مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

راهكاريهاي براي گوش سپردن به همسرتان

گوش سپردن واقعي به همسرتان دشوار است. واكنش راحت تر اين است كه فاصله بگيريد و توجه نكنيد، پاسختان را تكرار كنيد ، علايم خطر را از حرفهاي او حذف كنيد، شواهدي به نفع عقيده ي خودتان جمع آوري كنيد، قضاوت كنيد و غيره.

اما گوش كردن مهم ترين مهارت ارتباطي است كه باعث صميميت مي شود و آن را حفظ مي كند. وقتي خوب گوش كنيد، احساس همسرتان را بهتر درك مي كنيد، با او هماهنگ تر مي شويد، از ارتباطتان بيشتر لذت مي بريد و بدون ذهن خواني دليل هر حرف يا عمل همسرتان را مي فهميد.
گوش كردن در واقع تعهد و تعريف و تمجيد است. گوش كردن تعهدي به درك و همدلي، كنار گذاشتتن علايق و نيازها و پيشداوري ها ، و در نظر گرفتن ارتباطتان از ديد همسرتان است. گوش كردن تمجيد از همسرتان است چون مي گويد: « من به تو اهميت مي دهم. مي خواهم بدانم چه فكر و احساس نيازي داري.»

گوش كردن فقط ساكت ماندن در حالي كه همسرتان صحبت مي كند، نيست. گوش كردن واقعي با نيت شما مشخص مي شود. اگر نيت شما اين باشد كه درك كنيد، لذت ببريد، بياموزيد يا به همسرتان كمك كنيد، در اين صورت به راستي در حال گوش كردن هستيد.

براي بيشتر زوجها، گوش كردن واقعي و موثر به ندرت شكل مي گيرد كه با گوش كردن همراه مي شوند. وقتي توصيف هاي زير را مي خوانيد، موانعي را كه مي توانيد به ياد بياوريد كه براي اجتناب از گوش دادن به همسرتان يا هر فرد ديگري چه مي كنيد.

موانع در مسير گوش كردن
ذهن خواني: وقتي شما به آنچه در واقع همسرتان مي گويد توجه نكنيد يا بدگمان باشيد و در عوض خودتان سعي كنيد برداشتي از آنچه منظور او است در نظر بگيريد، در حال ذهن خواني هستيد. ذهن خوان ها اهميت زيادي به نشانه هاي ظريفي همچون لحن صدا، حالات چهره و وضعيت بدني ميدهند. آنها مفهوم واقعي آنچه را همسرشان مي گويد به نفع فرضيه ها برداشت هاي خودشان ناديده مي گيرند.
ذهن خواني براي ارتباط صميمانه مهلك است چون موارد بديهي را ناديده مي گيرد و بر تصورات تاكيد مي كند.
مرور كردن: شما آن قدر مشغول مرور آنچه مي خواهيد بگوييد هستيد كه هرگز آنچه را همسرتان به شما مي گويد ، نمي شنويد. گاهي حتي ممكن است كل زنجيره ي گفتگو را مرور كنيد:« من حرفم را مطرح مي كنم، سپس همسرم حرفش را مي گويد، سپس من دوباره حرفم را مطرح مي كنم….»

از صافي گذراندن: از صافي گذراندن يعني اينكه شما به برخي موارد گوش كنيد كه نشان مي دهد همسرتان عصباني، ناراحت يا مضطرب است و سپس وقتي احساس كنيد حال همسرتان خوب است ، حالت بغرنج او و اين مساله را كه از شما توقع نمي رود به هيچ يك از مشكلات احساس اش واكنش نشان دهيد، ناديده بگيريد.

قضاوت كردن: قضاوت كردن يعني اينكه به دليل برخي قضاوت هاي منفي به همسرتان گوش ندهيد، يا اينكه تنها با اين هدف به او گوش دهيد كه او را سرزنش كنيد و به او برچسب هاي منفي بزنيد. اگرتصورتان اين باشد كه همسرتان احمق ، كوته بين يا ديوانه است، به او گوش نمي دهيد. يا فقط براي جمع آوري شواهدي جهت احمق بودن و كوته بيني همسرتان به او گوش مي دهيد.

خيالبافي: حواس هر كسي پرت مي شود. وقتي شما سال هاي زيادي با كسي زندگي كرده ايد، خيلي ساده است كه به او گوش ندهيد و به سوي تخيلات خودتان برويد . اگر توجه به همسرتان خيلي دشوار است، چه بسا علامت خطري باشد كه از ارتباط با موضوعاتي خاص اجتناب مي كنيد.
توصيه كردن: همسرتان حرفش را تمام نكرده است كه ميان حرف او مي پريد و مي خواهيد توصيه تان را مطرح كنيد. جستجوي شما براي راه حلدرست و اصرارتان كه مشكلي را بر طرف كنيد ، باعث مي شود به نياز واقعي همسرتان توجه نكنيد.

گوش سپردن به همسرتان

موافقت كردن: شما خيلي سريع موافقت مي كنيد. به محض اينكه همسرتان شك ، عصبانيت يا نگراني اش را ابراز مي كند، وسط حرفش مي پريد:« آره … حق با توست…. مي دانم ….. متاسفم… خودم درستش مي كنم.» شما آن قدر سعي داريد خوب، حمايتي و توافقي جلوه كنيد كه به همسرتان زمان كافي نمي دهيد تا تمام افكارش را بيان كند.

گوش كردن فعال چيست؟
كافي نيست كه فقط دهانتان را ببنديد و گوش هايتان را باز كنيد. مغزتان نيز بايد فعالانه در فرايند گوش كردن مشاركت كند. در واقع چيزي به عنوان شنونده ي منفعل وجود ندارد. گفتگو مسيري دو طرفه و فرايندي مشترك است، حتي وقتي تنها يك طرفه همه ي حرف ها مي زند. براي گوش كردن فعال بايد شرح و بسط دهيد، شفاف سازي كنيد و بازخورد بدهيد.

شرح و بسط دادن
هر وقت همسرتان مطلب جديدي به شما مي گويد، شما بايد با كلمات خودتان آنچه را تصور مي كنيد او گفته است، بيان كنيد. اين مهم ترين بخش خوب گوش كردن است. شما مي توانيد تفسيرتان را با عباراتي اين چنيني شروع كنيد:« درك من از حرف هاي تو اين است كه … به عبارت ديگر، …. اجازه بده اصل مطلب را بگويم… خوب ، پس تو احساس مي كني كه … اگر منظورت را به درستي درك كرده باشم … منظورت اين است كه … تو داري مي گويي كه ….»
اگر پيوسته شرح و بسط بدهيد ، موارد زيرا را به دست خواهيد آورد:
از بيشتر موانع گوش كردن جلوگيري مي كنيد.
در جا فرضيه ها و بدفهمي ها را اصلاح مي كنيد.
هديه اي گرانبها همچون شنيده شدن و مورد تاييد قرار گرفتن به همسرتان مي دهيد.
احساسات خشمگينانه را كاهش مي دهيد.
به خودتان كمك مي كنيد آنچه را گفته شده است، به ياد بياوريد.

شفاف سازي:
مهارت شرح و بسط به شفاف سازي منجر مي شود. شما آنچه را شنيد ه و استنباط كرده ايد به همسرتان مي گوييد، متوجه مي شويد استنباط تان اشتباه بوده است و براي شفاف سازي و روشن كردن مطلب شروع به طرح سوال مي كنيد. هنگام سوال كردن به ياد داشته باشيد قصد شما اين است كه درك كنيد ، لذت ببريد ، بياموزيد و كمك كنيد. نيت شما نبايد اين باشد كه با طرح سوال بر تحميل ديدگاه خودتان فشار بياوريد، سرزنش كنيد ، تحقير كنيد يا به هر نحوي او را زير نفوذ خودتان بگيريد. سوال كردن تصويري گسترده تر در اختيارتان قرار ميدهد كه شامل جزييات خاص تر، حالات بهتري از احساسات و درك بيشتري از ديدگاه همسرتان است. درباره ي حقايقي همچون چه كسي، چه چيزي، كجا ، كي و چطور بپرسيد. و سوالاتيهمچون «چه احساس در اين زمينه داري؟« و «چه فكري در اين مورد مي كني؟» مطرح كنيد.

بازخورد
بعد از اينكه گفته هاي همسرتان را شرح و بسط داديد و براي شفاف سازي درك و برداشتتان سوالاتي كرديد، نوبت بازخورد است. شما واكنش هاي خودتان را مطرح مي كنيد. شما بدون قضاوت و به آرامي، افكار و حساسات ، عقايد و خواسته هايتان را بيان مي كنيد. بدنتان مي تواند با انتقال اين پيام كه درحال گوش كردن هستيد، مشوق همسرتان باشد. دفعه بعد كه همسرتان با شما صحبت مي كند، رهنمودهاي ساده ي زير را دنبال كنيد:

شماره هاي تماس 01

ارتباط چشمي برقرار كنيد
به همسرتان نزديك تر شويد يا كمي به جلو متمايل شويد.
به نشانه ي تاييد سرتان را تكان دهيد يا با «بله» يا « آهان» جواب دهيد.
در قبال آنچه گفته شده است، لبخند بزنيد يا همدلي نشان دهيد .
گشاده رو باشيد، رو به روي همستران قرار بگيريد، دستانتان نه باز باشد و نه دست به سينه بنشينيد.
فعالانه از هر گونه حواس پرتي اجتناب كنيد. صداي راديو را كم كنيد ، مجله را كنار بگذاريد و غيره.

منبع: مقالات كانون مشاوران ايران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۶:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

معرفي اپليكيشن روانشناسي “فول تست”

معرفي اپليكيشن روانشناسي فول تست

روانشناسان جهت درك و شناخت رفتار و احساسات افراد از آزمون ها و تست هاي استاندارد و معتبر استفاده مي كنند.

اين تست ها آگاهي فرد و نيز روانشناس را بهبود داده و روند تجزيه و تحليل رفتار را ساده تر مي كنند.

اپليكيشن تست روانشناسي” فول تست” مجموعه اي از بهترين برنامه هاي روانشناسي مي باشد.

اين برنامه با ارائه تست هاي برتر دنيا داراي تاييديه كانون مشاوران ايران مي باشد.

نرم افزار فوق مي تواند بر روي سيستم هاي مبتني بر سيستم عامل آندرويد نصب شود.

در بررسي اين برنامه ما را دنبال كنيد.

معرفي اپليكيشن روانشناسي فول تست2

نگاهي به برنامه

فول تست روانشناسي حدودا به فضاي ۳ مگابايتي از حافظه دستگاه شما نيازمند است.

بنابراين نصب آن طول نخواهد كشيد.

دسترسي و خوانايي برنامه و رابطه كاربر با برنامه بسيار ساده است و تمام اطلاعات از طريق صفحه اصلي فراهم مي شود.

 از مهمترين عناوين تست هاي موجود در اين برنامه موارد زير هستند:

 • تست روانشناسي سنجش ميزان خوب بودن به عنوان يك همسر
 • تست سلامت: آيا شما خوشحال و شاد هستيد يا ناراحت و غمگين ؟
 • تست روانشناسي اعتياد به خريد
 • تست روانشناسي درك زندگي
 • تست روانشناسي: افسرده هستيد يا نه؟
 • تست روانشناسي: آيا خجالتي هستيد
 • تست روانشناسي: با چه كسي ازدواج كنم؟
 • تست روانشناسي سنجش ميزان عشق و علاقه ميان همسران
 • تست روانشناسي ميزان اضطراب
 • تست روانشناسي سن ازدواج
 • تست روانشناسي سنجش ميزان اعتماد به نفس
 • تست روانشناسي رنگ مورد علاقه
 • تست روانشناسي درك زندگي
 • تست حيوانات
 • شخصيت شما چه گلي است؟
 • تست شخصيت با ساز موسيقي
 • تست سنجش وضعيت زناشويي
 • چه ماهي بايد متولد مي شديد؟
 • تست روانشناسي: شما چقدر فضول هستيد؟
 • تست روانشناسي عشق
 • تست سازگاري و توافق پذيري
 • تست سنجش ديدگاه شما در مورد ازدواج
 • تست هوش
 • پيكاسو درونتان را كشف كنيد.
 • و ده ها تست ديگر

با انتخاب تست، ابتدا يك توضيح مختصر اما مفيد در مورد تست نوشته شده است و سپس با لمس دكمه شروع وارد مرحله تست مي شويد.

به طور معمول تعداد تست ها در هر بخش متفاوت است.

اما ميانگين سوالات هر تست بين ده تا سي سوال مي باشد.

اطلاعات و مواد در آزمون كامل بسيار جامع و كامل هستند.

يكي از قابليت هايي كه برنامه براي كاربران آن فراهم مي كند، معرفي «مراكز مشاوره در مناطق مختلف تهران و شهرستان ها» است كه مي توانند به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گيرند.

اين بخش از طريق منوي جاسازي شده در سمت چپ برنامه در دسترس است.

اگر محتواي مورد نظر در آزمون كامل را دوست داريد و مايليد اين برنامه را به دوستانتان معرفي كنيد، مي توانيد از منوي «اشتراك گذاري» به جاي ارسال مستقيم لينك نصب، از طريق شبكه هاي اجتماعي تست را با ديگران به اشتراك بگذاريد.

نقاط قوت اين برنامه روانشناسي شامل موارد زير است:

نقاط قوت

 • ارائه تست هاي روانشناسي استاندارد و تاييد شده كاملا رايگان
 • طبقه بندي براي سهولت دسترسي
 • معرفي مراكز مشاوره در نقاط مختلف كشور و شهر تهران
 • امكان ارسال لينك نصب برنامه از طريق شبكه هاي اجتماعي
 • اشتراك گذاري محتوا از طريق شبكه هاي اجتماعي
 • امكان جستجو و يافتن تست هاي مورد نظر

به رغم كمبودهايي كه انتظار مي رود در نسخه هاي آينده حل شود، برنامه فول تست يكي از جامع ترين و مفيد ترين نرم افزار در زمينه است.

اپليكيشن فول تست با بيش از صد تست روانشناسي استاندارد مورد تاييد كانون مشاوران ايران مي باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۴:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

منبع: دانشگاه آلاباما در بيرمنگام

در يك مطالعه جديد تاثير تابش نور بر روي ارتباط بين مشكلات بينايي و  در كودكان بيان شده است.

اختلال نقص توجه و بيش فعالي يكي از شايع ترين اختلالات عصبي تكاملي در دوران كودكي مي باشد و يك مطالعه جديد از محققان در دانشگاه آلاباما در بيرمنگام ارتباط بين اين اختلال را با نقص هاي بينايي نشان داده است.

نتايج حاصل از اين بررسي بزرگ از هفتادوپنج هزار كودك نشان ميدهد خطر ابتلا به افزايش در كودكان مبتلا به مشكلات بينايي كه با عينك يا تماس درست نمي شود ,مانند  كوررنگي و يا تنبلي چشم ,نسبت به كودكان ديگر وجود دارد.

اين يافته نشان مي دهد كه كودكان با اختلال بينايي براي علايم و نشانه هاي بيش فعالي بايد مورد پايش قرار بگيرند، تا اين ارتباط بين ديد و توجه بهتر مورد بررسي قرار بگيرد.

در اين مطالعه كودكان سنين 4 تا 17 با داده ها از سازمان ملي بهداشت كودكان مورد بررسي قرار گرفتند.  بيش از 15 درصد از كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي نقص هاي بينايي نيز داشتند در حاليكه 8.3 درصد از اين كودكان نيز ديد نرمال داشتند.

بر اساس نظر مسئول اين پژوهش پروفسور دي كارلو، از انجا كه تنها مشكلات بينايي غير قابل حل با عينك با بيش فعالي در ارتباط هستند پس يكي از اين دو باعث ديگري مي شود و يا بالعكس.

بر اين اساس ديكارلو مي نويسد: اگر به نظر برسد كه يك كودك علاوه بر مشكلات بينايي ,مشكلات توجه نيز دارد، پدر و مادر كودك ممكن است مايل به بحث در مورد چشم انداز بينايي كودك خود با پزشك متخصص اطفال خود باشند و معاينه چشم و همچنين بحث در مورد مشكلات توجه را در نظر داشته باشند.

در اين مطالعه از والدين در مورد مشكل ديد كودك پرسيدند و اينگه ايا با عينك اصلاح پذير است يا خير.اين نوع از مشكلات بينايي مي تواند از محدوده كمبود ديد رنگي به يك تنبلي چشم (آمبليويي) باشد، اما همچنين شامل كودكان مبتلا به اختلال بينايي است.

ديكارلو گفت” از آنجا كه ما نمي دانيم كه اگر رابطه علت و معلولي است ,ما هيچ توصيه هايي براي

پيشگيري نداريم, من فكر مي كنم مهم تر آن است كه والدين دريابند كه كودكان مبتلا به مشكلات بينايي ممكن است آگاه نباشند كه آنها به خوبي كه ديگران مي بينند، نمي بينند.”

بايد توجه داشت كه اين تنها يك مطالعه پيگيري مي باشد و تحقيقات بيشتري نياز است و پيدا كردن تنها يك رابطه علت و معلولي نبايد براي والدين كودكان با مشكلات بينايي نگراني ايجاد كند.

منبع:

 1. Dawn K. DeCarlo, Mark Swanson, Gerald McGwin, Kristina Visscher, Cynthia Owsley.ADHD and Vision Problems in the National Survey of Children’s Health. Optometry and Vision Science, 2016; 1 DOI:1097/OPX.0000000000000823

 

 

برچسب ها: اختلال بينايي ,اختلال نقص توجه ,بيش فعالي ,


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۲:۳۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مسئله حجاب در ازدواج:اولين و پر اهميت ترين بخش در رابطه با انتخاب كردن همسر ملاك هاي ازدواج مي باشد.

مسئله حجاب در ازدواج

ملاكهاي ازدواج

ملاكهايي مانند:

 • اعتقادات فرهنگي.
 • اقتصادي نجابت داشتن.
 • داشتن ايمان و… مي باشد.

همانطور كه گفته شد يكي از ملاكهاي پر اهميت ازدواج ايمان مي باشد.

ايمان  نيرويي مي باشد كه  انسان را از گناه كردن منصرف مي كند.

مطالب و مقالات سايت “مشاوره ازدواج” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

حجاب در ازدواج

 • مصداق حجاب اطاعت كردن خداوند براي زنان و همينطور رعايت نكردن آن دليل گناه مي باشد .
 • دختري كه به رعايت كردن حجاب نپردازد نمي توان او را با ايمان خطاب كرد.
 • به دليل اينكه به طور دائم در حال مخالفت كردن با خداوند مي باشد .

دختر تنها در رابطه با ملاك ايمان بلكه در رابطه با مسئله هاي فرهنگي با شما داراي تفاوت مي باشد.

او فرهنگ جامعي كه به زندگي كردن مي‌پردازد را  نمي پذيرد.

و احتمالاً در خانواده‌اي متولد شده است .

كه فرق هاي فرهنگي با خانواده شما دارا مي باشد.

البته اينها براي اشخاص مومن مي باشد.

مسئله هم كف بودن در ازدواج 

 • در حالي كه پسر از نظر ملاك ايمان هم كفو دختر باشد.
 • دختر هم از لحاظ مذهبي به با پسر شبيه باشد.
 • مي‌توانند به ازدواج كردن با يكديگر بپردازند.

هنگامي كه هم كفو بودن در رابطه با ازدواج رعايت نشود.

در زندگي زن و شوهر دچار اختلافات و بحث و جدل هاي خواهند شد .

و فرق هايي كه دارند موجب فشار رواني در آنها خواهد شد.

مسئله حجاب در ازدواج1

مسئله عدم حجاب در ازدواج

در تربيت كردن فرزند هر كدام از زن و شوهر علاقه دارند.

كه بر اساس اعتقادات و باورهايي كه دارند به تربيت كردن فرزند خود بپردازند.

كه اين هم عامل ديگري براي تيره شدن در زندگي مشترك مي باشد.

بنابراين چنانچه در خانواده شما موضوع حجاب و مسئله هاي مذهبي داراي اهميت مي باشد .

و براي شخص شما  اين موضوع داراي اهميت مي باشد.

 

نمي توانيد بي حجابي همسر خود را قبول كنيد اين دختر ملاك ازدواج شما نمي باشد .

و اينكه  اينطور نمي باشد كه پس از ازدواج بتوانيد به آساني يكديگر را قانع كنيد.

كه  مطابق عقيده شما برخورد شود.

براي خواندن مقاله هاي بيشتر در رابطه با اين موضوع به سايت ازدواج مراجعه كنيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۰:۴۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
مواد آرايشي تقلبي

بدليل استفاده زياد جوانان و نوجوانان از لوازم آرايشي و عدم توجه آنان به اورجينال بودن آنها سبب شده كه مواد تقلبي در بازار افزايش پيدا كند. ايران سومين مصرف كننده ي لوازم آرايشي در خاورميانه است. بيش از ۵۰ درصد لوازم آرايشي مثل رژ لب و ريمل هاي آرايشي موجود در بازار، تقلبي هستند.

حساسيت، شايع‌ترين عارضه لوازم آرايشي به خصوص اجناس تقلبي است. احساس سوزش و سوزن سوزن شدن در محلي كه ماده آرايشي استفاده شده، شايع‌ترين شكايت مصرف كنندگان است. ساير علائم عبارتند از: قرمزي، تورم، خارش و تاول‌هاي آبدار، كهير، عفونت پوست، عفونت ريشه مو، تغيير رنگ پوست و آكنه. استفاده از مواد آرايشي در ميان آقايان نيز رواج پيدا كرده است. استفاده از رنگ مو، كرم هاي پوستي و افترشيو در آقايان باعث ايجاد بيماري هاي پوستي شده است. بعضي از مواد آرايشي داراي مقاديري مواد روغني غير مجاز هستند كه باعث بروز آكنه در پوست هاي مستعد مي شوند.

مشاور خانواده تهران دوره آموزش خانواده مشاوره تلفني خانواده مشاور ازدواج تهران مشاور خانواده تهران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۸:۴۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

همه ما مي دانيم يكي، و يا فكر مي كنيم كه ما انجام مي دهيم: فردي كه خودخواهي خود را نسبت به شايستگي هاي واقعي خود مقايسه مي كند. فرهنگ محبوب فرهنگ اين افراد "نارسيسها"، تقريبا هميشه يك اصطلاح خجالت آور است. اما يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه برخي از اشكال نارسيسيسم - حداقل در كوتاه مدت - سودمند است، به كودكان كمك مي كند كه به انتقال دشوار به بزرگسالي حركت كنند.

اين مطالعه در نشريه علوم اجتماعي روانشناختي و شخصيتي به چاپ رسيده است .

پاتريك هيل، پژوهشگر پست مدرك، كه برنت رابرتز، استاد روانشناسي دانشگاه ايلينوي، اين موضوع را انجام داد، گفت: "اكثريت مردم فكر مي كنند كه از خودباوري به عنوان يك ويژگي كه در طول عمر تغييري نمي كند." "اما بسياري از مطالعات اخير نشان داده اند كه مسير رشد نارسيسيسم در نوجواني به سمت بالا مي رود و آنچه كه ما با آن مي دانيم بزرگ شدن در حال ظهور است - نوجوانان دير و اوايل دهه 20 و سپس به طور معمول كاهش مي يابد."

محققان دريافتند كه اين كاهش در صفات نارسيسيس با كاهش سودمندي آنها همراه است.

هيل و رابرتز 368 دانشجوي كارشناسي ارشد و 439 نفر از اعضاي خانواده خود را براي دريافت تصويري از صفات روحيه دانشجويان و مادرانشان مورد بررسي قرار دادند. (به اندازه كافي مادران وجود دارد، اما ديگر بستگان در مطالعه براي ارائه اندازه نمونه قوي براي تجزيه و تحليل.)

هيل مي گويد: "ما به سه شكل مختلف نارسيسيسم نگاه كرديم. اول، حس رهبري يا قدرت اقتدار، اعتقاد است "كه شما مي دانيد بسيار است و مردم بايد براي مشاوره به شما مي آيند". دوم، نمايشگر گرايش غريبي است، كه ماندگاري دارد، تماشا مي كند، احساس مي كند كه احساسات بيش از حد از توانايي ها و استعدادهايشان دارد. سوم، احساس حق و تمايل به بهره برداري از ديگران براي سود شخصي است.

داستان هاي مربوطه

در اين مطالعه، جواناني كه از نظر رهبري و عرفانهاي غريبي بودند، شكلهاي ناخوشايندي داشتند كه رضايت و رفاه بالاتر از زندگي را نشان مي دادند، در حالي كه مادراني كه داراي صفات مشابه بودند نبودند.

    روانشناسي كودك     

با اين وجود، حسن تمايل يا تمايل به بهره برداري از ديگران براي دستيابي به شخصيت، رضايت زندگي كمتري را در هر سني پيش بيني مي كرد.

به طور كلي، شركت كنندگان نظرات كمتري نسبت به كساني كه داراي صفات نارسيستي بودند، داشتند. محققان دريافتند، به ويژه مادران نارسيسي، تمايل دارند كه به عنوان روان نژادي و كمروي وظيفه شناسي در نظر گرفته شوند. دانش آموزاني كه نارسيسيست بودند، به طور كلي به اين نتيجه نرسيدند كه از نظر روان شناختي، اما آنها و مادران روحاني آنها احتمالا به عنوان "كمال مطلوب بودن" در نظر گرفته مي شدند.

رابرتس گفت، اين قضاوت هاي منفي، به ويژه افراد مسن، مي تواند تاثيرات منفي بسيار خوبي را براي شرايط افراد در سن متوسط ​​و سني داشته باشد.

رابرتس گفت: "اين مطالعه يك رشته تحقيقاتي را ادامه مي دهد كه نشان مي دهد تغيير اساسي در هر دو جنبه اي از اعتياد به مواد مخدر است كه مردم دارند و همچنين به معناي آن به عنوان سن مردم است." او گفت كه اعتقاد بيش از حد به توانايي ها و چشم انداز هاي خود ممكن است به جوانان كمك كند كه "در نوجواني و آشفتگي در تلاش براي پيدا كردن يك حس هويت" حركت كنند. با اين حال، بعدا در زندگي، اين صفات همان "به نظر مي رسد مربوط به رضايت كمتر زندگي و شهرت فقيرتر" است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۰:۲۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

محققان دانشگاه ادينبورگ ادعا مي كنند كه با نگاه كردن به تقارن چهره آنها ممكن است درباره دوران كودكي فرد ياد بگيرند.

اين تيم از 15 ويژگي مختلف صورت استفاده كرد تا ببيند افرادي كه داراي چهره هاي نامتقارن هستند، داراي فرزند محروم تر هستند، در حالي كه چهره هاي متقارن خودخواهانه هستندبا توجه به اين مطالعه، افرادي كه داراي چهره هاي متقارن هستند، سالم تر و جذاب تر هستند، آنها نيز خودكفا هستند و كمتر انگيزه اي براي همكاري و كمك به ديگران دارند.

اين تيم ويژگي هاي صورت 292 نفر در سن 83 سالگي را كه در تاريخ تولد لوتين در سال 1921 شركت كرده بود، مورد مطالعه قرار دادند كه در طول زندگي آنها شركت داشته استآنها 15 نشانه "صورت" از جمله موقعيت چشم ها، بيني، دهان و گوش را مورد بررسي قرار دادند و توانستند تقارن چهره شركت كنندگان را به اطلاعات مربوط به وضعيت اجتماعي آنها در دوران كودكي، از جمله مشاغل والدين، خانه هاي شلوغشان بود و آيا آنها يك توالت در فضاي باز يا در فضاي باز داشتند؟

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه تجربيات دوران كودكي از قبيل تغذيه، بيماري و قرار گرفتن در معرض دود سيگار و آلودگي و ديگر جنبه هاي تربيت، علامت خود را در ويژگي هاي شخصيت افراد مي گذارندبا اين حال، چهره ها تحت تاثير وضعيت اجتماعي و اقتصادي در زندگي بعد از آن قرار نمي گيرند.

پروفسور ايان عزيز، از گروه روانشناسي مركز پيري شناختي دانشگاه، توضيح داد: " تقارن در چهره به عنوان نشانگر ثبات توسعه مي باشد - توانايي بدن براي مقاومت در برابر عوامل استرس زا محيطي و از رشد آن مسير ". وي اضافه كرد:" ما تعجب كرديم كه آيا تقارن چهره به طور ضمني ضعف يا استرسور را در زندگي زودهنگام، كه ما فكر مي كن

     روانشناسي كودكان ۸ ساله        

يم ممكن است به خصوص مهم باشد، يا اثرات انباشته شده از عوامل استرس زانتايج نشان داد كه محروميت در زندگي زودهنگام است كه بر چهره تاثير مي گذارد . "

دانشمندان هيچ ارتباطي بين ويژگي هاي صورت و موقعيت اجتماعي در زندگي بعدي نيافتندپروفسور تيم بيتس، كه در اين مطالعه همكاري كرد، گفت ... " يك پيوند كوچك از وضعيت والدين تا تقارن صورت، به اين معنا نيست كه افراد تحت شرايط خود به دام افتاده انددور از آن - همانطور كه در سطوح بالاتري از تحرك در جامعه نشان داده شده است، نه فقط افرادي مانند گوردون رامزي، بلكه به ميزان كمتر به ميليون ها نفر مي رسند . "اين لينك ممكن است توضيح دهد كه چرا چهره هاي متقارن جذاب هستندويژگي هاي ناگهاني ممكن است ناخودآگاه نشان دهد كه فرد به عنوان يك همسر مطلوب تر است زيرا استرس در زندگي زودهنگام مي تواند آنها را در معرض بيماري قرار دهد.

اين مطالعه كه در مجله Economics and Biology منتشر شده است ، نشان مي دهد كه تقارن صورت مي تواند با نشانگرهاي پزشكي مانند فشار خون براي شناسايي افرادي كه ممكن است در معرض خطر افزايش بيماري باشند استفاده شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۷:۵۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 


الكل و تكانشگري يك تركيب خطرناك است: يك مطالعه جديد نشان مي دهد افرادي كه مشكالت نوشيدن فعلي و كنترل ضعف در آنها در 15 سال آينده بيشتر مي ميرند. با اين حال، آنها مي توانند با كمك كمي از دوستان خود دريافت كنند: اين مطالعه همچنين دريافت كه يك شبكه پشتيباني قوي اجتماعي، تأثيرات سمي تحريك پذيري را حفظ مي كند.

سوء مصرف الكل به افزايش خطر ابتلا به مرگ زودرس مي انجامد و تكانشي - ريسك بيش از حد، بي توجهي به عواقب و كنترل خودكامه ضعيف - ثابت شده است كه طول عمر بدون در نظر گرفتن عادات نوشيدن تاثير مي گذارد.

محققان 515 فرد را هنگامي كه براي اولين بار به دنبال مشكلات نوشيدن مشغول بودند و يك سال بعد نيز تحقيق كردند، نشان داد كه آيا تحريك پذيري خطر ابتلا به سوء مصرف كنندگان الكل است يا خير، و سپس محققان آنها را به مدت 15 سال ديگر دنبال كردند. در طول اين دوره، 93 فرد فوت كردند.

افرادي كه ساليانه پس از تلاش براي كمك به مشكلات نوشيدني خود در ساليان متمادي به دست آوردند، احتمالا در سال هاي بعد از مرگ، احتمال بيشتري پيدا مي كردند، و حتي پس از آنكه محققان فاكتورهايي مثل شدت نوشيدن و مشكلات سلامت جسمي موجود را در نظر گرفتند، اين امر حقيقت داشت.

به گفته دانيل بلونگن، مددكار دانشيار، يك متخصص علوم تحقيقاتي در مركز ارزيابي مراقبت بهداشتي مركز پزشكي Palo Alto جانبازان، مي گويد: "چرا تكانشگري خطر ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را از مطالعه روشن نمي كند. اين مطالعه به صورت آنلاين و در شماره نوامبر مجله Alcoholism: Clinical and Experimental Research منتشر مي شود . 

Blonigen گفت: "بر اساس تحقيقات گذشته، تكانشگري مربوط به طيف گسترده اي از رفتارهاي خطر سلامتي است (علاوه بر نوشيدن سنگين)، مانند سيگار كشيدن، مصرف مواد مخدر، رانندگي خطرناك و فعاليت هاي خطرناك جنسي. او گفت كه رفتار ضربه اي نيز مي تواند در مواجهه با شرايط استرس زا افزايش يابد و تاثير فيزيولوژيكي آن منفي باشد.

 تست روانشناسيداستان هاي مربوطه

در مورد مثبت، اين مطالعه نشان داد افرادي كه روابط حمايتي قوي با همسالان و دوستان خود را از برخي از پيامدهاي تكانشگري محافظت مي كردند، كمتر از آنهايي بودند كه از اين منابع فاقد آن بودند.

Blonigen گفت: "آنچه مهم به نظر مي رسيد قدرت دوستي، ميزان اعتماد و توانايي اعتماد به نفس است." "تعداد دوستان تفاوت زيادي نداشت."

Blonigen گفت: يافته ها "مجددا تأكيد بر اهميت اندازه گيري و تأكيد بر شبكه پشتيباني اجتماعي در برنامه هاي درمان الكل" را تاييد مي كنند.

كنت شر، Ph.D.، استاد روانشناسي دانشگاه ميسوري، متوجه شد كه تأثير تعديل كننده حمايت همسالان بر مرگ و مير "غافلگير كننده نيست ... شما مي توانيد چيزهايي مانند محيط اجتماعي را براي تقويت و يا كاهش خطر" انتظار داشته باشيد. " او افزود كه چنين تاثيراتي ممكن است هر دو طرف را كاهش دهد: "اگر شما در اطراف افرادي هستيد كه شما را در خط مقدم مي گذارند، كمك خواهد كرد؛ اگر خودشان به شدت در رفتار مشكوك دخالت داشته باشند، مي تواند اثر متفاوتي داشته باشد".

او گفت، يافته هاي مانند Blonigen، از ارزش سلامت مداخلات براي كاهش تكانشگري، هر دو در سطح جمعيت و فردي حمايت مي كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۵:۳۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


اين تحقيق نشان داد كه استرس هاي ناشي از موش هاي صحرايي جوان مي تواند فرزندان آينده خود را تحت تاثير قرار دهد، اما همچنين مي تواند انعطاف پذيري را بهبود بخشد. اين مطالعه همچنين نشان داد كه تأمين زنان جوان تأثيرگذار با محيط غني شده (اغلب براي مدل سازي درمان استفاده مي شود) مي تواند برخي از اثرات را تعديل كند. "تشابه بين موش و انسان مسئله اين است كه آيا اثرات مشابه در انسان ممكن است در معرض خطر باشند يا خير، براي مثال، قرار گرفتن در معرض جنگ يا بلاياي طبيعي ممكن است اثرات قابل انتقال داشته باشد."

موش هاي در معرض استرس در طول توسعه زودهنگام، اثرات اين استرس را به فرزندان خود به ارث مي برند، كه عمدتا در معرض رفتارها بيان مي شود، بلكه ويژگي هاي انعطاف پذيري، مطالعات جديدي از دانشگاه هايفا، منتشر شده در مجله روان شناسي توسعه است . ارائه غني سازي محيطي به موش هاي مادر آينده، نقش تعديل كننده اي در برخي از اثرات منفي داشته است. "تشابه بين موش و انسان مسئله اين است كه آيا اثرات مشابه در انسان ممكن است در معرض خطر باشند يا خير، براي مثال، قرار گرفتن در معرض جنگ يا بلاياي طبيعي ممكن است اثرات قابل انتقال داشته باشد."

مطالعه انجام شده توسط پروفسور لشم از گروه روانشناسي در دانشگاه هيفا همراه با پروفسور جي شولكين از دانشگاه جورج تاون و دانشجويان تحصيلات تكميلي Hiba Zaidan و Neta Kvetniy-Ferdman براي بررسي اثرات متقابل نسبي در مواجهه اوليه به استرس و غني سازي. محققان موش ها را به دليل شباهت به انسان و ميزان سريع رشد و تكثير آنها، كه مطالعات بين نسلي را تسهيل مي كند، مورد بررسي قرار دادند.

محققان 40 موش ماده را در سن 27 روزگي برداشت كردند. يك گروه از اين زنان - گروه كنترل - سپس به طور معمول در قفس هاي فردي رشد كرد؛ گروه دوم در معرض عوامل استرسزا قرار گرفتند. سومين غني بود؛ و گروه چهارم هر دو تاكيد شده و غني شده بودند. موش هاي بالغ در 60 روزگي، حاملگي هاي طبيعي و تولد و تولد فرزندانشان به دو گروه تقسيم شدند: يكي به طور طبيعي و ديگري در يك محيط غني شده، به طوري كه اثر "درمان" بر نسل بعدي همچنين مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد. سپس گروههاي فرزند با توجه به تعامل اجتماعي، سطح اضطراب، توانايي يادگيري و توانايي مقابله با ترس مورد ارزيابي قرار گرفتند.

مشاوره خانواده      

داستان هاي مربوطه

يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه درمان اوليه مادران رفتار فرزندانشان را تحت تاثير قرار داد. استرس به مادران، تعامل اجتماعي در فرزندان خود را كاهش داد، اما توانايي آنها براي يادگيري براي جلوگيري از اضطراب را بهبود بخشيد. فرزندان پسر نيز در برخورد با ترس بهتر بودند.برخي از اين تغييرات توسط غني سازي به مادران كاهش يافت، به طوري كه با تأكيد بر مادران و سپس فراهم آوردن آنها براي يك محيط "درماني" (غني شده)، برخي از اثرات را در نسل بعدي مانع شد. ارائه غني سازي به فرزندان همچنين برخي از اثرات ارثي را جبران مي كند.

بر طبق محققان، مطالعه آنها، با شواهد ديگر، "نشان مي دهد كه تكامل مجهز به نسل والد براي نمونه گيري از محيط آن، و سپس، احتمالا از طريق تغييرات اپي ژنتيكي ادراكي، براي آماده سازي نسل بعدي براي مقابله بهتر اين محيط،" پروفسور Leshem توضيح مي دهد "مهم است كه بررسي كنيم آيا تجربيات استرس زا در جوامع جوان بر نسل بعدي تاثير مي گذارند يا اينكه تجربيات درماني مي توانند اثرات متقابل نسل را در انسان نيز به حداقل برسانند. همانطور كه مطالعه ما نشان مي دهد كه ميراث اثرات ناسازگاري مي تواند به موقع اصلاح شود مداخله، اين ممكن است پيامدهاي مهم آموزشي و درماني داشته باشد، "او نتيجه مي گيرد.جوانان تأكيد شده ممكن است فرزندان آينده را تحت تأثير قرار دهند، همچنين انعطاف پذيري را بهبود مي بخشد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۳:۳۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]


مطالعه روانشناسي با ايده ي مردمي مخالف است كه مردان بايد احساس امنيت كنند تا احساسات را به اشتراك بگذارند

مطالعه جديد دانشگاه ميسوري نشان مي دهد كه پسران احساس مي كنند كه بحث در مورد مشكلات، اتلاف وقت است.

"سالها است كه روانشناسان محبوب اصرار دارند كه پسران و مردان دوست دارند درمورد مشكلاتشان صحبت كنند اما با ترس از شرمساري و يا ضعف ظاهر مي شوند." آماندا جوز رز، استاد علوم روانشناسي در دانشكده هنرهاي نمايشي MU علوم پايه. "با اين حال، هنگامي كه ما از جوانان درباره چگونگي صحبت كردن در مورد مشكلاتشان به آنها ميپرداختيم، آنها پسران را از بحث در مورد مشكلات بيشتر از دختران ابراز نكردند. در عوض، پاسخ پسرها نشان ميدهد كه آنها فقط نميدانند كه درباره مشكلات صحبت كنند به عنوان يك فعاليت بسيار مفيد است. "

رز و همكارانش چهار مطالعه مختلف انجام دادند كه شامل نظرسنجي ها و مشاهدات نزديك به 2000 كودك و نوجوان بود. محققان دريافتند كه دختران انتظارات مثبتي براي چگونگي صحبت كردن در مورد مشكلات به وجود مي آورند، مثلا انتظار دارند كه احساساتشان را درك كنند، و تنها درك كنند. از سوي ديگر، پسران انتظارات منفي بيش از دختران را تأييد نميكنند، مانند انتظار مي رود كه خجالت بكشند، نگران جسارت و يا بد در مورد مراقبت از مشكلات خود. در عوض، پسران گزارش دادند كه صحبت كردن در مورد مشكلات آنها را "عجيب و غريب" احساس مي كند و مانند آنها "زمان هدر رفتن" مي شود.

"يك نكته اين است كه والدين بايد فرزندان خود را تشويق كنند تا هنگام بحث در مورد مسائل، از يك محيط ميانه استفاده كنند. براي پسران، مفيد است كه توضيح دهيم كه حداقل براي بعضي از مشكلات، برخي از زمان ها، صحبت كردن در مورد مشكلاتشان، اتلاف وقت نيست اما پدر و مادر نيز بايد درك كنند كه ممكن است "درخت اشتباه" را پرورش دهند، اگر فكر كنند كه پسران احساس امنيت مي كنند، آنها را محترم شمرد. در عوض، كمك به پسران به ديدن برخي از ابزار در صحبت كردن در مورد مشكلات ممكن است موثرتر باشد. "رز گفت: "از سوي ديگر، بسياري از دختران در معرض خطر بيش از حد مشكوك هستند كه با افسردگي و اضطراب مرتبط هستند، بنابراين دختران بايد بدانند كه صحبت كردن در مورد مشكلات تنها راهي براي مقابله با آن نيست."

داستان هاي مربوطه

رز معتقد است كه يافته ها ممكن است به روابط عاشقانه آينده تبديل شود، زيرا بسياري از روابط شامل يك "چرخه پيگيري و برداشتن" است كه در آن يك همسر (معمولا زن) در حال صحبت كردن در مورد مشكلات است، در حالي كه ديگر (معمولا مرد) از بين مي رود.مشاوره اينترنتي

"زنان واقعا مي توانند شركاي خود را براي به اشتراك گذاشتن نگراني هاي نگران كننده و نگراني ها به اشتراك بگذارند، زيرا انتظاراتشان را دارند كه صحبت كردن باعث مي شود مردم احساس راحتي كنند، اما شركاي آنها ممكن است فقط علاقه مند نباشند و انتظار داشته باشند كه ديگر مكانيزم هاي مقابله اي آنها را بهتر درك كنند. احتمال دارد كه فكر كردن درباره مشكلات صحبت كند، مشكلات را بيشتر مي كند، و مشغول شدن به فعاليت هاي مختلف، مشكلات خود را برطرف مي كنند. ممكن است مردان حتي از شركاي خود هم از همان محل نروند. "

اين مقاله، "چگونه دختران و پسران انتظار دارند كه افشاي اطلاعاتي در مورد مشكلات ايجاد كنند: احساسات براي دوستيابي"، در يك مجله آينده مجله توسعه كودك منتشر خواهد شد.

منبع: دانشگاه ميسوري-كلمبيا


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۱:۳۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

محققان دانشگاه ناتينگهام مي توانند تحقيق كنند كه آيا اثرات درماني مدل سازي رس ممكن است باعث برهم خوردن نوجوانان با احساس خشم، اضطراب و افسردگي شود.

دانشگاهيان با كارشناسان در NHS، گالري هنري معاصر ناتينگهام و هنرمندان محلي براي پروژه نوآورانه همكاري مي كنند تا به مزاياي بالقوه اي كه رس ممكن است براي جوانان در حال مبارزه با مشكلات سلامت روان ارائه دهد، نگاه كنيد.

دكتر گري Winship از دانشكده آموزش و پرورش دانشگاه، بخشي از تيم پروژه، گفت: "با داشتن ويژگي هاي مقاوم در برابر سرما و سازگاري در قالب بندي، ما اعتقاد داريم كه بازي خلاقانه از طريق خاك رس ممكن است جايگزين درمان هيجان انگيز براي جوانان مبتلا به يك رشته باشد آسيب پذيري هاي بهداشت رواني.

"به طور حتم، ممكن است اثرات درماني بالقوه را از طريق ايجاد احساسات از طريق كوبيدن، خردكردن، خم شدن يا شكستن رس، ارائه دهد."

پروژه 25،000 ساله يك ساله براي جواناني كه در حال حاضر به خدمات بهداشت رواني محلي از طريق NHS دسترسي پيدا مي كنند، ممكن است با انواع مشكلات شخصيت روحي و رواني، مسائل خشم، اضطراب و افسردگي روبرو شود، كه اغلب نيز به آنها منجر مي شود خروج از مدرسه

محققان معتقدند كه روند مجسمه سازي گروهي مي تواند مزاياي ديگري را براي بهبود توانايي جوانان براي صحبت كردن با ديگر جوانان سنين خود، كاهش احساس انزوا كه تجربه هاي بسياري را فراهم مي كند، ارائه دهد.

اين پروژه همچنين در مورد چگونگي استفاده از درمان رسمي توسط متخصصان سلامت به عنوان راهي براي موفقيت بيشتر با افراد جوان كه از اختلالات طيف و اختلال كمبود توجه (ADHD) رنج مي برند، نگاه مي كند .

اين پروژه يكي از دو مورد انتخاب شده براي دريافت حمايت به عنوان بخشي از يك مجتمع بين رشته اي، متشكل از هنر دانشكده، علوم انساني و بهداشت و ارتباطات Sandpit اخيرا برگزار شد.

اين رويداد كه تقريبا 30 نفر از سراسر دانشگاه، NHS و بخش داوطلبانه جمعآوري شده است، اين رويداد كه توسط دكتر ويكتور تيشلر از دانشكده علوم بهداشت جامعه انجام شده است، با هدف شناسايي منافع مشترك، شكل دادن ايدهها و عمل به عنوان يك چارچوب براي طرحهاي پژوهشي براي پروژه هاي مراقبت هاي بهداشتي شامل سالمندان و نوجوانان است.

داستان هاي مربوطه

يك گلدان از 35،000 يورو در بودجه تأمين مالي پمپ، كه توسط دانشكده هنر دانشگاه، دانشكده پرستاري، مامايي و فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي و علوم بهداشت، خدمات نوآوري پژوهشي و مركز مطالعات پيشرفته ارائه شده است، براي ارائه پيشنهادات بيشتر پتانسيل.

100،000 باقيمانده ديگر به پروژه اي اختصاص داده شد كه زبان غير رسمي مورد استفاده نوجوانان را در ايميل به وب سايت هاي بهداشتي براي بهبود موفقيت در مشاوره هاي چهره به چهره در تنظيمات سلامت بررسي خواهد كرد.

  آيا من همجنس باز هستم؟ 

جوانان اغلب به صحبت كردن با متخصصان مراقبت از سلامت دچار مشكل، شرم آور يا ناراحت كننده مي شوند، كه بعضي اوقات مي تواند منجر به ناتواني در افشا و نگراني هاي جدي بهداشتي در مورد مسائل حساس مانند سلامت روان و سلامت جنسي شود.

با اين حال، هنگامي كه با ايميل به وب سايت هاي بهداشتي ارتباط برقرار مي كنند، اغلب بيشتر باز و صريح هستند. يك تيم از جمله دكتر ديك چرچيل در بخش مراقبت هاي اوليه دانشگاه و شامل دانشگاهيان از پزشكي، مطالعات انگليسي، علوم باليني و روانشناسي، بر روي زبان مورد استفاده در اين ايميل ها براي ايجاد ويديوهاي خلاقانه و شبيه سازي منابع براي آموزش متخصصان بهداشت و توانمند سازي نوجوانان براي برقراري ارتباط موثرتر در تنظيمات سلامت.

رويداد اخير در مورد شن و ماسه با هدف حمايت از توسعه علوم انساني و بهداشتي، رويكرد متقابل انضباطي كه از نظريه، دانش و تمرين هنر و علوم انساني براي مراقبت هاي بهداشتي استفاده مي كند.

دانشگاه ناتينگهام نخستين استاد علوم انساني بهداشت و درمان، پل كامفورد در دانشكده پرستاري، مامايي و فيزيوتراپي، كه در كنار دكتر تيشلر و همكارانش اخيرا شبكه بين المللي علوم بهداشتي بين المللي را براي هدايت و توسعه تحقيقات و آموزش در اين زمينه تشكيل داده است، منصوب كرده است. .

يك پيگيري به ساندويچ اخير در ماه اوت برگزار خواهد شد تا مربيگري و هدايت پروژه هاي تحقيقاتي را كه از طريق اين رويداد توسعه يافته است، به منظور افزايش موفقيت در درخواست براي بودجه از منابع خارجي.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۱۹:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

سوال شده 4 ساعت قبل در مشاوره تحصيلي توسط بي نام

باسلام. من دانشجوي كارداني رشته برق در دانشگاه آزاد هستم. من در ابتدا در دانشگاه دولتي دانشجو بودم از اونجا انصراف دادم و ثبت نام كردم براي دانشگاه آزاد. الان ميخوام تغيير رشته بدم. اما آموزش دانشگاه بهم گفتن چون كه يك بار انصراف دادم نميشه همچنين عملي انجام داد آيا راهي براي اينكه من تغيير رشته بدم وجود داره يا خير؟

با تشكر

پاسخ داده شده 54 دقيقه قبل توسط دكتر روانشناس حرفه اي (81,280 امتياز)

با سلام

دوست عزيز

بايد با اموزش صخبت كنيد اگر انها به دليل انصراف قطعا مي گويند امكان پذير نيست خب فكر نمي كنم چنين مساله اي عملي  باشد و شما  خب بايد در همان رشته ادامه بدهيد .منتهي گاهي خود اموزش بسته به معدل و ...شرايطي را فراهم مي كند كه بهتر است در نظر داشت6 باشيد به هر صورت موفق باشيد


در اين مورد ميتونيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد

982122354783

موفق باشيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۲:۱۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

مركز مشاوره ژنتيك اطمينان خاطري از جهت ازدواجي مطمئن و داشتن فرزنداني سالم به زوجين خواهد داد و با توجه به مشكلات ژنتيكي كنوني حضور و مراجعه به مشاور ژنتيك ضروري به نظر مي رسد. مشاوره ژنتيك در كليه مراحل زندگي حائز اهميت است، اما تقسيم بندي زير متداول مي باشد و در مركز مشاوره ژنتيك خدمات زير ارائه مي شود.

مشاوره ژنتيك پيش از ازدواج

اين نوع مشاوره كه بيشتر در كشور ما مرسوم است، به كساني پيشنهاد مي شود كه قصد ازدواج فاميلي را داشته و نيز نگران ابتلاي كودك آينده خود به بيماري ژنتيكي هستند.

مشاوره ازدواج هاي خويشاوندي

ازدواج خويشاوندي، نوعي از ازدواج است كه درآن زوجين با يكديگر نزديكي فاميلي داشته و داراي ژن هاي يكسان هستند. درحال حاضر بيماري موروثي بيشماري كشف شده اند كه مي توانند از راه به ارث رسيدن ژن هاي يكسان از والدين، كودكان را مبتلا سازند. اين تهديد در وصلت هاي خويشاوندي به علت وجود ژنهاي يكسان حادتر بوده اما بدان معنا نيست كه در ازدواج هاي غيرخويشاوندي هيچ تهديدي براي آينده كودكان وجود نداشته باشد، بلكه درصد خطر كم تر خواهد بود.

مشاوره هنگام زايمان و بارداري

به كساني داده مي شود كه قصد بارداري دارند و نگران سلامت فرزند آينده خود مي باشند. مانند بارداري هاي زير ۱۸ و بالاي ۳۵ سال، داشتن سابقه فرزند مبتلا به بيماري ژنتيكي، نگراني از بابت ابتلاي كودك خود به بيماري ژنتيكي، درگيري يكي از والدين با يك بيماري ژنتيكي،پيشينه سقط مكرر يا ناباروري.

مشاوره و تخمين خطر ابتلا به معلوليت وجود سوابق پيشين از ابتلاء به ناتواني در فرد يا فاميل ها مي تواند دليلي براي نگراني والدين و مراجعه آنان جهت تشخيص علل معلوليت، ناتواني و يا محاسبه ميزان خطر تكرار معلوليت در فرزندان باشد. با حضور در مركز مشاوره ژنتيك نگراني خود را برطرف نماييد.

شماره هاي تماس 01

منبع: e-teb.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۰:۱۵ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پرده

سلام .
من دو هفته هست ازدواج كردم (مرد هستم ). اما مواردي باعث شده كه هنوز هيچ رابطه اي با همسرم نداشته باشم . اول اينكه هك كمي خودم خجالت ميكشم حتي همسرم روببوسم . هم از اين ميترسم كه همسرم خيلي خجالت بكشه
.آيا ميشه كاري كرد كه همسرم براي رابطه با پيش بزاره و من متوجه بشم ؟؟؟ يا حتما در اولين رابطه جنسي مرد بايد پيش قدم بشه ؟
آيا در اولين رابطه جنسي بايد از كاندوم استفاده كنم ؟
آيا ترشحات واژن زن بعد اماده شدن و معشاقه در صورتي كه من از كاندوم استفاده نكنم باعث بارداري نميشه ؟
يا ترشحات قبل از خروج مني كه از اين نام مجاز نمي باشد مرد بيرون مياد ؟
ممنون ميشم به تك تك سوالاتم پاسخ بديد

1 vote

اولين رابطه جنسي سلام دوست عزيز اين مساله بين مرد و زن نيابد با خجالت همراه باشه، ولي اين موضوعي كه بيان كرديد كه نميشه دختر اين رو شروع كنه، شايد اون هم ناشي از اينه كه بهرحال دختر حياي بيشتري داره و بهتره كه شما شروع كننده رابطه باشيد و مطمئن باشيد كه دختر هم ادامه دهنده خواهد بود، ولي در صورتي كه احساس ميكنيد دختر هنوز آماده نيست به هيچ وجه شروع نكنيد چرا كه باعث ميشه براي هميشه از رابطه جنسي زده بشه، بهتره كه هم مرد و زن هر دو در اين موقع با هم همراه باشند و هر دو رضايت به انجام داشته باشن و در كنار همديگه از نزديكي لذت كامل رو ببرند،.
اينكه ترشحات مرد يا زن باعث بارداري ميشه خودش بحث كامليه و و تحث شرايطي ممكنه انجام بشه ولي در صورتي كه قصد باردار كردن همسر خودتون رو نداريد حتما و حتما از كاندوم استفاده كنيد و در هنگام دخول از اينكه كاندوم پاره نشده اطمينان داشته باشين. اگه از اين موضوع ميترسيد ميتونيد از دو كاندوم همزمان استفاده كنيد كه در صورت پاره شدن يك كاندوم كاندوم بعدي باشه.
حتي كاندوم هايي هم تحت عنوان كاندوم هاي زنانه ميتونيد در بازار تهيه كنيد. ولي حتي در صورت استفاده از كاندوم هاي زنانه باز هم از كاندوم هاي مردانه استفاده كنيد.
در كل سعي كنيد از رابطتتون لذت ببريد به جاي اينكه دچار خجالت هاي كاذب با همسرتون باشيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۸:۰۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
پريشاني در كودكان

پريشاني در كودكان

 

پريشان حال بودن يكي از مشكلات رايج در ميان افراد در جوامع امروزي بوده كه ريشه و منشا آن بايد به درونيات و محيط اطراف فرد بازگردد و اين پريشاني ها مربوط به سخن خاصي هم نيست، يعني از كودك يك ساله تا كسي كه اخرين سال هاي زندگي اش را مي گذراند مي تواند گرفتار پريشاني و پريشان حالي شود.

كابوس ديدن يكي از دلايلي است كه مي تواند سبب بروز پريشاني در كودكان شود كه البته بايد گفت كه خود پريشاني نيز مي تواند باعث به وجود آمدن كابوس هاي شبانه در كودكان شود. براي كابوس هاي شبانه در كودكان مي توان راهكارهاي زير را در نظر گرفت. اولين نكته اين است كه قبل از به خواب رفتن كودك بايد براي او قصه گفت و با نوازش كردن و بغل كردن او ضمن ابراز محبت به اطمينان و آرامشي خاص را در او به وجود آورد.

بايد پدر و مادرها زماني معين را در طول روز براي شنيدن و صحبت كردن با كودك شان در مورد مشگلات و دغدغه هايي كه دارد صحبت كنند و براي يافتن راه حلي در جهت حل مشكلات كودك با او همراهي نمايند. گاهي اگر كودك به دليل ترسناك بودن كابوس خود نمي تواند به خواب برود شما به عنوان والدين او مي توانيد با تغيير دادن داستان او را آرام كنيد پس براي اين كار از او بخواهيد كه خوابش را براي شما تعريف كند پس از آن مي توانيد آن خواب را مثلا به صورتي خنده دار براي كودك اجرا كني اما بايد مراقب باشيد كه كودك هرگز نبايد حس كند كه او را مورد تمسخر قرار داده ايد بلكه بايد به گونه اي اجرا نماييد كه كودك از حالت پريشاني به حالت خنده و پس از آرامش حاصل از خنده دست يابد.

برخي از كودكان پس از اينكه خواب و يا كابوسي مي بينند به حدي پريشان مي شوند كه ديگر نمي توانند  به راحتي در اتاق خود شان بخوابند و والدين آنها نيز در يك اقدام اشتباه آن ها را با خود به اتاقشان مي برند و گمان مي كنند كه با اين كار به او محبت كرده اند اما اين كار اشتباه بوده و كودك ضمن عادت كردن ديگر نمي تواند به راحتي در اتاق خودش بخوابد. تا جايي كه امكان دارد از انجام بازي هاي رايانه اي خشن در كودكان به خصوص در ساعات اخر شب كه بدن براي به خواب رفتن به آرامشي اوليه نياز دارد جدا جلوگيري كرده و براي انجام بازي ها و يا ديدن تلويزيون وكارتون زمان معيني در روز تعيين كنيد كه ساعات ابتدايي روز و قبل از غروب آفتاب براي اين امور مناسب تر مي باشد.

اگر كودك تان خواب ترسناكي ديد و پريشان شد بايد از او  بخواهيد كه خوابش را براي شما تعريف كند و شما نيز بدون هيچ گونه قضاوت و يا تمسخري خواب او را به دقت گوش نموده و طوري با او رفتار كنيد كه او حس كند كه شما كاملا او را درك مي كنيد و با اين كار بسياري از پريشاني هاي كودك به آرامش تبديل خواهد شد.

منبع:كانون مشاوران ايران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۶:۳۰ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب