سلام
بچه ها لطفا بگيد براي اجرا گذاشتن مهريه،
چه مداركي لازمه؟
كجا بايدمراجعه كرد؟
هزينش چقدر درمياد؟
چندروز طول ميكشه؟
بعد چندروز احضاريه دست طرف ميرسه؟
لطفا هركي ميدونه بگه،براي كسي ميخام