندگي را تجربه كنند، در صورت نياز به حمايت حرفه اي.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۸:۴۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

براي برخي از زنان، اثرات سرطان پستان، شايع ترين سرطان كه زنان را تحت تاثير قرار مي دهد، زماني كه آنها از بيمارستان خارج مي شوند، پايان نمي يابند. در حال حاضر، محققان در مدرسه بهداشت حرفه اي دانشگاه ميسوري، زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان را پس از شيمي درماني بررسي كرده اند و دريافتند كه محيط هاي آنها و سيستم هاي پشتيباني موجود، به تعيين كيفيت زندگي آنها كمك مي كند.

استيفن ريد آرنت، استاديار روانشناسي بهداشتي در دانشكده بهداشت، گفت: "بسياري از افراد به لحاظ ذهني و احساسي آماده براي مقابله با شيميدرماني هستند و در آن زمان پشتيباني زيادي مي كنند." "سپس آنها به خانه مي روند و همه احساس مي كنند كه اين كار تمام شده است، اما بيماران هنوز از نگراني و ترس از تغييراتي كه از آنها گذر كرده اند و آنچه كه در آينده به آن ها مربوط است، مي پردازند."

داستان هاي مربوطه

كودك لوس

خانه هاي بيماران نيز به عنوان يك فاكتور مطرح شده است، در اين مطالعه كيفيت زندگي و رفاه كارآيي زنان براي بازگشت به مناطق روستايي پس از شيمي درماني گزارش شده است. زنان در مناطق روستايي همچنين علائم مرتبط با سرطان سينه را افزايش دادند، از جمله مسائل مربوط به تصوير بدن و خستگي.

اين همه خبر بد براي بيماران از جوامع روستايي نيست. با توجه به تحقيقات در اين موضوع، افراد جامعه روستايي ارتباط نزديك با خانواده، جامعه و سازمان هاي مذهبي را در بر مي گيرند و در اين سيستم هاي پشتيباني پس از شيميدرماني قرار مي گيرند.

ريد آرندت گفت: "وجود دارد كه به حمايت قوي مردم براي بيماران در مناطق روستايي كمك كند كه سطوح مختلف عملكرد را در خود جاي دهند." "متأسفانه، در حالي كه اين سيستم پشتيباني غيررسمي راحتي زيادي را براي بيماران فراهم مي كند، از سلامت رواني و سلامت رسمي در دسترس متخصصان مراقبت هاي بهداشتي برخوردار نيست."

ريد آرنت فرض مي كند كه به دليل نزديكي به خدمات بهداشت رواني بيشتر، كساني كه بعد از درمان سرطان پستان به خانه باز مي گردند ممكن است علائم افسردگي و كيفيت بالاتري از زندگي را تجربه كنند، در صورت نياز به حمايت حرفه اي.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۸:۱۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سوال شده 6 فوريه 2018 در مشاوره رايگان فردي توسط سيب

سلام چرا بعضيا با رفتارشون هر لحظه ميخوان آدم رو حرص بدن؟

پاسخ داده شده 21 ساعت قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (72,360 امتياز)

با سلام
دوست گرامي  توجه كنيد كه  نوع برداشت ماست كه گاها باعث مي شود تصور كنيم  اين طور پيش مي رويم  كه خب طبيعتا  نسبت به برخي افراد به طور كل حساسيت داريم و تصور مي كنيم اين افراد مداممي خواهند حرص ما را دربياورند درغالب موضوعات مختلف
يك احتمال ديگر اين است كه  واقعا چنين افرادي ممكن است  باشند كه اين شرايط را دارند .
ولي باز نحوهي برخورد ما و نوع مديريت ماست كه تلاش ها را خنثي مي كند و طبيعتا ديگر چنين رفتارهايي اتفاف نخواهد افتاد
به هر صورت اينها نكات حائز اهميتي هستند كه بايد دقت داشنه باشيد و بدانيد كه چطور مي شود كه  شرايط را به درساي مديريت كرد وقتي توجع بيش از حدي به اين افراد بشود انها تقويت مي شوند و مطمئن مي شوند كه اتفاقا كاملا درست شرايط را در نظر گرفتند و توانساند به هرفشون كه ايجاد ناراحتي روحي در سايريت است برسند
پس بهتر است كه به اين ن ات توجه ويژه داشته باشيد و تلاش كنيد كه شرايط مرتفع  شود .
در نظر داشته باشيد كه  بهترين چيزي كه در رندگي وجود دارد همراهي شخص شماس با شرايط است  منتهي درست و اصولي اين طور ديگر از حرفي ناراحت نخواهيد شد و شرايط سخت براي شما مشكل ساز نخواهد شد
به هر حال موفق باشيد
پس تغيير ديدگاه كمك مي كناز رفتارهلي ديگران دچار رنجش خاطر نشويم

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۷:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 4
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند