با سلام دختري هستم ۲۰ ساله …از كودكي شاهد دعواهاي پدر و مادرم بودم كه از روي احساس با يكديگر ازدواج كرده بودند و در اين بين تنها كسي از خانواده كه از خيانت هاي مادرم به پدرم خبر داشت من بودم اما بعضي اوقات كه مادرم كارهايش آشكار ميشد انكار ميكرد تا اينكه اخيرا چت هاي بسيار نامناسب و فيلم هاي بسيار نامناسبي در چت مادرم با آقايي ديدم كه به كل نگرش و نگاه من به مادرم عوض شد و پدرم نيز از اين موضوع باخبر شد اما مادرم با اظهار پشيماني گفت كه ديگر تكرار نميكنم …بعد از چند ماه دوباره من مطلع شدم كه باز كار هايش را تكرار مي كند …نميگويم مادرم بد است يا چيز ديگر اتفاقا خيلي برايمان زحمت ميكشد ولي من به كل نگاه من به مادرم عوض شده است و ديگر حتي نميخواهم ببينمش خيلي ناراحتم هميشه آرزو داشتم مادر پاك و سالمي داشته باشم اما متاسفانه من در اين سال هت هميشه شاهد خيانت ها چت ها و روابط بودم…ديگر نميتوانم با اين موضوع كنار بيايم حتي نميتوانم اين موضوع را به نامزدم بگويم .به گونه اي كه دوست ندارم حتي مادرم با نامزدم حرف بزند احساس ميكنم با او هم روابطي درست كند خيلي نگران هستم لطفا كمكم كنيد كه چطور با اين موضوع كنار بيايم