مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان
مشاوره خانواده ، ازدواج، كودك و نوجوان ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

افرادي كه با بحرانهاي ميانسالي مواجه هستند، به نظر مي رسد كه با چالش هاي مربوط به مرگ و مير خودشان مواجه هستند .

در اواسط دوران ميانسالي، برخي از مسوليت هاي خودشان را انجام نمي دهند و به سرگرمي خودشان مي پردازند.

به همين دليل است كه عبارت “بحران ميانسالي” در اغلب موارد باعث مي شود كه افراد تمايل بيشتري به ديدن عكس هاي خانم ها و ماشين هاي ورزشي داشته باشند.

فرض بر اين است كه مسن شدن منجر به احسال افسردگي، پشيماني و اضطراب مي شود.

همچنين بحران ميانسالي يك مرحله اي مي باشد كه به افراد اجازه مي دهد تا بار ديگر احساس جواني بكنند، چرا كه آنها با اين چالش كه نيمي از عمر آنها تمام شده است، مواجه مي شوند.

ولي ناراحتي هاي عاطفي كه برخي از افراد در دوران ميانسالي تجربه مي كنند، منجر به ايجاد تغييرات عمده اي در سبك زندگي نمي شود كه شامل تمايل به جوان شدن مجدد باشد.

در واقعيت، بحران ميانسالي مي تواند به يك مورد كاملا مثبتي تبديل مي شود.

آيا بحرانهاي ميانسالي در واقعيت وجود دارند؟

هيچ شخصي بحران ميانسالي را تجربه نمي كند. در واقع، مطالعات صورت گرفته نشانگر اين است كه براي اكثر افراد موجود در سرتاسر جهان، بحران ميانسالي به عنوان يك مسئله و مشكل مطرح نمي باشد.

در واقع برخي از محققين بر اين عقيده هستند كه مفهوم بحران ميانسالي يك ساختار اجتماعي است و اين عقيده وجود ندارد كه فرد حتما در دهه پنجم زندگي خودش با مشكلاتي مواجه شود و از كار افتادگي را تجربه كند.

در يك ارزيابي ملي صورت گرفته در مورد ميانسالي در ايالات متحده، يك راي گيري صورت گرفت تا مشخص كند كه چه تعدادي از افراد بحران ميانسالي را تجربه مي كنند.

در حدود ۲۶ درصد از شركت كنندگان گزارش كردند كه آنها با بحران ميانسالي مواجه هستند.

با اين وجود، بيشتر شركت كنندگان گزارش كردند كه بحران ميان سالي آنها قبل از سن ۴۰ سالگي يا بعد از سن ۵۰ سالگي صورت گرفته است.

به همين دليل اين سوال ايجاد شده است كه آيا بحران مورد نظر، به صورت واقعي مربوط به ميانسالي مي باشد، چرا كه در حالت معمولي سن ۴۵ سالگي به عنوان سن ميانسالي در نظر گرفته مي شود.

از هر چهار نفري كه گفته بودند يك بحران ميانسالي دارند، يك نفرشان بيان كردند كه ميزان گستردگي بحران نسبت به سن آنها زياد بوده است.

فاكتورهايي كه منجر به تقويت بحران مي شوند شامل تغييرات زندگي مي باشند كه مواردي از قبيل طلاق، از دست دادن شغل، از دست دادن شخص دوست داشتني يا جابجايي را شامل مي شود.

علائم مربوط به بحران عاطفي

به دليل اينكه يك تشخيص معياري براي “بحران ميانسالي” وجود ندارد، مطالعه كردن اين مفهوم براي محققان سخت مي باشد.

معمولا محققان نسبت به مواردي كه بحران ميانسالي را تشكيل مي دهند، مخالفت دارند.

بيشتر تحقيقات صورت گرفته بر اساس پاسخهاي افراد نسبت به سوالات مربوط به تجربه كردن بحران ميانسالي مي باشد.

البته، موردي كه يك شخص به عنوان بحران ميانسالي در نظر مي گيرد، ممكن است كه با مورد بيان شده توسط فرد ديگر يكسان نباشد.

در حالي كه معمولا ترس از مرگ يا تمايل به دوباره جوان شدن به عنوان بحران ميانسالي تعريف مي شود.

ولي عواطفي كه در طول بحران ميانسالي تجربه مي شوند، نسبت به ناراحتي كه يك فرد مي تواند در طول يك بحران معمولي زندگي تجربه كند، تفاوت چنداني ندارد.

انجمن روانشناسان آمريكا بيان كرده است كه يك بحران عاطفي عبارت از “يك تغيير مشخص و ناگهاني در رفتار” مي باشد كه براي ساير افراد هم مشهود است.

مثال هاي مربوط به تغييرات رفتاري عبارتند از:

 • بي توجهي نسبت به بهداشت شخصي
 • تغييرات قابل توجه در عادات خوابي
 • افزايش يا كاهش وزن
 • تغييرات مربوط به حالت رواني، همانند افزايش عصبانيت، بي التهابي، ناراحتي يا اضطراب.
 • دوري از موارد روتين يا روابط عادي.

چرا احتمال بروز يك بحران ميانسالي وجود دارد

در مورد اكثريت افراد، دوره ميانسالي عبارت از زماني است كه روابط و نقش هاي فرد تغيير پيدا مي كنند.

برخي از افراد مجبور مي شوند كه در طول دوره ميانسالي از والدين مسن خودشان نگهداري كنند.

برخي از آنها به نگهدارنده خانه خالي تبديل مي شوند – يا ممكن است كه آنها اين احساس را داشته باشند كه نوجوانان آنها يك رشد بسيار سريعي دارند.

در مورد ساير افراد، سن ميانسالي مي تواند عبارت از زمان و دوره حسرت و پشيماني باشد.

برخي از افراد نسبت به عدم انتخاب يك مسير شغلي متفاوت يا ايجاد نكردن زندگي رويايي خودشان، دچار حسرت و پشيماني مي شوند.

 علاوه بر اين، فرآيند مسن شدن در اين دوره زماني مشخص تر مي شود.

برخي از افراد در اين دوره دچار بيماري مي شوند، در حالي كه ساير افراد متوجه كاهش توانايي هاي فيزيكي خودشان مي شوند.

براي برخي از افراد، ميانسالي مي تواند يك سن مربوط به يك تفكر و تامل گسترده باشد.

آنها ممكن است كه سالهاي گذشته خودشان را بررسي كنند و اين سوال را بپرسد كه در صورتي كه آنها يك مسير متفاوتي براي زندگي شان انتخاب مي كردند، چه اتفاقي ممكن بود براي آنها صورت بگيرد.

ممكن است ساير افراد بيشتر در مورد روزهاي شاد زندگي خودشان تفكر كنند.

براي افرادي كه متمايل به هدف هستند، ميزان تفكر كم مي باشد و ميزان اقدام بيشتر است.

اين افراد به جاي بررسي كردن گذشته خودشان، تلاش مي كنند كه در مرحله دوم زندگي خودشان به اهداف بزرگتري دست پيدا كنند.

كاهش خوشحالي در دوره ميانسالي

بيشتر مطالعات صورت گرفته نشانگر اين هستند كه خوشحالي داراي يك منحني U شكل مي باشد.

ميزان خوشحالي در اوايل دوران نوجواني به صورت تدريجي كاهش پيدا مي كند  و اين روند تا دهه پنجم زندگي فرد ادامه پيدا مي كند.

در افرادي كه در دهه ششم زندگي خودشان هستند، ميزان اين خوشحالي بار ديگر شروع به افزايش مي كند.

اطلاعات به دست آمده از نيم ميليون آمريكايي و اروپايي، وجود داشتن اين روند را تاييد كرده است.

افراد در دوران دهه هفتم زندگي خودشان، شادترين دوره زندگي شان را تجربه مي كنند، ولي افراد در دهه پنجم زندگي خودشان، پايين ترين سطح خوشحالي ممكن در طول زندگي شان را تجربه مي كنند.

با اين وجود، به نظر مي رسد كه منحني U شكل در سطح جهاني مصداق نداشته باشد. اين منحني بيشتر در كشورهاي داراي درآمد بالا مصداق دارد.

يك كاهش تدريجي در خوشحالي مي تواند دليل تنفر افراد از يك بحران ميانسالي را توضيح بدهد  – كه مربوط به كاهش ميزان خوشحالي آنها مي باشد.

هرچند كه اطلاعات به دست آمده افزايش خوشحالي را در مراحل بعدي زندگي نشان مي دهند، ولي يك عقيده فراگير در بين افراد بيانگر اين است كه ميزان خوشحالي با افزايش سن كاهش مي يابد.

بنابراين برخي از افراد ممكن است اين تفكر را داشته باشند كه در اواسط دهه پنجم زندگي (۴۵ سالگي)، زندگي آنها به تدريج در شرايط وخيم تري قرار مي گيرد و اين امر منجر به تشديد بحران ميانسالي شود.

بحرانهاي ميانسالي در برابر افسردگي

ممكن است برخي از افراد افسردگي را در دوره ميانسالي خودشان تجربه كنند و اين افسردگي را به عنوان بحران ميانسالي خودشان در نظر بگيرند.

بر اساس گزارش مراكز كنترل و پيشگيري بيماري، زنان ۴۰ تا ۵۹ ساله در ايالات متحده، بالاترين نرخ افسردگي (۱۲٫۳) را در بين گروه هاي سني و جنسيتي دارند.

نرخ مرگ و مير در دوره ميانسالي در بالاترين سطح ممكن قرار دارد – به خصوص در بين مردان سفيد پوست.

براي افراد موجود در دوره ۴۵ تا ۵۴ سالگي، احتمال خودكشي بيشتر از ساير گروه هاي سني مي باشد.

آيا يك بحران ميانسالي منجر به افسردگي مي شود؟ آيا افسردگي منجر به يك بحران ميانسالي مي شود؟

يا اينكه افسردگي كه افراد در دوره ميانسالي تجربه مي كنند، به عنوان بحران ميانسالي مورد اشاره قرار مي گيرد؟

آيا يك بحران ميانسالي منجر به افزايش ريسك خودكشي مي شود؟ هيچ شخصي به طور قطع نمي تواند بگويد كه بحران ميانسالي، متفاوت از بحران سلامت رواني مي باشد كه در طول يك مرحله خاص از زندگي فرد صورت مي گيرد.

بحران ميانسالي و زوال عقل

ممكن است كه برخي از افراد مشكلات سلامتي را با بحران ميانسالي اشتباه بگيرند. يك تغيير در رفتار يا تغيير در شخصيت مي تواند علامتي از يك زوال عقل باشد.

همچنين در حاليكه ما تمايل داريم آلزايمر و زوال عقل را به عنوان مواردي در نظر بگيريم كه تحت تاثير مسن بودن فرد قرار دارند، ولي براساس گزارشات دريافت شده از جامعه، ۵ درصد از موارد آلزايمر قبل از سن ۶۵ سالگي بروز مي كنند.

افرادي كه با زوال عقل زودرس مواجه مي شوند، ممكن است كه مشكلاتي را در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي يا تفكر در مورد آينده داشته باشند.

كارملا تارتاگليا[۱]، به عنوان متخصص باليني و دانشمندي كه در انجمن آلزايمر تورنتو عضويت دارد، در يك مقاله چاپ شده خودش در مجله كانورزيشن[۲] بيان كرده است .

“در مراحل اوليه، يك تغيير در شخصيت فرد مي تواند توسط همسر فرد به اشتباه و به عنوان يك بي تفاوتي، يك بحران ميانسالي يا يك مورد ديگري در نظر گرفته شود.”

تارتاگليا توضيح مي دهد كه تغييرات مربوط به زوال عقل قبل از اينكه به صورت كامل تشخيص داده شوند، در اغلب موارد منجر به جدايي يا طلاق مي شوند.

جنبه مثبت

يك مطالعه صورت گرفته در سال ۲۰۱۶[۳] كه در مجله بين المللي توسعه رفتاري چاپ شده بود، يك نتيجه گيري مهمي در رابطه با بحران ميانسالي – كنجكاوي داشته است.

محققان نتيجه گيري كرده بودند افرادي كه يك بحران را تجربه مي كنند – چه در اوايل زندگي خودشان و چه يك بحران ميانسالي – كنجكاوي بيشتري را تجربه مي كنند.

مشاركت كنندگان گزارش كرده بودند كه نسبت به خودشان و دنياي گسترده پيرامونشان بيشتر كنجكاو مي شوند.

ناراحتي و نااطميناني كه شركت كنندگان تجربه مي كنند، باعث مي شود كه آنها پذيراي ايده هاي جديدي باشند كه مي تواند به ايجاد بينش و راه حل هاي خلاقانه منجر شود.

اين كنجكاوي مي تواند به يافته هاي جديد يا فرصت هاي جديدي منجر شود و منجر به آرامش فرد در اوج بحران شود.

به چه نحوي مي توان زمان مناسب براي كمك گرفتن را تشخيص داد

ناراحتي ميانسالي مي تواند منجر به تغييرات مثبتي شود و فرد نياز به كمك متخصصان باليني نداشته باشد.

شايد شما در حالتي كه معنوي تر شده باشيد يا در شرايطي كه تصميم گرفته باشيد داوطلب باشيد، زندگي معنادارتري را تجربه كنيد. ولي اين مورد همچنين مي تواند منجر به آسيب ديدن بهزيستي شما شود.

در صورتي كه در دوران ميانسالي احساس كرده باشيد كه يك بحران روانشناختي را تجربه مي كنيد، شما بايد آن را همانند ساير بحران هاي عاطفي در نظر بگيريد و برخورد مشابهي (كه با ساير بحران ها داشته ايد را) با آن داشته باشيد.

در صورتي كه شما علائم ناراحت كننده اي را تجربه مي كنيد كه منجر به ايجاد نقص در عملكرد شما مي شود، حتما به يك متخصص مراجعه كنيد.

در ادامه برخي از زمانهايي معرفي شده است كه شما حتما بايد با پزشك خودتان يا يك متخصص سلامت روان ارتباط برقرار كنيد:

 • ناراحتي عاطفي شما منجر به ايجاد اختلال در خواب شما شود يا بر روي اشتهاي شما تاثيرگذار باشد.
 • نتوانيد در محيط كار تمركز داشته باشيد، يا به خاطر ناراحتي خودتان دچار بيماري شويد.
 • استرس يا حالت رواني شما منجر به آسيب رساندن به روابط شما شود، همانند افزايش تنش و دعوا با همسر يا خواهر و برادر.
 • علاقه خودتان نسبت به فعاليت هاي فراغتي و سرگرمي ها را از دست داده باشيد.

در صورتيكه به فكر ايجاد تغييرات مهمي در زندگي خودتان هستيد، همانند خاتمه دادن به يك رابطه بلندمدت، تغيير دادن كار، يا جابجايي – و اين تمايل شما به تغييرات، به دليل ناراحتي دروني شما در دوره ميانسالي باشد

– قبل از هر كاري، مراجعه كردن به يك متخصص سلامت باليني براي شما ضرورت دارد.

چگونه مي توانيد به يك فردي كه دوستش داريد، كمك كنيد

در صورتي كه نسبت به تجربه بحران ميانسالي توسط يكي از دوستان يا اعضاي خانواده خودتان مشكوك هستيد، چند روش وجود دارد كه با استفاده از آنها مي توانيد به وي كمك كنيد. اين موارد عبارتند از:

 • گوش كننده خوبي باشيد:
 • به كسي كه دوستش داريد، اجازه بدهيد كه در مورد ناراحتي خودش صحبت بكند.
 • گوش دادن به روش غيرقضاوتي و نصيحت نكردن وي در ابتدا مي تواند به وي كمك كند.
 • نگراني خودتان را بيان كنيد: از بيان كردن عباراتي همانند “به نظر مي رسد كه تو با يك بحران ميانسالي مواجه هستي” خودداري كنيد.
 • در عوض، سوالاتي را از وي بپرسيد كه خجالت آور يا سرزنش كننده نباشند. براي مثال به وي بگوييد كه “نسبت به آخرين باري كه با هم ملاقات كرديم، تفاوت پيدا كرده ايد. آيا همه چيز خوب هست؟”

 

 • در مورد اهميت كمك گرفتن با وي صحبت كنيد: فرد را تشويق كنيد كه با پزشك خودش مشورت كند.
 • در نظر داشته باشيد كه ممكن است تغييرات صورت گرفته در وي به دليل مشكلات باليني باشد. براي مثال، يك مشكل تيروئيدي مي تواند منجر به تغيير وضعيت رواني  شود.
 • يا ممكن است كه شما علائم اوليه زوال عقل را در وي مشاهده كنيد. در صورتي كه پزشك مراجعه شده داراي صلاحيت لازم باشد، مي تواند وجود داشتن مشكلات باليني و زوال عقل را مشخص كند.

 

 • به خاطر خودتان به وي كمك كنيد: در صورتي كه يك فرد نزديك به شما به پزشك مراجعه نكند، به خاطر خودتان به وي كمك كنيد و خودتان به پزشك مراجعه كنيد.
 • مشورت گرفتن از يك متخصص سلامت روان مي تواند به شما كمك كند تا يك برنامه اي را اجرا كنيد كه به شما اجازه بدهد تا يك نقش حمايت كننده از ساير افراد را داشته باشيد و همزمان با آن، خودتان را در وضعيت سالمي نگه داريد.

 

 • در صورتي كه يك فردي خودكشي كرده باشد، فورا كمك بگيريد: در صورتي كه يك فرد تهديد كند كه به خودش يا ساير افراد صدمه مي زند، فورا دخالت كنيد.
 • در صورت لزوم، فرد را براي بررسي شدن به اوژانس انتقال بدهيد. در صورتي كه فرد از رفتن به بيمارستان امتناع كند، به يك آمبولانس زنگ بزنيد و فرد را بدون همراه نگذاريد.

(زندگي ميانسالي مي تواند بدترين زمان زندگي يك فرد باشد)

نويسنده: امي مورين[۴]

آخرين به روز رساني: ۲۴ سپتامبر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۰۶:۴۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

اختلال عملكرد جنسي اشاره به مشكل (هايي) دارد كه منجر به ممانعت از فرد يا زوج براي تجربه كردن رضايت از فعاليت جنسي مي شود. ۴۳ درصد از زنان و ۳۱ درصد از مردان، اختلال عملكرد جنسي را گزارش كرده اند.

اختلال عملكرد جنسي چيست؟

اختلال عملكرد جنسي اشاره به مشكلاتي دارد كه در طول مراحل مربوط به چرخه هاي واكنش جنسي صورت مي گيرد و منجر به ممانعت فرد يا زوج براي تجربه كردن رضايت از فعاليت جنسي مي شود.

چرخه واكنش جنسي به صورت مرسوم شامل تحريك، شرايط پايا، ارگاسم و حالت رفع مي باشد. تمايل جنسي و تحريك مربوط به بخش تحريك واكنش جنسي مي باشد.

در حاليكه تحقيقات صورت گرفته نشان دهنده شيوع اختلال عملكرد جنسي مي باشد (۴۳ درصد از زنان و ۳۱ درصد از مردان، سطوح مختلفي از اين مشكل را گزارش كرده اند)، ولي يك موضوعي مي باشد كه اكثر افراد تمايلي به بحث در مورد آن ندارند.

به دليل اينكه گزينه هاي درماني در دسترس مي باشند، به اشتراك گذاري نگراني هاي خودتان با والدين و مراقبان سلامتي اهميت زيادي دارد.

انواع مختلف اختلال عملكرد جنسي چه مواردي هستند؟

اختلال عملكرد جنسي در حالت كلي، در يكي از چهار گروه زير قرار دارند:

 • اختلالهاي مربوط به تمايل – نبود تمايل جنسي يا علاقمندي به رابطه جنسي
 • اختلالات انگيختگي – عدم توانايي براي داشتن تحريك فيزيكي يا تحريك شدن در طول فعاليت جنسي
 • اختلالات ارگاسمي – ارگاسم تاخيري يا نبود ارگاسم (اوج جنسي[۱])
 • اختلالات مربوط به درد – درد در طول آميزش

چه كساني تحت تاثير اختلال عملكرد جنسي قرار مي گيرند؟

اختلال عملكرد جنسي مي تواند بر روي افراد داراي سنين مختلف تاثير گذار باشد، هر چند كه بيشتر افراد بالاي ۴۰ سال، به دليل كاهش سلامتي در نتيجه مسن شدن، دچار اين اختلال مي شوند.

علائم اختلال عملكرد جنسي چه مواردي هستند؟

در مردان:

 • عدم توانايي براي بدست آوردن يا نگهداشتن يك نعوظ مناسب براي آميزش (بدعملكردي نعوظي)
 • نبود يا تاخير انزال با وجود تحريك جنسي مناسب (انزال تاخيري)
 • عدم توانايي براي زمانبندي انزال (انزال سريع يا زودرس)

در زنان:

 • عدم توانايي براي دستيابي به ارگاسم
 • ليزي نامناسب واژني قبل از آميزش و در طول آميزش
 • عدم توانايي براي شل كردن ماهيچه هاي واژني براي داشتن آميزش

در مردان و زنان:

 • نبود علاقمندي نسبت به تمايل به رابطه جنسي
 • عدم توانايي براي تحريك شدن
 • درد در هنگام آميزش

چه عواملي منجر به اختلال عملكرد جنسي مي شوند؟

عوامل فيزيكي بيشتر شرايط فيزيكي و / يا باليني مي توانند منجر به مشكلاتي در عملكرد جنسي شوند.

اين شرايط شامل ديابت ها، بيماري قلبي و عروقي (رگ هاي خوني)، اختلالات عصب شناختي، عدم توازن هاي هورموني، بيماري هاي مزمن همانند اختلال كليوي يا كبدي، و الكليسم و سوء مصرف مواد مي باشد.

علاوه بر اين، تاثيرات جانبي برخي از داروهايي همانند داروهاي ضد افسردگي، مي تواند بر روي عملكرد جنسي تاثيرگذار باشد.

عوامل روانشناختي – اين عوامل شامل استرس و اضطراب مربوط به كار، نگراني هاي مربوط به عملكرد جنسي، مشكلات زناشويي يا رابطه اي، افسردگي، احساس گناه، نگراني هاي مربوط به تصوير بدن و تاثيرات مربوط به آسيب جنسي گذشته مي باشد.

منبع:مشاورانه

[۱] Climax


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۳۱:۵۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

راه رهايي از وسواس فكري

معالجه ي وسواس عملي به جلسه هاي روان درماني مختلف و همينطور اطلاعات دقيق‌تري از مسئله هاي مربوط به شخص احتياج دارد. وسواس شامل سه نوع وسواس فكري و وسواس عملي يا تلفيقي از اين دو يعني وسواس فكري و عملي مي باشد.وسواس فكريهمان تفكرات يا تصويرهاي ذهني يا ناگهاني يا ميل به انجام دادن كاري يا بيان كردن چيزي مي باشد كه شخص را ناراحت خواهد كرد و مدام هم در ذهن تكرار مي شود.

از جمله ترس داشتن از نجس شدن ، ترس داشتن از دست زدن به مواد آلوده ، ترس از كشتن شخص به خصوصي مانند نزديكان و افرادي كه شخص به آنها علاقه دارد و همين طور ترس از فراموش كردن انجام كاري مانند قفل كردن در بستن شير گاز يا ترس از مبتلا شدن به بيماري مانند ايدز يا سرطان و غيره مي باشند.وسواس عمليبرخوردهايي مي باشد كه شخص احساس مي كند مجبور مي باشد آنها را به تكرار كردن بپردازد تا اضطراب او كاهش پيدا كند يا جلوي يك اتفاق بد گرفته شدن برسد.

از انواع آن مي‌توان به شست و شو و آبكشي به طور دائم و طولاني مدت مانند شستن مكرر دست‌ها در طول روز ، ارزيابي كردن به صورت افراطي مانند چندين بار قفل كردن در، اعمال تكراري مانند ۱۶ بار چراغ را خاموش كردن ، جمع كردن و انبار كردن چيزهاي بدون مصرف يا وسيله هاي غير قابل استفاده و قرار دادن اشيا و مسيرها به طور قرينه يا بر طبق يك نظم بخصوص و غيره اشاره دارد.بيشتر افرادي كه از اين اختلال در حال رنج مي باشند مي‌دانند كه ترس آنها واقع‌بينانه نمي باشد ولي در عين حال نمي توانند برخورد خود را مديريت كنند كه انگار كه مجبور مي باشند اين كارهاي تكراري را انجام بدهند .
در پژوهشي كه در مركز هاي درماني در سال جاري صورت گرفته معين شد كه شايع‌ترين علائم هاي وسواس عملي شامل وسواس عملي متفرقه ، نظافت و شست و شو كردن مي باشد.وسواس فكري و عملياشخاصي كه گرفتار اين نوع وسواس مي باشند هم تفكرات ناراحت كننده و هم برخورد هاي تكرار شونده را به تجربه كردن مي‌پردازد.دردسرهاي وسواسوسواس مي تواند مشكل هاي جدي براي شخص به وجود آورد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:۱. اين اشخاص از ساعت هاي فراواني در طول روز به انجام دادن برخوردهاي وسواسي مي پردازند كه به همين علت فرصت كافي براي رسيدگي به امور خانواده را دارا نمي باشند.۲. بيشتر اين اشخاص از رفتن به مكان ها و واقع شدن در شرايط هايي كه در آنها اضطراب به وجود مي‌آيد خودداري خواهند كرد و در بيشتر وقتها شخص يا اشخاصي در خانواده مجبور مي باشند به آنها كمك كنند تا از عهده انجام دادن تشريفات وسواسي بر آيند.وسواس در چه افرادي بيشتر آشكار خواهد شد؟- تجربه ها نشانگر اين مي باشد كه وسواس همگام با بلوغ در اشخاص پايه مي گيرد و به ندرت رشد خواهد كرد و البته اگر در آن ايام موقعيت براي معالجه مساعد باشد آسان‌تر مي‌توان به معالجه پرداخت و گرنه اين بيماري مداوم و رو به رشد پيدا خواهد كرد.- ارزيابي هاي علمي نشانگر اين مي باشد كه وضع هوشي اشخاص وسواسي در سطح متوسط و حتي بالاتر از حد متوسط مي‌باشد. وسواس هايي كه هوش اندك يا با درجه ضعيف دارا مي باشند بسيار كم هستند و بر اين اساس برخورد آنها نبايد حمل بر كم هوشيشان بشود.- تجربه ها نشانگر اين مي باشد كه آنهايي كه در زندگي فردي حساس مي باشند امكان مبتلا شدن به بيماري وسواس در آنها بيشتر مي باشد و همين طور در ميان فرزنداني كه والدينشان به طور معمول آنها را محكوم مي كنند اين بيماري بيشتر مشاهده خواهد شد و حتي گاهي وسواس اشخاص در بزرگسالي نشأت گرفته از منع هاي شديد در دوران كودكي و نوجواني و جواني آنها مي باشد.معالجه ي وسواسبراي اينكه بتوان با وسواس خود به مقابله كردن بپردازيد در ابتدا بايد بدانيد كه اختلال وسواس فكري و عملي به چه صورت ايجاد شده است كه بيشتر اوقات تفكراتي كه موجب نگران شدن اشخاص مبتلا به وسواس خواهد شد با عقيده ها و ارزش هاي آنها در تقابل مي باشد به طور مثال يك مادر دلسوز مي ترسد از اين كه مبادا به فرزندش صدمه برسد.

به صورت كلي هرچه بيشتر تلاش كنيد درباره ي چيزي فكر نكنيد، در آخر بيشتر به آن فكر خواهيد كرد.بايد همين حالا اين را به امتحان كردن بپردازيد و تلاش كنيد به مدت ۶۰ ثانيه به يك فيل صورتي فكر نكنيد به احتمال زياد اولين چيزي كه به ذهن شما مي آيد آن چيزي مي باشد كه تلاش كنيد آن تصور را نكنيد يعني يك فيل صورتي.
هنگامي كه آدم ها متوجه مي شوند كه نمي توانند از تفكرات ناراحت‌كننده خود دوري كنند به فكر راهكارهاي ديگري براي كم شدن اضطراب مي‌افتند و امكان دارد كارهايي مثل شستن زياد دست ها را به انجام دادن بپردازند كه اين كارها به طور معمول اضطراب آنها را كم خواهد كرد.

فقط مشكل اينجا مي باشد كه رها شدن از اضطراب موقتي مي باشد و خيلي زود موقعيت به گونه اي مي رسد كه آنها بايد آن عمل را بيشتر و بيشتر به انجام دادن بپردازند تا حالشان بهبود پيدا كند و اين عمل خيلي زود به يك برخورد وسواسي منجر خواهد شد.درمان رفتار شناختييكي ديگر از شيوه هاي معالجه ي وسواس درمان رفتاري شناختي مي باشد كه هدف اين شيوه درماني اين مي باشد كه شخص آموزش ببيند اضطراب خود را بدون انجام دادن رفتارهاي وسواسي مديريت كند كه در اين معالجه شما راهبردهاي مانند تمرين هاي آرام سازي و روش هاي تفكر كه موجب كم شدن استرس مي شوند را آموزش خواهيد ديد.


منبع:مقالات كانون مشاوران ايران

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۵:۱۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام خدمت شما دوست عزيز

هر فردي ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه نياز است آنها را بشناسد و به آنها افتخار كند و اين مي تواند براي فرد اعتماد به نفس به همراه داشته باشد . در اين مسير مي توانيد از آموزش هاي انلاين در اينترنت و يا پكيج هاي آموزشي كه قابل خريدن مي باشد در اينترنت استفاده كنيد. هر فردي بهتر است در موقعيت مكاني كه در آن قرار دارد نهايت استفاده را كند اما در زمان فعلي اينترنت خوشبختانه بسياري از آموزش ها را در خود جاي داده است كه مي تواند كمبودهاي آموزشي افراد را جبران كند.

شاد باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۹:۰۹ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام مجدد خدمت شما دوست عزيز

صحبت ها و احساسات شما قابل درك است و اينكه براي تكامل يك زندگي بودن يك همسر مناسب و همراه مي تواند كمك زيادي به طي اين مسير و پوياي و سازندگي ان كند . با توجه به اينكه شما بيان كرديد پدرتان در اين مورد پذيرا تر هستند بهتر است به صورت خصوصي و در نبود مادرتان با ايشان صحبت كنيد و همين دلايل را برايشان توضيح بدهيد و از ايشان بخواهيد كه با مادرتان صحبت كنند. هرچقد اطمينان بيشتري به پدر و مادرتان بدهيد كه توانايي اداره يك زندگي را داريد و معيارهاي خاصي براي ازدواج داريد و به آنها اطمينان بدهيد كه برايشان ارزش قائل هستيد و مي خواهيد در اين مسير كنارتان باشند بهتر مي توانيد به نتيجه برسيد تا با مخالفت و بحث كردن با آنها . همانطور كه قبلا نيز اشاره كردم جدا كردن منزل ممكن است در تصميم گيري ها به شما استقلال بيشتري بدهد و آرامش بيشتري داشته باشيد اما در كنار آن سعي كنيد اگر اين تصميم را گرفتيد روابطتتان را با خانواده حفظ كنيد . در مورد گفته اينكه مادر را ببين و دختر را بگير ممكن است مي تواند كمي ببا دقت بيشتر به اين جمله فكر كنيد  البته اين به معني ناديدن گرفتن معيارهاي شما براي ازدواج نمي باشد اما بهتر است اينگونه بدون صحبت با فرد خاصي در مورد قضاوت نشود اما داشتن معيارهاي خاص خانوادگي براي همسر آينده شما قابل احترام و قابل درك مي باشد . اميدوارم بتوانيد بهترين تصميم را در اين مسير بگيريد .

پيروز باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۴:۵۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام خدمت شما دوست عزيز

ببينيد دوست عزيز هرچقد شما شناخت بيشتري از همسرتان داشته باشيد مي توانيد در برآورده كردن نيازهاي او موفق تر عمل كنيد. عموما براي زنان نياز عاطفيشان در اولويت تمام نيازهايشان قرار دارد و شما با يك بوسه بدون دليل ، يك تشكر براي حتي يك كار ساده ، يك در آغوش كشيدن بيان اينكه خوشحاليد كه او را داريد خريد يك شاخه گل گاهي مي توانيد . زنان دوست دارند احساسات شما را بشنوند اين موضوع باعث مي شود آنها اين موضوع را بهتر درك كنند و از آن انرژي مثبتي به دست آورند هرچقد همسرشما شاد و پر انرژي تر باشد زندگي مشترك شما نيز مي تواند زيبا تر شود و فرزندتان در محيط پر محبت تري بزرگ شود. گاهي با همسرتان هنگامي ك فرزندتان خواب است به صحبت بنشينيد نيازي نست كه حتما دليل خاصي براي صحبت وجود داشته باشد.نيازهاي جنسي همسرتان را شناسايي كنيد و از او تعريف كنيد. البته اين موضوع نياز به اين دارد كه ما شناخت كافي از همسر شما داشته باشيم تا بتوانيم دقيق تر در اين موارد صحبت كنيم اما با يك دقت به صحبت هاي همسرتان خودتان مي توانيد به راحتي نيازهاي اوو علايقش را شناسايي كنيد و با تغييرات كوچك شروع كنيد .

درمسير مي توانيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد

02122354783

شاد باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۲:۴۱ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام خدمت شما دوست عزيز
احساسات شا قابل درك است  و اينكه ممكن است صحبت هاي مادرتان باعث شود در همسرتان ديد منفي ايجاد شود بهتر است د زماني كه همسرتان و ديگران در منزل نيستند براي اينكه نشان بدهيد براي آشتي آمده ايد ي هديه كوچك يا حتي يك گل براي مادرتان بگيريد و در آرامش و بدون توهين و صداي بلند سعي كنيد با ايشان صحبت كنيد و به ايشان بگويد كه ترجيح مي دهيد ايرادت شما را به خودتان بگويد چون فرزندشان هستيد و ايشان مادرتان و شما از راهنمايي هاي او استفاده مي كنيد نشان بدهيد كه دوست داريد با ياشان مشورت كنيد و بعد در مورد آسيب هايي كه ممكن است بيانات ايشان در جلوي همسرتان به زندگي شما وارد كند گفت و گو كنيد .
موفق باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۱:۰۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

با سلام خدمت شما دوست عزيز

دقت كنيد كه رابطه شما در سن بسيار حساسي شكل گرفته است كه امكان تغيير عواطف و احساسات به دليل تغييرات رشد عاطفي، اجتماعي، جنسي و عقلي و.. در آن وجود داشته است و بنابراين اينگونه تغييرات فكري در رابطه قابل پيش بيني مي باشد .احساسات شما قابل درك مي باشد اما بهتر است از اين رابطه به عنوان يك تجربه براي رسيدن به اهدافتان و انتخاب درست تر در آينده استفاده كنيد . ممكن است بخاطر وابستگي مدتي را اذيت شويد اما سعي كنيد واقعيت موجود را بپذيريد و براي زندگيتان برنامه ريزي كنيد تا بتوانيد با آن كنار بيايد.

درمسير مي توانيد با متخصصين كانون مشاوران ايران، مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد

02122354783

شاد باشيد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۴۹:۲۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آيا بقيه ي نوجوانان هم بي نظم و شلخته اند؟

باتوجه به خصوصيات دوران رشد و شرايط رواني بلوغ، بايد گفت اين تنها نوجوان شما نيست كه بي نظم و شلخته است.

بسياري از نوجوانان در اين سن، بي نظمي افراطي و يا نقطه ي مقابل آن يعني  وسواس و حساسيت در نظم را نشان مي دهند.

ممكن است دچار كم خوابي يا پرخوابي شوند، علي رغم گفته هاي شما به غذا لب نزنند  و يا بر عكس بسيار پرخوري كنند.

برخي از نوجوانان در اين سن نسبت به درس سهل انگار و بي تفاوت مي شوند و برخي  ديگر به شدت نسبت به آن جدي و كوشا هستند.

به عنوان متخصص كار با افراد در سنين نوجواني لازم است خيال تان را راحت كنم كه اگر رفتارهايي از قبيل پر حرفي يا كم حرفي، تنبلي، گوشه گيري، افسردگي.

وقت گذراني با سرگرمي هاي شخصي براي مدت طولاني و يا نداشتن تمركز جزء ويژگي هاي فرزندتان است با امري كاملا طبيعي مواجه هستيد.

اگر چه مخالفت و لجبازي مداوم يك فرد ۲۰ ساله با پدر و مادرش طبيعي نيست، اما از يك فرزند نوجوان انتظار مي رود رفتارهاي مخالفت آميز زيادي بروز دهد.

ممكن است حتي براي شما عجيب به نظر برسد كه چطور او با همسالانش خوشحال و خوش برخورد است و فقط با شما رفتاري توام با سركشي و مخالفت دارد!

اين قبيل تناقضات علي رغم عادي بودن مي تواند شما را به عنوان والدين با سردرگمي مواجه كند.

در اين خصوص بايد گفت مهم نيست فرزندتان كدام يك از رفتارهاي بالا را بروز مي دهد، آنچه مهم است “نحوه ي رفتار شما” با اوست.

چه كارهايي نكنيم؟

به عنوان والدين لازم است بدانيد مهم ترين چيزي كه براي حفظ آن نياز به تلاش داريد،  “رابطه ي” شماست.

توهم كنترل كردن فرزندتان به بهاي از دست دادن رابطه ي شما تمام خواهد شد و مي تواند شرايط را بسيار آشفته و دشوار كند.

براي لحظه اي سكوت كرده و با خود فكر كنيد “در طي روز چقدر سعي در كنترل نوجوانم دارم؟ “

بسياري از امر و نهي ها، بكن و نكن ها، سرزنش ها و تهديدهاي ما در طي روز علت اصلي تداوم رفتارهاي آزار دهنده ي نوجوان است.

بهتر است به عنوان شخص سوم، كمي دورتر ايستاده و ارتباط خود با فرزندتان را ارزيابي كنيد. آيا شما مدام سعي در كنترل او داريد و او نيز دايما از پذيرش كنترل شما سرباز مي زند؟

در بسياري از موارد اتفاق دردسر آفرين همين مورد است. آيا شما بر رفتار فردي جر خودتان كنترل داريد؟ چگونه خواهيد توانست فردي با تمايل شديد به استقلال آن هم در دوره ي نوجواني كه اوج تمايلات استقلال خواهانه است را تحت كنترل خود در آوريد؟

پيشنهاد متخصصان روانشناسي نوجواني آن است كه كنترل گري را فراموش كنيد و رويه ي ارتباطي خود را تغيير دهيد. براي اين كار نياز داريد از خود بپرسيد ” در طي روز چه ميزان از ۷ عادت مخرب رابطه استفاده مي كنم؟ “.

براي كنار گذاشتن اين عادات، لازم است در ابتدا آن ها را بشناسيد.


تخريب گران هفت ريشتري

براساس تئوري واقيت درماني، هفت عادت زير مي تواند به راحتي آب خوردن و به شدت زلزله اي هفت ريشتري ارتباط شما را تخريب كند.

۱) انتقاد كردن

۲) غرغر كردن

۳) سرزنش كردن

۴) تنبيه كردن

۵) تهديد كردن

۶) گلايه و شكايت

۷) باج و رشوه دادن

 اما خواندن عبارات ۷ كلمه اي بالا اكتفا نمي كند و براي حل مسائل شما كافي نخواهد بود.

براي بهبود ارتباط تان لازم است ليستي از اين عوامل در جايي مقابل ديدتان نصب كنيد و در طي روز به بررسي اين سوال بپردازيد كه “تخريب گران ارتباطي در رابطه ي شما چقدر فعال هستند؟”

پس از شناسايي اين عوامل، مي توانيد گام بعدي را شروع كنيد.

در اين مرحله لازم است گله، شكايت، تهديد و.. را متوقف كنيد و فعاليتي مناسب تر جايگزين آن كنيد.

اين فعاليت چه خواهد بود؟ براي آشنايي با شيوه ي صحيح رفتار، با ادامه ي متن همراه باشيد.


اگر سرزنش و تهديد نه، پس چه؟!

كليدي ترين كلمه اي كه براي تربيت نوجواني سالم به آن احتياج خواهيد داشت ” رابطه ” است.

 اگر بتوانيد رابطه ي خود با نوجوان را به درستي حفظ كنيد، بيش از نيمي از مسير را با موفقيت طي كرده ايد.

ممكن است بگوييد با تهيه ي چك ليست روزانه متوجه شده ام كه در ارتباط با فرزندم زيادي غرغر مي كنم، همواره در حال تهديد او هستم و يا بسيار سرزنش گر هستم.

مي خواهم اين رفتارها را تغيير دهم اما چگونه؟ اگر سرزنش و تهديد نكنم پس بايد چه كاري انجام دهم؟

والدين كه براي سال هاي طولاني بر اساس سيستم تخريبي با فرزندشان روبه رو شده اند، ممكن است براي تغيير عادات ارتباطي خود تا حد زيادي گيج شوند و احساس كنند تغيير ممكن نيست.

در اينجا نياز داريد تا عادت هاي ۷ گانه ي تحكيم رابطه را جايگزين عادت هاي قبلي خود كنيد.

اين عوامل عبارتند از:

۱) حمايت كردن

۲) احترام گذاشتن

۳) تشويق كردن

۴) اعتماد كردن

۵) پذيرش نوجوان همان گونه كه هست

۶)گوش سپردن

۷) گفت و گو درباره تفاوت ها و اختلاف ‌ها

آيا تغيير خواهم كرد؟

ممكن است با خودتان بگوييد بعد از سال ها رفتار كنترل گرانه چگونه ممكن است بتوانم به شيوه اي جديد رفتار كنم؟

من نه تنها در ارتباط با فرزندم بلكه در تمامي ارتباطاتم از عادات مخرب استفاده مي كنم. آيا ممكن است تغيير كنم؟

بايد گفت تغيير عادات براي هيجكس كار آساني نيست. حتي وقتي تصميم داريد عادت ساده اي مانند مسواك زدن را نيز در خود ايجاد كنيد با چالش هايي مواجه خواهيد بود.

بنابراين اگر با مراحل تغيير رفتار و ايجاد عادات مناسب آشنا شويد، خواهيد توانست تغيرات رفتاري را راحت تر پيش ببريد و به اهداف تان نزديك شويد.

سه گام تا تغيير رفتار

۱) آيا براي تغيير آماده ام؟ اين بدين معناست كه آيا قصد دارم نحوه ي رفتار خود با نوجوانم را تغيير دهم؟ آيا در اين زمينه اطلاعات كافي دارم و منابع لازم را مي شناسم؟

۲) آيا موانع لازم در مسير تغيير را مي شناسم؟

در مسير تغيير عادات مخرب به عادات موثر ممكن است با چه موانعي مواجه شوم؟

در بسياري از موارد ممكن است ببينيد فرزندتان با تهديد و تنبيه در ظاهر از شما حساب مي برد .

همين باعث شود تا تصميم بگيريد رويه ي سابق تان را پيش ببريد. بنابراين لازم است تا موانع را بشناسيد و آن ها را كنترل كنيد.

۳) چه عواملي ممكن است باعث بازگشت به عادات منفي شود؟

براي تغيير هر عادتي ممكن است پس از برداشتن چند گام، احساس خستگي و يا تنبلي كنيد، احساس كنيد اين كار از شما گذشته و از اين طريق به عادات قبلي تان برگرديد.

بايد گفت امكان بازگشت به گذشته در رويه ي تغيير عادات امري طبيعي محسوب مي شود.

بنابراين نااميد نشويد، تغييرات مثبت هرچند جزيي را تشويق كنيد و با انگيزه و اشتياق به مسيرتان ادامه دهيد.

به ياد داشته باشيد موفقيت شما در جايگزيني عادات موثر مي تواند نه تنها ارتباط شما با نوجوان تان، بلكه كليه ي ارتباطات كاري، زناشويي و دوستانه ي تان را نيز تحت تاثير قرار دهد و زندگي تان را شادتر، آرام تر و رضايت بخش تر كند. 

منبع:ساينس ديلي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۵۱:۰۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

روش هاي نزديكي در دوران بارداري تصويري

وقتي كه در مرحله هاي بارداري شكم شما بزرگتر مي شود نبايد نزديكي را پشت گوش بياندازيد و برايتان يك امري ناراحت‌كننده بشود .در اين مورد حالت هاي پوزيشن هايي موجود مي باشد كه شما و همسرتان مي توانيد جهت برقرار كردن رابطه زناشويي از آنها بهره مند شويد.

پوزيشين ميسيونري

در اين شيوه زن در قسمت پايين و مرد در شرايط بالا واقع مي‌شود و به طور رو در رو به نزديكي مي‌پردازند. اين پوزيشين براي سه ماه اول و دوم مطلوب مي باشد و بستگي به اينكه شما تا چه اندازه در اين شيوه احساس راحتي كنيد و در ماه سوم نيز داراي كاربرد مي باشد .

مزيت اين پوزيشين اين مي باشد كه زن به آساني بر روي سطح كمر دراز مي‌كشد و عمده كار را همسرش به انجام دادن مي‌پردازد. بنابراين براي زن باردار خستگي معني ندارد و امكان دارد در سه ماه سوم در حين خوابيدن بر روي كمر احساس سرگيجه به زن باردار دست بدهد كه در اين صورت از بالش براي به وجود آوردن حالت نشسته بهره بگيريد.

پوزيشن پهلو به پهلو

در اين شيوه زن به پهلو مي خوابد و مرد نيز در پشت او به پهلو مي خوابد و دخول را انجام خواهد داد. اين پوزيشن در هر سه مرحله بارداري مطلوب مي باشد مخصوصا در سه ماهه سوم كه شكم تا اندازه اي به بزرگ شدن رسيده است كه اجازه برقرار كردن رابطه را نخواهد داد.

جهت محافظت كردن از شكم در سه ماهه اول و دوم يك بالش در زير شكم خود قرار بدهيد كه اين امر اجازه دخول راحت تري را به مرد مي دهد.

زن بالا و مرد پايين

در اين پوزيشين مرد بر روي صندلي مي خوابد يا دراز خواهد كشيد و زن روي اين نام مجاز نمي باشد تناسلي مرد به نشستن مي‌پردازد و به راحتي مديريت رابطه جنسي را در دست خواهد گرفت كه اين پوزيشين براي هر سه مرحله بارداري مطلوب مي‌باشد .

مزيت اين پوزيشين اين مي باشد كه مي توان آن را بر روي مبلمان هم به انجام دادن پرداخت و همينطور در اين پوزيشين الزامي نمي باشد كه زن پا هاي خود را بيش از اندازه باز كند. مطالعه هاي انجام شده نشانگر اين مي باشد كه اين پوزيشين لذت بيشتري را براي زن شامل خواهد شد.

شيوه چهار دست و پا

در اين شيوه مرد از پشت دخول را انجام خواهد داد كه اين پوزيشن هم براي همه مرحله هاي بارداري مطلوب مي باشد مخصوصاً در سه ماه سوم كه شكم تا اندازه اي بزرگ شده است .

مزيت اين شيوه در اين مي باشد كه ديگر فشاري بر روي كمر و لگن زن وارد نخواهد شد مخصوصا در افرادي كه در زمان بارداري داراي درد كمر و لگن مي باشند كه زن مي تواند جهت كم شدن خستگي در اين شيوه از بالش در زير شكم خود مورد استفاده قرار دهد و همين طور مي توانيم پوزيشن در صورتي كه مرد پايين تخت ايستاده است و زن روي تخت چهاردست و پا شده نيز به انجام دادن بپردازيد.

پوزيشين قيچي

در اين شيوه زن و مرد هر دو به پهلو ولي اين بار به طور رو در رو در كنار يكديگر مي خوابند و به مقاربت خواهند پرداخت كه اين پزشكان براي سه ماه اول و دوم بسيار مطلوب مي باشد كه مزيت اين پوزيشين در به وجود آوردن تماس چشمي و نوازش كردن هاي مكرر در حين رابطه مي باشد.

شيوه صندلي

در اين شيوه مرد به پهلو مي خوابد و پاي خود را به خم كردن مي پردازد و زن كنار مرد به پهلو مي خوابد و پاهاي خود را روي پاي مرد مي اندازد و به آساني دخول را انجام خواهد داد كه اين پوزيشين براي سه ماه اول و دوم مطلوب مي‌باشد و بستگي به اين دارد كه شما تا چه اندازه در اين شيوه احساس راحتي خواهيد كرد .

اين شيوه در سه ماه سوم نيز داراي كاربرد مي باشد و امكان دارد در سه ماهه سوم در حين خوابيدن و احساس سرگيجه به زن باردار دست بدهد كه در اين صورت از بالش براي به وجود آوردن حالت نشسته استفاده كنيد و بدنتان را بيشتر به پهلو كج كردن بپردازيد.

پوزيشين ميسيونري متعادل

اين پوزيشين به طوري مي باشد كه زن روي تخت خوابيده باشد و پاهاي خود را دور كمر همسر خود به حلقه كردن بپردازد و مرد پايين تخت زانو بزند و به طور رو در رو به مقاربت مي‌پردازند.

اين پوزيشين براي سه ماه اول و دوم محسوب مي باشد و بستگي به اين دارد كه شما تا چه اندازه سرگيجه ناشي از خوابيدن دارا باشيد. اين روش در سه ماهه سوم نيز داراي كاربرد مي باشد كه چنانچه سرگيجه تان بسيار شدت پيدا كند تلاش كنيد چندين بالش در بخش فوقاني كمر و زير سر خود قرار بدهيد.

پر اهميت ترين دليل گرفتگي عضلات پس از نزديكي در بارداري

اگر بعد از نزديكي در بارداري عضلات تان دچار گرفتگي شد ترسي نداشته باشيد كه يك يا دو ساعت گرفته شدن متوسط پس از نزديكي در بارداري غيرطبيعي نمي باشد به دليل اينكه هم ارگاسم و هم پروستاگلاندين هاي موجود در مايع مني مي‌تواند باعث منقبض شدن رحم شوند.

پزشكان پيشنهاد مي كنند كه اگر پس از نزديكي در زمان بارداري دچار گرفتگي عضلات شده‌ايد پاهاي خود را به سمت بالا ببريد و سه ليوان بزرگ آب را به نوشيدن بپردازيد چنانچه گرفتگي ها شدت پيدا كرد با پزشك خود تماس بگيريد كه اين كار را هنگام لكه بيني انجام دهيد.

بيشتر شدن جريان خون مجاري سطحي دهانه رحم را صدمه پذير تر خواهد كرد و با اين وجود در خونريزي هاي مشابه حالت قاعدگي مي‌باشند كه ضرورت دارد كه فورا با پزشك متخصص خود تماس گرفتن بپردازيد به دليل اينكه اين امكان وجود مي باشد كه جفت جنين در خارج از رحم به پاره شدن رسيده باشد.

در صورت تخليه شدن مايعات نيز با متخصصان به تماس گرفتن بپردازيد به دليل اينكه امكان در كيسه آب رو به پارگي برسد يا ترشح كرده باشد ولي اين اجازه را ندهيد كه هيچ كدام از اين مسئله ها ميل جنسي شما را كم كند به دليل اينكه احتمال اين موارد بسيار كم خواهد بود.

در صورتي كه در زايمان قبلي خود تولد يا يك وضع حمل قبل از موعد دارا بوده ايد و يا احتمال زايمان زودرس در بارداري فعلي شما موجود مي باشد امكان دارد پزشك شما نزديكي داشتن را در زمان بارداري براي شما ممنوع كند به دليل اينكه هر آنچه مي‌تواند به منقبض شدن قاعدگي منجر شود مثل تحريك شدن نوك سينه و ارگاسم و پروستاگلاندين مايع مني موجب افزايش پيدا كردن خطر زايمان زودرس خواهد شد.

بارداري يك دوره حساسي مي باشد كه حساسيت دوران بارداري موجب مي شود تا علاوه بر رعايت كردن موقعيت مادر براي انجام دادن عمل نزديكي موقعيت جنين موجود در بدن مادر هم مدنظر قرار بدهيد.

از نظر مادي تكان هاي شديد وارد شده به بدن مادر امكان دارد موجب آشكار شدن خطر براي جنين موجود در شكم مادر اتفاق بيفتد كه عفونت واژن هم يكي از مشكلاتي مي باشد كه امكان دارد در اثر عمل نزديكي در زمان بارداري براي خانم ها به وجود آيد. پس الزامي مي باشد كه آميزش در هنگام حاملگي خانم‌ها با احتياط بيشتري صورت گيرد.

حساس ترين ماه بارداري براي انجام دادن عمل نزديكي در زمان سه ماه اول بارداري و ماه آخر بارداري مي باشد كه در سه ماه اول بارداري هنوز جاي بچه در رحم مادر به محكم شدن نرسيده است و منقبض شدن مكرر و شديد رحمي امكان دارد حتي موجب سقط جنين هم بشود .

در زمان نهم بارداري هم تكان هاي شديد وارد شده بر شكم و دهانه رحم امكان دارد موجب پاره شدن كيسه آب و منجر به زايمان زودرس شود بنابراين آميزش و نزديكي با همسر حامله و آخر بارداري بايد با احتياط بيشتري انجام شود.

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۴:۱۳ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

كودك كم توجه، والد درمانده

يكي از مهم ترين مهارت هاي لازم براي دانش آموزان به ويژه در سن دبستان، مهارت دقت و تمركز است.

ممكن است شما نيز به عنوان پدر، مادر و يا مربي با اين مساله مواجه باشيد كه كودك مدت زمان بسيار كوتاهي بر بازي يا مساله ي درسي تمركز مي كند

رفتارهاي سرزده، اعمال بدون فكر و يا حواس پرتي نشان مي دهد و احتمالا از تلاش هاي بي نتيجه براي متمركز كردن او خسته شده ايد.

 به عنوان متخصص مسائل كودك و نوجوان بايد بگويم مشكلات مربوط به توجه و تمركز از جمله شايع ترين مشكلات اين دوره ي سني هستند كه با استفاده از روش هاي خاصي مي توان آن ها را برطرف نمود.

توجه و تمركز در كودكان و بزرگسالان چه تفاوتي دارد؟

نكته ي جالب توجه در آغاز بحث توجه و تمركز كودكان آن است كه  اگرچه دامنه ي توجه كودكان بسيار كم تر از بزرگسالان است.

اما دقت و تمركز آن ها در مساله اي كه به آن مشغول شده اند، بسيار بيشتر از يك فرد بزرگسال است .

به همين دليل است كه اگر براي كودك تان داستاني تعريف كنيد و او به دقت در حال گوش دادن به آن باشد .

سپس از شما بخواهد تا براي بار دوم ان را تكرار كنيد، در صورت ايجاد تغييراتي در داستان، به سرعت مچ شما را خواهد گرفت.

اين مساله نشان دهنده ي آن است كه در صورت جلب صحيح و اصولي توجه دانش آموز و يا فرزندتان، او خواهد توانست مطالب را با عمق و كيفيت زيادي ادراك كرده، در ذهن نگه دارد و سپس تكرار كند.


كودك من در كدام مهارت دچار مشكل است؟ دقت؟ ادراك؟ حافظه؟

شايد اين سوال در ذهن تان ايجاد شود كه ” دقت”، ادراك و حافظه چه تفاوت هايي دارند؟

 در پاسخ، به طور خلاصه مي توان گفت دقت و ادراك، فرايند هاي بهبود دهنده ي حافظه محسوب مي شوند.

 به عبارت ديگر كودكاني كه با استفاده از حواس ۵ گانه، توجه خود را به خوبي بر محرك مورد نظر معطوف مي كنند (دقت)، بهتر مي توانند معناي محرك را دريافت كرده.

آن را تفسير كنند (ادراك)، مفهوم درك شده را در ذهن نگه داشته و مجددا به يادآورند (حافظه).

بنابراين با توجه به توضيحات ارايه شده كاملا واضح است كه افزايش دقت و تمركز دانش آموزان نقشي اساسي در بهبود عملكرد حافظه و يادگيري آن ها دارد.

 از اين جهت توجه به مساله دقت و تمركز- به عنوان مهارت هايي اكتسابي-  براي والدين و معلمان امري ضروري است.

عوامل تاثير گذار بر توجه و تمركز كودك خود را شناسايي كنيد

به طور كلي عوامل موثر بر دامنه ي توجه و تمركز كودك، به دو دسته عوامل بيروني و دروني قابل تقسيم اند.

عوامل بيروني موثر بر توجه و تمركز كودك تان كدامند؟

 1. خواب كافي: تحقيقات مويد نقش تعيين كننده ي خواب در امر يادگيري هستند.

 در تحقيقي تعدادي كارت تصوير به آزمودني ها داده و از آن ها خواسته شد تا پس از مشاهده، تصاوير را در ذهن خود نگه دارند.

در فاصله اي ۴۰ دقيقه اي تعدادي از آزمودني ها خوابيدند در حاليكه تعداد ديگر بيدار ماندند.

نتيجه ي پس آزمون نشان داد آزمودني هايي كه در فاصله ي ۴۰ دقيقه اي پس از مشاهده ي تصاوير، خوابيدند مطالب را بهتر بازيابي كرده و عملكرد حافظه ي بهتري نشان دادند.

 در تبيين اين مساله بايد گفت وقتي مطلبي به تازگي وارد مغز مي شود ( به خصوص در هيپوكامپ) هنوز شكننده است و به راحتي فراموش مي شود.

به خصوص اگر از مغزخواسته شود تا در همان لحظه چيزهاي بيشتري را نيز به خاطر سپارد.

اما خواب و استراحت منجر به هدايت مطالب جديد به سمت نئوكورتكس – محل ذخيره ي دائمي تر اطلاعات- شده  و به اين صورت از فراموش شدن آن ها جلوگيري مي كند.

بنابراين لازم است تا نسبت به ساعات خواب و استراحت فرزندتان با حساسيت ويژه اي عمل كنيد.

 به طور متوسط يك دانش آموز دبستاني به ۸ تا ۱۰ ساعت خواب مفيد نيازمند است.

۲) دماي محيط: سرما يا گرماي بيش از حد مي تواند مانع تمركزشود. لازم است تا در جهت حفظ تمركز اين عامل نيز در نظر گرفته شود.

۳) تغذيه: عملكرد تغذيه بر كاركرد مغز مساله اي ثابت شده است. بر اين اساس گنجاندن مواد غذايي متنوع در برنامه ي غذايي كودك بسيار حائز اهميت است.

۴) ورزش: مطالعات انجام شده بر روي مغز موش ها و انسان ها نشان داده است كه تمرينات منظم مي تواند بازيابي حافظه را بهبود بخشد .

ورزش و فعاليت بدني از جمله عوامل مهم در بهبود عملكرد شناختي كودكان است.


 از عوامل دروني تاثير گذار بر توجه و تمركز كودك تان چه مي دانيد؟

علاوه بر عوامل بيروني ذكر شده عوامل دروني مختلفي نيز توجه و تمركزكودك را تحت تاثير قرار خواهد دهد.

 به عنوان والدين و يا مربي كودك لازم است بدانيد كه افزايش تمركز چيزي جز افزايش توجه نيست و يكي از مهم ترين فنون افزايش توجه دركودكان “بازي” است.

 شما به عنوان پدر، مادر و يا مربي اين ابزار قدرت مند را دراختيار داريد و از طريق آشنايي با بازي هاي دقت و تمركز مي توانيد به بهبود عملكرد حافظه و يادگيري كودك كمك ويژه اي كنيد.

از آنجا كه از بين ابعاد پنجگانه ي حواس، حس بينايي و شنوايي بيشترين درگيري را در فرايند يادگيري دارا مي باشند، انجام بازي هايي كه به تقويت دقت و ادراك بينايي و شنوايي منجر شوند، بيشتر توصيه مي شود.

بسياري از اين بازي ها نياز به صرف زمان زياد ندارند و در موقعيت هاي مختلف قابل اجرا مي باشند.

بنابراين توصيه مي شود انجام اين بازي ها را در ساعات مختلف، با فرزندتان داشته باشيد.

بازي كن، دقت كن، حافظه ات را تقويت كن

 1. از كودك تان بخواهيد چشم هايش را ببندد و مثلثي را تصور كند. سپس از او بخواهيد با چشمان بسته آن مثلث را روي كاغذ به آرامي  و با دقت بكشد و سپس براي بار دوم اين كار را تكرار كند.

 نتيجه هر دو فعاليت را به او نشان دهيد. مطمئناً مثلث دوم با اشكال ها و ايرادهاي كمتري كشيده شده  است و بهبود شرايط درآن كاملاً مشهود است.

شما مي توانيد اين بازي را در طول روز چند بار با فرزندتان انجام دهيد و هر بار از تصاوير مختلف و در عين حال ساده (مربع ، ستاره و  مستطيل) استفاده كنيد.

در طول بازي به صورت ضمني به فرزندتان يادآوري كنيد كه هرچه تصوير را آرام تر و با دقت بيشتري رسم كند، نتيجه كار بهتر خواهد بود.

 • از فرزندتان بخواهيد كتاب خواندن در محيط هاي مختلف را امتحان كند.

دركتابخانه، رستوران و ديگر مكان هاي شلوغ از او بخواهيد براي دقايقي هرچند كوتاه كتاب بخواند و اگر او هنوز سوادخواندن ندارد شما برايش داستاني بخوانيد.

(نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه هرگز او را وادار به مطالعه در حين حركت اتومبيل نكنيد زيرا اين كار مي تواند منجر به سرگيجه، حالت تهوع و مشكلات بينايي شود).

كتاب خواندن در محيط هاي متفاوت، تأثيري شگرف در افزايش تمركز و دقت دارد.

در مصاحبه اي كه با بسياري از شطرنج بازان موفق دنيا انجام شده، آن ها گفته اند كه براي افزايش تمركز، بارها در محيط هاي بسيار شلوغ شطرنج بازي كرده اند.

 • وقتي با فرزندتان به پارك مي رويد از او بخواهيد  به صداي طبيعت كه شامل صداي آب ، پرندگان و ساير حيوانات است بادقت گوش دهد و سپس صداهايي را كه شنيده است نام ببرد.
 • ۴)       از فرزندتان بخواهيد دستانش را جلوي صورتش بگيرد و انگشتانش را به ترتيب و به آرامي خم كند.

به او يادآوري كنيد حين خم كردن هر انگشت فقط به آن انگشت توجه كند. و به انگشت هاي ديگرش نگاه نكند.

وقتي همه انگشتانش را خم كرد به آرامي و به ترتيب دوباره اين روش را براي صاف كردن انگشتان تكرار كند.

 • از فرزندتان بخواهيد كه به آرامي و در ده شماره نفس بكشد و در حين نفس كشيدن فقط به تنفس و صداي آن فكر كند و بعد از ده شماره از او بخواهيد كه باز با همان ده شماره نفسش را بيرون بدهد.

اين بازي مي تواند در مواقع اضطراب، ترس و يا قبل از خواب نيز بسيار خوب عمل كند.

 • فراهم كردن پازل و جدول هاي مخصوص به گروه سني در افزايش دقت و تمركز كودكان بسيار مناسب است.

شما مي توانيد به عنوان هم گروهي در جور كردن پازل با كودك همراه شده و به صورت ضمني به رشد دقت و حافظه ي او نيز كمك كنيد.

 • مي توانيد در حين مشاهده ي فيلم از كودك تان بخواهيد به دقت به صحنه هاي فيلم و محتواي آن توجه كرده و سپس مسابقه اي در مورد رنگ ها، اشياء و اسامي موجود در فيلم راه اندازي كنيد.

 از كودك بخواهيد با فعال كردن حافظه ي خود به سوالات پاسخ دهد.

 •  در صورتي كه فرزندتان غالبا كم توجه است، موقعيت هايي را كه در آن از خود توجه نشان مي دهد مورد تشويق كلامي قرار دهيد. بر اساس اصول شرطي سازي، تشويق كلامي منجر به تقويت رفتار توآم با توجه خواهد شد.

۹)       از كودك تان بخواهيد به شما با دقت تمام نگاه كند (به عنوان مثال لباس، كفش و ظاهرتان را به دقت مشاهده كند و در ذهن نگه دارد

سپس از اتاق خارج شده و تغييري در ظاهرتان ايجاد كنيدكه قابل رويت باشد. سپس از كودك بخواهيد بگويد چه چيزي تغيير كرده است.

       در صورتي كه كودك درست پاسخ دهد، نفر بعدي خواهد بود كه ظاهرش را تغيير مي دهد و اين بار شما در مورد چيزي كه تغيير    كرده است حدس خواهيد زد.

         بر اساس تجربه كودكان از اين بازي لذت زيادي خواهند برد.

 1.  از بازي هاي برپايه ي داستان كمك بگيريد. براي اين كار نياز به كتاب داستان هايي با موضوعات تخيلي و هيجان انگيز داريد.

مي توانيد چند صفحه ي اول  داستان را براي فرزندتان بخوانيد و سپس از او درخواست كنيد تا ادامه ي داستان را حدس بزند.  

مي توانيد خودتان نيز ادامه ي داستان را حدس بزنيد و سپس در مورد حدس هاي تان با يكديگر گفت و گو كنيد.

انجام اين بازي علاوه بر تقويت توجه و تمركز، حس شوخ طبعي و تخيل را نيز در فرزندتان رشد خواهد داد.

 1. از مازهاي سرگرم كننده و جذاب به منظور افزايش تمركز، دقت، برنامه ريزي، تعيين توالي، سرعت پردازش و يكپارچه سازي ديداري-حركتي فرزندتان استفاده كنيد.

لازم است تا مازها را متناسب با سطح رشدي فرزندتان به درستي انتخاب كنيد.

از خراب كاري پيشگيري كنيد

ممكن است به عنوان والد و يا مربي كودك، به دليل كم توجهي او با مشكلات زيادي مواجه شده باشيد، در مورد پيشرفت تحصيلي او احساس نگراني كنيد و يا براي بهبود اوضاع، عجله به خرج دهيد.

قبل از شروع اجراي بازي هاي گفته شده به اين نكته توجه داشته باشيد كه هرگز نخواهيد توانست با توسل به زور و اجبار از كودك درخواست توجه و تمركز كنيد.

فرقي نمي كند كه شما پدر و مادر او هستيد و يا معلمي كه با وجود كودكي كم توجه، كنترل كلاس را از دست داده است.

مهم ترين نكته براي پيشگيري از خراب كاري و رسيدن به هدف، “برقراري ارتباط با كودك” و در نظر گرفتن احساسات اوست.

اگر با مطالعه ي بازي هاي فوق، قصد داريد كلاس آموزشي توجه و تمركز راه بيندازيد و از اين طريق توجه و تمركز فرزندتان را دگرگون كنيد، لازم است بدانيد كه محكوم به شكست هستيد.

در فرايند بازي با فرزندتان درگير شويد، از او نظرخواهي كنيد و از بازي با او لذت ببريد. در ادامه خواهيد ديد كه ارتباط موثر مانند هميشه معجزه خود را نشان داده و توجه فرزندتان نيز به طرز چشمگيري بهبود يافته است.

منبع:مشاوره-ازواج.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۴۵:۱۸ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

آنچه پيش از مراجعه به مركز مشاوره خانواده به آن نياز داريد

آيا خانواده ي شما زنده است؟

از ديدگاه متخصصان حوزه ي مشاوره خانواده، خانواده همانند موجود زنده اي است كه در طي حيات خود، فراز و نشيب ها و دوره هاي مختلف رشدي را پشت سر مي گذارد.

اين مراحل از قرار گرفتن در زير يك سقف به عنوان زن و شوهر شروع شده و تا مراحل بالاتري مانند تصميم به فرزند دار شدن، طي دوران بارداري، فرزند پروري، مخاطرات نوجواني، ازدواج فرزندان، مستقل شدن اعضاي خانواده و در نهايت خالي شدن آشيانه ي خانه و بحران كهن سالي ادامه مي يابند.

در طي مراحل مختلف چرخه ي زندگي خانوادگي، آنچه كاملا مشخص و بديهي است آن است كه خانواده براي گذر از هر يك از مراحل فوق، با چالش هاي زيادي مواجه خواهد شد.

اگر بخواهيم به اين چالش ها ديدگاهي واقع بينانه تر داشته باشيم بايد گفت، چالش هاي زندگي خانوادگي به واقع سخت ترين چالش هاي موجود در يك سيستم هستند.

اين چالش ها با چالش هاي موجود در هيچ يك از انواع ديگر سيستم ها از جمله سيستم هاي ماشيني، مكانيكي، الكترونيكي و … قابل قياس نيست، چرا كه اين سيستم منحصر به فرد از مجموعه از “انسان ها” با پيچيدگي هاي بي نهايت شكل گرفته است.

پيچيدگي هايي كه توان پيش بيني پذيري رفتارهاي سيستم را به حداقل مي رساند و كنترل و رشد كارآمد آن را مستلزم استفاده از هوشمندانه ترين روش ها مي كند.

خانواده درماني چيست؟

به دليل پيچيدگي هاي پايان ناپذير سيستم خانوادگي، همزمان با رشد علوم مختلف، از ابتداي قرن بيستم، شاخه اي با عنوان اصلي “خانواده درماني” به علم روانشناسي افزوده شد.

در اين شاخه از علم، متخصصين به بررسي بدكاركردي ها و اختلالات موجود در خانواده مي پردازند و هر يك به شيوه اي سعي در بازگرداندن خانواده به وضعيت مطلوب خود دارند.

خانواده اي را در نظر بگيريد كه در آن پدر و مادر درگير نارضايتي زناشويي هستند، مشاجرات والدين، آرامش رواني فرزندان را به هم زده است، يكي از اعضا به گروه هاي منحرف اجتماعي روي آورده است و يا در مواقع اضطراب و تنش، عضو يا اعضاي خاصي از خانواده به طرز جالب توجهي سردرد، بي اشتهايي، دردهاي بدني و بيماري هاي روان تني مختلف را تجربه مي كنند.

در اين موارد، خانواده كاركرد اصلي خود به عنوان “منبع آرامش” را تا حد يادي از دست داده و نيازمند كمكي تخصصي است.

به عبارتي مي توان گفت، اگر چه هر خانواده، موجودي زنده است، اما خانواده ي درگير مشكل، موجود زنده ي بيماري است كه نياز به كمك دارد.

در اين حالت، هر يك از اعضاي خانواده براي بهبود وضعيت، مي توانند به متخصص خانواده درماني مراجعه كرده و در جهت حل مشكل و احياي سلامتي از دست رفته ي خانواده اقدام كنند.

چه كساني به مركز مشاوره ي خانواده مراجعه مي كنند؟

شايد براي شما نيز اين سوال مطرح شود كه آيا خانواده درماني، صرفا به منظور درمان مشكلات به كار مي رود و مراجعه كنندگان به مراكز خانواده، افرادي مشكل دار هستند؟

براي پاسخ به اين سوال، بهتر است اتومبيل توليدي شركت بنز در سال ۲۰۱۴ را تصور كنيم.

اگرچه اين اتومبيل در نوع خود يكي از بهترين شاهكارهاي صنعت ساخت خودرو به شمار مي رود، اما در رونمايي از مدل هاي جديدتر سال هاي بعد، شاهد افزوده شدن قابليت هاي جديدي به آن هستيم.

در سيستم خانواده نيز، صرف وجود مشكل، مراجعه به خانواده درمانگر را ضروري نمي سازد. درصد زيادي اززوجين، علي رغم زندگي خانوادگي مطلوب و بدون تنش، قصد دارند تا زندگي خود را پربارتر از قبل كنند.

اين دسته از خانواده ها ممكن است بخواهند روش هاي صميميت ورزي را بياموزند، مهارت هاي خود را ارتقا دهند و يا شادتر باشند. در تمامي اين موارد، مراجعه به متخصص حوزه ي خانواده مي تواند به طرز چشمگيري در رشد خانواده موثر واقع شود و سيستم خانوادگي را به قابليت هايي جديد مجهز كند.

قابليت هايي كه در مواققع تنش، استرس و يا بحران به كمك خانواده خواهند آمد.

به نظر مي رسد با اين توضيحات وقت آن است كه باور نخ نما شده ي “كسي كه به روانشناس مراجعه مي كند، رواني و مساله دار است” را دور بريزيم و ديدگاهي علمي تر و كارآمدتر در مورد اين مساله اتخاذ كنيم.

در زمان مراجعه به مركز مشاوره خانواده لازم است چه نكاتي را رعايت كنم؟

۱) ممكن است احساس كنيد در حال حاضر خانواده ي شما با مساله اي مواجه است كه نياز داريد در مورد آن با فردي متخصص صحبت كنيد اما عضو مشكل دار خانواده، حاضر به همكاري نيست.

در اين موارد، از مراجعه منصرف نشويد. در بسياري از موارد، عامل ايجاد كننده ي مشكل،  يك عضو خاص نيست.

الگوهاي خانواده ي شما در برقراري ارتباط مي تواند عامل اصلي ايجاد مشكل باشد. بنابراين خودتان به تنهايي به متخصص مراجعه كرده و مشكل را مطرح كنيد.

در صورت لزوم، خانواده درمانگر با استفاده از روش هاي تخصصي، همكاري ساير اعضاي خانواده تان را نيز جلب خواهد كرد.

۲) اجازه ندهيد ترس از مقصر برداشت شدن مانع از مراجعه و بهبود اوضاع تان شود.

بسياري از افراد از مقصر دانسته شدن در هراس اند و اين تفكر براي مدت ها آن ها را در باتلاق جانكاه مشكلات غوطه ور نگه داشته است.

همان طور كه وقتي در اثر سرماخوردگي به پزشك مراجعه مي كنيد، او به عنوان فردي متخصص به دنبال درمان سرماخوردگي شماست و نه پيدا كردن مقصر، خانواده درمانگر نيز به شما در حل مشكل كمك خواهد كرد و دلايل ايجاد مشكل براي او اهميتي نخواهد داشت.

بنابراين اگر دلايل عدم مراجعه تان، ترس از بد قضاوت شدن است، بهتر است قبل از تشديد مشكل در آن تجديد نظر كنيد.

۳) به درمانگر به عنوان فردي متخصص اعتماد كنيد.

قبل از شروع جلسات مشاوره اي، در مورد اعتماد كردن به درمانگرتان به عنوان فردي متخصص تصميم بگيريد و تكاليف خواسته شده را دقيق و كامل انجام دهيد.

اگرچه متخصص خانوادگي مستقيما براي شما دارو تجويز نمي كند اما تكاليف هر جلسه در حكم دارويي هستند كه لازم است تا پايان جلسات طبق الگوي گفته شده آن ها را اجرا كنيد.

۴) از تعويض خودسرانه ي درمانگرتان جدا پرهيز كنيد.

رويكردهاي درماني خانواده درمانگران مختلف مي تواند از تنوع زيادي برخوردار باشد. هر درمانگر با توجه به رويكرد درماني خود از ابزارهاي خاصي در جهت بهبود شرايط استفاده مي كند.

با توجه به اين مساله، تغيير خودسرانه ي درمانگر در طول مراجعه به سود شما نخواهد بود مگر اينكه درمانگر شخصا شما را به فردي ديگر ارجاع دهد.

۵) پس از خروج از جلسه، از گفت و گوهاي جلسه ي خانوادگي به منظور تخريب يكديگر استفاده نكنيد.

در برخي موارد، ممكن است اعضاي خانواده از محتواي جلسات به صورت نادرست استفاده كنند. به عنوان مثال وقتي درگيري و تنشي ايجاد مي شود، مادر به دختر مي گويد “روانشناست هم گفت كه چقدر خودسر و لج بازي. همه ي مشكل ما بخاطر توئه!”

به خاطر داشته باشيد كه اگردر يك سيستم ساده ي روشنايي، لامپ كار نكند، صرف سوختگي لامپ نمي تواند علت مساله باشد. بخش هاي ديگري از سيستم از جمله سيم ها، قطعي جريان برق، ولتاژ نامناسب و … نيز مي توانند در اين مساله سهيم باشند.

بنابراين در صورتي كه به دنبال ايجاد تغييرات مثبت در خانواده تان هستيد، براي رفع مشكل به اعضاي تيم خود كمك كنيد.

اگر تا اين لحظه در تيم خانوادگي تان پنج گل خورده ايد، مطمئن باشيد جست و جو به منظور يافتن مقصر، نه تنها تيم شما را به برد نمي رساند، بلكه فرصت گل هاي طلايي دقايق بعدي بازي را نيز به راحتي از شما خواهد گرفت.

منبع:مشاوره-خانواده.com

هدر سايت مشاوره خانواده

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۴۳:۳۲ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

 

روزي كه آخرين فرزندان شما خانه را ترك مي كنند، چه براي دانشگاه و چه براي يك شغل، ازدواج يا به هر دليل ديگري، همانند زماني كه شما يك كودك را وارد خانه خودتان مي كنيد، يك تغيير بزرگ در زندگي والدين مي باشد.


روش تفكر شما در مورد خودتان و نسبت به اولويت هايي كه داريد – تبديل شدن به يك سرپرست و قرار دادن فرزند خودتان به عنوان اولويت اول – در حال حاضر بستگي به شخصي كه شما هستيد يا نحوه تفكر شما در زندگي خودتان ندارد.


نگهباني خانه خالي عبارت از پايان يافتن يك مرحله از زندگي شما مي باشد، ولي همچنين به دليل يك شروع جديد، هيجان انگيز مي باشد.

برنامه ريزي براي آينده

اين امكان وجود دارد كه شما به خانه خالي خودتان نگاه كنيد و به يك احساس ناراحتي و افسردگي دچار شويد، به صورت شديد دلتنگ بچه هايتان شويد و آرزو كنيد كه به عقب برگرديد و يك بار ديگر در كنار بچه هايتان باشيد.

به جاي آرزو كردن در مورد چيزهاي كه صورت گرفته است، الان زمان مناسبي براي برنامه ريزي و مشخص كرن رويا براي موارد آينده است.

در صورتي كه شما اخيرا به يك سرپرست تنها و صاحب خانه خالي تبديل شده ايد، يك فرصت مناسبي را به خودتان بدهيد تا با شرايط جديد انطباق پيدا كنيد و درك كنيد كه لذت روزمره مربوط به رشد كودكان خودتان را از دست داده ايد – ولي شروع به تفكر در رابطه با مواردي كنيد كه دوست داريد در آينده برايتان اتفاق بيافتد.


اكثر والدين تنها نمي دانند كه به چه نحوي زمان خودشان را پر كنند، چرا كه قبل از اين خودشان را وقف مراقبت از فرزندانشان مي كردند. يك نقطه شروع مناسب، عبارت از بررسي كردن گذشته و زماني است كه شما يك كودك بوديد و يادآوري مواردي است كه از انجام دادن آنها لذت مي برديد.

شايد شما براي يك بازي مدرسه اي، همواره در اولين خط از دانش آموزان قرار داشتيد. شايد شما شوت زدن توپ يا تنيس را دوست مي داشتيد.

شايد شما حكايت هاي جالب توجهي در مورد عروسك ها يا حيوانات خودتان مي گفتيد. چرا اين فعاليت ها را مجددا انجام نمي دهيد و با افراد ديگر آشنا نمي شويد، در تئاتر محلي داوطلب نمي شويد ، يك زماني را صرف يادگيري تنيس و نوشتن داستانهاي كوتاه نمي كنيد؟

خارج شدن از خانه و وارد شدن به دنيا

سرپرستي به صرف يك زمان قابل توجه در داخل خانه و جامعه نياز دارد. شما در حال حاظر از مرحله برنامه ريزي شده و داشتن تعهدات روزمره خارج شده ايد.

الان زمان فوق العاده مناسبي براي بيرون رفتن و مشاهده كردن دنيا مي باشد. شما در حال حاضر مي توانيد به سفرهاي طولاني مدت برويد، بدون اينكه نگران مراقبت از كودكان باشيد.

در حال حاظر هيچ گونه نيازي نسبت به نگران شدن در مورد تكليف هاي مدرسه اي فرزندانتان در طول تعطيلات نداريد.

آخر هفته ها كه خانه خالي به نظر مي رسد و بدون برنامه ريزي داشتن يا نبود فعاليت هاي كودكان، بي پايان به نظر مي رسد، مي تواند فرصت مناسبي براي بررسي مناطق محلي باشد كه قبلا آنها را نديده ايد، همچنين مي توانيد به جاهايي كه همواره مي خواستيد ببينيد، مسافرت كنيد.

صرفه جويي اقتصادي

برنامه ريزي براي آينده و به عنوان صاحب يك خانه خالي، مي تواند طاقت فرسا و غيرقابل تجسم باشد. خانه مربوط به خانواده بزرگ شما در صورت تغيير نيافتن، مي تواند به يك موزه از گذشته شما تبديل شود.

شايد شما به صرفه جويي اقتصادي علاقمند باشيد يا ممكن است كه بخواهيد دكور و آرايش خودتان را تازه كنيد. در هر صورت، فرآيند مربوط به تجسم مجدد محل زندگي شما نه تنها هيجان انگيز مي باشد، بلكه همچنين يك روش مناسبي براي تغيير تفكر شما از زندگي همراه با والدين به يك زندگي در خانه خالي مي باشد.

در صورتي كه مورد ديگري وجود نداشته باشد، شما بايد درهاي اتاق خوابهاي فرزندانتان را براي مدتي بسته نگه داريد و برگشتن به گذشته را بدون هيچ نوع ناراحتي تمرين كنيد.

صرفه جويي اقتصادي يك روش فوق العاده مناسبي است كه نه تنها براي از بين بردن ناراحتي هاي مربوط به داشتن يك خانه خالي از طريق ترك خانه خانوادگي و زندگي كردن در يك محيط جديد كاربرد دارد، بلكه همچنين مي توانند يك بودجه مالي مناسبي در اختيار شما قرار بدهد و باعث شود كه شما بتوانيد به دنبال علاقمندي هاي خودتان برويد.

ممكن است كه شما بخواهيد يك RV يا قايق بادي بخريد، يا ممكن است كه پولتان را براي دوره بازنشستگي ذخيره كنيد.

هر چيزي كه بخواهيد انجام بدهيد، داشتن توانايي لازم براي برنامه ريزي در مورد موارد دلخواه و صرف نكردن منابع مالي براي تامين خواسته هاي فرزندان، يك شرايط هيجان انگيزي را براي شما ايجاد خواهد كرد.

قبل از اينكه بچه داشته باشيم، تصور مي كرديم كه زندگي ما شبيه به دوران بزرگ شدن ما در خانواده هايمان خواهد بود.

ما مطلع هستيم كه هر اتفاقي يك بازه زماني مختص به خودش را دارد – از دوران طفوليت تا آمادگي، از دوران پيش دبستاني تا مدرسه ابتدائي، از مدرسه راهنمايي تا دبيرستان و تا كالج.

اكثر افراد هيچ توجهي به گذشته خودشان و تفكرات قبلي خودشان در مورد آينده نمي كنند – ولي هنوز زمان زيادي وجود دارد و اتفاقات زيادي مي تواند براي ما صورت بگيرد.

زندگي در دوره بعد از بزرگ كردن كودك مي تواند يك زندگي كامل، هيجان انگيز و شاد و مطابق با ميل شما باشد – يك مقدار رويابافي و برنامه ريزي براي دستيابي به اين زندگي كافي است.

نويسنده: شرون گرينتهال

آخرين به روز رساني: 10 آوريل 2018

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۴۵:۲۷ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

پيامد دروغگويي و خيانت

پايه و اساس زندگي مشترك بر پايه اعتماد طرفين مي‌باشد هنگامي كه هر كدام از همسران كاري را به انجام دادن بپردازند كه نمي توانند براي همسر خود بازگو كند و به نوعي مجبور به پنهان كردن مي‌شوند يعني همسر خود را به دور زدن پرداخته‌اند درست جايي كه تابلوي دور زدن ممنوع نصب مي باشد.

اگر شخص مقابل با نصب كردن دوربين و چك كردن همسر متوجه اين دور زدن بشود خودرو به پاركينگ انتقال پيدا خواهد كرد و زندگي لنگ خواهد ماند.

ولي دور زدن در زندگي مشترك داراي مصاديق فراواني مي باشد كه برخي اوقات زن و شوهر نمي دانند كه كاري را كه انجام مي دهند در واقعيت دور زدن شخص مقابل مي باشد و آن را با زرنگي اشتباه گرفته اند كه اين حركت آنها مانند اين مي ماند كه با مشاهده كردن پليس كمربند ايمني خود را ببندند.

و با رد شدن از مقابل پليس آنرا رها و تصور كنند كه خيلي زرنگي مي باشند يعني احتمال صدمه ديدن به جانشان را به نوعي زرنگي تلقي مي‌كند.

وقتي كه در زندگي مشترك كاري را انجام مي‌دهيم كه به صداقت و اطمينان در محيط خانه صدمه زده باشيم در خوشبختانه ترين حالت آن حتي هنگامي كه همسرمان متوجه نشود اطمينان نداشتن به محيط خانه بر روحيه و احساس آرامش ما موثر مي باشد.

اولين نوع دور زدن همسر كه در زندگي اين روزها شايع مي‌باشد پرداختن به دروغگويي مي باشد كه در واقعيت دروغگوئي از مسئوليت ناپذيري ناشي خواهد شد.

يكي از علتهاي عمده دروغ در زندگي ترس داشتن از دست دادن شرايط مي باشد هنگامي كه اشخاص چنين احساسي را دارا مي باشند اقدام به دروغگويي خواهند كرد و با اين عمل اعتماد اشخاص نسبت به يكديگر كم خواهد شد و اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه شخص آن چيزي كه رخ داده آزادانه تعريف كند .

آن اتفاق مورد ارزيابي قرار گيرد و با گذاشتن قول و قراري باهم ديگر مانع از آشكار شدن مجدد اين اتفاق بشوند بسيار بهتر و كارساز تر مي باشد. هر كدام از همسران هنگامي كه در خصوص يك مسئله از اول به دروغ گفتن بپردازند باعث مي‌شود تا آخر دروغ خود را ادامه بدهند.

هنگامي كه شخص اشتباهي مثل دروغ گفتن را مرتكب خواهد شد بايد همه تلاش خود را به كار بگيرد تا شخص مقابل متوجه آن نشود كه يك ضرب المثل قديمي مي باشد كه بيان مي كند دروغگو كم حافظه مي شود در بيشتر مواقع دست همسر دروغگو رو خواهد شد و مشكل‌هاي دوم نيز آغاز خواهد شد كه بازسازي اعتماد از ميان رفته است.

البته در بعضي از آغاز ارزيابي كردن ها و حساسيت هاي فراوان شخص مقابل به دروغگويي همسر كشيده خواهد شد كه در خانواده هايي كه همسران همديگر را با دروغ دور خواهند زد زوجين نسبت به همديگر گذشت نخواهند كرد و با انجام دادن كوچكترين خطا واكنش بدي را از خود نشان مي دهند .

همين حساسيت هاي بيش از اندازه برخي اوقات همسر را به دروغگويي وا مي دارد در صورتي كه خانه بايد جايي باشد كه اشخاص با يكديگر راحت باشند و اگر هم خطايي مرتكب مي شوند اميد به بخشش دارا باشند و آن وقت مجبور نمي باشند كه همديگر را دور بزنند.

ولي نوع خطرناك تر و صدمه زننده تر از دور زدن كه اين روزها رخ مي دهد و يك تهديد جدي براي خانواده ها مي باشد دور زدن هايي با رنگ و بوي شخص سوم مي باشد .

خيانت در واقعيت دور زدن همسر و دور زدن تعهد مي باشد كه به آن پايبند بوده ايد . اين نوع دور زدن مي‌تواند صدمه هاي جدي را به زندگي ما برساند و علاوه بر برملا شدن و از هم پاشيدگي زندگي مشترك عذاب وجداني كه همسر خائن در تنهايي خود تحمل مي كند حتي اگر خود آگاه متوجه آن نشود ناخودآگاه او هم به هم مي‌ريزد و در دراز مدت افسردگي و همينطور مشكل هاي روحي براي او به وجود مي آورد.

بعضي از اشخاص هنگامي كه به خيانت كردن مي‌پردازند براي فرار كردن از حقيقت و آرامش دروني خود با آوردن علت هاي متعدد تلاش مي‌كنند كه كار خود را به توجيه كردن بپردازد به طور مثال نبود پيوند عاطفي در خانه و همينطور مشغله فراوان همسر و بي توجهي به ارتباط زناشويي را دليل خيانت مي دانند.

در صورتي كه اگر شخص مقابل آنها به هركدام از علت‌هاي چنين كار كنند نمي‌تواند بپذيرد با آمدن نسل جديد ارتباط اجتماعي به طور آنلاين مجازي بايد بتوانيم قواعد ارتباط درست آن را كسب كنيم.

بيشتر دوستي هاي مجازي و آنلاين كه به علت نبود شخص مقابل و تايپ كردن كلمات به عنوان واسطه به عقيده ما معمولي و طبيعي مي باشد. در واقعيت خيانت به حساب مي آيد كه خيانت فقط رابطه جنسي به حساب نمي آيد وابستگي عاطفي به جنس مخالف و نامحرم هم به نوعي خيانت محسوب مي شود.

اين گپ زدن‌ها و وقت گذاشتن هاي اينترنتي در بيشتر مواقع با وابستگي همراه خواهد شد كه همان خيانتي مي باشد كه رنگ مدرن به خود گرفته كه هرگاه خودتان را توجيه مي كرديد كه اين فقط يك ارتباط در شبكه اجتماعي مي باشد خود را به جاي همسر خود بگذاريد و مشاهده كنيد كه علاقه داريد كه همسر شما هم با جنس مخالف در فضاي مجازي ساعت‌ها گفت و گو كند و عكس و نوشته به رد و بدل كردن بپردازند؟

با مدرن شدن زندگي حتي دور زدن هاي مان هم به صورت مدرن شده است ولي نتيجه فقط يك چيز مي باشد از بين رفتن روح آرامش در خانه اي كه ضرر اصلي آن متوجه خودمان مي شود درست مانند هنگامي كه در جاي دور زدن ممنوع دور مي زنيم به خودمان صدمه خواهيم زد.

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۸:۳۴ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]

متامفتامين به عنوان يك مواد داراي اعتياد آوري بالا، به صورت پودر سفيد، بي بو و بلورين مي باشد.

هر چند كه اين ماده تاثيراتي مشابهي با داروي هم گروه خود، آمفتامين، دارد، ولي مت يك محرك قوي تري مي باشد، چرا كه باعث تزريق متامفتامين هاي بيشتري به مغز مي شود.

همچنين در مقايسه با امفتامين، مدت زمان بيشتري در بدن باقي مي ماند و مي تواند تاثيرات خطرناك تري ايجاد كند.

محدوده مصرف متامفتامين در ايالات متحده در چه حدي مي باشد؟

هر چند كه سوء مصرف متامفتامين در برخي مناطق رشد پيدا كرده است، ولي مصرف كلي مت در طول ۱۰ سال گذشته كاهش يافته است.

برخي از ارزيابي هاي ملي وجود دارند كه با حمايت دولت صورت گرفته اند و مصرف مواد را در سال گذشته و سال فعلي در ايالات متحده تخمين زده اند.

تمامي ارزيابي هاي صورت گرفته توسط اين تحقيقات نشانگر كاهش يكنواخت در مصرف متامفتامين در دهه گذشته مي باشند.

ارزيابي ملي مصرف مواد و سلامتي (NSDUH) در سال ۲۰۱۲  تخمين زده است كه ۱٫۲ ميليون مصرف كننده مت در سال گذشته وجود داشته اند و ۴۴۰۰۰۰ نفر در ماه گذشته اين مواد را مصرف كرده اند. همين ارزيابي در سال ۲۰۰۶ تخمين زده بود كه  ۷۳۱۰۰۰ نفر در ماه گذشته از مت استفاه كرده اند. NSDUH در سال ۲۰۱۲ نشان داد كه ۱۳۳۰۰۰ مصرف كننده جديد متامفتامين (مشابه با سال ۲۰۱۱) ، داراي سن ميانگين ۱۹٫۷ سال بودند.

تحقيقات نظارت و آينده (MTF) در سال ۲۰۱۲

تخمين زد كه در سال گذشته فقط ۱% از دانش آموزان پايه هشتم، دهم و دوازدهم، متامفتامين مصرف كرده اند.

اين تعداد از سال ۱۹۹۹ و زماني كه مت براي اولين بار به موضوعات ارزيابي نوجوانان ملي اضافه شد، يك كاهش چشمگيري داشته است.

شبكه هشدار سوء مصرف مواد (DAWN)

يك ارزيابي را در مورد ويزيت هاي صورت گرفته در بخش اوژانس مربوط به مواد انجام داد و نشان داد كه تعداد ويزيت هاي ED از تعداد ۱۳۲۵۷۶ نفر در سال ۲۰۰۴، به تعداد ۱۰۳۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ كاهش يافته است.

مت چهارمين داروي رايج غير مجاز مشاهده شده در ويزيت هاي اوژانسي مي باشد كه بعد از كوكائين، ماري جوانا و هروئين قرار دارد.

مجموعه اطلاعات ضمني درمان (TEDS) در سال ۲۰۱۱

نشان داد كه تعداد پذيريش درماني سوء مصرف متامفتامين در سطح ملي، از ۸٫۱% در سال ۲۰۰۵، به ۵٫۶% در سال ۲۰۱۱ كاهش يافته است.

از بين تمامي بيماران پذيرش شده براي درمان مت، ۵۳% از انها مرد و ۶۸% از آنها سفيد پوستان غير اسپانيايي بودند.

با اين وجود، مصرف مت در برخي از مناطق غرب و غرب مياني ايالات متحده كاهش نيافته است.

بر اساس گزارش مربوط به كار گروهي همه گير شناسي جامعه موسسه ملي سوء مصرف مواد در نيمه اول سال ۲۰۱۲، مت به عنوان رايج ترين مورد پذيريش درماني در هاوايي و سن ديگو ، .

به عنوان دومين مورد پذيرش درماني در سن فرانسيسكو و به عنوان سومين مورد پذيرش درماني در دنور و فونيكس مشاهده شد.

مركز مشاوره مگاروان
 

متامفتامين به چه نحوي مصرف مي شود؟

متامفتامين به روش هاي مختلفي مي تواند مصرف شود، چرا كه با استفاده از روش هاي مختلفي توليد مي شود.

نحوه مصرف مت مي تواند به اين موضوع بستگي داشته باشد كه شما در كجا ساكن هستيد.

اين مواد مي تواند دود داده شود، استنشاق شود، تزريق شود يا خورده شود. بر اساس اظهاريه هاي موسسه ملي سوء مصرف مواد، در حال حاضر، دود دادن يا كشيدن رايج تري روش مصرف متامفتامين مي باشد.

تاثيرات كوتاه مدت سوء مصرف متامفتامين چه مواردي هستند؟

متامفتامين يك محرك قوي مي باشد كه حتي مصرف دوز پاييني از آن مي تواند فعاليت فيزيكي و شب بيداري را افزايش دهد و اشتها را كاهش دهد.

همچنين سوء مصرف كنندگان مت مي توانند ضربان شديد قلب، ضربان قلب نا منظم، و فشار خون بالا را تجربه كنند.

در صورتي كه يك فردي در مصرف متامفتامين اور دوز كند، ممكن است كه افزايش دماي بدن يا گرما زدگي و تشنج را تجربه كند. در صورتي كه فرد درمان نشود، اين تاثيرات مي توانند به مرگ و مير منجر شوند.

تحقيقات صورت گرفته نشان داده است كه متامفتامين همانند سوء مصرف مواد ديگر، تاثير خودش را از طريق انتشار دادن سطوح بسيار بالاي دو پامين هاي انتقال دهنده عصبي در مغز بروز مي دهد.

دانشمندان بر اين باورند مع مت منجر به انتشار يافتن آن مقداري از دوپامين مي شود كه مي تواند بر روي ترمينال هاي عصبي مغز تاثير گذار باشد.

بر اساس گزارش موسسه ملي سوء مصرف مواد، موارد زير عبارت از تاثيرات كوتاه مدت مصرف مت هستند كه مصرف كنندگان مي توانند تجربه كنند:

 • افزايش توجه و كاهش خستگي
 • افزايش فعاليت و شب زنده داري
 • كاهش اشتها
 • خوشحالي و اشتياق
 • افزايش تنفس
 • ضربان قلب سريع / نا منظم
 • افزايش دماي بدن

تاثيرات بلند مدت سوء مصرف متامفتامين چه مواردي هستند؟

متامفتامين در مقايسه با ساير مواد قاچاق، مي تواند تاثيرات سلامتي بلند مدت منفي ايجاد كند كه غير قابل برگشت هستند.

زماني كه مصرف متامفتامين متوقف مي شود، همانند ساير مواد (براي مثال الكل)، تاثيرات ايجاد شده در نتيجه مصرف به خودي خود شروع به بهبود مي كند و فرد مصرف كننده بهبود مي يابد.

اين مورد در رابطه با برخي از تاثيرات سوء مصرف متامفتامين مصداق ندارد.

مواد مخدر (دارو مخدر) رايج در سطح جهان

مواد مخدر (دارو مخدر) رايج در سطح جهان

بر اساس تحقيقي كه توسط موسسه  ارزيابي ملي در مورد استفاده از دارو و سلامت (NSDUH) صورت گرفته است، تخمين زده شده است كه ۲۷٫۱ ميليون نفر از افراد ۱۲…
اطلاعاتي در رابطه با مصرف نيكوتين - دلايل ترك سيگار

اطلاعاتي در رابطه با مصرف نيكوتين – دلايل ترك سيگار

زماني كه در رابطه با مزاياي ترك تنباكو پرسيده مي شود، بيشتر افرادي كه سيگار مي كشند در مورد مزاياي سلامتي و پس انداز پول مربوط  به آن صحبت خواهد…

متامفتامين چه تفاوتي با كوكائين دارد؟

متامفتامين و كوكائين داراي تاثيرات رفتاري و روان شناختي مشابهي مي باشند، ولي تفاوت قابل توجه در مورد تاثير آنها بر روي بدن وجود دارد.

كوكائين تقريبا به صورت كامل در بدن متابوليز مي شود و از بدن خارج مي شود. از طرف ديگر، متامفتامين براي يك دوره زماني بلند مدت و بدون هيچ نوع تغييري در بدن باقي مي ماند.

از اين رو، اين مواد در مغز طولاني تر باقي مي مانند و تاثيرات محرك طولاني مدت تري دارند.

هر دو مور متامفتامين و كوكائين منجر به افزايش سطوح دوپامين در مغز مي شوند، ولي مطالعات صورت گرفته نشانگر اين است كه مصرف مت منجر به ايجاد سطوح بالاتري نسبت به كوكائين مي شود، چرا كه سلول هاي عصبي واكنش كاملا متفاوتي نسبت به اين دو مواد دارند.

هر دو مورد كوكائين و متامفتامين با مسدود كردن جذب مجدد خودشان توسط سلول هاي عصبي خاص، منجر به طولاني مدت تر شدن واكنش هاي دوپامين مي شوند.

ولي مت تنها منجر به جلوگيري از جذب مجدد در دوز هاي پايين مي شود.

همچنين مت منجر به افزايش انتشار دوپامين مي شود و در نهايت در شكاف ما بين سلول هاي عصبي، تراكم بالاتري از دوپامين ايجاد مي شود. اين مورد مي تواند منجر به آسيب ديدن ترمينال هاي عصبي شود.

آيا سوء مصرف كنندگان متامفتامين با ريسك ابتلا به HIV / AIDS مواجه هستند؟

بله، مصرف كنندگان متامفتامين با ريسك بالاتري در مورد ابتلا يافتن و انتقال دادن بيماري هاي عفوني مواجه هستند و اين ريسك به مصرف كنندگان تزريقي محدود نمي باشد.

به طور قطع، مصرف كنندگان مواد به صورت تزريقي با ريسك بيشتري در مورد ابتلا به HIV و هپتاتيت هاي B و C مواجه هستند، چرا كه اين افراد از سوزن هاي بسته بندي نشده و ساير وسايل خودشان، به صورت مشترك يا براي چند بار استفاده مي كنند.

ولي حتي مصرف كنندگاني كه مت را مي كشند يا مي خورند هم با ريسك مربوط به رفتار هاي نا ايمن، همانند رابطه جنسي محافظت نشده، مواجه هستند، چرا كه اين مواد بر روي تشخيص و بازداري اين افراد تاثير مي گذارد.

رفتار هاي جنسي خطرناك

بر اساس گزارش موسسه ملي سوء مصرف مواد، متامفتامين منجر به افزايش تحريك اميال جنسي مربوط به جنس مخالف و هم جنسي در سوء مصرف كنندگان مت مي شود.

از اين رو، مت بيشتر از ساير مواد قاچاق، با رفتار هاي جنسي خطرناكي مرتبط است.

با اين وجود، مطالعات صورت گرفته نشانگر اين است كه بيشترين ريسك مبتلا شدن به عفونت HIV مربوط به مصرف كنندگان مرد مت مي باشد كه با ساير مردان رابطه جنسي دارند.

مطالعات نشان داده است كه هر چند مصرف اوليه مت منجر به افزايش تمايلات جنسي در مصرف كنندگان مرد مي شود، ولي سوء مصرف بلند مدت متامفتامي مي تواند تاثيرات منفي بر روي عملكرد جنسي مردان داشته باشد.

وضعيت هاي وخيم تر پيشرفت HIV

مطالعات ديگر نشان مي دهند كه سوء مصرف متامفتامين منجر به افزايش تعداد ويروس هاي HIV و تسريع در پيشرفت آن و تاثيرات آن مي شود.

به دليل اينكه احتمال رعايت كردن رژيم هاي دارويي توسط مصرف كنندگان مت پايين مي باشد، در بيماران مبتلا به HIV كه مصرف كنندگان متامفتامين هم هستند .

افرادي كه در درمان ضد ويروسي فعال (HAART) شركت مي كنند، احتمال ابتلا به AIDS بالاتر از افرادي مي باشد كه مت مصرف نمي كنند.

مطالعات ديگر نشان داده است كه سوء مصرف كنندگان مت كه داراي HIV هستند، در مقايسه با بيماراني كه مت مصرف نمي كنند، به احتمال زيادتري آسيب نوروني و معايب شناختي را تجربه خواهند كرد.

خوشبختانه مطالعات NIDA همچنين نشان داده است كه برنامه هاي درمان ، سوء مصرف مواد، پيشگيري و بهبود يافتن در جامعه مي تواند رفتار هاي ريسكي HIV را در سوء مصرف كنندگان مت از بين ببرد.

چه نوع روش هاي درماني براي سوء مصرف كنندگان متامفتامين مفيد مي باشند؟

در حال حاضر روش هاي رفتار درماني، همانند روش درمان شناختي – رفتاري و اقدامات مديريت وابستگي، موثر ترين روش هاي درمان اعتياد به متامفتامين مي باشند.

بر اساس گزارش موسسه ملي سوء مصرف مواد، يك رهيافت درمان رفتاي يكپارچه ۱۶ هفته اي، كه به عنوان مدل ماتريكس[۱] شناخته مي شود، يك روش مناسبي براي كاهش سوء مصرف متامفتامين مي باشد.

اين برنامه شامل رفتار درماني، آموزش خانواده، مشاوره، حمايت ۱۲ مرحله اي، آزمايش مواد و تشويق براي فعاليت هاي غير مرتبط به مواد مي باشد.

نشان داده شده است كه برنامه هاي درمان مبتني بر انگيزه، يك روش درماني مناسبي براي سوء مصرف متامفتامين مي باشد.

براي مثال، اقدامات مديريت وابستگي يك سري انگيزه هاي ملموس را براي پرهيز كردن و ادامه دادن به درمان ارائه مي كند.

انگيزه هاي محرك براي افزايش بهبود از سوء مصرف مواد[۲]  (MIEDAR) ، يك روش مبتني بر انگيزش ديگري مي باشد كه كارايي آن در شبكه بررسي هاي باليني سوء مصرف مواد ملي مشخص و اثبات شده است.

روش هاي درمان دارو شناختي

يك سري داروهاي تاييد شده اي وجود دارند كه براي ترك مصرف الكل، كوكائين و هروئين مفيد مي باشند، ولي در حال حاضر هيچ نوع درمان دارو شناختي خاصي براي ترك سوء مصرف متامفتامين در دسترس نمي باشد

در حال حاضر، يك سري تحقيقات در مورد برخي از روش هاي باليني كه منجر به كاهش مصرف مت و اجتناب طولاني مدت از آن مي شوند، در حال انجام است ولي هيچ يك از آنها مورد تاييد قرار نگرفته اند.

آيا مطلع هستيد كه در نزديكي خانه اي كه خريداري كرده ايد، آزمايشگاه مت وجود دارد يا ندارد؟

آژانس اجرايي مواد ايالات متحده يك ليست از آدرس هايي را تهيه كرده است كه شواهدي از توليد يا مصرف متامفتامين در آن مكان ها وجود دارد.

اين ليست هيچ نوع اطلاعاتي را در مورد پاكسازي اين مكان ها ارائه نكره است. مالكان خانه هاي جديد بايد به پليس محلي يا اداره هاي محلي مراجعه كنند تا نسبت به پاكسازي شدن خانه خريداري شده خودتان اطلاع كسب كنند.

معمولا چه كساني در دوره نوجواني به مصرف مت رو مي آورند؟

يك دانش آموز معمولي مصرف كننده متامفتامين، معيار هاي مربوطه و پيش بيني شده مربوط به مصرف مت را نشان نمي دهند.

بر اساس ارزيابي هاي مربوط به غرور و تكبر، نوجوان معمولي مصرف كننده مت، يك نوجوان پسر ۱۷ ساله مي باشد كه براي اولين بار در سن ۱۲٫۶ سالگي مصرف كرده است، عملكرد ضعيفي در مدرسه دارد و فكر نمي كند كه اين مواد براي سلامتي وي خطرناك است.

والدين مصرف كنندگان معمول مت، برنامه كاري كاملا شلوغي دارند و اكثر آنها از دبيرستان فارغ التحصيل شده اند يا در دانشگاه حضور داشته اند.

بر اساس ارزيابي صورت گرفته در مورد ۳۰۰۰ فرد مصرف كننده مت، ۳۳٫۴ از آنها گفتند كه والدين آنها مصرف ماري جوانا را يك مورد اشتباهي نمي دانستند و ۳۰٫۴% از آنها بيان كردند كه والدين آنها با مصرف مواد ديگر، هيچ نوع مخالفتي نداشتند.

قبل از سال تحصيلي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵، ارزيابي هاي مربوط به غرور و تكبر، ۱۰۱۱۴۱ پاسخ نامه بدون نشاني و مربوط به دانش آموزان پايه هاي ششم تا دوازدهم را مورد تحليل قرار داد.

در بين افراد پاسخ دهنده، ۳٫۱ درصد از آنها گزارش دادند كه در طول سال گذشته، حداقل يك بار مت مصرف كرده اند و ۲ درصد از آنها گزارش كردند كه به صورت ماهيانه از مت مصرف مي كنند.

مسائل مهم در مورد افراد مصرف كننده مواد

بر اساس گزارش ارزيابي هاي غرور و تكبر، ساير نتايج قابل توجه از ارزيابي سال ۲۰۰۶ شامل موارد زير مي باشد:

 • بيش از نيمي از اين افراد (۵۱٫۱ درصد) دسترسي بسيار راحتي به مت داشتند. ۱۲٫۵ درصد هم اعلام كردند كه دسترسي نسبتا راحتي به اين مواد داشتند.
 • مصرف كنندگان مت در گروه دانش آموزان، يك گروه صميمانه اي را از افراد مصرف كننده مواد تشكيل مي دادند، به نحوي كه ۷۴٫۷ درصد از آنها گزارش كردند كه به صورت ماهيانه ماري جوانا مصرف مي كنند، در حالي كه فقط ۸٫۲ درصد از دانش آموزان ديگر مصرف مواد را تجربه كرده بودند.
 • سه چهارم از دانش آموزان مصرف كننده مت (۷۷٫۳ درصد) بيان كردند كه دوست آنها برخي مواقع يا به ميزان بيشتري از ماري جوانا مصرف مي كند، در حالي كه بيش از نيمي از آنها (۵۱٫۹ درصد) يك مقدار زيادي از مواد ديگر مصرف مي كردند.
 • مصرف روزمره تنباكو توسط ۵۲٫۹ درصد از مصرف كنندگان مت گزارش شد، در حالي كه اين آمار در بين ساير دانش آموزان، فقط ۶ درصد بوده است.
 • ۵ درصد از مصرف كنندگان مت، مصرف الكل را هم گزارش كردند، در حالي كه آمار مصرف الكل در بين افرادي كه مت مصرف نمي كردند، فقط ۱٫۱ درصد بوده است.

درصد مصرف در گروه هاي سني مختلف به اين صورت مي باشد: بالاي ۱۹ سال (۶٫۴ درصد)؛ ۱۸ سال (۹ درصد)؛ ۱۷ ساله (۱۸٫۱ درصد)؛ ۱۶ ساله (۱۶ درصد)؛ ۱۵ ساله (۱۵٫۹ درصد)؛ ۱۴ ساله (۱۳ درصد)؛ ۱۳ ساله (۱۰ درصد)؛ ۱۲ ساله (۶٫۱ درصد)؛ ۱۱ ساله (۲٫۸ درصد)؛ ۱۰ ساله و كمتر (۲٫۶ درصد).

نويسنده: بودي تي[۳] – ويرايش شده توسط: ريچارد ان. فوگورس[۴]


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۷:۱۶ ] [ مشاوره خانواده ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

آموزش از طريق مشاوره پيش از ازدواج تا زوج درماني و مشاوره خانواده. راهنمايي و مشاوره تلفني ازدواج و خانواده مركز تهران و جنوب ۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲ مركز مشاوره شمال و شرق ۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰ شمال و غرب تهران ۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲ مشاوره ازدواج و خانواده شامل آموزش مهارت هاي رفتار با همسر آينده خانواده همسر زوج درماني شناسايي فرد مناسب و از همه مهمتر اطمينان پيش از ازدواج از يك انتخاب درست است! عوامل زيادي در اين امر دخيل هستند كه بايد مورد بررسي و دقت نظر هنگام همسريابي و يا حتي دوست يابي قبل ازدواج به آن توجه كرد. رفع دعواي زن و شوهر و فرزندان اعتياد و مشاوره فردي
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 4037
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند