مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

خانواده بيش از هر عنصر ديگري در ايجاد رفتارهاي نافرماني و لجبازي كودكان نقش دارند، تا جاييكه مي توان گفت يكي از بهترين راه هاي كنترل لجبازي كنترل و بهبود ارتباطات و روابط خانوادگي مي باشد. در اين مقاله در راستاي ساير مقالات ارائه شده در اين سايت در مورد لجبازي كودكان به ديگر عوامل مرتبط با خانواده كه بر ايجاد اين اختلال نقش دارند پرداخته شده است.

عدم كنترل خشم وعصبانيت در خانواده

خشم وعصبانيت معمولآ منجر به جنگ قدرت مي شود. عصبانيت والدين كه هدف از آن تغيير رفتار فرزندان است معمولآ نتيجه معكوس مي دهد. فرزند مقاومت مي كند ودر برابر عصبانيت والدين سركش مي شود.عصبانيت والدين مي تواند موجب ايجاد ترس و وحشت در فرزندان  شود، روحيه تمرد وانتقام رادر آنان تقويت كند واين پيام را به آن ها بدهد كه تا عصباني نشوي كسي با تو همكاري نخواهد كرد. در نتيجه از هر گونه همكاري منصرف شوند. ودر بزرگسالي هم عصبانيت به خرج بدهند وعصباني باشند؟

خشم والدين به سمت فرزند موجب تحريك رفتار مقابله جويانه در وي مي شود. او با خود فكر مي كند” براي اين كه قدرتمند وارزشمند به نظر برسم بايد به تو “نه” بگويم.”  ” اگر جواب بزرگ ترها را بدهم ثابت مي كنم كه يك آدم بزرگ هستم.”  فرزند شما با اين تفكر معتقد است ارزش انسان و توانايي او با مقابله جويي ونا فرماني نسبت به ديگران مشخص مي شود. همچنين فكر مي كند توانايي انسان فقط از طريق پرخاشگري كلامي نسبت به افراد بزرگ تر مشخص مي شود. او با خود مي گويد” براي اين كه ثابت كنم به خودم مسلط هستم بايد نسبت به درخواست ودستور بزرگ ترها مقاومت نشان دهم.

زماني كه افراد خانواده نمي توانند خشم وعصبانيت خود را مهار كنند در موقعيتي قرار مي گيرند كه ناخواسته بر ميزان لجبازي و مخالفت جويي در كودك ونوجوان مي افزايند وسبب شكل گيري يك چرخه ي معيوب رفتاري مي شوند. در اين مواقع اصطلاحآ والدين در ” تله ي لجبازي”  مي افتند وخروج از اين بن بست براي آن ها دشوار مي شود. افتادن در اين تله دو حالت دارد:

يكي هنگامي است كه والدين با خشم وعصبانيت بر خواسته ها ونظرات خود اصرار وپا فشاري مي كنند وديگري هنگامي است كه فرزند آن ها با خشم بر خواست هاي خود اصرار مي كند. با بروز و شكل گيري اين تعارضات هر دو طرف مصمم اند تا نظرات خود را عملي كنند وهمين امر ممكن است باعث ايجاد درگيري وتعارض بين آن ها شود.

  فشار رواني واسترس بر والدين

برخي از والدين به علت ويژگي هاي شخصيتي خود آمادگي بيش تري براي تجربه استرس وناراحتي در زندگي دارند وهمين امر نيز به نوبه خود بر ميزا ن آسيب پذيري آن ها تاثير مي گذارد.دراين زمينه متغيري به نام عاطفه مندي منفي مطرح است. عاطفه منفي يك خلق منفي نافذ است كه با اضطراب، افسردگي وخصومت مشخص مي شود. آمادگي كلي فرد براي منفي ديدن چيزها بيش تر از حوادث خاص در تجربه استرس وناراحتي اهميت دارد.

والديني كه عاطفه مندي منفي بالايي دارند، در برابر طيف وسيعي از موقعيت ها، ناراحتي ونارضايتي زيادي را ابراز مي كنند. طبيعتآ اين والدين در برابر كوچكترين حرف نشنوي و نافرماني فرزند خود ناراحتي ونارضايتي زيادي را ابراز مي كنند.

شيوه توصيفي منفي گرايانه، عامل ديگري در افزايش استرس است. برخي والدين زماني كه وقايع پر استرس را غير قابل كنترل مي بينند، اختلالات ونقايص هيجاني، انگيزشي، شناختي ورفتاري شديدي نشان مي دهند. اين والدين وقايع منفي زندگي خود را دروني، پايدار وغير قابل كنترل مي دانند . آن ها در موقعيت هاي دشوار بر مسئله متمركز نشده و از مقابله هاي متمركز بر هيجان استفاده مي كنند. گاهي وقتي در مقابل بد رفتاري هاي فرزند خود قرار مي گيرند، خود را درمانده احساس كرده واز اجتناب  به عنوان راه حل استفاده مي كنند وفرزند را به حال خود رها مي كنند. والديني كه استرس زيادي را تجربه مي كنند دچار افكار غير منطقي ونشخوار فكري شده، مرتب منفي بافي كرده ودر حال انتقاد از فرزند خود هستند. گاهي نيز خسته وفرسوده ومنزوي شده، راه هر گونه ارتباط با فرزند را مي بندند.

افكار غير منطقي ونشخوارهاي  فكري موجب تشديد عصبانيت والدين از فرزند خود مي شود وراه را براي برقراري هر گونه ارتباط خوب وموثر مي بندد ودر نتيجه بر ميزان لجبازي و نافرماني كودك يا نوجوان مي افزايد.

ضمن آن كه افزايش استرس واضطراب والدين و كاهش اعتماد به نفس و افكار وباورهاي غير منطقي زمينه ايجاد افسردگي را در آن ها فراهم مي كند. افسردگي والدين موجب بي انگيزگي آن ها نسبت به ايجاد تغييرات رفتاري در فرزندشان شده، لجبازي ونافرماني را در فرزند  تداوم  مي بخشد.

 اختلافات شديد خانوادگي

وقتي هر يك از والدين دچار مشكل زناشويي ويا دشواري ارتباط با همسر خود شده  باشند در بر آوردن  نياز هاي

فرزندان شان نيز ناتوان خواهند بود. اين مشكلات مي تواند از مشاجرات كوچك پرخاش جويانه به كشمكش هاي دايمي كشيده شود. تحقيقات نشان مي دهد كودكان ونوجواناني كه مشكلات سازگاري متعددي دارند معمولآ والديني با مشكلات زناشويي/ ارتباطي داشته اند……..

والديني كه با يكديگر اختلاف نظر دارند و در مشاجرات از فرزندان خود مي خواهند طرف يكي از والدين را بگيرد يا درگير در مشاجرات والدين شود. فرزندان در نگراني هاي والدين خود شريك مي شوند. در اين موقعيت ها اتحاد هاي پنهاني شكل مي گيرند و مثلث روابط تشكيل مي شود ومي تواند رابطه زن وشوهر را مشكل تر كند. ضمن اين كه يار كشي با يكي از فرزندان و تشكيل مثلث هاي خانوادگي موجب تشديد مشكلات رفتاري فرزندان مي شود. اغلب مشاهده مي شود يكي از والدين در مورد اختلافات با همسر با فرزندان خود مشورت كرده و آنان را در نگراني هاي خود شريك مي كنند. اين موقعيت موجب تشديد نگرش منفي فرزندان نسبت به والد ديگر شده واين نگرش هاي منفي دامنه نا فرماني ، حرف نشنوي ولجبازي را وسيع تر مي كند. ضمن آن كه فرزندان با مشاهده اختلافات، درگير ي ها، جروبحث ها، خشونت ها، لجبازي ها وناتوانايي ها در حل مسائل همين رفتارها را ياد گرفته والگوبرداري كرده واز آن تبعيت وتقليد مي كنند.

    طلاق والدين

عوارض ناشي از طلاق و به ويژه اثرات شديد روحي و رواني آن بر روي فرزندان بر هيچ كس پوشيده نيست.بنا بر مطالعات انجام شده، فرزندان بعد از جدايي دچار ناراحتي ونگراني هاي گوناگون مي شوند. در سال اول جدايي، احساس خشم، ترس، افسردگي و گناه زيادي در فرزندان ظاهر مي شود.(دارسي،۲۰۱۱ ومايو،۲۰۱۲)

واكنش فرزندان در سنين پيش از دبستان(سه تا پنج سالگي) به صورت خشم وافسردگي نمايان مي گردد. پسرها معمولآ نآرام تر، خشن ترو شيطان تر مي شوند.در بعضي موارد به اندازه سابق، شوقي به بازي باساير كودكان نشان نمي دهند واغلب ترجيح مي دهند تنها باشند. چنانچه در مهد كودك باشد، به جاي همكاري به هنگام بازي دسته جمعي، سعي مي كنند اخلال وبي نظمي ايجاد كنند بعضي از دخترها عصبي مزاج مي شوند،اما برخي ديگر رفتار بزرگ ترها را در پيش مي گيرند. اين جور بچه هاي “كمال طلب” بيش از حد مراقب رفتار وپاكيزگي هستند وضمنآ ساير بچه ها را مثل پدر يا مادر يا معلم سرزنش مي كنند يا پند واندرز مي دهند. بچه هاي اين سن وسال اغلب غمگين وافسرده، به نظر مي رسند. زود به گريه مي افتند وزياده طلب مي شوند(تايبر وتوراندخت تمدن ،۱۳۸۴)

 ازدواج مجدد والدين

تحقيقات نشان مي دهد كه ازدواج مجدد والدين به ويژه اگر پس از طلاق صورت گيرد بر مشكلات رفتاري و لجبازي كودكان مي افزايد (ايمري، ۱۹۹۹). معمولآ همين كه يك فرزند طلاق مي فهمد والدش تصميم گرفته است با فرد ديگري ازدواج كند، درك مي كند كه پدر ومادرش آشتي نخواهند كرد. براي بسياري از كودكان روياي آشتي پدر ومادر همواره سوسو مي زند تا آن كه ازدواج يك والد عملآ به اين رويا پايان مي دهد. بسياري از كودكان ازدواج يكي از والدين شان را شكست خود تلقي مي كنند وبه همين دليل سوگوار مي شوند. در نتيجه ممكن است نامادري يا ناپدري جديد را مقصر ومسئول اين شكست بدانند. اگر آشنايي با همسر جديد به پيش از طلاق باز گردد، مشكل شديدتر خواهد بود.

با ازدواج مجدد والد حتما تفاوت هاي كوچك وبزرگي در قوانين، رسوم، برنامه ها وحتي امور روزمره كودك (مانند وقت غذا خوردن وخوابيدن، جاي نگهداري اشيا وحد قابل قبول نامرتبي) وجود خواهد داشت كه پذيرش اين قوانين واطاعت پذيري از آن ها براي او دشوار است. ديدار و آشنايي با خويشاوندان تازه براي او سخت است. برخي كودكان آشنايي با خويشاوندان جديد را خيانت به وفاداري آن ها به خويشاوندان قديمي مي دانند. بدين ترتيب بدخلقي و لجبازي در هنگام ديدار با آن ها در كودكان طبيعي است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۲۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

عشق يا هوس

سلام. من يه دختر 24 ساله ام كه چند وقت پيش توي يه محيط علمي با يه پسر آشنا شدم. ما وقتي كه همو ديديم فقط راجع به مسائل علمي با هم صحيت كرديم اما رفتار ايشون طوري بود كه من احساس كردم به من علاقه مند شدن. تا اينكه موقع خداحافظي شماره منو گرفتن. من اولش نميخواستم شمارمو بدم ولي ايشون يه ادم تحصيل كرده بودن و واقعا اونروز با من خيلي با احترام رفتار كردن به خاطر همين شمارمو بهشون دادم. ايشون بعد چند روز به من پيام دادن و بعد از يه مقدمه خيلي كوتاه فورا از من خواستگاري كردن. منم همون لحظه جواب منفي دادم اما ايشون بازم پيام ميدادن. من از همون اول موضوع رو با مادر و خواهرم درميان گذاشتم. مادرم از من خواست شرايطشو بپرسم و اگه شرايطش جور بود ازش بخوام كه با خونوادش بيان خواستگاري ولي اگه شرايطش جور نبود اين ارتباطو قطع كنم و ديگه به پياماش جواب ندم. براي خونواده من داشتن كار خيلي مهمه اما وقتي من ازش پرسيدم كه كار داره يا نه گفت هنوز سر كار نميره چون داره برا دكترا درس ميخونه ولي حتما كارشو جور ميكنه. با وجود اينكه هنوز كارش قطعي نشده بود من بهش گفتم كه با خونوادش بيان خواستگاري. اما اون گفت خونوادش گفتن تا وقتي كه همه شرايطش جور نباشه براش خواستگاري نميرن. و از من خواست كه بازم همديگه رو ببينيم كه با هم بيشتر آشنا بشيم. منم بهش گفتم ميدونم كه منظورت رابطه دوستيه ولي مطمئن باش كه من هيچوقت وارد چنين رابطه هايي نميشم چون اينجور رابطه ها رو گناه ميدونم. بعد اون گفت من ارتباط براي زندگي ميخوام كه منم ديگه جواب ندادم. تا اينكه بعد چند روز يه پيشنهاد به من داد كه منو كاملا به هم ريخت. به من پيام داد و گفت من الان يه شهر ديگه ام و تنهام. شما مياين پيشم؟ كه اين حرف منو خيلي عصباني كرد چون من ادم خيلي مقيدي هستم و فكر نميكردم ايشون همچين پيشنهادي به من بدن چون من قبلش به ايشون تاكيد كرده بودم كه وارد رابطه دوستي نميشم و ايشون هم فرد تحصيل كرده اي بود فكر نميكردم راجع به من چنين تصوري داشته باشه. وقتي اين حرفو زد من توي تلگرام بلاكش كردم. ولي بعد با يه شماره ديگه به من پيام داد و انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده دو باره به من ابراز علاقه ميكرد. وقتي ازش پرسيدم چرا همچين پيشنهادي به من داده گفت چون دوستت دارم من فقط ازت خواستم بياي پيشم نه اينكه جنايت كني. كه من ديگه جواب ندادم. بعدم متوجه شدم كه با اين شماره جديد تو اينستاگرام يه صفحه داره كه فقط دخترارو فالو كرده اونم نه دختراي خوب كه اين منو بيشتر به هم ريخت. من حتي اين موضوع رو به خودش گفتم اما اون گفت هكش كردن و اون فقط اينستا رو رو گوشيش نصب كرده و اصلا ازش استفاده نميكنه اما من ميدونم كه دروغ گفت. من ديگه جوابشو ندادم اما اون تا پنج روز پيش همش به من پيام ميداد كه من نميتونم فراموشت كنم در حالي كه من حتي يه كلمه عاشقانه هم با ايشون حرف نزدم و كمتر از شما بهش نگفتم. اما اون تا چند روز پيش همش به من پياماي عاشقانه ميداد براي اينكه من وابسته بشم. حالا من با اينكه ميدونم ايشون اصلا ادم مناسبي براي من نيست بعضي موقع ها ميگم نكنه واقعا به قول خودش منو دوست داره و ارتباط براي زندگي ميخواسته چون خودش ميگفت نيت بدي نداشته. حالا سوال من از شما خانم يا آقاي مشاور اينه كه واقعا رابطه دوستي با نيت ازدواج رابطه درستي هست؟ و آيا احساس اين آقا به من واقعا عشق هست يا صرفا هوسه؟ از نظر خود من اشتباهه ولي همه اطرافيانم به من ميگن كه من خيلي كوته فكرم و تو اين دوره زمونه بايد وارد اينجور رابطه ها شد و بهم ميگن سنم بالا رفته و شايد ديگه شانس ازدواج نداشته باشم. ببخشيد از اينكه صحبتام خيلي طولاني شد ولي من واقعا توي شرايط بدي ام و نميدونم اگه اين آقا دوباره پيام دادن جوابشونو بدم يا نه؟ خواهش ميكنم كمكم كنيد.
 
Top | #2
معيار دوستي و ازدواج
دوست عزيز در يك عبارت پاسخ خودتون رو پيدا كنيد .
شما در زندگيتون معيارهايي داريد.
و قراره بر اساس همين معيارها ازدواج كنيد .
پس وقتي ايشون بر پايه و اساس معيارهاي شما نيست .
دليلي هم براي ادامه رابطه دوستي و ازدواج وجود نداره .
حتي اگر ايشون با معيارهاي شما كاملا همخواني داشت .
شما بايد حداقل 9 ماه نامزد ( بدون خواندن صيغه محرميت و درج در شناسنامه ) با ايشون ارتباط برقرار ميكرديد .
تا بتونيد از شخص مقابل شناخت خوبي بدست بياريد .
و بتونيد بهش اعتماد كنيد .
پس ميتونيد ادامه بديد و به شناختتون ادامه بديد .
البته ادامه اي كه در آن وابستگي به وجود نياد .
و گرنه نميتونيد منتظر معجزه اي براي داشتن يك زندگي آرام باشيد .


در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۶:۲۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
دوستيهاي الكي

دوستيهاي الكي

 • دوستيهاي مجازي و همين‌طور اينترنتي سرانجام خوبي ندارد.
 • و باعث ناراحتي هاي روحي در اشخاص مي شود.
 • در مقطع زماني امكان دارد كه دوستي هاي مجازي ادامه پيدا كند.
 • ولي در آخر هيچ كدام به موفق شدن نرسد .
 • و به قطع شدن رابطه و شكست  منجر مي شود.
 • درمورد به جود آمدن رابطه دوستي هاي اينترنتي .
 • و ارتباط دختران و پسران در فضاهاي مجازي.

دوستيهاي الكي

دوستيهاي مجازي دختر و پسر

همين‌طور اثرات اين گونه ارتباطات در زندگي اشخاص روانشناسان اعتقاد دارند .

كه اين دوستي ها با همان سرعتي كه شكل مي‌گيرد.

با همان سرعت هم از بين خواهد رفت .

و مثل حبابي مي ماند كه در آب شكل گرفته  است.

به صورتي كه در ظاهر بسيار جذاب  و وسوسه انگيز مي باشد.

ولي به شكست ختم مي شود.

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

دوستيهاي مجازي

دوستيهاي مجازي به خاطر فرهنگ سازي كشورهاي غربي در كشور ما رخ داده است.

و ارتباط هاي سنتي ناديده گرفته شده است.

براي دوستي هاي مجازي بر طبق بي صداقتي مي باشد.

كه اين دوستي هاي مجازي مثل چهره به چهره نمي باشد.

كه  اشخاصي كه يكديگر را از نظر ارتباط بشناسند.

و فقط به سيستم هاي نرم افزاري منتهي مي شود.

دوستيهاي فضاي مجازي

 • شايد بتوان بيان كرد كه يك درصد از اين گفتار در بين اشخاص.
 • در فضاي مجازي و چت كردن به حقيقت نزديك باشد .
 • به خاطر اينكه فضاي مجازي و غير واقعي مي باشد. 

هنگامي كه كودك در حال انجام دادن بازي هاي كامپيوتري مي باشد.

شخصيت هاي بازي و قهرمان هاي آنرا حقيقي مي دانند.

در حالي كه اينگونه به نظر نمي رسد .

در مورد دوستي هاي مجازي هم به همين طريق مي باشد.

از دوستي هاي مجازي در مقطع زماني امكان دارد كه ادامه پيدا كند.

ولي در آخر اين موفق شدند به قطع شدن ارتباط  ختم شود.

دوستيهاي سنتي 

 • خانواده ها بايد با شيوه هاي سنتي و فرهنگي خود .
 • كه موجب محكم شدن زندگي خواهد شد را ياد دهند.
 • اگر دوستي مجازي ايجاد شود .
 • بايد در فضاي خانواده ارزيابي و در مورد آن تحقيقاتي صورت گيرد.
 • به صورتي كه والدين با شخص به صورت حضوري گفت و گو كنند.
 • همين‌طور موقعيت سني و سطح فرهنگي مورد ارزيابي قرار گيرد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۴:۲۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

                مركز مشاوره زنان


مشاوره فردي و امور مربوط به آنبهترين سايت مشاورخانوادهسال 1391. 4.6

آن‌چه ارتباط جنسي را بهبود مي‌بخشد
اكثر مردان از اين‌كه تجربه ارتباط صميمانه ذهني و عاطفي به اندازه ارتباط فيزيكي و جنسي رضايت‌بخش است، تعجب مي‌كنند. زماني كه مردي بالاخره به رضايت كامل ارتباط فيزيكي با كسي كه با او ارتباط عاطفي، ذهني و روحي داشته برسد، ديگر نمي‌تواند از او صرف‌نظر كند. بعد از سال‌ها رشد و تعالي عشق در كنار يكديگر، ارتباط جنسي غني‌تر و رضايتمندانه‌تر مي‌شود.
حتي پس از گذشت سال‌ها بعد از ازدواج، رضايت ارتباط جنسي با كسي كه واقعا مي‌شناسيدش و از صميم قلب دوستش داريد، اهميت دارد. هرگاه كسي را بعد از تجربه خوبي‌ها و بدي‌هايش دوست داشتيد، عشق واقعي را تجربه كرده‌ايد. صرف داشتن ارتباط جنسي، مانند خوردن غذاي ته‌مانده است؛ اما برقراري ارتباطي با كيفيت، مانند رفتن به مجلس شام مجللي مي‌ماند.
چرا چنين چيزي را انتخاب كنيم؟ شايد رسيدن به ارتباطي باكيفيت، انرژي و وقت بيشتري ببرد، اما واقعي و ادامه‌دار است. بله، هنوز هم داشتن ارتباط جنسي در فضاي عاشقانه، اهميت و زيبايي خاص خود را دارد. زماني كه مردي احساس مي‌كند كه همسرش به اندازه او مشتاق و علاقه‌مند به ارتباط جنسي است، احساس لذت و عشق بيشتري بكند.
فشار روحي و كمبود عاطفي مرد
هر چه مرد در محل كار خود تحت فشار روحي بيشتري باشد، در خانه دوره انزواي طولاني‌تري را مي‌گذراند. وقتي با او صحبت مي‌كنيد، ممكن است مجله‌اي بردارد و شروع به خواندن بكند. او از روي عمد و آگاهانه اين كار را نمي‌كند. برخورد او را نمي‌توان به بي‌علاقگي تعبير كرد. او ناخودآگاه مجله را برمي‌دارد تا خود را از گوش كردن به حرف‌هاي شما خلاص كرده و تمام ذهنش را روي مشكل مربوط به كارش متمركز كند. در نهايت با خواندن مجله يا نگاه كردن به تلويزيون سعي مي‌كند تا فشار روحي را كه در طول روز داشته، فراموش كند.
زن بايد به خاطر داشته باشد كه همسرش خسته است و اين رفتار تنها مختص به همسر او نيست. به جاي اين‌كه اين رفتار را توهين به خود تلقي نماييد، مودبانه از همسرتان بخواهيد كه به شما توجه كند و اگر او باز هم توجهي نكرد، مكث كنيد تا اين كه همسرتان متوجه شود كه شما منتظر توجه كامل او هستيد. به خاطر داشته باشيد كم‌توجهي او به معني توهين و بي‌محبتي نسبت به شما نيست، بلكه نشانه‌اي از فشار روحي است.
مقاومت زن در اين مواقع بسيار ضروري است. پيشنهاد مي‌كنم زماني كه زنان تلاش مي‌كنند تا گفت‌وگو را شروع كنند، مردان طبق همان عادت دوري‌گزيني روزنامه يا مجله بخوانند، اما نه به صورت ظاهري، بلكه واقعا خود را سرگرم روزنامه خواندن بكنند. مرد تحت فشار روحي نياز به گذشت زمان و فرصت دارد تا آن‌چه را باعث رنجش او مي‌شود - قبل از تحميل آن به خانواده - فراموش نمايد.
اگر تلويزيون روشن است، بهترين راه، خاموش كردن آن است تا فضا كاملا عوض شود. اين اعمال فيزيكي كوچك، به شما در فراموش كردن مشكلتان كمك مي‌كنند و باعث مي‌شوند تا شما به خانواده يا رابطه‌تان توجه كنيد. سرانجام آن‌چه مرد را از فشارهاي روحي ناشي از كارش آزاد مي‌سازد، ارتباط جنسي است.
رهايي ناشي از ارتباط جنسي حتي اگر كوتاه‌مدت باشد، به مرد كمك مي‌كند كه نگراني‌هايش را فراموش كرده و متوجه همسر خود گردد. در حالي كه زن براي لذت بردن از ارتباط جنسي نياز به توجه عاطفي و عاشقانه دارد، مرد نياز به ارتباطي جنسي دارد تا مشكلاتش را فراموش كند، تا دوباره با همسر و نيازهاي او ارتباط پيدا كند. اين مهم است كه زن خودش تقاضاي ارتباط جنسي كند و در زماني ديگر، توجه عاطفي را طلب نمايد.                                                          مشاور خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۲:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سلام و خسته نباشيد خدمتتون ي سوال داشتم من پدر بالاي 70 دارم و قادر ب كار كردن نيس و در ضمن تحت پوشش كميته امداد هستيم و س خواهر مجرد دارم و برادرم يكي دارم ك خدمت رفتع و ي سالي هست ازدواج كرده و بچه دار شده با اين وجود من ميتونم معافيت بگيرم ؟ممنون ميشم در اسرع وقت جواب بدين

 
امتيازدهي به مطلب:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (بدون راي)
 

468 ad

راهنما گفته:

در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد
دفتر سعادت آباد:
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ويژه

مشاوره روانشناسي تلگرامي:
http://t.me/kanonmoshaveran_bot


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۱:۱۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مزاج سرد  يكي از مشكلات شايع عصر حاضر است كه بيشتر در جامعه زنان شايع است. از نگاه طب سنتي زنان مستعد كم خوني هستند به دليل اينكه غالبا داراي  كم‌خوني هستند.

كم خوني گاهي عارضي و گاهي ژنتيكي است. كم خوني عارضي سه حالت دارد. گاهي ناشي از فقر آهن و گاهي به دليل فقر ويتامين ب ۱۲ كه اين كم خوني بدخيم است.

اين ويتامين در گوشت قرمز گوسفندي است كه بايد به صورت كبابي خورده شود چرا كه خون‌ساز است. گاهي كم‌خوني به دليل فقر اسيد فوليك است كه مي‌تواند كاهو، لبو و قارچ پاغرغره بخورد كه به آن قارچ كوهي هم گفته مي شود كه سرشار از اسيد فوليك است.

علائم و عوارض كم خوني عبارتند از: رنگ پريدگي پوست، زبان و مخاط داخل لب و پلك چشم‌ها، ضعف و خستگي زودرس، سرگيجه، به خصوص به هنگام بلند شدن از زمين، بي حوصلگي، افسردگي و ساير اختلالات خلقي، سردرد، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و پاها، حالت تهوع، كاهش (و گاهي افزايش ) خونريزي قاعدگي، كاهش حافظه، توان يادگيري و نهايتا افت تحصيلي، تيرگي دور چشم، بعضي يبوست هاي مقاوم به درمان، برخي جوش هاي مقاوم به درمان، ريزش مو كه در كم خوني هاي شديد ديده مي شود.

ذكر اين علائم به اين معنا نيست كه هر كس كم خوني دارد تمام علايم فوق را نشان مي دهد و همچنين به اين معنا هم نيست كه اگر فردي بعضي علايم فوق را داشت حتما كم خون است.

 براي درمان كم خوني از نوع كمبود آهن كه شايع ترين نوع آن مي باشد بايد روزي ۱۴ عدد بادام درختي، شبي۷ عدد انجير، ۷ عدد زيتون صبح ها، ۳ عدد خرما، روزي ۱ الي ۳ ليوان شربت عسل يا شربت شيره انگور، هفته اي ۲ الي ۳ وعده شام فسنجان بادام درختي (نصف بادام و نصف گردو )، روزي يكبار از تركيب (يك عدد سيب رنده شده، سه قاشق غذاخوري عرق بيدمشك، يك قاشق غذاخوري عسل)، هفته اي يك الي دو وعده سوپ گندم به همراه روغن زيتون، روزي يك پياله ارده با شيره انگور مصرف كنند، همچنين مصرف ميوه‌هايي مثل انگور، گلابي، سيب، خربزه، به و انار شيرين توصيه مي‌شود. كاهش جدي سردي‌ها مخصوصا چاي، عدس، گوشت گاو، لبنيات، گوجه و خيار، هندوانه، بادمجان، سوسيس و كالباس، نوشابه و … نيز توصيه مي‌شود.

خانمهايي كه قصد بارداري دارند اگر دستورات گفته شده را تا پايان بارداري انجام دهند، نيازي به استفاده از قرص آهن، اسيدفوليك و يا هر داروي ديگري در زمينه كم خوني ندارند. البته كساني كه كم خوني دارند ابتدا قبل از اقدام به بارداري با دستورات بالا كم خوني را كاملا درمان كنند و بعد در ايام بارداري با رعايت موارد بالا از هرگونه مشكل در اين زمينه ايمن خواهند بود.

مطلب مهم ديگر اينكه كساني كه كم خوني ندارند و يا كم خوني خود را با روش بالا درمان كردند درايام بارداري لازم نيست كه همه موارد را رعايت كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۰:۱۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

عفونت كردن مثانه

عفونت كردن مثانه:در زنان در سن هاي بالا امكان دارد به مشكلات مثانه مبتلا شوند

و اين مشكلات را به طور جدي دنبال نكنند.

دستگاه ادراري انسان

دستگاه ادراري از كليه‌ها شروع مي‌شود.

كليه ها هم توسط لوله‌هايي كه حالب خوانده مي‌شوند به مثانه وصل مي‌شوند.

دستگاه ادراري به پيشابراه ختم مي‌شود كه لوله كوتاهي است كه ادرار را به خارج از بدن مي‌برد.

وقتي باكتري‌هاي موجود در روده‌ها، از راه ركتوم به پيشابراه برسند و از آنجا بالا رفته وارد مثانه شوند، عفونت به وجود مي‌آيد.

باكتري‌ها مي‌توانند مثانه را آلوده كرده و عفونت ايجاد كنند و يا بدون آنكه علامتي ايجاد كنند، در آنجا تكثير يابند.

در هر يك از اين موارد، باكتري‌ها ممكن است از راه حالب بالا رفته و كليه‌ها را دچار عفونت سازند.

عفونت كليه خطرناك است و ممكن است باعت زايمان زودرس در خانم‌هاي باردار يا ساير عوارض گردد.

عفونت مثانه در بين خانم‌هاي ۲۰ تا ۵۰ بيشتر شايع است.

عفونت كردن مثانه در خانوم هاي سالمند بيشتر مي باشد

خانم ها امكان دارد مشكلات متعدد مثانه را با بيشتر شدن سن شان تجربه كنند.  ولي اكثر آنها اعتقاد

دارند نشانه هاي آن به دليل بيشتر شدن سني باشد و براي مشكل خود  اقدام نمي‌كنند. عفونت مثانه نوعي

عفونت مجاري ادراري مي باشد،  و مي توانند به كليه ها هم منتقل شود.  پايه حامله امكان دارد از اين

مشكل دچار رنج شوند.  هرچند اين بيماري در خانمها بيشتر مي باشد،  ولي مي‌توانند در مردان هم به

وجود آيد.در موارد شديد شدن پيشنهاد مي‌ شود كه به پزشك مراجعه كنيد.

نشانه هاي مشكل مثانه در زنان

متخصصان بعضي از نشانه هاي شايع در زنان مشكل مثانه را شامل موارد زير مي دانند:

 1. احتياج داشتن به  دستشويي ۸ مرتبه يا بيشتر در روز.
 2. به دستشويي رفتن براي دفع ادرار در شب
 3. در كردن ناخودآگاه ادرار از مثانه(بي اختيار شدن ادرار)
 4. ترس داشتن از  به موقع نرسيدن در دستشويي براي دفع ادرار

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۸:۵۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

احساس حسادت كودك را با محبت كنترل كنيد

احساس حسادت كودك را با محبت كنترل كنيد

احساس حسادت كودك در همه كودكان  وجود دارد ولي آنچه كه مهم است پدر و مادر توانايي كنترل اين حس را

در كودك داشته باشند . كودكان خردسال  بي پرده اين حس را بروز مي دهند. آنها به طور صاف و ساده

براي والدين خود  بازگو مي كنند كودكي كه تازه به دنيا آمده را دوست ندارند و حتي به فكر صدمه زدن

به آن هم مي افتند.

سن بروز حسادت در كودكان

در سن 15 تا 16 ماهگي حسادت در كودك شروع مي شود و در زمان 2 تا 5 سالگي و دوران بلوغ

شدت پيدا مي كند. حتي مي توان گفت قبل از 5 سالگي شديد ترين دوران حسادت محسوب مي شود

زيرا در اين سن حس وابستگي به والدين خود دارد و همه خواسته هاي عاطفي و رواني توسط آنها صورت

مي گيرد.

حسادت كودك اول به دوم 

حس حسادت اكثرا در فرزند اول نسبت به دوم اتفاق مي افتد مخصوصا اگر والدين نسبت به برادر يا خواهر

كوچك خود توجه بيشتري نشان دهند  زيرا آنها دوست دارند فقط محبت پدر و مادر براي خودشان باشد.

اگر فرزند اول اين حس حسادت را والدين با خشونت جواب دهند باعث گوشه گيري كودك مي دهد در اين

جور مواقع بايد به مركز مشاوره خوب مراجعه كنيد.

نقش محبت والدين در مهار حسادت كودك

والدين بايد محبت يكساني بين فرزندان خود داشته باشند مثلا اگر براي فرزند كوچك اسباب بازي تهيه

مي كنند براي فرزند بزرگتر هم يك چيز جزيي بخرند. بايد با برنامه ريزي دقيق اين حس حسادت كنترل

شود. همچنين به كودك اطمينان دهيد مانند قبل دوستش داريد و هيچ وقت با عصبانيت به او پاسخ ندهيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۷:۵۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
awww.tnarman.com_uploads_posts_0e7ca_14.jpg
غرفه سازي نمايشگاه ابزار قدرتمندي براي نمايش تكنيك هاي فروش و انواع فعاليت ها است و براي غرفه سازي نمايشگاه به ايده خلاق طراح و برنامه ريزي دقيق نياز است.غرفه سازي واسطه بازاريابي است كه براي فروش محصولات و خدمات از ويژگي هاي فيزيكي خود استفاده مي كند و براي دامنه گشترده اي از مخاطبان تصوير روشني از خدمات ارائه مي دهد.در غرفه سازي افزايش تعداد بازديدكنندگان و بازديدكنندگاني كه نام شركت و محصولات و خدمات شركت در ذهنشان مي ماند بسيار مهم است و غرفه سازي بايد به گونه اي باشد كه تعداد اين مخاطبان را افزايش دهد.غرفه سازي تلفيقي از هنر و احساس و تكنيك و مواد خام اس و بايد به غرفه سازي با ذوق هنري نگاه كنيم زيرا با وجود عمر كوتاه پر از زيبايي خلق مي شود.

شركت در نمايشگاه اهميت زيادي در معرفي خدمات و محصولات شما دارد و در غرفه سازي تجهيزات نمايشگاهي بايد توجه داشته باشيد طراحي آن خلاقانه و مطابق روز باشد.

ايده غرفه سازي:

1-طراحي ساده غرفه:

توجه داشته باشيد كه زيبايي در سادگي است و نيازي به استفاده از پلان و فرم هاي پيچيده در غرفه سازي نيست و بهترين راه حل غرفه ساده با ايده منطقي است.

2-استفاده از رنگ و هارموني مناسب:

بايد دقت كنيد استفاده از رنگ و هارموني درست و بجا باشد و استفاده از رنگ متضاد و مناسب گاهي به جذابيت غرفه كمك مي كند.براي طراحي غرفه سازي اجاره تجهيزات نمايشگاهي استفاده از رنگ هاي گرم در كنار رنگ هاي خنثي توصيه مي شود. توجه كنيد كه شلوغ شدن غرفه نمايشگاهي ممكن است موجب سردرگمي بازديدكنندگان شود بنابراين نيازي نيست همه محصو لات خود را به نمايش بگذاريد.

3-كف سازي خوب:

يكي از مواردي كه در جذب بازديدكنندگان تاثير زيادي دارد كف سازي زيبا و خلاقانه است از نصب قفسه ها و استند هاي زياد براي غرفه هاي با مساحت كم خودداري كنيد و سعي كنيد بيشتر محصولات خود را بر روي ديوار غرفه نمايش دهيد.

4-استندها:

سعي كنيد استندها را به گونه اي استفاده كنيد كه راهنماي بازديدكنندگان باشد و به جذب بازديدكنندگان كمك كند نه اينكه مانع ديد آن ها شود.استفاده از قفسه ها و استند هاي مدرن و خلاقانه مي تواند محصولات شما را به بهترين شكل نمايش دهد.

5-طراحي فضا:

فضايي كه دور تا دور آن بسته باشد و تنها يك در ورودي داشته باشد موجب افزايش حس كنجكاوي و جلب توجه بيشتر بازديدكنندگان مي شود.

6-استفاده از رنگ تيره:

به همراه رنگ هاي روشن از رنگ تيره نيز استفاده كنيد تا غرفه شما متمايز شود. و به گونه اي از رنگ هاي تيره استفاده كنيد كه مانع ديده شدن محصولاتتان نشود

7-نمايش محصولات:

با استفاده از محصولات و كالاهاي خود غرفه خود را طراحي و به بهترين نحو محصولاتتان را نمايش دهيد و با اين كار ماهيت اصلي غرفه سازي شما حفظ مي شود.

با استفاده از اين ايده ها و به كمك طراح غرفه سازي خوب مي توانيد غرفه اي خوب و زيبا داشته باشيد و بازديدكنندگان زيادي جذب و آن ها را به مشتري تبديل كنيد.بنابراين غرفه سازي تجهيزات نمايشگاهي براي معرفي محصولات و خدمات شما بسيار مهم و ضروري است.منبع:تجهيرات نمايشگاهي آرمان
 

موضوعات مشابه

Last edited by a moderator: امروز ساعت 16:20

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۴:۵۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اهدافتان را با اين افراد درميان نگذاريد؛

گفته شده است كه همان لحظه اي كه هدفي را تعيين مي كنيم، بايد آن را به همه بگوييم تا ابزاري براي تضمين موفقيت باشد.
اين تعهدي به تمام دنياست كه تضمين مي كند تا ما براي رسيدن به آن هدف، حاضر باشيم فشار اضافه را تحمل كنيم.
ولي آيا اين كار هميشه بهترين رويكرد است؟


اين ها چند دسته از افرادي هستند كه در هنگام مطرح كردن اهدافتان، بايد حواستان به آن ها باشد:1. افرادي كه اهداف خودشان را دنبال نمي كنند؛

هر كسي سيستم اعتقادي مخصوص به خود را دارد كه چه چيزي ممكن يا غيرممكن است، كه با نحوه تربيت او در ارتباط است.
بسياري از افراد هستند كه به شما پيشنهاد مي دهند تا اهداف خود را به سطحي پايين تر بياوريد كه با توجه به درك آن ها از ممكن بودن، به نظرشان امكان پذير بيايد.
با اين كار، ما به زندگي بر اساس قواعد مورد قبول اجتماع بسنده مي كنيم به جاي اينكه به دنبال نوآوري ها، كسب و كارها و رفتارهايي باشيم كه مي تواند تمام جامعه را از وضع كنوني بهبود دهد.

كسي كه اهداف خودش را دنبال نمي كند ممكن است به شما پيشنهاد دهد كه نيازي به تغيير كردن نداريد.
اين خواسته خودخواهانه فردي است كه مي خواهد با پايين نگه داشتن شما، احساس برابري كند.
اين موضوع بسيار زيان آور است، چرا كه باعث مي شود شما به جاي تلاش كردن، به وضع فعلي بسنده كنيد.
در اين حالت، باورهاي آن ها هرگز به چالش كشيده نمي شود و اهداف شما هرگز برآورده نمي شود.

حتي بدتر از آن، فردي است كه به طور كلامي با تلاش شما موافقت مي كند، ولي به صورت غير كلامي مخالفت مي كند.
گفته شده است كه ما 93 درصد به طور غير كلامي با يكديگر ارتباط برقرار مي كنيم.
از طريق نورون هاي آينه اي، مغزهاي ما حداقل به صورت غير هوشيارانه مي توانند هر چيزي كه گفته نمي شود را متوجه شوند.
كسي كه به صورت كلامي با شما موافقت مي كند ولي به صورت غير كلامي به شما ترديد دارد، باعث خواهد شد كه شما خودتان را زير سؤال ببريد.

وقتي كه به هدف خود فكر مي كنيد احساس ترديد مي كنيد، و اين ممكن است پيشرفت شما را خدشه دار كند حتي پيش از اينكه شروع شود.
وقتي كه اهداف ما هنوز در حال توسعه هستند، بايد مطمئن شويم كه در كنار افرادي قرار نداريم كه در ناباوري و بي اعتقادي زندگي مي كنند.


راهكار: اهداف خود را با كساني در ميان بگذاريد كه قبلاً در آن زمينه از زندگي خود به موفقيت دست يافته اند، يا كساني كه در حال حاضر در تلاش براي رسيدن به موفقيت در زندگي خود هستند.
آن ها سيستم هايي اعتقادي دارند كه شكاك ها و كساني كه فكر كوچكي دارند از آن بهره مند نيستند.
اين ها معدود افرادي هستند كه وقتي شما به خودتان ترديد پيدا كنيد، با شما مخالفت خواهند كرد.
كساني كه با باورهاي محدود كننده شما مبارزه خواهند كرد و شما را به استاندارد بالاتري از زندگي سوق خواهند داد.2. افرادي كه به جاي تعهد و سرسپردگي شما، هدفتان را تحسين مي كنند ؛

از آنجايي كه ما مخلوقاتي اجتماعي هستيم، اغلب مي خواهيم كه به وسيله افرادي كه نزديك خود نگه مي داريم پذيرفته شويم. دوستان و خانواده هاي خوش نيت ما سعي مي كنند با تحسين اهدافي كه تعيين مي كنيم، عزت نفس ما را تقويت كنند.
ولي اين كار بي فايده است چرا كه به جاي اقدام ما، نيت مان را مورد تأييد قرار مي دهد.
روانشناسان ثابت كرده اند كه تحسين كردن فرايند به جاي عملكرد، براي عزت نفس و دستيابي به هدف سودمندتر است.
عمل مشخص كردن هدف و دنبال كردن راهي براي رسيدن به عظمت، آزاردهنده است.
اگر اطرافيانمان فقط براي تعيين كردن هدف ما را تحسين كنند و اين كار مايه تسلي ما شود، شايد هرگز پيگيري لازم براي دستيابي به آن هدف را پيدا نكنيم. مجدداً به كُنج راحتي خود بر مي گرديم به جاي اينكه سوار هواپيماي موفقيت شويم.

راهكار: يادتان باشد كه هدف تعيين كردن شما را از بقيه جدا نمي كند.
بايد مراقب حس آسايشي باشيم كه تحسين توسط ديگران مي تواند به وجود بيارد.
اگر هدف هاي خود را با كساني كه دوستشان داريد در ميان بگذاريد، به خودتان يادآوري كنيد كه هنوز راه درازي تا رسيدن به موفقيت داريد و پيگيري راه هميشه حس بهتري نسبت به تأييد شدن توسط ديگران دارد.
اگر كسي به شما بابت هدف تعيين كردن تبريك بگويد، آن تبريك را در ذهن خود به گونه اي جاي دهيد كه انگار بابت تعهد و تلاشتان براي دستيابي به آن هدف به شما تبريك مي گويند.3. افرادي كه هميشه انتقاد مي كنند ؛

انتقاد لزوماً سمي نيست، ولي اين شخصي نيست كه شما وقتي هدفتان تازه در مراحل اوليه است، بخواهيد با او صحبت كنيد.

شايد شما تمام اعتماد به نفس موجود در جهان را داشته باشيد، ولي هنوز هم بايد در نظر بگيريد كه چشم اندازتان تازه در ابتداي راه است و بايد مورد محافظت قرار بگيرد.
در اين مرحله، حركت لحظه اي داراي اهميت بسيار زياد است.
اغلب اوقات، فرد منتقد نيت خوبي دارد؛ او نمي خواهد ببيند كه شما وارد مسير اشتباهي شويد.
ولي ممكن است توصيه او را به سادگي با كمال گرايي اشتباه بگيريم.
وقتي نظر اين افراد در مراحل اوليه فرايند بيان شود، تنها باعث مي شود كه سفر ما به تعويق بيفتد يا اينكه مسيرمان به سمت موفقيت به كلي متوقف شود.


راهكار: اين افراد ذهنيتي دارند كه مي تواند براي ويرايش دستنوشته هاي ما، بررسي محصولاتمان و قوي كردن مجموعه مهارت هايمان بسيار مفيد باشد.
مهم است كه اين افراد را در حلقه ارتباطي خود حفظ كنيم، ولي تنها وقتي مي توانيم اهدافمان را با آن ها در ميان بگذاريم كه به نتايج قابل قبولي رسيده باشيم.
در آن نقطه، مي توانيم از منتقدان درخواست فيدبك كنيم. آن ها مي توانند كيفيت تلاش ما را افزايش دهند

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۳:۲۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مشاور آنلاين

 
20 1

بحث آزاد :سورپرايز تولد همسر... farokh

سلام ..3 خرداد تولد همسرم هست ولي نميدونم واسش چي بخرم يا چه تداركي ببينم.. اونا واسه تولد من سنگ تموم گذاشتن و بردن يه جا سورپرايزم كردن تازه اون موقع عقد بوديم و عروسي نكرده بوديم حالا ميخام منم يه جشن خوب واسش بگيرم... ولي نميدونم چه كار كنم…

23 1

سوالات نامزدي يلدا 25

سلام دوستان تو دوره نامزدي چه سوالاتي بايد پرسيد كه اطلاعات مفيدي براي آينده داشته باشيم؟

409 4

پرخاشگري و جواب دادن بيش از اندازه فرزندم... aslanzade

با سلام و احترام دختر بنده 16 ساب دارد كه بنده در سن 3 سالگي ايشان از همسرم بدليل اعتياد و عدم مسئوليت جدا شدم بعد از گذشت چند سال دخترم از هفت سالگي پيش بنده است و هر كاركع در توانم باشد انجام دادم ولي متاسفانه ايشان خيلي داد…

421 37

سخنان حكيمانه arti

سلام دوستان در اين صفحه قصد داريم لطايف،حكايات،و داستانهاي نغز و پند آموز و سخنان حكيمانه بزرگان رو با هم در ميون بذاريم. اين حكايات ميتونه از بزرگان ادب و فرهنگ ما باشه مثل،حضرت سعدي،عبيد زاكاني،دهخدا و ... به عنوان حسن مطلع با استاد سخن شروع مي كنيم. منجمي به…

6 0

مشكل تنفسي 73Mohammad

سلام ‌. ‌‌چند وقتي ميشه از قرص آمينو وي براي عضله سازي استفاده ميكنم اتفاقي كه افتاد مشكل تنفسي برام بوجود اومد و با قطع اين قرص اين مشكل برطرف شد ايا اين قرص ها براي سلامتي ضرر دارند با وجود اينكه باشگاهم ميرم

186153 4995

هرچه ميخواهي بگو......... تجربه

 

3 0

بد غذايي كودكان و بيماريهاي احتمالي... aslanzade

اين مورد حتما براي شما و يا اطرافيانتون پيش اومده كه كودكشان يا خوب غذا نخوره و يا مشكلات در گوارش داشته باشه.اولين راهي كه به ذهن ما ميرسه، دادن غذاهاي مورد علاقه كودك و يا اصرار براي خوردن غذا هست. عموما به زور سر ميز بتونن بشينن با مناسب…

31 1

عرق بين بيضه farokh

سلام . بين بيضه ها با كمي عرق كردن بوي ماهي گنديده ميگيرد حتي به موقع هم حمام ميروم علتش چيست درمانش چيست خيلي سريع عرق ميكنه حتي در معرض گرما هم قرار نميگيرم لطفا اگه دارويي هست بيان كنيد

67 3

بحث آزاد :داماد كارمند يا داماد كاسب؟... تجربه

سلام به نظر مياد پسراني كه ماهيانه حقوق دريافت مي كنن... بيشتر اهل ازدواج هستن و كمتر هم به مشكل بر ميخورن.... ولي پسراني كه روي پاي خودشون ايستادن و كار و كاسبي راه انداختن... حس خوبي به ازدواج ندارن و وقتي هم كه متاهل ميشن به خوبي باهاش كنار…

962 3

شكستن حرمت زهراخاتون

لطفا راهنماييم كنيد... من يه مدت با يه اقا پسري دوست شدم ك خيلي پسر ارومي بود هيچوقت با هم بحثمون نميشدهيچوقت سر موضوعي باهام بحث نميكرد هميشه هر چي من ميگفتم همون ميشد تا اينكه من مجبور شدم راجب يه موضوعي بهش دروغ بگم اون فهميد بهم خيلي اعتماد…

287 17

بحث آزاد :چه پيشنهادي براي افزايش كيفيت سايت مشاور... سعيد62

با سلام به همه دوستان در اين پست پيشنهادات و نظرات شما عزيزان در محيطي آرام و دوستانه مطرح خواهد شد . با ارزوي موفقيت براي همه دوستان عزيز :53:

21 0

پنج علامت هشداردهنده اوليه خودشيفتگي... farokh

محبت كردن زياد، بازتاب دادن محبت واي خداي من. اينه! اين همان چيزي است كه منتظرش بوديد! اين خيلي عجيبه. شگفت انگيز، توجه بسيار زياد، تعامل زياد و خيلي زود دوست شدن. اين خيالات چرت ايجاد مي شوند، درسته ؟ غلط است. در اين بخش شخص خودشيفته صاحب نظر است.…

280 28

مشكل ساده ولي پيچيده mina22

سلام همگي، من يه مشكلي دارم، اونم اينه كه انگار اصلا ديده نميشم! منظورم از ديده نشدن خودنمايي نيس، منظورم اينه كه انگار وجودم حس نميشه، مثلا مامانم يه خاطره اي تعريف ميكنه كه منم كامل بودم توي اون خاطره ولي ميگه تورو يادم نيس بودي يا نه! يا توي…

57 2

طلاق پدرومادرم farokh

سلام خدمت مشاور عزيز من يه دختر ۲۶ساله و مجرد هستم.يه خواهر مجرد و كوچكتراز خودم و يه برادر بزرگتر و داراي همسر دارم. ماجراي زندگي ما اينه ك پدرو مادرم چندين ساله ب زور باهم زندگي ميكنن ك البته مقصر اين رابطه بخاطر هوسبازي پدرم هست.مادرم بسختي اين زندگي…

29 0

تمركز در استفاده از قانون جذب... anitamk69

مهمترين نكته در تمركز روي هدف در در لحظه لحظه ي مسير زندگي مي باشد يعني به طور ساده تر اگر ميخواهيد زود تر و با تلاش كمتري به هدفتان برسيد لازم كه عوامل مزاحم يا رمان نويزها را از ذهنتان حرف كنيد ما در شبانه روز علاوه بر اينكه…

51 2

صداهاي نامفهوم تجربه

با سلام من تازگيا چيزايي ميشنوم كه اصلا همچين چيزي وجود نداره. نميدونم هر جوز صدايي نميتونم توصيف كنم. يجورايي وقتي دارم موزيك گوش ميدم يا درس ميخونم انگار صداي ويبره موبايل يا صداي اهن ميشنوم ولي چگ ميكنم خبري نيست و فقط من شنيدم. خوابام خيلي اوضاع قاطيه. خواب…

8194 7

آموزش ارسال پست در انجمن مشاور... تجربه

سلام خدمت همه دوستان تازه وارد قبل از استفاده از مطالب سايت حتما اين پست و بخونيد و اگر مشكلي داشتيد در ارسال موضوع در همين تاپيك اعلام كنيد از آنجايي كه هر كسي مشكل خاص و شرايط خاص زندگي خودش و داره نميشه واسه همه يه نسخه تجويز كرد…

24 1

دليجان ارمنستان farokh

دليجان ارمنستان دليجان (به ارمني Դիլիջան} يكي از شهرهاي شمالي كشور ارمنستان است كه در استان تاووش اين كشور قرار گرفته است. اين شهر بسيار زيبا و سرسبز بوده و به سوئيس كوچك ارمنستان معروف مي باشد. دليجان يك شهر كوهستاني است و در ارتفاع 1500 متري از سطح دريا…

20 1

جرموك ارمنستان farokh

جرموك ( به ارمني Ջերմուկ ) يكي از شهرهاي كوهستاني جنوب كشور ارمنستان است كه در استان وايوتس جور قرار گرفته است و تا ايروان پايتخت ارمنستان 170 كيلومتر فاصله دارد. جرموك در ارمني به معني جاي گرم است و به علت اين كه اين شهر چشمه هاي آبگرم زيادي…

17 1

معبد گارني ارمنستان farokh

معبد گارني ارمنستان معبد گارني يكي از معابد تاريخي ارمنستان است كه در 32 كيلومتري جنوب شرقي شهر ايروان ساخته شده است. اين معبد بسيار قديمي بوده و گفته مي شود تاريخ ساخت آن سال 77 پس از ميلاد مسيح است. اين معبد متعلق به مهرپرستان است و براي ستايش…

19 0

پارك لاورز ارمنستان armenii

 

83 4

رفيق بازى همسر رامونا

سلام وقتتون بخير من ٣١ و همسرم ٢٥ سالشه ٦ ساله ازدواج كرديم و يه پسر ٥ ساله داريم وضعيت مالى هم متوسطه شرايط كاريم بخاطر اينكه اضافه كار بيشتر بگيرم بايد تا ٨ شب سر كار باشم اما پنجشنبه و جمعه تا ٢ خانمم نزديك به ٣ ساله كه…

123 10

قهر با همسر Nihad

سلام من 23 سالمه شوهرم 32 سالشه. يك ساله كه عروسي كرديم. تو اين يك سال جدا از چند ماه اول كه شوهرم خيلي خوب بود همش شوهرم بهم گير ميداد. كه چرا مهموني بريم، چرا آرايشگا ميري ، چرا ميري خريد،همش بايد تو خونه باشي،وقتي هم به حرفش گوش…

330 20

تصميم گيري براي ازدواج ghm

سلام من يكسالي با پسري دوست هستم،اوايل بدون هيچ قصدي باهم دوست بوديم ولي الان خيلي همو دوست داريم و وابسته ايم و داريم در مورد ازدواج حرف ميزنيم،ولي من نميتونم درست فكر كنم و همش دارم احساسي تصميم ميگيرم،ميدونم مشكلات زيادي داريم ولي چون خيلي دوسش دارم ميگم باهمش…

500 40

بحث در مورد پيام رسان داخلي... zeinab7

متاسفانه يكي از مسائل روز كشور تبديل شده به فيلتـرينگ تلگرام و از اونطرف مجبور كردن كاربران به استفاده از پيام رسان هاي داخلي از اين رو با توجه به جامعه آماري بالاي فروم لازم بود در اين مورد هم كاربران بتونند نظرشون رو با بقيه به اشتراك بزارن و…

535 32

عدالت خدا در دنيا با اين همه تبعيض كجاست؟... سعيد62

عدالت خدا در دنيا با اين همه تبعيض كجاست؟ جواب اين سوال به ظاهر آسان پيچيده و مبسوط هست.كه مي خواهم در اين تايپيك بدان بپردازم.

462 24

خودكشي،تنفر،بي حوصلگي _Fateme

.........

932 62

بحث آزاد: برخورد مامورين گشت ارشاد... Aamir2121

سلام شايد شما دوستان هم اخيرا كليپي در رابطه با برخورد وحشيانه مامورين گشت ارشاد با دختري كه موهايش پوشيده نبود رو ديده باشيد پست من شايد بخاطر مسائل سياسي حذف بشه اما يه چيزي بدجور تو دلم مونده بود كه ميخواستم بگم. چرا بايد يه دختر كه بيماري قلبي…

121 5

همسرم هديه نميدهد zeinab7

سلا.من سال گذشته با همسرم نامزد شديم و يك ماه هست كه اومديم خونمون. راستش روز تولدم كه اولين تولد با هم بودنمون بود همسزم هديه خيلي خيلي كوچيك بهم دادن كه واقعا برام سنگين بود چون روز تولد اعضاي خانوادشون ميديدم كه هديه خوب ميخرن و قاعدتا انتظارم اين…

40 0

شناخت و درمان مانيا يا شيدايي... farokh

شناخت و درمان مانيا يا شيدايي مانيا يك نوع است كه باعث شكل گيري تغيير و تحول هاي ناگهاني در رفتار و حالات فرد مي شود. فرد مانيك شديدا تحرك پذير است و كوچك ترين مسئله اي كه باب ميل فرد نباشد. موجب و عصبانيت وي مي شود زيرا وي…

آموزش و روانشناسي

پرطرفدارترين موضوعات انجمن مشاور
 

مشاوره

برترين انجمن هاي مشاوره
 

زندگي موفق

بـراي آنكه زندگي زناشويي‌تان به خوبي پيش رود، بي‌خود به‌ دنبال شگردهاي معجزه‌آسا نباشيد ؛ در عوض، مي‌توانيد از برخي از دشمنان زندگي زناشويي كه احتمال دارد در درازمدت رشته‌هاي پيوند‌دهنده بين شما را سست و ضعيف كند، دوري كنيد. در اينجا راهنمايي…

 

علت دروغگويي

ممكن است علت دروغگويي اين باشد كه آنها مي ترسند اگر رازهاي خود را فاش كنند، آن شخص آنها را ترك كند. افراد در روابط خود دروغ مي گويند تا مسائل منفي شخصيتي شان را پنهان كنند. بسياري از افراد …

 

زنان بدانند

هميشه يه ياد داشته باشيد زن ومرد با هم تفاوت دارند، هيچگاه توقع نداشته باشيد رفتار و عكس العمل هاي زن و مرد مثل هم باشد ، در واقع همين تفاوت هاست كه اين دو را براي هم جذاب مي كند . براي داشتن يك رابطه عاشقانه بايد از خودمان بيرون بياييم و هوشمندانه متوجه تفاوت ها باشيم و بياموزيم كه…

 

افسردگي

هنگامي مي‌گوييم فردي به بيماري افسردگي مبتلا مي‌شود، كه علائمي مانند آنچه در پايين به آنها اشاره خواهد شد، را تقريبا در هر روز، در تمام طول روز، براي دو هفته يا بيشتر داشته باشد. اگر شما افسرده‌ايد، ممكن است سر درد، درد‌هاي مبهم يا…

سايت مشاوره مشاوركو

برزگترين سايت تخصصي مشاوره آنلاين
پاسخگوي نيازها و راهنمايي شما در زمينه هاي مرتبط با زندگي و خانواده

سايت مشاوره مشاوركو برزگترين سايت تخصصي مشاوره آنلاين خانواده در زمينه روانشناسي مي باشد، مشاور كو با بيش از 200 هزار مطلب مرتبط روانشناسي و بهره گيري از تيم مشاوران براحتي پاسخگوي نياز و راهنمايي شما در زمينه هاي مرتبط با زندگي و خانواده شما خواهد بود، دنياي مدرن امروز، خانواده هايي مدرن و با فرهنگ و هويت بسيار غني ايراني و آگاه به مسائل فردي و اجتماعي را بيشتر باور خواهد كرد، فرهنگ ما هميشه خنده را بر لب هاي شما ستايش كرده است و افسردگي، درد، خشم، ترس، فقر و مرگ و انحراف را دورترين نقطه از شما تصور كرده است، تشكر ويژه ما از وب سايت كانون مشاوران ايران است كه بزرگترين مساعدت ها را به ما زمينه در ارائه خدمات آنلاين و پرسرعت به كاربران عزيزمان داشته است، آموزش، مشاوره آنلاين رايگان و مشاوره اينترنتي و معرفي مركز مشاوره تلفني در مشاور كو كاملا رايگان بوده و هيچ هزينه اي براي شما نخواهد داشت! علاوه بر بخشهاي مشاوره اي مشاوركو قسمت هاي تصوير و عكس و همچنين مقالات دانشگاهي و آموزشي مختلف در زمينه درمان افسردگي، اضطراب ، كم خوابي، بيش فعالي فرزند شما، تست هاي روانشناسي، معرفي ربات تلگرام روانشناسي و مشاوره در اينستاگرام، كانال هاي مفيد و آموزنده در اين زمينه و همچنين سايت هاي پربازديد را به شما معرفي خواهد كرد. يقينا و بدون شك مشاوركو پاسخگوي تمامي چالشهاي پيش روي شما در حوزه خانواده، ازدواج و زناشويي، روانشناسي و روانپزشكي خواهد بود، اگر در قسمت موضوعات مرتبط با زمينه مشاوره خود را نيافتيد از بالاي وب سايت از گزينه جستجو استفاده كنيد.

 

 

 • مشاوره خانواده

  روانشناسي

 •  
 • مشاوره ازدواج

  و مشاوره پيش از ازدواج

 •  
 • مشاوره جنسي و زناشويي

  راهنماي زوج هايي كه با مشكل مواجه هستند

 •  

 

 • مشاوره فردي

  اضطراب و استرس و افسردگي و ...

به جمع ۲۰۰۰۰۰ نفري كانون بپيونديد.
پيشنهادات پيامكي شما به كانون مشاوران
۳۰۰۰ ۷۷ ۷۷ ۴۷ ۳۰۰۰

 

به جمع ۲۰۰۰۰۰ نفري كانون بپيونديد.
آدرس ايميل خود را بدون دابليو دابليو وارد كنيد

 

 
مشاوره تلفني يا حضوري با مركز مشاوره برتر اين ماه مشاوركو: ۴۴۰۳۴۴۹۰(۰۲۱)
۸۸۴۲۲۴۹۵(۰۲۱)

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۵:۲۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

رزرو مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۳:۵۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
 
 
   
Whois
پرتال
كاربران
 
 
ثبت رايگان دامنه جهت فروش
خريد و فروش آنلاين دامنه ها
ثبت آنلاين دامنه فارسي و انگليسي
پرداخت آنلاين ارزي و يا ريالي
جستجو و ثبت گروهي دامنه
ثبت آنلاين دامنه ها به 120 زبان دنيا
 
 
 
 
ثبت دامنه-دامنه فارسي ثبت هاست-خريد هاست طراحي سايت- افزايش رتبه سايت


توصيه نامه ها Testimonials
 

 

خدمات وب را در سال 1390 در فارسيدو از طريق جستجوي فروم دامنه در گوگل آغاز كردم ، از توصيه هاي كارگزاران فارسيدو نيز استفاده كردم، بعد از آن در پروژه اي ديگر با فارسيدو شريك و همكاري كردم، هم اكنون نيز از طريق وب سايتم با فارسيدو در ارتباطم و از خدمات آن استفاده مي كنم، يقينا استفاده ما دليل بر رضايت مطلق ماست.
 
دكتر بهمن عابدي
, پزشك بيمارستان الزهرا تهران

 

 
آخرين خبرها Lastest News
 
1396/01/21
 پنج درصد تخفيف نسبت به قيمت پايه ماه گذشته بمناسبت سال جديد جهت ثبت هاست يا دامنه فارسي فقط تا پايان فرودين ماه 
 
1395/12/25
نمايندگاني كه بيش از 400 دامنه لاتين يا  300 دامنه فارسي در فارسيدو تا تاريخ 91/10/1 ثبت نمايند، از تسهيلات ويژه فارسيدو بهرمند مي شوند. ادامه ...
 
1395/12/22
افزايش چشم گير خريد دامنه فارسي بدليل افزايش قيمت دامنه دات كام، مطابق با آمار فارسيدو در دو ماه اخير ثبت دامنه فارسي حدود 30 درصد نسبت به مدت مشابه افزايش داشته است. 
 
1394/08/01
حضور فارسيدو در ششمين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در صدر شركت هاي فناور كشور و تشكر و سپاس فراوان از همه كاربراني كه باز هم دركنار ما بودند!
 
1394/06/25
براي دريافت خدمات طراحي سايت و طراحي پورتال لطفا به وب سايت ديگر ما com.خدمات-وب مراجعه نماييد. 
 
1394/05/12

 

بزودي از فارسيدو با ظاهري جديد و كاربري برتر رونمايي مي شود

فارسيدو با ارائه كامل خدمات دامنه فارسي، خدمات طراحي پورتال و وب سايت، خدمات هاستينگ ،تبليغات گوگل (Google AdWords)، تبليغات سئو و بهنيه سازي سايت همه نياز هاي شما را براي بهتر ديده شدن فراهم ساخته است! 

 
 
 
وبلاگ با دامنه فارسي
دامنه فارسي يا انگليسي خود را آدرس وبلاگ خود كنيد
اطلاعات مالكيت دامنه
از اطلاعات ثبت شده مالكيت هر دامنه اي در سازمان جهاني ثبت كننده با خبر شويد
كارگزاران دامنه
از اعتبار فارسيدو جهت خريد يا فروش دامنه هاي با ارزش استفاده كنيد
     
تخفيف سطح كاربري
با افزايش سطح كاربري خود از تخفيفات بيشتر در ثبت دامنه برخوردار شويد
تالار معاملات دامنه
دامنه خود را جهت فروش به صورت رايگان در بازار دامنه قرار دهيد
انتقال دامنه
با انتقال دامنه خود به فارسيدو از امكانات و مزاياي فارسيدو بهرمند شويد
     
(تبادل لينك (لينكستان
در صورتيكه مايل به ثبت سايت خود در هر زمينه اي در فارسيدو هستيد، مي توانيد لينك سايت خود را در لينكستان فارسيدو قرار دهيد
ارزش گذاري دامنه
برآورد حدود قيمت و ارزش دامنه و عوامل موثر در آن
مبدل دامنه
مبدل نام دامنه فارسي يا ساير زبانها به پانيكد و بالعكس
 
 
دانلود آهنگ طراحي وب سايت حرفه اي هاست تضميني
 
سوالات متداول
پاسخ پرسش هاي متداول در مورد دامنه
 
 
 
دامنه بلاگ
بلاگ دامنه ، دامنه فارسي، ثبت دامنه، ثبت آنلاين دامنه و مطالب بيشتر در اين زمينه
 
 
 
(تالار گفتگو (فروم دامنه
گفتگو با ساير دوستان و متخصصان در زمينه دامنه، طرح سوالات تخصصي تر و نكته هاي ناگفته در تالار گفتگوي دامنه
 


 
Search Domain / WHOIS / Domain Income / Domain Forum / Domain For Sale / Persian Domain / Sell Domain / Buy Domain / Register Domain
Contact Us / Terms & conditions / Domain Information / Representation / Support
مشاوره آنلاين / مشاوره خانواده / مشاوره ازدواج / مشاوره خانواده / روانشناسي كودك / مركز مشاوره / مشاوره روانشناسي / مشاوره تلفني / مشاوره آنلاين / قيمت طلا / كانال تلگرام
مشاوره / مشاوره رايگان / مشاور / فروم دوستيابي / دكتر / روانشناس / تست روانشناسي / آموزش دامنه فارسي / نوروفيدبك
مشاوره تحصيلي / ترس از صدا / بيماري برده بودن / روانشناس خوب / مهريه / پيچ مشكلات جنسي
 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۲:۵۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 1. سبك زندگي

 1. حوادث

 1. عكس

 1. سلامت

 1. هنر و فرهنگ

 1. سياسي اجتماعي

 1. طنز و كاريكاتور

 1. استخدام

 1. اقتصادي

 1. علم و فن آوري

 1. ورزشي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۹:۲۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

جستجو براي متخصص يا جراح مغز و اعصاب در سراسر ايران

 
 
 
 

For Form Validation we used plugins htt

 
 
 

brain.e-teb.com چيست؟

متخصصان مغز و اعصاب و جراحان مغز و اعصاب و همچنين كلينيك ها و بيمارستان هاي تخصصي ميتوانند اسامي خود را در اي تب بزرگترين جامعه آماري پزشكي كشور ثبت نمايند.

home category
 
ابوالفضل همتي
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
عادل باقرپور
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
كيكاووس صلواتي
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
حبيب اله فتاحيان
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
سعيد اعتمادي
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
منصور شيخ الاسلام
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
فهيم باغبان
 

 

home category
 
محمد شيراني بيد آبادي
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
سهراب شهزادي
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
ناجي مزرعه
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
ابوالفضل محمدحسني
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
كيوان رزمجو
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك فوق تخصصي مغز و اعصاب دكتر اسفندياري
 

مركز فوق تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
پارس كلينيك
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
مركز فوق تخصصي مغز و اعصاب دكتر مجيد كيهاني فرد
 

مركز فوق تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك تخصصي مغز و اعصاب دكتر قبايي و دكتر صادقيان
 

مركز تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك مغز و شناخت
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
مركز گامانايف ايران
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك مغز و اعصاب پايتخت
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
مركز تخصصي مغز و اعصاب و روان مهر
 

مركز تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك تخصصي مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ايرانيان
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
مصطفي رباني
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
ابوالفضل همتي
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
مسعود خديوي
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
رضا جباري
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
سيدسعيد طباطبايي آل طه
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
محمدمهدي قاسمي
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
پروين پورطاهريان
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
مهدي زينلي زاده رفسنجاني پور
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
غلامحسين خسروي
 

متخصص مغز و اعصاب 

home category
 
محمود رمك هاشمي
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
سيدحسن عزب دفتري
 

جراح مغز و اعصاب 

home category
 
زهره داعي
 

 

home category
 
كلينيك تخصصي مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ايرانيان
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
مركز تخصصي مغز و اعصاب و روان مهر
 

مركز تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك مغز و اعصاب پايتخت
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
پارس كلينيك
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك تخصصي مغز و اعصاب دكتر قبايي و دكتر صادقيان
 

مركز تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
مركز فوق تخصصي مغز و اعصاب دكتر مجيد كيهاني فرد
 

مركز فوق تخصصي مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك مغز و شناخت
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
مركز گامانايف ايران
 

كلينيك مغز و اعصاب 

home category
 
كلينيك فوق تخصصي مغز و اعصاب دكتر اسفندياري
 

مركز فوق تخصصي مغز و اعصاب 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۸:۳۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب